Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pola mokotowskiego


C1 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C1 ZPPobieranie 0.81 Mb.
Strona7/11
Data27.04.2016
Rozmiar0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

20. Ustalenia dla obszaru C1 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C1 ZP:Symbol terenu

C1 ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 2.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 70%.

- Wyznacza się główne aleje parkowe.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych, za wyjątkiem pawilonów parkowych w strefach wskazanych na rysunku planu, zgodnie z par. 10 ust. 8.

- Dopuszcza się ogrodzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – parku jednym wspólnym ogrodzeniem, zgodnie z par. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1

- Ustala się zachowanie i ukształtowanie: głównych alei parkowych, alejek i ścieżek parkowych, terenów zieleni, miejsc rekreacji i wypoczynku itp.

- Powierzchnie przeznaczone wyłącznie do ruchu pieszego wymagające specjalnego opracowania posadzki, wg par. 10 ust. 7.

- Ustala się lokalizację głównych wejść do parku oraz zorganizowanie stref wejściowych do parku w miejscach wskazanych na rysunku planu.

- Ustala się lokalizację elementów identyfikacji przestrzennej (pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb parkowych itp.) w miejscach wskazanych na rysunku planu – w rejonie głównego wejścia do parku od strony ul. Żwirki i Wigury oraz w centralnym miejscu parku.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Dopuszcza się lokalizację bezkolizyjnych przejść dla pieszych przez ul. Żwirki i Wigury, łączących Pole Mokotowskie z terenami otaczającymi, wg par. 5 ust. 1 pkt 5.

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Teren położony w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy, wg par. 8 ust. 6.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.
- Teren jest położony w całości w zasięgu terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku, zgodnie z ustaleniami par. 18 ust. 2.

- Teren jest położony w zasięgu terenów przeznaczonych na organizację imprez masowych, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami par. 18 ust. 2.

- Osie kompozycyjne i widokowe – zgodnie z par 5. ust 5

- Przekształcenie i rekultywacja terenu, zgodnie z par. 19.Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki odprowadzenia ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów oraz monitoringu, zgodnie z par. 15 ust. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Ustala się przebieg wydzielonej ścieżki rowerowej, zgodnie z rysunkiem planu.

- Zakazuje się lokalizowania miejsc parkingowych.


Warunki tymczasowego zagospodarowania

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu zieleni urządzonej.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

21. Ustalenia dla obszaru C2 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C2 ZP:Symbol terenu

C2 ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 2.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu, z wyłączeniem istniejącego zbiornika wodnego – 70%.

- Wyznacza się główne aleje parkowe.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych.

- Dopuszcza się ogrodzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – parku jednym wspólnym ogrodzeniem, zgodnie z par. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1

- Ustala się zachowanie i ochronę istniejącego zbiornika wodnego, wg par. 8 ust. 6 pkt. 1 i 2.
- Ustala się zachowanie i ukształtowanie: głównych alei parkowych, alejek i ścieżek parkowych, terenów zieleni, miejsc rekreacji i wypoczynku itp.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Teren położony w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy, wg par. 8 ust. 6.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.


- Teren jest położony w całości w zasięgu terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku, zgodnie z ustaleniami par. 18 ust. 2.

- Teren jest położony w zasięgu terenów przeznaczonych na organizację imprez masowych, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami par. 18 ust. 2.Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki odprowadzenia ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów oraz monitoringu, zgodnie z par. 15 ust. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Ustala się przebieg wydzielonej ścieżki rowerowej, zgodnie z rysunkiem planu.

- Zakazuje się lokalizowania miejsc parkingowych.


Warunki tymczasowego zagospodarowania

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu zieleni urządzonej.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

22. Ustalenia dla obszaru C3 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C3 ZP:Symbol terenu

C3 ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 2.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 95%.

- Wyznacza się główne aleje parkowe.

- Dopuszcza się ogrodzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – parku jednym wspólnym ogrodzeniem, zgodnie z par. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1

- Zakazuje się adaptacji, rozbudowy i przebudowy istniejących budynków przy ul. Rostafińskich oraz ustala się ich docelową likwidację i zagospodarowanie terenu jako teren zieleni urządzonej, zgodnie z ustaleniami planu.

- Dopuszcza się remonty istniejących budynków przy ul. Rostafińskich.

- Zakazuje się ogradzania terenu w granicach terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku, za wyjątkiem żywopłotów i wydzieleń, o których mowa w par. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1.

- Ustala się zachowanie i ukształtowanie: głównych alei parkowych, alejek i ścieżek parkowych, terenów zieleni, miejsc rekreacji i wypoczynku itp.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Teren położony w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy, wg par. 8 ust. 6.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.


- Teren jest położony w całości w zasięgu terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku, zgodnie z ustaleniami par. 18 ust. 2.

- Teren jest położony w zasięgu terenów przeznaczonych na organizację imprez masowych, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami par. 18 ust. 2.

- Osie kompozycyjne i widokowe – zgodnie z par 5. ust 5


Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki odprowadzenia ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów oraz monitoringu, zgodnie z par. 15 ust. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Ustala się przebieg wydzielonej ścieżki rowerowej, zgodnie z rysunkiem planu.

- Wyznacza się strefy lokalizacji parkingów stałych, zgodnie z par. 14 ust. 8 pkt. 2 oraz strefy lokalizacji parkingów użytkowanych czasowo, zgodnie z par. 14 ust. 8 pkt. 3.


Warunki tymczasowego zagospodarowania

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu zieleni urządzonej.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

23. Ustalenia dla obszaru C4 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C4 ZP:Symbol terenu

C4 ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 2.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 95%.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych, za wyjątkiem pawilonów parkowych w strefach wskazanych na rysunku planu, zgodnie z par. 10 ust. 8.

- Dopuszcza się ogrodzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – parku jednym wspólnym ogrodzeniem, zgodnie z par. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1

- Ustala się zachowanie i ukształtowanie: głównych alei parkowych, alejek i ścieżek parkowych, terenów zieleni, miejsc rekreacji i wypoczynku itp.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Wyznacza się główne aleje parkowe.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Teren położony w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy, wg par. 8 ust. 6.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.
- Teren jest położony w całości w zasięgu terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku, zgodnie z ustaleniami par. 18 ust. 2.

- Teren jest położony w zasięgu terenów przeznaczonych na organizację imprez masowych, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami par. 18 ust. 2.

- Osie kompozycyjne i widokowe – zgodnie z par 5. ust 5


Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki odprowadzenia ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów oraz monitoringu, zgodnie z par. 15 ust. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Ustala się przebieg wydzielonej ścieżki rowerowej, zgodnie z rysunkiem planu.

- Zakazuje się lokalizowania miejsc parkingowych.


Warunki tymczasowego zagospodarowania

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu zieleni urządzonej.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

24. Ustalenia dla obszaru C5 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C5 ZP:Symbol terenu

C5 ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 2.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 95%.

- Wyznacza się główne aleje parkowe.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych, za wyjątkiem pawilonów parkowych w strefach wskazanych na rysunku planu, zgodnie z par. 10 ust. 8.

- Zakazuje się adaptacji, rozbudowy i przebudowy istniejących budynków przy ul. Batorego oraz ustala się ich docelową likwidację i zagospodarowanie terenu jako teren zieleni urządzonej, zgodnie z ustaleniami planu

- Dopuszcza się remonty istniejących budynków przy ul. Batorego.

- Dopuszcza się ogrodzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – parku jednym wspólnym ogrodzeniem, zgodnie z par. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1

- Ustala się zachowanie i ochronę istniejącego układu wodnego, wg par. 8 ust. 6 pkt. 1 i 2.
- Ustala się zachowanie i ukształtowanie: głównych alei parkowych, alejek i ścieżek parkowych, terenów zieleni, miejsc rekreacji i wypoczynku itp.

- Ustala się lokalizację głównych wejść do parku oraz zorganizowanie stref wejściowych do parku w miejscach wskazanych na rysunku planu.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Teren położony w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy, wg par. 8 ust. 6.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.


- Teren jest położony w całości w zasięgu terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku, zgodnie z ustaleniami par. 18 ust. 2.

- Teren jest położony w zasięgu terenów przeznaczonych na organizację imprez masowych, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami par. 18 ust. 2.

- Osie kompozycyjne i widokowe – zgodnie z par 5. ust 5


Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki odprowadzenia ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów oraz monitoringu, zgodnie z par. 15 ust. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Ustala się przebieg wydzielonej ścieżki rowerowej, zgodnie z rysunkiem planu.

- Wyznacza się strefy lokalizacji parkingów stałych, zgodnie z par. 14 ust. 8 pkt. 2 oraz strefy lokalizacji parkingów użytkowanych czasowo, zgodnie z par. 14 ust. 8 pkt. 3.


Warunki tymczasowego zagospodarowania

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu zieleni urządzonej.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

25. Ustalenia dla obszaru C6 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C6 KT:Symbol terenu

C6 KT

Przeznaczenie terenu

Tereny komunikacji tramwajowej, zgodnie z par. 4 ust. 15.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 50%.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych.

- Dopuszcza się realizację barierek zabezpieczających torowisko tramwajowe, wg par. 7 ust. 1 pkt 3.

- Ustala się zachowanie i ukształtowanie alejek parkowych i wjazdów przecinających linię tramwajową.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Teren położony w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy, wg par. 8 ust. 6.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.
- Zasady kształtowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.


Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki odprowadzenia ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów oraz monitoringu, zgodnie z par. 15 ust. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Ustala się przebieg wydzielonej ścieżki rowerowej, zgodnie z rysunkiem planu.

- Zakazuje się lokalizowania miejsc parkingowych.


Warunki tymczasowego zagospodarowania

Dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu jako zieleni urządzonej niskiej np. trawiastej, bez lokalizowania drzew i krzewów.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

26. Ustalenia dla obszaru D1:

1) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D1.1 ZP:

Symbol terenu

D1.1 ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 2.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 90%.

- Wyznacza się główne aleje parkowe.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych, za wyjątkiem pawilonów parkowych w strefach wskazanych na rysunku planu, zgodnie z par. 10 ust. 8.

- Dopuszcza się ogrodzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – parku jednym wspólnym ogrodzeniem, zgodnie z par. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1

- Ustala się zachowanie i ochronę istniejącej fontanny wg par. 8 ust. 6 pkt. 1 i 2
- Ustala się zachowanie i ukształtowanie: głównych alei parkowych, alejek i ścieżek parkowych, terenów zieleni, miejsc rekreacji i wypoczynku itp.

- Dopuszcza się likwidację istniejącej stacji benzynowej przy Al. Niepodległości oraz zakazuje się jej przebudowy, rozbudowy, remontu; zakazuje się lokalizowania nowej zabudowy – pawilonu parkowego na terenie istniejącej stacji benzynowej do czasu jej likwidacji; dopuszcza się lokalizację pawilonu parkowego po likwidacji stacji benzynowej i rekultywacji terenu, zgodnie z warunkami określonymi w par. 10 ust. 8.

- Ustala się lokalizację głównego wejścia do parku oraz zorganizowanie strefy wejściowej do parku w miejscu wskazanym na rysunku planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Ustala się lokalizację bezkolizyjnego przejścia dla pieszych przez al. Armii Ludowej, wskazanego na rysunku planu łączącego Pole Mokotowskie z terenami Politechniki, wg par. 5 ust. 1 pkt 5.

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Teren jest położony w całości w zasięgu terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku, zgodnie z ustaleniami par. 18 ust. 2.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.
- Przekształcenie i rekultywacja terenu – rejon stacji benzynowej, zgodnie z par. 19.

- Osie kompozycyjne i widokowe – zgodnie z par 5. ust 5Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki odprowadzenia ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów oraz monitoringu, zgodnie z par. 15 ust. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

-

- Zakazuje się lokalizowania miejsc parkingowych.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu zieleni urządzonej.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.Pobieranie 0.81 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna