Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w OpoluPobieranie 82.02 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar82.02 Kb.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
tel.(077) 400-59-50 ul.. Armii Krajowej 36

fax (077) 400-59-52 e – mail: mopr@mopr.opole.pl 45-071 OPOLE
RAG.271-1. 9. 2015.BM

Opole, dnia 04.09.2015r.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych - tonerów i tuszu do drukarek komputerowych (zamienników) firm: PRINTE lub ACTIS, lub PRISM, lub BLACK POINT.


Przedmiot zamówienia.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych obejmuje tonery i tusze - zamienniki.

1.Sukcesywna dostawa tonerów i tuszu do drukarek komputerowych odbywać się będzie zgodnie z zamówieniami częściowymi, na telefoniczne zamówienie złożone z wyprzedzeniem dwóch dni.

2. Do składania zamówień częściowych i odbioru towaru upoważnieni są kierownicy następujących jednostek Kupującego:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Armii Krajowej 36,

- Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” MOPR ul. Hubala 4 w Opolu,

- Dom Dziennego Pobytu „Magda Maria” MOPR ul. Barlickiego 1-3 w Opolu,

- Dom Dziennego Pobytu „Malinka” ul. Piotrkowska 2 w Opolu,

- Ośrodek Readaptacji Społecznej „SZANSA” ul. Małopolska 20A w Opolu,

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Małopolska 20A w Opolu,

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Małopolska 20A w Opolu,

lub upoważnieni przez kierowników pracownicy tych jednostek.

3. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania towaru własnym transportem na własny koszt do jednostek Kupującego.

4. Dostawca zobowiązuje się do odbioru z jednostek Kupującego pojemników po zużytych tonerach oraz tuszu i ich utylizacji na własny koszt.

5.Dostarczane materiały eksploatacyjne – zamienniki winny posiadać zapewnienie producenta o ponoszeniu przez niego odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu spowodowane wadliwymi materiałami eksploatacyjnymi.

6. Dostarczany towar musi być pełnowartościowy.


Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Przy wyborze oferty Kupujący będzie się kierował kryterium:

Cena - 100%.

Cena podana przez Dostawcę obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Kupujący wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.Do oceny oferty będzie brana pod uwagę łączna wartość za tonery i tusze - zamienniki.
Kupujący nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.

Oferty niepełne zostaną odrzucone.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

 2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oferty Dostawców, którzy nie spełniają ww. warunków zostaną odrzucone.
Oferta powinna zawierać:

 1. Formularz „Oferta” – załącznik nr 1

 2. Cenę tonerów i tuszy – zamienników - załącznik 2.

 3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, a w przypadku spółek aktualny wpis do rejestru handlowego KRS.

( potwierdzone za zgodność z oryginałem).

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków - .załącznik Nr 3 – „Oświadczenie”.

 2. Oświadczenie, iż oferowane materiały eksploatacyjne posiadają zapewnienie producenta o ponoszeniu przez niego odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu spowodowane wadliwymi materiałami eksploatacyjnymi.


Brak wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.09.2015r. do godz. 1000 w zaklejonej kopercie w siedzibie Kupującego, tj. w MOPR w Opolu przy ul. Armii Krajowej 36 pok.25 - sekretariat.


Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Dostawcy, nazwę i adres Kupującego oraz napis: Oferta na zadanie pn.: ,, Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek”
Oferta otrzymana przez Kupującego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Dostawcy bez rozpatrzenia.

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.


Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.09.2015r. o godz. 1010

w siedzibie zamawiającego w MOPR, ul. Armii Krajowej 36, pok. nr 18, I piętro.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Dostawcami jest:

kierownik komórki merytorycznej - Bogumiła Mucha - tel. (077) 400-59-65


Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany Dostawca obowiązany jest podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty.


Postępowanie przeprowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013. 907 z późn. zm. ) na podstawie art.4, pkt 8 cyt. Ustawy.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

Zdzisław Markiewicz


Załączniki:

-Załącznik Nr 1 – „Oferta”

-Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy

-Załącznik Nr 3 – Oświadczenie

-Załącznik Nr 4 - wzór umowy

Załącznik Nr 1
Opole, …..........................

nazwa Dostawcy: …..........................................................................................

adres Dostawcy ….............................................................................................

tel. …....................................fax:…......................................, e-mail:……………………………………..


NIP …...................................................

OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla jednostek

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

( na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)
 1. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

brutto: …........................... zł (słownie: ….............................................................................................)


w tym podatek VAT …................%

godnie z Formularzem Cenowym załączonym do Oferty.

2. Termin realizacji umowy : 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty i we wzorze umowy, i zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty, do zawarcia umowy na ww. warunkach.

4. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać: *)


 1. sami *)

 2. jako podmiot zbiorowy – konsorcjum w składzie *):

…...................................................................................... – Wykonawca lider

…...................................................................................... – Wykonawca członek


*) niepotrzebne skreślić
Załącznikami do oferty są:

 1. Formularz cenowy.

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 3. Wpis do właściwego rejestru /kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/

 4. Oświadczenie, iż oferowane materiały eksploatacyjne posiadają zapewnienie producenta o ponoszeniu przez niego odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu spowodowane wadliwymi materiałami eksploatacyjnymi.

 5. Zaakceptowany wzór umowy.

 6. Pełnomocnictwo, jeżeli Dostawca ustanowił pełnomocnika.

…................................................

Podpis i pieczątka Dostawcy

Załącznik Nr 2

.....................................................

/ pieczęć Dostawcy/

FORMULARZ CENOWY


Przedmiot zamówienia:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla jednostek

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w OpoluDo oceny oferty będzie brana pod uwagę cena za całość zamówienia.

L.p.


Nazwa drukarki

Symbol tonera /tuszu

Ilość sztuk

tonerów

/tuszu

Cena

jednostkowa BRUTTO


Wartość BRUTTO

1

2

3

4

5

6 ( 4 x 5)

1.


HP LJ 1010, 1022

(poj: min.2000 stron)


12A


50


2.

HP LJ 2015


(poj: min. 3000 stron)

53A


14


3.

HP LJ 2055


(poj: min2300 stron)

05A

1214.

HP P HP LJ 3005 D


(poj: min.6500 stron)

51A


23


5.

HP HP LJ P 1505


(poj: min. 2000 stron)

36A

56.

HP HP LJ Pro P1102


( poj. min 1600 stron)

85A

117.

HP HP LJ M 401 dn

(poj. ( min. 6.900 stron)


280X

88.

HP LJ 2025


(poj. min. 3500 stron)

CC530A-czarny

CC533A– czerw

CC532A-żółty

CC531A – nieb.4

5

5

59.

HP Business Jnkjet 1000

poj. min.: czarny – 49 ml

kolor – 28 ml

10 – czarny

11 - kolor2

610.

HP Laser Jet Pro 400 MFP M425dn

(poj. min. 3500 stron)80A


711.

HP M 1120 MFP

(poj: min. 2000 stron)36A

612.

Hp LJ 3015 DN

(poj. min. 12.500 stron)55X

413.

Canon FAX L140


i – sensys

(poj. min.2000 stron)FX10214.

Canon FAX L150


i – sensys

(poj. min.2100 stron)CRG 728

215.

Panasonic KX-FL613PD


(poj. min.2500 stron)

KXFA83


2
RAZEM


X


X


X


Podane ilości są ilościami szacunkowymi.
...........................................................

/ data i podpis Dostawcy/

..................................... Załącznik Nr 3

pieczęć Dostawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Dostawcy:


...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Siedziba Dostawcy:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Oświadczam/oświadczamy , że firma, którą reprezentuję/reprezentujemy:

 • posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 • posiadamy wiedzę i doświadczenie;

 • dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 • znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.


Data…………………

………………………………………………………….

( podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

Załącznik Nr 4

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu .......................... w Opolu

pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Armii Krajowej 36 NIP: 754-11-16-611.

reprezentowanym przez:.......................................................................................................

zwanym dalej Kupującym

a ............................................................................................................... prowadzącą działalność na podstawie ................................................................................................................... NIP:.................................

reprezentowanym przez:

- ........................................................................................................................

zwanym dalej Dostawcą.

Niniejszą umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013. 907 z późn. zm.).
§1

1.Przedmiotem umowy jest dostawa tonerów i tuszu do drukarek komputerowych - zamienników firm: PRINTE lub ACTIS, lub PRISM, lub BLACK POINT na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Armii Krajowej 36, po cenach zgodnych z ofertą Dostawcy zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Dostawa tonerów i tuszu do drukarek komputerowych odbywać się będzie zgodnie z zamówieniami częściowymi, na telefoniczne zamówienie złożone z wyprzedzeniem dwóch dni.

3. Do składania zamówień częściowych i odbioru towaru upoważnieni są kierownicy następujących jednostek Kupującego:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Armii Krajowej 36,

- Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” MOPR ul. Hubala 4 w Opolu,

- Dom Dziennego Pobytu „Magda Maria” MOPR ul. Barlickiego 1-3 w Opolu,

- Dom Dziennego Pobytu „Malinka” ul. Piotrkowska 2 w Opolu,

- Ośrodek Readaptacji Społecznej „SZANSA” ul. Małopolska 20A w Opolu,

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Małopolska 20A w Opolu,

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Małopolska 20A w Opolu,

- Klub Integracji Społecznej ul. Małopolska 20A w Opolu

lub upoważnieni przez kierowników pracownicy tych jednostek.

4. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania towaru własnym transportem na własny koszt do jednostek Kupującego.

5. Dostawca zobowiązuje się do odbioru z jednostek Kupującego pojemników po zużytych tonerach oraz tuszu i ich utylizacji na własny koszt.

6.Dostarczane materiały eksploatacyjne – zamienniki winny posiadać zapewnienie producenta o ponoszeniu przez niego odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu spowodowane wadliwymi materiałami eksploatacyjnymi.

7. Dostarczany towar musi być pełnowartościowy.
§2

1. Dostawca zobowiązuje się do wymiany towaru, w ramach reklamacji, w terminie trzech dni od zgłoszenia reklamacji przez Kupującego.

2. Składanie reklamacji jakościowych przysługuje Kupującemu w terminie jednego miesiąca od dnia wykrycia wady. Składanie reklamacji ilościowych przysługuje Kupującemu w terminie do siedmiu dni od dnia każdej dostawy.

3. Wymiany towaru na wolny od wad dokona Dostawca bez dodatkowej opłaty.


§3

1. Maksymalne wynagrodzenie Dostawcy wynika z jego oferty i wynosi: ………….. zł brutto

(słownie: …………………………).

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Dostawcy wynikać będzie z ilości dostarczonego towaru i cen jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 1, przy czym nie może ono przekroczyć środków jakie Kupujący przeznacza na ten cel w budżecie.

3. Kupujący zastrzega sobie możliwość zmian w ilości i rodzaju zamawianego towaru, określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych asortymentów, a Dostawca nie będzie wnosił w tym zakresie żadnych roszczeń.

4. Dostawcy nie przysługuje wobec Kupującego żadne roszczenie odszkodowawcze z tytułu zrealizowania umowy poniżej ilości i wartości określonej w pkt 1.


§4

1.Zapłata za dostarczony towar dokonywana będzie na podstawie faktury wystawionej po zrealizowaniu zamówienia częściowego, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na konto Dostawcy.

2. W przypadku opóźnienia zapłaty za dostawę poza termin wyznaczony w § 3 pkt.1, Dostawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.
§5

Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy, w ilościach wynikających z zamówień częściowych.


§6
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj: od dnia ...................... do dnia ........................

§7

1. Dostawca zapłaci Kupującemu kary umowne w razie: • opóźnienia w terminie dostawy, wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia usterek w

wysokości 0,5% wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia,

 • odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 10% wartości

umowy.

2. Jeżeli szkoda powstała z przyczyn nie objętych karami umownymi lub jest wyższa niż kwota naliczanych kar, Kupującemu przysługuje odszkodowanie na zasadach kodeksu cywilnego.

3. Naliczone kary umowne Kupujący ma prawo potrącić z wynagrodzenia Dostawcy.
§8

1. Nieterminowa lub niezgodna z ogólnie obowiązującymi standardami jakościowymi oraz ze składanymi zamówieniami częściowymi realizacja dostaw, a także nie stosowanie postanowień § 1 ust. 1 niniejszej umowy skutkować może rozwiązaniem przez Kupującego umowy bez wypowiedzenia i bez prawa Dostawcy do odszkodowania.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.

3. Kupujący zastrzega, że umowa wygaśnie przed upływem okresu, o którym mowa w §6

w przypadku wcześniejszego wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia brutto. W takim przypadku Kupujący wypowie Dostawcy umowę co najmniej na 2 tygodnie przed przewidywanym terminem wyczerpania środków przewidzianych na realizację przedmiotu zamówienia.
§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.KUPUJĄCY: DOSTAWCA:


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna