Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w OpoluPobieranie 65.29 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar65.29 Kb.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
tel.(077) 400-59-50 ul.. Armii Krajowej 36

fax (077) 400-59-52 e – mail: mopr@mopr.opole.pl 45-071 OPOLE
Opole, dnia 12.11.2015r.

RAG.271-1.14.2015.BM


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.I.Przedmiot zamówienia:
1) Jednostka centralna: - 3szt.

Obudowa: Cooler Master obudowa komputerowa Elite 342 microATX czarna ( bez zasilacza )

Zasilacz: Zasilacz be quiet! SYSTEM POWER 7 - 300W, 80PLUS Bronze

Płyta główna: ASRock H81M-DGS, H81, DualDDR3-1600, SATA3, DVI, mATX

Procesor:Intel Pentium G3260, Dual Core, 3.30GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX

Dysk: Patriot SSD Blast 120GB SATA III 6Gb/s , Speed 560/425MBs

Pamięć RAM: Crucial 4GB 1600MHz DDR3 CL11 DIMM 1.5V

Napęd optyczny: LG SuperMulti SATA DVD+/-R24x,DVD+RW6x,DVD+R DL 8x, bare bulk(czarny)

Klawiatura: Logitech Klawiatura K120, US

Mysz: Genius NS 120 USB

2) Jednostka centralna: -1szt.

Obudowa: Cooler Master obudowa komputerowa Elite 342 microATX czarna ( bez zasilacza )

Zasilacz: Zasilacz be quiet! SYSTEM POWER 7 - 300W, 80PLUS Bronze

Płyta główna: ASRock H81M-DGS, H81, DualDDR3-1600, SATA3, DVI, mATX

Procesor:Intel Pentium G3260, Dual Core, 3.30GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX

Dysk SSD: Patriot SSD Blast 120GB SATA III 6Gb/s , Speed 560/425MBs

Dysk HDD: Toshiba, 3.5'', 1TB, SATA/600, 7200RPM, 32MB cache

Pamięć RAM: Crucial 4GB 1600MHz DDR3 CL11 DIMM 1.5V

Napęd optyczny: LG SuperMulti SATA DVD+/-R24x,DVD+RW6x,DVD+R DL 8x, bare bulk(czarny)

Klawiatura: Logitech Klawiatura K120, US

Mysz: Genius NS 120 USB
Certyfikaty i oświadczenia:

Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi, (Deklaracja CE) - dołączyć do oferty oświadczenie producenta komputera.3) Monitor: AOC e2260pda -5szt.

4) Dysk HDD: WD Red, 2.5'', 750GB, SATA/600, 16MB cache -8szt.

5) Serwer NAS: Synology DS414 Slim -2szt.

6) Router: CISCO R042G-K9-EU -1szt.

7) Pamięć RAM: Kingston 2x4GB 1866MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX Fury Black Series -2szt.

8) Dysk SAS: SAS 300GB 15kRPM HOT PL 3,5” -5szt.

9) Drukarka: HP LaserJet Pro 400 M401dne (CF399A) -3szt.

10) Dysk HDD: Toshiba, 3.5'', 1TB, SATA/600, 7200RPM, 32MB cache -1szt.

11) Drukarka kolorowa: HP LaserJet Pro 400 Color M451dn (CE957A) -1szt.
UWAGA !

Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

II. Warunki gwarancji:

Gwarancja na jednostki centralne - co najmniej 2 lata

Gwarancja na monitory – co najmniej 2 lata

Gwarancja na podzespoły komputerowe – co najmniej 2 lata.

Gwarancja na drukarki – co najmniej 1 rok.

Gwarancja na serwer NAS – co najmniej 2 lata.

Gwarancja na router - co najmniej 2 lata
III. Termin realizacji: do 14 dni od terminu podpisania umowy.
IV. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków dotyczących:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
V. Warunki i termin płatności: przelew bankowy, płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania sprzętu i prawidłowo wystawionej faktury.
VI. Przy wyborze propozycji cenowych Kupujący będzie się kierował kryterium:

Cena - 100%.

Do oceny będzie brana pod uwagę cena za całość zamówienia.

Ze sprzedawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.


VII. Sprzedawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

1) formularz oferty cenowej wg załączonego wzoru – załącznik nr 1,

2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego sprzedawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sprzedawcę),

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.


Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Brak wymaganych dokumentów lub oświadczeń spowoduje odrzucenie oferty.
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty oraz termin otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.11.2015r. do godz. 10,00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Kupującego, tj. w MOPR w Opolu przy ul. Armii Krajowej 36 – sekretariat, pok.25.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Sprzedawcy, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Oferta na zadanie pn.: ,, Dostawa sprzętu komputerowego”

Oferta otrzymana przez Kupującego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Sprzedawcy nie otwarta. Sprzedawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.11.2015r. do godz. 10,10 w siedzibie Kupującego w MOPR, ul. Armii Krajowej 36, pok. nr 18, I piętro.
X. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze Sprzedawcami są:

Kierownik komórki merytorycznej - Bogumiła Mucha - tel. (077) 400-59-65

Informatycy: Dariusz Dzierżak lub Tomasz Bajor - tel. (077) 400-59-64 - 67,
Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm. ) na podstawie art.4, pkt 8. Ustawy.

W załączeniu: 1. Wzór druku dla „propozycji cenowej” – zał. 1.

 2. Oświadczenie – zał. 2

 3. Wzór umowy – zał. 3.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

............................................................. Opole, dnia ....................

(pieczęć sprzedawcy)
nazwa oferenta: .............................................................................................

adres oferenta: ................................................................................................

NIP ......................................................

tel. .......................................fax:.........................................

e-mail:..................................................
OFERTA CENOWA

DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W OPOLU

1.Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:L.P.

Nazwa sprzętu

Ilość

sztuk

Cena jednostkowa

brutto

W tym

% VAT

Wartość

brutto


1.

Jednostka centralna: zgodny z wymogami określonymi w zaproszeniu w punkcie 1

32..

Jednostka centralna: zgodny z wymogami określonymi w zaproszeniu w punkcie 2

1


3.

Monitor: AOC e2260pda

5


4.

Dysk HDD: WD Red, 2.5'', 750GB, SATA/600, 16MB cache

8


5.

Serwer NAS: Synology DS414 Slim

2


6.

Router: CISCO R042G-K9-EU

1


7.

Pamięć RAM: Kingston 2x4GB 1866MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX Fury Black Series

2


8.

Dysk SAS: SAS 300GB 15kRPM HOT PL 3,5”

5


9.

Drukarka: HP LaserJet Pro 400 M401dne (CF399A)

1


10.

Dysk HDD: Toshiba, 3.5'', 1TB, SATA/600, 7200RPM, 32MB cache

1


11.

Drukarka kolorowa: HP LaserJet Pro 400 Color M451dn (CE957A)

1

Razem:

X

X

X


2. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od terminu podpisania umowy.

3. Oświadczam, że udzielam gwarancji na sprzęt komputerowy:


 • jednostki centralne:..................................................................................m-cy

 • monitory..................................................................................................

 • podzespoły komputerowe.......................................................................

 • drukarki..................................................................................................

 • serwery NAS.........................................................................................

 • router.....................................................................................................

4. Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty oraz we wzorze umowy warunki akceptuję i zobowiązuję się, w przypadku przyjęcia mojej oferty, do zawarcia umowy na ww. warunkach.

5. Załącznikami do oferty są: dokumenty i załączniki wymienione w pkt VI zaproszenia.

………………………………………………………….

( podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)
Załącznik Nr 2
.....................................

pieczęć Sprzedawcy


OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Sprzedawcy:


...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Siedziba Sprzedawcy:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Oświadczam/oświadczamy , że firma, którą reprezentuję/reprezentujemy:

 • posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 • posiadamy wiedzę i doświadczenie;

 • dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 • znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Data…………………

………………………………………………………….

( podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

Załącznik Nr 3

WZÓR UMOWY
W dniu .................... w Opolu, pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Armii Krajowej 36 NIP: 754-11-16-611

reprezentowanym przez:

.......................................................

zwanym w dalszej części umowy Kupującym

a:....................................................................................................................................................

prowadzącym działalność na podstawie: .....................................................................................

NIP: ..........................

reprezentowanym przez:

.........................................................

zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą.

Niniejszą umowę zawarto na podstawie art. 4, pkt 8 cyt. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm. ).

§1
1.Kupujący zamawia a Sprzedawca przyjmuje do wykonania zamówienie na sprzedaż sprzętu komputerowego:

...........................................................................................................................................................
§ 2
Dostarczenie towaru przez Sprzedawcę nastąpi na koszt Sprzedawcy i w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
§ 3
1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za towar należność wyliczoną na podstawie oferty Sprzedawcy,

t.j:.....................................................w tym podatek VAT .....% w kwocie ..............................

2. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury i dostawy towaru.
§ 4
1. Kupujący zobowiązuje się do zbadania towaru w ciągu 7 dni od jego dostarczenia.

2. W razie stwierdzenia wad lub braków Kupujący prześle reklamację Sprzedawcy, który ją rozpatrzy i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania i powiadomi Kupującego.

3. Sprzedawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy:

-………………


- ……………..

- ……………….

na warunkach określonych w dokumentach gwarancyjnych.

§ 5
1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w razie: • zwłoki w terminie realizacji zamówienia w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki,

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w wysokości 5% wartości

umowy.

2. Jeżeli szkoda powstała z przyczyn nie objętych karami umownymi lub jest wyższa niż kwota naliczanych kar, Kupującemu przysługuje odszkodowanie na zasadach kodeksu cywilnego.


§ 6
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7
1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne kwestie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.


§ 8
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.

KUPUJĄCY: SPRZEDAWCA:


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna