Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pola mokotowskiego


D7: 1) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D7.1 US/I-EPobieranie 0.81 Mb.
Strona9/11
Data27.04.2016
Rozmiar0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

32. Ustalenia dla obszaru D7:

1) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D7.1 US/I-E:

Symbol terenu

D7.1 US/I-E

Przeznaczenie terenu

Tereny usług sportu i infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki, zgodnie z par. 4 ust. 16.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu – 1,2.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 25%.

- Maksymalna wysokość budynków – 12m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 40%.

- Geometria dachu – wg par. 12 ust. 3.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2.

- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-nia w użytkowaniu

- Zasady ochrony środowiska, wg par. 8.

- Zasady rozmieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych, szyldów i MSI, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg par. 14 ust. 9.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

2) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D7.2 ZP:Symbol terenu

D7.2 ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 2.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 90%.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych.

- Dopuszcza się ogrodzenie terenu położonego poza granicami terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku, zgodnie z par. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.


Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki odprowadzenia ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów oraz monitoringu, zgodnie z par. 15 ust. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Zakazuje się lokalizowania miejsc parkingowych.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu zieleni urządzonej.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

33. Ustalenia dla obszaru D8:

1) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D8.1 US:

Symbol terenu

D8.1 US

Przeznaczenie terenu

Tereny usług sportu, zgodnie z par. 4 ust. 3.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu – 1,2.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 60%.

- Maksymalna wysokość budynków – 17m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 30%.

- Geometria dachu – wg par. 12 ust. 3.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2.

- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-nia w użytkowaniu

- Zasady ochrony środowiska, wg par. 8.

- Zasady rozmieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych, szyldów i MSI, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg par. 14 ust. 9.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

2) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D8.2 US/ZP:Symbol terenu

D8.2 US/ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny usług sportu i zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 4.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 50%.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2; przy czym dopuszcza się ogrodzenie zespołu na obszarze D8.1 i D8.2 w całości.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.


- Zasady kształtowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Ustala się dojazd do terenu od strony ciągu pieszo-jezdnego 5KPj.

- Zakazuje się lokalizowania miejsc parkingowych naziemnych.


Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

34. Ustalenia dla obszaru D9:

1) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D9.1 US/K/N/A:

Symbol terenu

D9.1 US/K/N/A

Przeznaczenie terenu

Tereny usług sportu, kultury, nauki, administracji, zgodnie z par. 4 ust. 9.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu – 2,4.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 60%.

- Maksymalna wysokość budynków – 12m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa się.

- Geometria dachu – wg par. 12 ust. 3.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2.

- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-nia w użytkowaniu

- Zasady ochrony środowiska, wg par. 8.

- Zasady rozmieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych, szyldów i MSI, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg par. 14 ust. 9.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

2) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D9.2 US/K/N/A:Symbol terenu

D9.2 US/K/N/A

Przeznaczenie terenu

Tereny usług sportu, kultury, nauki, administracji, zgodnie z par. 4 ust. 9.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu – 2,5.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 70%.

- Maksymalna wysokość budynków – 12m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa się.

- Geometria dachu – wg par. 12 ust. 3.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2.

- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-nia w użytkowaniu

- Zasady ochrony środowiska, wg par. 8.

- Zasady rozmieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych, szyldów i MSI, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg par. 14 ust. 9.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

35. Ustalenia dla obszaru D10:

1) Teren D10.1 jest terenem zamkniętym;
2) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D10.2 I-C/US/K/N/A:

Symbol terenu

D10.2 I-C/US/K/N/A

Przeznaczenie terenu

Teren infrastruktury techni cznej z zakresu ciepownictwa oraz usług sportu, kultury, nauki, administracji, zgodnie z par. 4 ust. 17.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu – 2,0.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 70%.

- Maksymalna wysokość budynków – 20m, przy czym dopuszcza się zachowanie, remont, modernizację i przebudowę istniejącego budynku wyższego.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa się.

- Geometria dachu – wg par. 12 ust. 3.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2.

- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-nia w użytkowaniu

- Zasady ochrony środowiska, wg par. 8.

- Zasady rozmieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych, szyldów i MSI, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Dojazd od drogi publicznej do terenu poprzez teren 3KP-P.

- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg par. 14 ust. 9.


Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

36. Ustalenia dla obszaru D11 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D11 U-N:Symbol terenu

D11 U-N

Przeznaczenie terenu

Tereny usług nauki, zgodnie z par. 4 ust. 7.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu – 1,2.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 50%.

- Maksymalna wysokość budynków – 12m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 30%.

- Geometria dachu – wg par. 12 ust. 3.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2.

- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-nia w użytkowaniu

- Zasady ochrony środowiska, wg par. 8.

- Zasady rozmieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych, szyldów i MSI, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg par. 14 ust. 9.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

37. Ustalenia dla obszaru D12 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D12 ZP:Symbol terenu

D12 ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 2.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 70%.

- Wyznacza się główne aleje parkowe.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych, za wyjątkiem pawilonów parkowych w strefach wskazanych na rysunku planu, zgodnie z par. 10 ust. 8.

- Ustala się realizację pawilonu parkowego w powiązaniu z pomnikiem Jazdy Polskiej, w formie obiektu wbudowanego w skarpę ziemną opadającą w kierunku ul.Waryńskiego i al.Armii Ludowej z elewacją frontową od strony parku; nachylenie stoku skarpy nie może przekraczać 60%

- Dopuszcza się ogrodzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – parku jednym wspólnym ogrodzeniem, zgodnie z par. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1

- Ustala się zachowanie i ochronę pomnika Jazdy PolskiejSzczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2, 4, 6 pkt 1,2,4

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.
- Teren jest położony w całości w zasięgu terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku, zgodnie z ustaleniami par. 18 ust. 2.


Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki odprowadzenia ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów oraz monitoringu, zgodnie z par. 15 ust. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Zakazuje się lokalizowania miejsc parkingowych.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu zieleni urządzonej.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.
  1.  

1. Wprowadza się następujące ustalenia szczegółowe dla terenów ulic głównych (KDG):

1) Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 1KDG

Symbol terenu

1KDG

Przeznaczenie terenu

Tereny ulic - dróg publicznych, zgodnie z par. 4 ust. 11.

Nazwa ulicy

Al. Niepodległości

Klasa ulicy

droga główna

Kategoria ulicy

droga powiatowa

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Szerokość w liniach rozgraniczających: 67m, 55m – 56,5m.

- Dopuszcza się szerokość jezdni – 2 x 2 lub 2 x 3 pasy ruchu.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 30%.

- Zakazuje się grodzenia terenu;

- od 1 do 3 szpalerów drzew, przy czym dopuszcza się zastąpienie wyznaczonych w planie projektowanych szpalerów drzew w pasie dzielącym jezdnie rzędami krzewów.

- Wydzielona ścieżka rowerowa.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Ulica w całości jest objęta strefą ochrony liniowych parametrów układu urbanistycznego, wg par. 9 ust. 4.

- Ustala się wprowadzenie zieleni w pasie dzielącym jezdnie, dopuszcza się wprowadzenie zieleni niskiej na teren torowiska tramwajowego, w szczególności pomiędzy istniejącą i planowaną kładką pieszą.

- Ustala się lokalizację bezkolizyjnych przejść dla pieszych wskazanych na rysunku planu, łączących zachodnią i wschodnią część Pola Mokotowskiego, wg par. 5 ust. 1 pkt 5.

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 5, 6, 8, 9.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.

- Zasady kształtowania systemów komunikacji i organizacji parkowania, wg par. 14.Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg par. 15 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia podziemnego.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.


Pobieranie 0.81 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna