Miejskie Składowiska Odpadów ul. Rybnicka 125Pobieranie 202.08 Kb.
Strona3/3
Data07.05.2016
Rozmiar202.08 Kb.
1   2   3

SPIS TREŚCI


1. DANE OGÓLNE................................................................................. 4

  1. Nazwa opracowania ............................................................... 4

  2. Zamawiający .......................................................................... 4

  3. Autor opracowania .................................................................. 4

  4. Podstawa opracowania ........................................................... 4

 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ..................................................... 5

3. MONITORING SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ

NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W RACIBORZU – BRZEZIU –

FAZA EKSPLOATACJI ..................................................................... 6

  1. Lokalizacja punktów monitoringu wód, odcieków , gazu

składowiskowego i hałasu ......................................................... 6

  1. Pobór prób i czasokres wykonywania pomiarów...................... 7

  2. Metodyka badawcza ................................................................ 8

   1. Metodyka badań wód podziemnych, powierzchniowych

i odcieków ..................................................................... 8

   1. Metodyka badań gazu składowiskowego (skład

i emisja) ......................................................................... 12

   1. Metodyka pomiarów wielkości przepływu wód

powierzchniowych ........................................................ 12

   1. Metodyka pomiarów poziomów wód podziemnych

w otworach obserwacyjnych ......................................... 12

3.3.5. Metodyka pomiarów emisji hałasu ................................ 12  1. Wyniki badań wód, odcieków , gazu składowiskowego i hałasu. 13

   1. Wody podziemne .......................................................... 14

    1. Skład wód podziemnych ............................... 14

    2. Poziom zwierciadła wód podziemnych ......... 50

   2. Wody powierzchniowe .................................................. 52

    1. Skład wód powierzchniowych ...................... 52

    2. Wielkość przepływu wód powierzchniowych.. 68

   3. Wody opadowe ............................................................. 70

   4. Odcieki ........................................................................... 78

   5. Gaz składowiskowy ....................................................... 82

   6. Hałas ............................................................................. 91

 1. OCENA JAKOŚCI WÓD I ODCIEKÓW ORAZ WIELKOŚCI

EMISJI HAŁASU W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.. 91

  1. Wody podziemne .................................................................... 91

  2. Wody powierzchniowe ............................................................ 95

  3. Wody opadowe ....................................................................... 98

  4. Odcieki .................................................................................... 99

  5. Emisja hałasu ......................................................................... 99

 1. KONTROLA STRUKTURY I SKŁADU MASY SKŁADOWISKA ..... 100

5.1. Morfologiczny skład odpadów………………………………….. 102

 1. KONTROLA OSIADANIA POWIERZCHNI SKŁADOWISKA .......... 104

 2. KONTROLA STATECZNOŚCI ZBOCZY SKŁADOWISKA ............. 104

 3. PRÓBY SZCZELNOŚCI BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH

SKŁADOWISKA ................................................................................ 105

9. OCENA W ZMIAN W SKŁADZIE WÓD W 2007 ROKU…………….. 105

10. UWAGI I ZALECENIA WRAZ Z KONCEPCJĄ ZMIAN W ZAKRESIE

PROWADZONEGO MONITORINGU………………………………….. 123

11. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ....................................................................... 125

SPIS TABEL


Str.

Tabela 1. Wyniki analiz wód podziemnych z piezometru P-I ........................... … 14

Tabela 2. Wyniki analiz wód podziemnych z piezometru P-II ............................. 18

Tabela 3. Wyniki analiz wód podziemnych z piezometru P-III ............................ 22

Tabela 4. Wyniki analiz wód podziemnych z piezometru P-IV ............................ 26

Tabela 5. Wyniki analiz wód podziemnych z piezometru P-V ............................. 30

Tabela 6. Wyniki analiz wód podziemnych z piezometru P-VI ............................. 34

Tabela 7. Wyniki analiz wód podziemnych z piezometru P-VII .......................... 38

Tabela 8. Wyniki analiz wód podziemnych z piezometru P-VIII .......................... 42

Tabela 9. Wyniki analiz wód podziemnych z piezometru P-IX ............................ 46

Tabela 10. Wyniki pomiarów poziomu zwierciadła wód podziemnych .................. 50

Tabela 11. Wyniki analiz wód powierzchniowych w punkcie kontrolnym A1.......... 52

Tabela 12. Wyniki analiz wód powierzchniowych w punkcie kontrolnym A .......... 56

Tabela 13. Wyniki analiz wód powierzchniowych w punkcie kontrolnym B .......... 60

Tabela 14. Wyniki analiz wód powierzchniowych w punkcie kontrolnym Pd ......... 64

Tabela 15. Wyniki pomiarów wielkości przepływu wód powierzchniowych ........... 68

Tabela 16. Wyniki analiz wód opadowych odprowadzanych rowem

opaskowym nr R1................................................................................ 70

Tabela 17. Wyniki analiz wód opadowych odprowadzanych rowem

opaskowym nr R2................................................................................ 74

Tabela 18. Wyniki analiz odcieków ze składowiska w punkcie kontrolnym M ...... 78

Tabele 19-22Wyniki badań składu gazu składowiskowego (luty-marzec 2007)....... 82

Tabela 23-26Wyniki zorganizowanej emisji gazu składowiskowego (luty

-marzec 2007)……………………………………………………………… 83Tabela 27-30Wyniki badań składu gazu składowiskowego (kwiecień-czerwiec 2007) 84

Tabela 31-34Wyniki zorganizowanej emisji gazu składowiskowego (kwiecień

-czerwiec 2007)……………………………………………………………. 85Tabela 35-38Wyniki badań składu gazu składowiskowego (lipiec-wrzesień 2007).. 86

Tabela 39-42Wyniki zorganizowanej emisji gazu składowiskowego (lipiec

-wrzesień 2007)……………………………………………………………. 87Tabela 43-46Wyniki badań składu gazu składowiskowego (wrzesień-grudzień 2007).. 88

Tabela 47-50Wyniki zorganizowanej emisji gazu składowiskowego (wrzesień

-grudzień 2007).................................................................................. 89Tabela 51. Wyniki pomarów hałasu…………………………………. ....................... 91

1. DANE OGÓLNE


  1. Nazwa opracowania


SPRAWOZDANIE Z LOKALNEGO MONITORINGU SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W RACIBORZU BRZEZIU – RAPORT ZA 2007 ROK.


  1. Zamawiający


Miejskie Składowiska Odpadów, 47-400 Racibórz, ul. Rybnicka 125.


  1. Autor opracowania


Przedsiębiorstwo Ekologiczne „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o., 41-800 Zabrze

ul. Wolności 94.
  1. Podstawa opracowania
 • Umowa Nr 558/2007 z dnia 15.02.2007, pomiędzy Miejskimi Składowiskami Odpadów w Raciborzu, a Przedsiębiorstwem Ekologicznym „Eko-Inżynieria” Sp. z o.o. w Zabrzu

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220 z 19 grudnia 2002 r. poz. 1858).

 • Aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska. Stan na grudzień 2007 r.
 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie sprawozdania z monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu – Brzeziu w trakcie jego eksploatacji w 2007 r. Zakres parametrów wskaźniko-wych oraz minimalna częstotliwość badań wód powierzchniowych, odciekowych i podziemnych oraz gazu składowiskowego, oraz innych parametrów został określony przez Zamawiające-go, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanych w 2005 r.Monitoringiem zostały objęte:

 • wody podziemne z 9 otworów piezometrycznych

 • wody powierzchniowe w 3 punktach zarurowanego cieku powierzchniowego przepływającego pod dnem składowiska oraz w jednym punkcie na wylocie do rowu nr 8

 • wody opadowe odprowadzane rowami opaskowymi

 • odcieki zgromadzone w bezodpływowym zbiorniku magazynowym

 • gaz składowiskowy z 14 studni odgazowujących

 • hałas emitowany ze składowiska

Dodatkowo przeprowadzono: • pomiary wielkości przepływu wód powierzchniowych

 • pomiary poziomu wód podziemnych w otworach piezometrycznych

 • kontrolę struktury i masy składowiska

 • kontrolę osiadania powierzchni składowiska

 • kontrolę stateczności skarp składowiska.

W sprawozdaniu przedstawiono również propozycję zmian w zakresie prowadzonego monitoringu.


10. UWAGI I ZALECENIA WRAZ Z KONCEPCJĄ ZMIAN W ZAKRESIE PROWADZONEGO MONITORINGU

Na podstawie przeprowadzonej w niniejszym raporcie oceny jakości wód podziemnych i powierzchniowych występujących w rejonie Miejskich Składowisk Odpadów w Raciborzu można sformułować następujące zalecenia dotyczące monitoringu prowadzonego zarówno w rejonie eksploatowanego jak i zrekultywowanego składowiska odpadów.Zalecenia dotyczące monitoringu eksploatowanego składowiska odpadów:

 1. W zakresie wód podziemnych występujących w rejonie eksploatowanego składowiska, zaleca się ograniczenie monitoringu do trzech otworów piezometrycznych tj. P-III (względnie P-IV), P-I i P-II (względnie P-V). Otwór obserwacyjny P-III (względnie P-IV) służył będzie do kontroli jakości wód podziemnych dopływających na to składowisko, a otwory P-I i P-II (względnie P-V) do kontroli wód podziemnych odpływających ze składowiska.

Powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. § 7 ust 1 w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

 1. W zakresie wód opadowych i roztopowych odprowadzanych rowem opaskowym R1 z rejonu eksploatowanego składowiska odpadów, zaleca się ograniczyć monitoring wód opadowych i roztopowych wyłącznie do kontroli zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych.

Powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. § 19 ust 1 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

 1. W zakresie gazu składowiskowego emitowanego z 14 studni odgazowujących, zaleca się ograniczyć monitoring do badań jego składu i wielkości emisji wyłącznie w przekroju przed i za tą instalacją.

Realizacja powyższego zalecenia będzie możliwa dopiero na przełomie 2008/2009 tj. po uruchomieniu instalacji do energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego.

Powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. § 9 ust 1 i 2 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.Zalecenia dotyczące monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów:

 1. W zakresie wód podziemnych występujących w rejonie zrekultywowanego składowiska, zaleca się ograniczenie monitoringu do trzech otworów piezometrycznych tj. P-I (względnie P-II lub P-V), P-VI i P-VII (względnie P-VIII lub P-IX). Otwór obserwacyjny P-I (względnie P-II lub P-V) służył będzie do kontroli jakości wód podziemnych dopływających na to składowisko, a otwory P-VI i P-VII (względnie P-VIII lub P-IX) do kontroli wód podziemnych odpływających ze składowiska.

Powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. § 7 ust 1 w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

 1. W zakresie wód opadowych i roztopowych odprowadzanych rowem opaskowym R2 z rejonu zrekultywowanego składowiska odpadów, zaleca się ograniczyć monitoring wód opadowych i roztopowych wyłącznie do kontroli zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych.

Powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. § 19 ust 1 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Zalecenia dotyczące monitoringu składowisk odpadów eksploatowanego i zrekultywowanego:

 1. Zaleca się przeniesienie punktu monitoringu wód powierzchniowych oznaczonego indeksem „Pd” do studzienki zaznaczonej na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Powyższe wynika z prac inwentaryzacyjnych przeprowadzonych w 2007r., których celem było ustalenie przekroju rowu nr 8 w którym wody powierzchniowe wraz z wodami odprowadzanymi z rejonu obu składowisk odpadów oraz z wodami z drenażu podfoliowego eksploatowanego składowiska odpadów odprowadzane są do tego rowu.


 1. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
 1. Lokalizacja poszczególnych punktów monitoringu środowiska w rejonie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu-Brzeziu

 2. Operat pomiarowy z wykonania reperów geodezyjnych do kontroli osiadania powierzchni i kontroli stateczności skarp składowiska.

 3. Protokoły prób szczelności budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu-Brzeziu.

 4. Wykaz odpadów przyjętych na składowisko w okresie 2007.01.01 – 2007.12.31.

 5. Propozycja zmiany lokalizacji punktów monitoringu wód powierzchniowych.


UWAGA: załącznik nr 2 do niniejszego raportu dostępny tylko w formie dokumentu.

Załącznik nr 2

do Umowy Nr .....

z dnia ................... 2008 r.

 1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania w ciągu roku:
Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość odpadu

[Mg/a]

1

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

300

2

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

300

3

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

200

4

19 05 99

Inne niewymienione odpady

10

5

19 06 04

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

20

6

19 06 06

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

20

7

19 08 01

Skratki

200

8

19 08 02

Zawartość piaskowników

100

9

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

20

10

19 09 02

Osady z klarowania wody

10

11

19 09 03

Osady z dekarbonizacji wody

5

12

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

5

13

19 09 05

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

5

14

19 09 06

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

5

15

19 09 99

Inne niewymienione odpady

5

16

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

100

17

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

7500

18

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie


100

19

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

500

20

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20000

21

20 03 02

Odpady z targowisk

100

22

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

1000

23

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

50

24

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200

25

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

600

26

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

500 1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do odzysku w ciągu roku:
Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość odpadu

[Mg/a]

1

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

1700

2

10 01 02

Popioły lotne z węgla

30

3

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

500

4

17 01 02

Gruz ceglany

800

5

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

600

6

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

2000

7

17 05 04

Gleba i ziemia w tym kamienie

800

8

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

600

9

17 05 08

Tłuczeń torfowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

10

10

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

500

11

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

400

12

20 02 02

Gleba i ziemia w tym kamienie

10


Załącznik nr.3

do umowy nr ……. z dnia ………. r.

Załącznik do uchwały

RM Racibórz Nr XIV/149/2003.

z dnia 19.11.2003r
POLITYKA ŚRODOWISKOWA

GMINY RACIBÓRZRada Miasta Racibórz mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego miasta oraz uznając prawo mieszkańców do zdrowego życia w harmonii z naturą, zaspokajając potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń – uwzględniając zasadę zrównoważonego rozwoju wyraża gotowość realizacji i ciągłego doskonalenia działań proekologicznych – zobowiązuje się do zapobiegania negatywnym zmianom w środowisku oraz potencjalnym zagrożeniom poprzez :

 • ustawiczną poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku:

   • systematycznego ograniczania zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,

   • minimalizowania ilości odpadów,

   • zmniejszania uciążliwości ruchu samochodowego,

   • utrzymania i ochrony terenów zielonych,

   • zachowania unikatowych zasobów przyrodniczych oraz walorów krajobrazowych,

   • ochrony i właściwego wykorzystania gruntów rolnych;
 • kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży;
 • szeroko pojętą edukację ekologiczną społeczeństwa;
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska, przez:

   • stwarzanie między innymi odpowiednich warunków i udogodnień do sprostania wymaganiom szczególnym;

   • wspieranie działań zmierzających do osiągnięcia efektu ekologicznego w odniesieniu do wszystkich dziedzin środowiska;
 • rozszerzanie podmiotowego i rzeczowego zakresu objętego działaniami systemowymi usprawniającymi zarządzanie środowiskowe w Gminie; • zapobieganie awariom i nadzwyczajnym zagrożeniom oraz usuwanie ich skutków;
 • promowanie ekologicznego rolnictwa i produkcji rolnej;
 • oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi;
 • promowanie firm i zakładów o produkcji przyjaznej dla środowiska
 • rozwijanie współpracy z sąsiednimi Gminami i innymi podmiotami w zakresie wypracowania jednolitego systemu działań na rzecz ochrony środowiska.

Polityka ta jest jawna, skierowana do wszystkich zainteresowanych i wynika z realizacji założeń:  • AGENDY 21 – dokumentu końcowego konferencji „szczytu państw” zorganizowanej w 1992r w Rio de Janeiro,

  • Polityki Ekologicznej Państwa,

  • Dyrektyw Unii Europejskiej

i jest zbieżna z wojewódzkim, powiatowym i gminnym Programem Ochrony Środowiska.


Przewodniczy Prezydent Miasta

Rady Miasta

Tadeusz Wojnar Jan Osuchowski1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna