Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pola mokotowskiegoPobieranie 0.81 Mb.
Strona8/11
Data27.04.2016
Rozmiar0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D1.2 ZP:Symbol terenu

D1.2 ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 2.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 70%.

- Wyznacza się główne aleje parkowe.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych.

- Dopuszcza się ogrodzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – parku jednym wspólnym ogrodzeniem, zgodnie z par. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1

- Ustala się zachowanie i ukształtowanie: głównych alei parkowych, alejek i ścieżek parkowych, terenów zieleni, miejsc rekreacji i wypoczynku itp.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.
- Teren jest położony w całości w zasięgu terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku, zgodnie z ustaleniami par. 18 ust. 2.

- Osie kompozycyjne i widokowe – zgodnie z par 5. ust 5Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki odprowadzenia ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów oraz monitoringu, zgodnie z par. 15 ust. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Zakazuje się lokalizowania miejsc parkingowych.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu zieleni urządzonej.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

27. Ustalenia dla obszaru D2 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D2 ZP:Symbol terenu

D2 ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 2.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 95%.

- Wyznacza się główne aleje parkowe.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych.

- Dopuszcza się ogrodzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – parku jednym wspólnym ogrodzeniem, zgodnie z par. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1

- Ustala się zachowanie i ukształtowanie: głównych alei parkowych, alejek i ścieżek parkowych, terenów zieleni, miejsc rekreacji i wypoczynku itp.

- Ustala się lokalizację głównych wejść do parku oraz zorganizowanie stref wejściowych do parku w miejscach wskazanych na rysunku planu.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.
- Teren jest położony w całości w zasięgu terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku, zgodnie z ustaleniami par. 18 ust. 2.


Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki odprowadzenia ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów oraz monitoringu, zgodnie z par. 15 ust. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Zakazuje się lokalizowania miejsc parkingowych.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu zieleni urządzonej.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

28. Ustalenia dla obszaru D3 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D3 ZP:Symbol terenu

D3 ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 2.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 70%.

- Wyznacza się główne aleje parkowe.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych.

- Dopuszcza się ogrodzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – parku jednym wspólnym ogrodzeniem, zgodnie z par. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1

- Ustala się zachowanie i ukształtowanie: głównych alei parkowych, alejek i ścieżek parkowych, terenów zieleni, miejsc rekreacji i wypoczynku itp.

- Powierzchnie przeznaczone wyłącznie do ruchu pieszego wymagające specjalnego opracowania posadzki, wg par. 10 ust. 7.

- Ustala się lokalizację głównych wejść do parku oraz zorganizowanie stref wejściowych do parku w miejscach wskazanych na rysunku planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Ustala się modernizację lub przebudowę bezkolizyjnego przejścia dla pieszych przez ul. Waryńskiego, łączącego Pole Mokotowskie z terenami otaczającymi, wg par. 5 ust. 1 pkt 5.

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.


- Teren jest położony w całości w zasięgu terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku, zgodnie z ustaleniami par. 18 ust. 2.

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki odprowadzenia ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów oraz monitoringu, zgodnie z par. 15 ust. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Ustala się przebieg wydzielonej ścieżki rowerowej, zgodnie z rysunkiem planu.

- Zakazuje się lokalizowania miejsc parkingowych.


Warunki tymczasowego zagospodarowania

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu zieleni urządzonej.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

29. Ustalenia dla obszaru D4:

1) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D4.1 U-A:

Symbol terenu

D4.1 U-A

Przeznaczenie terenu

Tereny usług administracji, zgodnie z par. 4 ust. 6.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu – 1,2.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 40%.

- Maksymalna wysokość budynków – 20m, przy czym ustalenie nie dotyczy istniejących budynków, oznaczonych na rysunku planu jako budynki do zachowania.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 40%.

- Geometria dachu – wg par. 12 ust. 3.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2.

- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-nia w użytkowaniu

- Zasady ochrony środowiska, wg par. 8.

- Zasady rozmieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych, szyldów i MSI, wg par. 6.

- Ustala się ochronę zabytkowego budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy Al. Niepodległości 208 (objętych ochroną w planie), wg par. 9 ust. 2 pkt 2.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.


Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg par. 14 ust. 9.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

2) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D4.2 ZP:Symbol terenu

D4.2 ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 2.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 70%.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych.

- Dopuszcza się ogrodzenie terenu położonego poza granicami terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku, zgodnie z par. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.


- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki odprowadzenia ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów oraz monitoringu, zgodnie z par. 15 ust. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Zakazuje się lokalizowania miejsc parkingowych.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu zieleni urządzonej.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

30. Ustalenia dla obszaru D5

1) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D5.1 U-A:

Symbol terenu

D5.1 U-A

Przeznaczenie terenu

Tereny usług administracji, zgodnie z par. 4 ust. 6.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu – 1,8.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 30%.

- Maksymalna wysokość budynków – 25m.

- Maksymalna liczba kondygnacji – 6k

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 30%.

- Geometria dachu – wg par. 12 ust. 3.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2.

- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-nia w użytkowaniu

- Zasady ochrony środowiska, wg par. 8.

- Zasady rozmieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych, szyldów i MSI, wg par. 6.

- Ustala się ochronę budynku położonego przy Al. Niepodlegości 188 (Główny Urząd Patentowy), wg par. 9 ust. 8.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.


Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg par. 14 ust. 9.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

2) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D5.2 U-A:Symbol terenu

D5.2 U-A

Przeznaczenie terenu

Tereny usług administracji, zgodnie z par. 4 ust. 6.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu – 1,0.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 35%.

- Maksymalna wysokość budynków – 20m.

- Maksymalna liczba kondygnacji – 5k

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 40%.

- Geometria dachu – wg par. 12 ust. 3.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2.

- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-nia w użytkowaniu

- Zasady ochrony środowiska, wg par. 8.

- Zasady rozmieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych, szyldów i MSI, wg par. 6.

- Ustala się ochronę budynków położonych przy Al. Niepodlegości 188b i 186 (obecnie Ośrodek Przetwarzania Informacji), wg par. 9 ust. 9.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.


Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg par. 14 ust. 9.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

3) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D5.3 U-A:Symbol terenu

D5.3 U-A

Przeznaczenie terenu

Tereny usług administracji, zgodnie z par. 4 ust. 6.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu – 1,0.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 35%.

- Maksymalna liczba kondygnacji – 3k

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 40%.

- Geometria dachu – wg par. 12 ust. 3.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2.

- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-nia w użytkowaniu

- Zasady ochrony środowiska, wg par. 8.

- Zasady rozmieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych, szyldów i MSI, wg par. 6.

- Ustala się ochronę budynku położonego przy Al. Niepodlegości 190 (d.Ośrodek Obliczeniowy ZETO, obecnie CKRUS) będącego dobrem kultury współczesnej, wg par. 9 ust. 1.

- Ustala się zakaz lokalizowania parkingów podziemnych.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg par. 14 ust. 9.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

31. Ustalenia dla obszaru D6 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D6 ZP:Symbol terenu

D6 ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 2.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 90%.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych.

- Dopuszcza się ogrodzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – parku jednym wspólnym ogrodzeniem, zgodnie z par. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1

- Ustala się zachowanie i ukształtowanie alejek parkowych.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.
- Osie kompozycyjne i widokowe – zgodnie z par 5. ust 5


Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki odprowadzenia ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów oraz monitoringu, zgodnie z par. 15 ust. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Zakazuje się lokalizowania miejsc parkingowych.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu zieleni urządzonej.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.


Pobieranie 0.81 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna