Miejskie Składowiska Odpadów ul. Rybnicka 125Pobieranie 202.08 Kb.
Strona2/3
Data07.05.2016
Rozmiar202.08 Kb.
1   2   3

6. Opakowanie oferty;


1) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert,

2) opakowanie musi zostać opatrzone słowem OFERTA i nazwą przedmiotu zamówienia, słowami NIE OTWIERAĆ PRZED ........... oraz pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.


§ 8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w pok. 1 Miejskich Składowisk Odpadów, ul.Rybnicka 125, 47-400 Racibórz w terminie do dnia 27 października 2008 r. godz. 10.30.
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, informując o tym na stronie internetowej.
4. Oferty zostaną otwarte w dniu 27 października 2008 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. 1.

§ 9. Opis sposobu obliczania ceny oferty.


 1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez podanie w formularzu ofertowym ceny za całość zamówienia i wyszczególnieniem cen za poszczególne opracowania zgodnie § 2 , ppkt 1-4.
 1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
 1. Ostateczną cenę oferty stanowi cena wraz z podatkiem VAT. Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.).
 1. Ceny określone przez Oferenta w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT§ 10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:L.p.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert

Znaczenie

1.

Cena oferty

100 %

3. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane na podstawie punktacji uzyskanej wg

wzoru :

najniższa cena podana w ofertach nie podlegających odrzuceniuC = -------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu 

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.


 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń".


§ 11. Ogólne warunki umowy albo wzór umowy.


 1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2.
 1. Zamawiający wymaga od Oferenta, aby zawarł umowę na realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy.§ 12 Załączniki:
Nr 1 – Formularz oferty.

Nr 2 – Wzór umowy.

Racibórz, 17 października 2008 r. .....................................

( zatwierdził )OFERTA 1. Przedmiot oferty :


WYKONANIE ZMIAN W ZAKRESIE, SPOSOBIE ORAZ WARUNKACH PROWADZENIE MONITORINGU SKŁADOWISKA, ZMIANY INSTRUKCJI EKSPLOATACJI SKŁADOWISKA ORAZ WYKONANIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O ZMIANĘ OBOWIĄZUJĄCEGO POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO DLA INSTALACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE - SPOWODOWANE ZMIANĄ SPOSOBU FUNKCJONOWANIA SKŁADOWISKA ZWIĄZANEGO Z JEGO ROZBUDOWĄ ORAZ ZAKRESEM MONITORINGU I ZMIANĄ INSTRUKCJI EKSPLOATACJI. 1. Zamawiający :

MIEJSKIE SKŁADOWISKA ODPADÓW

47-400 RACIBÓRZ, UL. RYBNICKA 125 1. Wykonawca :

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................


tel. ..................................................... fax. .........................................................
REGON ............................................... NIP ...........................................................
www. .................................................... e-mail :..................................................... 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:CENA NETTOWARTOŚĆ VATCENA BRUTTO

1. + 2.


1.

2.

3.(cena brutto słownie: ....................…………………………………...……………...


…………………………………………………………………………………………)


 1. Wyszczególnienie cen za realizację poszczególnych opracowań zgodnie § 2, ppkt 1-4

1) Cena naszej oferty za opracowanie zgodnie § 2 , ppkt 1 wynosi:
................................................................................................................ złotych netto

(słownie ......................................................................................................... złotych)

...................... zł podatek VAT (słownie ................................................................ zł)

...................................................................złotych brutto (wraz z podatkiem VAT)

(słownie ......................................................................................................... złotych).
2) Cena naszej ofert za opracowanie zgodnie z § 2, ppkt 2 wynosi:

................................................................................................................ złotych netto

(słownie ......................................................................................................... złotych)

...................... zł podatek VAT (słownie ................................................................ zł)

...................................................................złotych brutto (wraz z podatkiem VAT)

(słownie ......................................................................................................... złotych).


3) Cena naszej ofert za opracowanie zgodnie z § 2, ppkt 3 wynosi:

................................................................................................................ złotych netto

(słownie ......................................................................................................... złotych)

...................... zł podatek VAT (słownie ................................................................ zł)

...................................................................złotych brutto (wraz z podatkiem VAT)

(słownie ......................................................................................................... złotych).


4) Cena naszej ofert za opracowanie zgodnie z § 2, ppkt 4 wynosi:

................................................................................................................ złotych netto

(słownie ......................................................................................................... złotych)

...................... zł podatek VAT (słownie ................................................................ zł)

...................................................................złotych brutto (wraz z podatkiem VAT)

(słownie ......................................................................................................... złotych).
 1. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do: 12 miesięcy od podpisania umowy. 1. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 1. Oświadczamy, że zawarty w Instrukcji dla Oferentów wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 1. Załącznikami do niniejszej oferty są:

(wymienić wszystkie wymagane dokumenty)
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Upełnomocnieni przedstawiciele

Wykonawcy
..................................................

(podpis, pieczęć)


Data............................................UMOWA Nr …/2008

zawarta w dniu …...2008 r. pomiędzyMiejskimi Składowiskami Odpadów

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125,

reprezentowanymi przez:

…………………..- Kierownika MSO

zwanymi w treści umowy „Zamawiającym"

a

Firmą: ……………………………………………….z siedzibą w …………………… ul. ………………..

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………

zwanym w treści umowy „Wykonawcą"

o następującej treści:


§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest:

 1. analiza możliwości formalno-prawnych dokonania zmian w zakresie monitoringu instalacji składowiska (na podstawie raportu z monitoringu za rok 2007 r. obejmującego koncepcję zmian monitoringu, która dotyczy wszystkich komponentów środowiska, a przede wszystkim wód opadowych i roztopowych oraz wód powierzchniowych, w tym także zmian punktów poboru prób) na podstawie wyników badań z monitoringu składowiska z lat poprzednich oraz wykonanie dokumentacji możliwych zmian w zakresie, sposobie i warunkach prowadzenia monitoringu składowiska obejmującego:

1) składowisko zrekultywowane

2) składowisko obecnie eksploatowane

3) składowisko rozbudowywane – I etap

4) składowisko rozbudowywane – II etap 1. Wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie Pozwolenia Wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej miasta Raciborza, odcieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powodujące zanieczyszczenie wód, które należy eliminować lub ograniczać.

 2. Wykonanie dokumentacji do wniosku o zatwierdzenie Instrukcji eksploatacji

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne spowodowane :

  1. zmianą sposobu funkcjonowania składowiska związanego z jego rozbudową,

  2. zmianą zakresu , sposobu i warunków prowadzenia monitoringu składowiska zgodnie z wynikami analizy możliwości formalnoprawnych dokonania tych zmian w zakresie przedstawionym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,

  3. zmianą rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny na rozbudowanej części –I etap tj. grupa 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne i obojętne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12, oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy ( instalacja powinna zawierać rozwiązania projektowe sposobu odizolowania odpadów składowanych na rozbudowanej części składowiska – etap I, od odpadów umieszczonych dotychczas na składowisku ),

  4. zmiany rodzajów odpadów dopuszczonych do odzysku w ciągu roku poprzez dodanie odpadów o kodach: 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) i 19 12 09 – minerały ( np. piasek, kamienie ) zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy,

  5. uwzględnieniem zmiany postępowania z unieszkodliwianiem powstających na terenie składowiska odcieków, które w chwili obecnej magazynowane są w zbiorniku na odcieki i okresowo wywożone na oczyszczalnię w Raciborzu a po wykonaniu przyłącza do kanalizacji będą bezpośrednio zrzucane do budowanej obecnie na terenie Miasta kanalizacji sanitarnej,

wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przedmiotowej Instrukcji przez Marszałka

Województwa Śląskiego.
 1. Wykonanie dokumentacji do wniosku o zmianę obowiązującego pozwolenia zintegrowanego dla instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – spowodowane zmianą sposobu funkcjonowania składowiska związanego z jego rozbudową oraz zmianą instrukcji eksploatacji.

§ 2
Zakres realizacji poszczególnych opracowań stanowiący przedmiot niniejszej umowy.
1. Analiza możliwości formalno-prawnych dokonania zmian w zakresie monitoringu instalacji składowiska (na podstawie raportu z monitoringu za rok 2007 r. obejmującego koncepcję zmian monitoringu, która dotyczy wszystkich komponentów środowiska, a przede wszystkim wód opadowych i roztopowych oraz wód powierzchniowych, w tym także zmian punktów poboru prób) na podstawie wyników badań z monitoringu składowiska z lat poprzednich oraz wykonanie dokumentacji możliwych zmian w zakresie, sposobie i warunkach prowadzenia monitoringu składowiska obejmującego:

  1. składowisko zrekultywowane

  2. składowisko obecnie eksploatowane

  3. składowisko rozbudowywane – I etap

  4. składowisko rozbudowywane – II etap


Oczekiwane zmiany w zakresie i sposobie prowadzenia monitoringu,

   1. ograniczenie otworów piezometrycznych z 9 szt. do 6 szt., zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,

   2. ograniczenie monitoringu wód opadowych i roztopowych wyłącznie do kontroli zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,

   3. ograniczenie monitoringu emisji i składu gazu składowiskowego z 14 studni odgazowujących do 2 punktów przed i za instalacją do zagospodarowania gazu składowiskowego – po wybudowaniu instalacji na przełomie lat 2008/2009, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,

   4. przeniesienie punktu monitoringu wód powierzchniowych oznaczonego indeksem Pd do studzienki zaznaczonej na planie sytuacyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,

2. Wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie Pozwolenia Wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej miasta Raciborza, odcieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powodujące zanieczyszczenie wód, które należy eliminować lub ograniczać.

3. Wykonanie dokumentacji do wniosku o zatwierdzenie Instrukcji eksploatacji

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne spowodowane :


   1. zmianą sposobu funkcjonowania składowiska związanego z jego rozbudową,

   2. zmianą zakresu , sposobu i warunków prowadzenia monitoringu składowiska zgodnie z wynikami analizy możliwości formalnoprawnych do konania tych zmian wykonanej w zakresie przedstawionym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,

   3. zmianą rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny na rozbudowanej części –I etap tj. grupa 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne i obojętne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12, oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy ( instalacja powinna zawierać rozwiązania projektowe sposobu odizolowania odpadów składowanych na rozbudowanej części składowiska – etap I, od odpadów umieszczonych dotychczas na składowisku ),

   4. zmiany rodzajów odpadów dopuszczonych do odzysku w ciągu roku poprzez dodanie odpadów o kodach: 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) i 19 12 09 – minerały ( np. piasek, kamienie ) zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy,

   5. uwzględnieniem zmiany postępowania z unieszkodliwianiem powstających na terenie składowiska odcieków, które w chwili obecnej magazynowane są w zbiorniku na odcieki i okresowo wywożone na oczyszczalnię w Raciborzu a po wykonaniu przyłącza do kanalizacji będą bezpośrednio zrzucane do budowanej obecnie na terenie Miasta kanalizacji sanitarnej,

wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przedmiotowej Instrukcji przez Marszałka

Województwa Śląskiego.


4.Wykonanie opracowania pt.: „Dokumentacja do wniosku o zmianę obowiązującego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125”, w której zostaną uwzględnione:

    1. zmiany wynikające z ograniczenia zakresu monitoringu,

    2. zmiany instrukcji eksploatacji, z uwzględnieniem zmian rodzajów i ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania i odzysku zgodnie z załącznikiem nr 2,

    3. zmiany sposobu funkcjonowania składowiska związanego z jego obecną i przyszłą rozbudową (etap II a), zgodnie z wykonanym projektem budowlanym,

    4. zmiany wynikające w związku z planowaną budową instalacji do zagospodarowania gazu składowiskowego (biogazu) - parametry pochodni i jednostki kogeneracyjnej i ich lokalizację,

    5. zmiany postępowania z odciekami w związku z bezpośrednim zrzutem odcieków ze składowiska do budowanej kanalizacji sanitarnej,

    6. dziesięcioletni okres obowiązywania decyzji (pozwolenia zintegrowanego).


§ 3
Ustala się terminy realizacji poszczególnych opracowań wchodzących w zakres stanowiący przedmiot niniejszej umowy:
1. Analiza możliwości formalno-prawnych dokonania zmian w zakresie monitoringu instalacji składowiska (na podstawie raportu z monitoringu za rok 2007 r. obejmującego koncepcję zmian monitoringu, która dotyczy wszystkich komponentów środowiska, a przede wszystkim wód opadowych i roztopowych oraz wód powierzchniowych, w tym także zmian punktów poboru prób) na podstawie wyników badań z monitoringu składowiska z lat poprzednich oraz wykonanie dokumentacji możliwych zmian w zakresie, sposobie i warunkach prowadzenia monitoringu składowiska obejmującego:

 1. składowisko zrekultywowane

 2. składowisko obecnie eksploatowane

 3. składowisko rozbudowywane – I etap

 4. składowisko rozbudowywane – II etap

- do 5 tygodni od daty otrzymania przez Wykonawcę podpisanej umowy.
2. Wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie Pozwolenia Wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej miasta Raciborza, odcieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powodujące zanieczyszczenie wód, które należy eliminować lub ograniczać.

- do 5 tygodni od daty otrzymania przez Wykonawcę podpisanej umowy.
3. Wykonanie dokumentacji do wniosku o zatwierdzenie Instrukcji eksploatacji

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne spowodowane :

1) zmianą sposobu funkcjonowania składowiska związanego z jego rozbudową,

2) zmianą zakresu , sposobu i warunków prowadzenia monitoringu składowiska zgodnie z wynikami analizy możliwości formalnoprawnych dokonania tych zmian wykonanej w zakresie przedstawionym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,

3) zmianą rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny na rozbudowanej części –I etap tj. grupa 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne i obojętne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12, oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy ( instalacja powinna zawierać rozwiązania projektowe sposobu odizolowania odpadów składowanych na rozbudowanej części składowiska – etap I, od odpadów umieszczonych dotychczas na składowisku ),

4) zmiany rodzajów odpadów dopuszczonych do odzysku w ciągu roku poprzez dodanie odpadów o kodach: 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) i 19 12 09 – minerały ( np. piasek, kamienie ) zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy,

5) uwzględnieniem zmiany postępowania z unieszkodliwianiem powstających na terenie składowiska odcieków, które w chwili obecnej magazynowane są w zbiorniku na odcieki i okresowo wywożone na oczyszczalnię w Raciborzu a po wykonaniu przyłącza do kanalizacji będą bezpośrednio zrzucane do budowanej obecnie na terenie Miasta kanalizacji sanitarnej,

- do 4 tygodni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego „ Analizy możliwości” wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz wydania przez właściwy organ Pozwolenia Wodnoprawnego na wprowadzanie odcieków do kanalizacji miejskiej miasta Raciborza.


4. Po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części składowiska, wykonanie dokumentacji do wniosku o zmianę obowiązującego pozwolenia zintegrowanego dla instalacji (zgodnie z § 2 pkt. 3) w terminie 12 tygodni od daty doręczenia Wykonawcy kopii powyższych decyzji.
5. Wykonawca dostarczy przygotowaną dokumentację, o której mowa w pkt 1, 2, 3 i 4 do Zamawiającego na koszt własny.


§ 4
Terminy i warunki płatności:


 1. Za wykonanie „Analizy możliwości…” zgodnie z zakresem określonym w § 2 pkt. 1 Wykonawca otrzyma 50 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 pkt.2 ppkt. 1 w terminie – 14 dni po otrzymaniu faktury, pozostałą część wynagrodzenia Wykonawca otrzyma w terminie 7 dni po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji, proporcjonalnie do uzyskanego zakresu redukcji monitoringu:

  1. za realizację zakresu ujętego § 2 pkt. 1 lit. a, w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 pkt.2 ppkt. 1 za każdy zredukowany otwór piezometryczny (łącznie 30 %),

  2. za realizację zakresu ujętego § 2 pkt. 1 lit. b, w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 pkt.2 ppkt. 1,

  3. za realizację zakresu ujętego § 2 pkt. 1 lit. c, w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 pkt.2 ppkt. 1,

  4. za realizację zakresu ujętego § 2 pkt. 1 lit. d, w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 pkt.2 ppkt. 1,

 2. Za wykonanie opracowania zgodnie z § 2 pkt. 2 , Wykonawca otrzyma 80 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 pkt.2 ppkt. 2 w terminie – 14 dni po otrzymaniu faktury, pozostałe 20 %, w terminie 7 dni po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej Instrukcję eksploatacji

 3. Za wykonanie opracowania zgodnie z § 2 pkt. 3 , Wykonawca otrzyma 80 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 pkt.2 ppkt. 3 w terminie – 14 dni po otrzymaniu faktury, pozostałe 20 %, w terminie 7 dni po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej Instrukcję eksploatacji

 4. Za wykonanie opracowania zgodnie z § 2 pkt. 4 , Wykonawca otrzyma 80 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 pkt.2 ppkt. 4 w terminie – 14 dni po otrzymaniu faktury, pozostałe 20 %, w terminie 7 dni po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego, dla którego jest wykonywana dokumentacja

§ 5

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ………………§ 6


 1. Zakres dokumentacji spełniać będzie wymagania określone w Ustawie Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) oraz Ustawie o odpadach (t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 39, poz. 251)

 2. Zgodnie z zakresem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień i przekazywania informacji do organu wydającego decyzję zatwierdzającą instrukcję eksploatacji oraz pozwolenie zintegrowane (władnego w sprawie wydania zgody na ograniczenie monitoringu zgodnie z przedstawioną koncepcją) w imieniu Zamawiającego, wyłącznie w zakresie merytorycznym, wynikającym z obowiązujących przepisów (bez ponoszenia kosztów za opłaty rejestracyjne, opłaty związane z wydaniem decyzji.)

§ 7


 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane zgodnie z umową poszczególne opracowania w 4 egzemplarzach w formie papierowej i 2 egzemplarze w formie elektronicznej, za protokołem zdawczo- odbiorczym.

 2. Podpisany przez Strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury.

§ 8


 1. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ustala się na kwotę brutto: ……………………. zł.

(słownie: ……………………………………………………………….)

w tym podatek VAT: ………….zł.

(słownie: ……………………………………………………………….)

kwota netto: ……………….zł.

(słownie: ……………………………………………………………….)


 1. Wynagrodzenie za realizację poszczególnych opracowań:

 1. za wykonanie Analizy możliwości formalno-prawnych dokonania zmian w zakresie monitoringu instalacji składowiska (na podstawie raportu z monitoringu za rok 2007 r. obejmującego koncepcję zmian monitoringu, która dotyczy wszystkich komponentów środowiska, a przede wszystkim wód opadowych i roztopowych oraz wód powierzchniowych, w tym także zmian punktów poboru prób) na podstawie wyników badań z monitoringu składowiska z lat poprzednich oraz wykonanie dokumentacji możliwych zmian w zakresie, sposobie i warunkach prowadzenia monitoringu składowiska obejmującego:

  1. składowisko zrekultywowane

  2. składowisko obecnie eksploatowane

  3. składowisko rozbudowywane – I etap

  4. składowisko rozbudowywane – II etap

w zakresie określonym § 2 pkt.1 ustala się na kwotę brutto: ……………………. zł.

(słownie: ……………………………………………………………….)

w tym podatek VAT: ………….zł.

(słownie: ……………………………………………………………….)

kwota netto: ……………….zł.

(słownie: ……………………………………………………………….) 1. za wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie Pozwolenia Wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej miasta Raciborza odcieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powodujące zanieczyszczenie wód, które należy eliminować lub ograniczać,

w zakresie określonym § 2 pkt.2 ustala się na kwotę brutto: ……………………. zł.

(słownie: ……………………………………………………………….)

w tym podatek VAT: ………….zł.

(słownie: ……………………………………………………………….)

kwota netto: ……………….zł.

(słownie: ……………………………………………………………….)

3) za wykonanie dokumentacji do wniosku o zatwierdzenie Instrukcji eksploatacji

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne spowodowane :

a) zmianą sposobu funkcjonowania składowiska związanego z jego rozbudową,

b) zmianą zakresu , sposobu i warunków prowadzenia monitoringu składowiska zgodnie z wynikami analizy możliwości formalnoprawnych do konania tych zmian wykonanej w zakresie przedstawionym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,

c) zmianą rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny na rozbudowanej części –I etap tj. grupa 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne i obojętne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12, oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, ( instalacja powinna zawierać rozwiązania projektowe sposobu odizolowania odpadów składowanych na rozbudowanej części składowiska – etap I, od odpadów umieszczonych dotychczas na składowisku ),

d) zmiany rodzajów odpadów dopuszczonych do odzysku w ciągu roku poprzez dodanie odpadów o kodach: 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) i 19 12 09 – minerały ( np. piasek, kamienie ) zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy,

e) uwzględnieniem zmiany postępowania z unieszkodliwianiem powstających na terenie składowiska odcieków, które w chwili obecnej magazynowane są w zbiorniku na odcieki i okresowo wywożone na oczyszczalnię w Raciborzu a po wykonaniu przyłącza do kanalizacji będą bezpośrednio zrzucane do budowanej obecnie na terenie Miasta kanalizacji sanitarnej,

wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przedmiotowej Instrukcji przez Marszałka

Województwa Śląskiego zgodnie z § 2 pkt.3

ustala się na kwotę brutto: ……………………. zł.

(słownie: ……………………………………………………………….)

w tym podatek VAT: ………….zł.

(słownie: ……………………………………………………………….)

kwota netto: ……………….zł.

(słownie: ……………………………………………………………….)

4) za wykonanie „Dokumentacji do wniosku o zmianę obowiązującego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125”, zgodnie z zgodnie z § 2 pkt.4

ustala się na kwotę brutto: ……………………. zł.

(słownie: ……………………………………………………………….)

w tym podatek VAT: ………….zł.

(słownie: ……………………………………………………………….)

kwota netto: ……………….zł.

(słownie: ……………………………………………………………….)
 1. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie w terminach i na warunkach określonych w § 4.


§ 9
Za wykonanie prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ustaloną w § 8 pkt. 2 z zastrzeżeniem § 4 w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT.

§ 10


 1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminach określonych w § 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości umownej brutto określonej w § 8 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki.

 2. Za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości umownej brutto określonej w § 8 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki.

 3. Za opóźnienia w zapłacie Wykonawca ma prawo naliczać Zamawiającemu odsetki w wysokości ustawowej.

 4. W razie niewykonania umowy lub odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20 % wartości umownej brutto określonej w § 8 pkt. 1.

 5. W razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 20 % wartości umownej brutto określonej w § 8 pkt. 1.


§ 11

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za termin złożenia wniosku przez Zamawiającego o wydanie instrukcji eksploatacji składowiska i pozwolenia zintegrowanego oraz termin wydania tego pozwolenia.(Czasookres wydania pozwolenia zintegrowanego wynosi 6 miesięcy).

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za tryb, sposób i terminy przekazywania danych i informacji do organu wydającego instrukcję eksploatacji i pozwolenie zintegrowane w zakresie skierowanym przez ten organ do Zamawiającego.

3. Wykonawca deklaruje jednocześnie pomoc Zamawiającemu w przygotowaniach tych wystąpień.


§12

 1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 639-13-64-464.

 2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP …………………..

 3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez pisemnego potwierdzenia jej odbioru.

§ 13

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony rozstrzygać będzie Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

 1. Zakazuje się zmian postanowień umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnie i muszą być podpisane przez strony.


§ 15

Umowa została zawarta na czas 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.§ 16

 1. Zamawiający informuje, że jest jednostką działającą w ramach Gminnego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001.

 2. Wszelkie działania Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy mają być przeprowadzane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Ustawą o odpadach (Dz.U. Nr 62, póz. 627 i 628 z późniejszymi zmianami) oraz Polityką Środowiskową Gminy Racibórz, stanowiącą załącznik nr 3 do umowy.


§ 17

Załączniki:


Nr 1 – Wyciąg z raportu z monitoringu za rok 2007 r. obejmującego koncepcję zmian monitoringu, która dotyczy wszystkich komponentów środowiska, a przede wszystkim wód opadowych i roztopowych oraz wód powierzchniowych, w tym także zmian punktów poboru prób.

Nr 2 - Zmiany rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny na rozbudowanej części składowiska oraz zmiany rodzajów odpadów dopuszczonych do odzysku w ciągu roku.Nr 3 - Polityka Środowiskowa Gminy Racibórz.

§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

/Zamawiający/ /Wykonawca/

Załącznik nr 1 do umowy nr ……z dnia……

PROJEKT Nr 558/2007/RZamawiający:

Miejskie Składowiska Odpadów w Raciborzu

47-400 Racibórz ul. Rybnicka 125

Temat:

SPRAWOZDANIE Z LOKALNEGO MONITORINGU

WÓD PODZIEMNYCH, POWIERZCHNIOWYCH,

OPADOWYCH I ODCIEKOWYCH, HAŁASU ORAZ SKŁADU

I EMISJI GAZU SKŁADOWISKOWEGO, W REJONIE

SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

I OBOJĘTNE W RACIBORZU-BRZEZIU

- RAPORT ZA 2007 ROK -
Autorzy:
mgr inż. Andrzej Samsonowicz ..................
inż. Maria Swoboda ..................
mgr inż. Danuta Poraj ..................
mgr Bartosz Samsonowicz ……………

ZABRZE – marzec 2008 r.1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna