Miejskie Składowiska Odpadów ul. Rybnicka 125Pobieranie 202.08 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar202.08 Kb.
  1   2   3


Zamawiający:

Miejskie Składowiska Odpadów

ul. Rybnicka 125

47-400 Racibórz
tel. (032) 418-40-74, fax (032) 418-40-74
ISTRUKCJA DLA OFERENTÓW

WYKONANIE ZMIAN W ZAKRESIE, SPOSOBIE ORAZ WARUNKACH PROWADZENIE MONITORINGU SKŁADOWISKA, ZMIANY INSTRUKCJI EKSPLOATACJI SKŁADOWISKA ORAZ WYKONANIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O ZMIANĘ OBOWIĄZUJĄCEGO POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO DLA INSTALACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE - SPOWODOWANE ZMIANĄ SPOSOBU FUNKCJONOWANIA SKŁADOWISKA ZWIĄZANEGO Z JEGO ROZBUDOWĄ ORAZ ZAKRESEM MONITORINGU I ZMIANĄ INSTRUKCJI EKSPLOATACJI.

Nr MSO - 11/08

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.) oraz wewnętrznym regulaminem Zamawiającego.
Racibórz, październik 2008 r.

§ 1. Zamawiający. Roman Stoś


 1. Zamawiającym jest:

Miejskie Składowiska Odpadów

47-400 Racibórz, ul. Rybnicka 125

NIP 639-13-64-464 REGON 273210846

Telefon 032 418 40 74, fax 032 418 40 74
e-mail: mso_raciborz@poczta.fm

www.mso.bipraciborz.pl
 1. Wszelkie pisma w sprawie przetargu Wykonawca adresuje:

Miejskie Składowiska Odpadówul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz.


 1. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem przetargowym, były kierowane wyłącznie na adres przedstawiony w ust. 2 i opatrzone numerem sprawy: MSO- 11/08


§ 2. Opis przedmiotu zamówienia. 1. analiza możliwości formalno-prawnych dokonania zmian w zakresie monitoringu instalacji składowiska (na podstawie raportu z monitoringu za rok 2007 r. obejmującego koncepcję zmian monitoringu, która dotyczy wszystkich komponentów środowiska, a przede wszystkim wód opadowych i roztopowych oraz wód powierzchniowych, w tym także zmian punktów poboru prób) na podstawie wyników badań z monitoringu składowiska z lat poprzednich oraz wykonanie dokumentacji możliwych zmian w zakresie, sposobie i warunkach prowadzenia monitoringu składowiska obejmującego:

  1. składowisko zrekultywowane

  2. składowisko obecnie eksploatowane

  3. składowisko rozbudowywane – I etap

  4. składowisko rozbudowywane – II etap

 2. Wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie Pozwolenia Wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej miasta Raciborza, odcieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powodujące zanieczyszczenie wód, które należy eliminować lub ograniczać.

 3. Wykonanie dokumentacji do wniosku o zatwierdzenie Instrukcji eksploatacji

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne spowodowane :

  1. zmianą sposobu funkcjonowania składowiska związanego z jego rozbudową,

  2. zmianą zakresu , sposobu i warunków prowadzenia monitoringu składowiska zgodnie z wynikami analizy możliwości formalnoprawnych dokonania tych zmian w zakresie przedstawionym w ppkt. 1,

  3. zmianą rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny na rozbudowanej części –I etap tj. grupa 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne i obojętne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12, oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy ( instalacja powinna zawierać rozwiązania projektowe sposobu odizolowania odpadów składowanych na rozbudowanej części składowiska – etap I, od odpadów umieszczonych dotychczas na składowisku ),

  4. zmiany rodzajów odpadów dopuszczonych do odzysku w ciągu roku poprzez dodanie odpadów o kodach: 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) i 19 12 09 – minerały ( np. piasek, kamienie ) zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy,

  5. uwzględnieniem zmiany postępowania z unieszkodliwianiem powstających na terenie składowiska odcieków, które w chwili obecnej magazynowane są w zbiorniku na odcieki i okresowo wywożone na oczyszczalnię w Raciborzu a po wykonaniu przyłącza do kanalizacji będą bezpośrednio zrzucane do budowanej obecnie na terenie Miasta kanalizacji sanitarnej,

wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przedmiotowej Instrukcji przez Marszałka

Województwa Śląskiego.
 1. Wykonanie dokumentacji do wniosku o zmianę obowiązującego pozwolenia zintegrowanego dla instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – spowodowane zmianą sposobu funkcjonowania składowiska związanego z jego rozbudową oraz zmianą instrukcji eksploatacji.


§ 3. Zakres realizacji poszczególnych opracowań stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia.
1. Analiza możliwości formalno-prawnych dokonania zmian w zakresie monitoringu instalacji składowiska (na podstawie raportu z monitoringu za rok 2007 r. obejmującego koncepcję zmian monitoringu, która dotyczy wszystkich komponentów środowiska, a przede wszystkim wód opadowych i roztopowych oraz wód powierzchniowych, w tym także zmian punktów poboru prób) na podstawie wyników badań z monitoringu składowiska z lat poprzednich oraz wykonanie dokumentacji możliwych zmian w zakresie, sposobie i warunkach prowadzenia monitoringu składowiska obejmującego:

  1. składowisko zrekultywowane

  2. składowisko obecnie eksploatowane

  3. składowisko rozbudowywane – I etap

  4. składowisko rozbudowywane – II etap


Oczekiwane zmiany w zakresie i sposobie prowadzenia monitoringu,

 1. ograniczenie otworów piezometrycznych z 9 szt. do 6 szt., zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,

 2. ograniczenie monitoringu wód opadowych i roztopowych wyłącznie do kontroli zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,

 3. ograniczenie monitoringu emisji i składu gazu składowiskowego z 14 studni odgazowujących do 2 punktów przed i za instalacją do zagospodarowania gazu składowiskowego – po wybudowaniu instalacji na przełomie lat 2008/2009, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,

 4. przeniesienie punktu monitoringu wód powierzchniowych oznaczonego indeksem Pd do studzienki zaznaczonej na planie sytuacyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,

2. Wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie Pozwolenia Wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej miasta Raciborza, odcieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powodujące zanieczyszczenie wód, które należy eliminować lub ograniczać.
3. Wykonanie dokumentacji do wniosku o zatwierdzenie Instrukcji eksploatacji

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne spowodowane :  1. zmianą sposobu funkcjonowania składowiska związanego z jego rozbudową

  2. zmianą zakresu, sposobu i warunków prowadzenia monitoringu składowiska zgodnie z wynikami analizy możliwości formalnoprawnych dokonania tych zmian wykonanej w zakresie przedstawionym w § 2 pptk.1.

  3. zmianą rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny na rozbudowanej części –I etap tj. grupa 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne i obojętne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12, oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy ( instalacja powinna zawierać rozwiązania projektowe sposobu odizolowania odpadów składowanych na rozbudowanej części składowiska – etap I, od odpadów umieszczonych dotychczas na składowisku ),

  4. zmiany rodzajów odpadów dopuszczonych do odzysku w ciągu roku poprzez dodanie odpadów o kodach: 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) i 19 12 09 – minerały ( np. piasek, kamienie ) zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy,

  5. uwzględnieniem zmiany postępowania z unieszkodliwianiem powstających na terenie składowiska odcieków, które w chwili obecnej magazynowane są w zbiorniku na odcieki i okresowo wywożone na oczyszczalnię w Raciborzu a po wykonaniu przyłącza do kanalizacji będą bezpośrednio zrzucane do budowanej obecnie na terenie Miasta kanalizacji sanitarnej,

wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przedmiotowej Instrukcji przez Marszałka

Województwa Śląskiego.4.Wykonanie opracowania pt.: „Dokumentacja do wniosku o zmianę obowiązującego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125”, w której zostaną uwzględnione:

 1. zmiany wynikające z ograniczenia zakresu monitoringu,

 2. zmiany instrukcji eksploatacji, z uwzględnieniem zmian rodzajów i ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania i odzysku zgodnie z załącznikiem nr. 2

 3. zmiany sposobu funkcjonowania składowiska związanego z jego obecną i przyszłą rozbudową (etap II a), zgodnie z wykonanym projektem budowlanym,

 4. zmiany wynikające w związku z planowaną budową instalacji do zagospodarowania gazu składowiskowego (biogazu) - parametry pochodni i jednostki kogeneracyjnej i ich lokalizację,

 5. zmiany postępowania z odciekami w związku z bezpośrednim zrzutem odcieków ze składowiska do budowanej kanalizacji sanitarnej,

 6. dziesięcioletni okres obowiązywania decyzji (pozwolenia zintegrowanego).§ 4. Termin wykonania zamówienia.


 1. Wymagany terminy wykonania umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 1. Podanie w ofercie terminu dłuższego od wymaganego powoduje odrzucenie oferty.


§ 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedstawić Oferenci.

 1. Formularz oferty – wg załącznika Nr 1.

 2. Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający aktualne dane Oferenta.


§ 6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z oferentami

oraz przekazywania doku­mentów, a także Wskazanie osób

uprawnionych do porozumiewania się z oferentami.


 1. Wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i oferenci przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Informacje należy przekazywać na:

  • fax 032 418 40 74,

  • e-mail : mso_raciborz@poczta.fm

  • adres strony internetowej http://www.mso.bipraciborz.pl
 1. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnie­nie treści Instrukcji dla Oferentów.
 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

  • Marek Orc – Główny Inżynier, tel. 032 418 40 74, fax 032 418 40 74
  • Władysław Konopk – Kierownik MSO, tel. 032 418 40 74

e-mail : mso_raciborz@poczta.fm

§ 7. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Oferta winna być przygotowana na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1.
 1. Oferent może złożyć jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem cen za poszczególne opracowania zgodnie § 2 , ppkt 1-4.
 1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 1. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

wskazaną/e w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym;Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez inną osobę, do oferty należy dołączyć oryginał upoważnienia lub notarialnie potwierdzoną jego kopię.


 1. Załączone do oferty dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu,


  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna