Mieszkańcy I Rada Sołecka wsi Kwieciszowice wspierani przez Burmistrza I Radę Gminy Mirsk opracowali wspólnie plan odnowy miejscowości kwieciszowice połOŻonejPobieranie 128.88 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar128.88 Kb.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LIV/315/10

Rady Miejskiej Gminy Mirsk

z dnia 28 czerwca 2010 r.

Mieszkańcy i Rada Sołecka wsi Kwieciszowice

wspierani przez Burmistrza i Radę Gminy Mirsk

opracowali wspólnie
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
Kwieciszowice
POŁOŻONEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU
Na lata 2010-2018

Plan opracowany został zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i Agendy21 i REALIZUJE STRATEGIĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY MIRSKPlan Odnowy Miejscowości Kwieciszowice” został przygotowany przez zaangażowanie, poświęcenie czasu i wiedzy osób reprezentujących społeczność Naszej Wsi. Odpowiadając na zaproszenie Rady sołeckiej i władz Gminy, uczestniczyły aktywnie w warsztatach . W czasie spotkań mieszkańcy / lokalni liderzy, radni, przedsiębiorcy, młodzież/ sami wspólnie opracowywali Plan, korzystając z pomocy zewnętrznych konsultantów i moderatorów.
Metoda pracy nad dokumentem została opracowana przez Andrzeja Ruszlewicz, na podstawie materiałów UMBRELLA PROJECT UNDP
Pomocy w postaci: konsultacji, moderowania, prac warsztatowych oraz redakcji dokumentu udzieliła Fundacja „Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza”59-620 Gryfów Śląski, Ubocze 300 , NIP 6161505748 w ramach projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Pogórza Izerskiego” L/02/076/2006 na podstawie Deklaracji Partnerskiej.

Współautorzy Planu Odnowy Miejscowości Kwieciszowice:


 1. Izabela Szwedo

 2. Zofia Hercyk

 3. Bogdan Lutomski

 4. Józef Moniatowicz

 5. Anna Moniatowicz

 6. Hercyk Karina

 7. Magdalena Jodłowska

 8. Marta Orzechowska

 9. Anna Orzechowska

 10. Anna Czyżewicz

 11. Władysław Dyrek

 12. Waldemar Waszkiewicz

 13. Erik Weijs

 14. Damian Dyrek

 15. Jadwiga Orzechowska

 16. Marta Hercyk

 17. Antonina Wójcik

 18. Bartłomiej Wójcik

 19. Urszula Szweda

 20. Agnieszka Topolnicka- Mielęcka

 21. Wiesława Weijs

 22. Teodora Buksa

 23. Krzysztof Leśkiewicz

 24. Jan Leśkiewicz

 25. Ryszard Nowosielski

 26. Kazimierz Kukurydziak

 27. Barbara Jodłowska

 28. Bogusław Hercyk

 29. Dariusz Hercyk

 30. Adam Moniatowicz

 31. Piotr Czerwiński

 32. Krzysztof Duda

 33. Dowgielewicz

 34. Edward Szwedo

 35. Bronisław Orzechowski

 36. Mariusz Mielęcki

 37. Marcin Moniatowicz

 38. Adam Moniatowicz

 39. Sebastian Zemankiewicz

Konsultanci prowadzący i moderatorzy: 1. Bożena Mulik, Chmieleń, tel.605898971, email: jedenaskaizerska@jedenastkaiz.nazwa.pl

 2. Alicja Sławińska, Chmieleń tel. 606825665, email: alisslaw@op.plSpis treści
WSTĘP

Informacje ogólne

Metoda Pracy

Charakterystyka Miejscowości
Opis ogólny miejscowości
Planowane kierunki rozwoju miejscowości

Wizja rozwoju

Cele rozwoju
INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCA ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

Położenie i zabudowa

Środowisko przyrodnicze

Dziedzictwo kulturowe

Mieszkańcy i ich aktywność

Gospodarka


OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ MIEJSCOWOŚCI

Analiza SWOT


OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

KSZTAŁTOWANIE OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE A W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ ODNAWIANIE LUB BUDOWĘ PARKINGÓW, CHODNIKÓW LUB OŚWIETLENIA ULICZNEGO.

SZACUNKOWY KOSZT PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ

WSTĘP

Informacje ogólne


Plan Odnowy Miejscowości Kwieciszowice powstał dla uporządkowania rozwoju i odnowy naszej wsi, potrzeb mieszkańców oraz sprostania wyzwaniom XXI wieku. W czasie opracowywania Planu przyjęliśmy, że będą nami kierowały dwa podstawowe uwarunkowania:

 • Zasada zrównoważonego rozwoju

 • Zasady Agendy 21


Zasady zrównoważonego rozwoju zostały przez nas wszystkich ustanowione w 1997 roku, w którym przyjęliśmy Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. W art.5 Konstytucji jest zapisane: „Rzeczpospolita Polska … zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju” i dalej w art.74 „Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom”.

Idea zrównoważonego rozwoju wynika z konieczności sprostania wyzwaniom nowego tysiąclecia. Po żywiołowym rozwoju przemysłowym, nieograniczonym korzystaniu z zasobów naturalnych oraz beztroskim zanieczyszczaniu i przekształcaniu środowiska przyrodniczego, przyszedł czas na refleksję i zmianę postaw. Życie bez wody zdatnej do picia, gleb dających nam bezpieczną żywność, czy roślin odnawiających zasoby tlenu jest niemożliwe. Przedstawiony przykład przedstawia nam powiązanie i zależność między człowiekiem a życiem na Ziemi.


Przyjęta przez nas zasada zrównoważonego rozwoju to zgoda na rozwój gospodarczy i społeczny w harmonii z poszanowaniem przyrody. Podstawową zasadą zrównoważonego rozwoju, która powinna przejawiać się we wszystkich naszych działaniach, także polityków i władz jest - „myśleć globalnie, działać lokalnie”. Obszar i środowisko przyrodnicze powinny pozostać nienaruszone i służyć pokoleniom, które będą po nas. Trochę dobrej woli z naszej strony wystarczy, aby postępować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Czym na poziomie wsi i społeczności lokalnych jest zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój wsi to taki kierunek rozwoju społecznego i gospodarczego, który w zaspokojeniu potrzeb naszych mieszkańców nie doprowadza do zniszczenia środowiska przyrodniczego. Taki rozwój nie oznacza zahamowania procesów gospodarczych we wsi kosztem działań chroniących środowisko. Oznacza harmonijny, zrównoważony rozwój w wymiarze ekologicznym, ekonomicznym i społecznym z pełnym uwzględnieniem ładu przestrzennego.

Podstawą jego są trzy zasady:


 1. Równość szans w dostępie do zasobów i odprowadzania zanieczyszczeń – filozofia sprawiedliwości międzypokoleniowej.

 2. Równość szans pomiędzy człowiekiem i przyrodą. Funkcjonowanie cywilizacji ludzkiej z zachowaniem trwałości podstawowych procesów przyrodniczych wraz z ochroną różnorodności biologicznej.

 3. Równość szans między tym, co lokalne a ponad lokalne. Potrzeby ogólnospołeczne są zaspokajane na równi z potrzebami lokalnych społeczności.

Dążąc do zrównoważonego rozwoju powinniśmy wdrażać podstawowe procesy:  • Ograniczenie zużywania odnawialnych zasobów do granic możliwości ich odtwarzania.

  • Ograniczenie zużywania nieodnawialnych zasobów do skali pozwalającej na zastępowanie ich odpowiednimi substytami.

  • Stopniowe eliminowanie substancji niebezpiecznych i toksycznych.

  • Utrzymanie skali emisji zanieczyszczeń i zakłóceń aby nie przekroczyły pojemności asymilacyjnej środowiska.

  • Stałą ochronę różnorodności biologicznej.

  • Uspołecznienie procesów podejmowania decyzji na poziomie parlament, samorząd, społeczność lokalna.

  • Tworzenie warunków dla zdrowia każdego człowieka.

Szansę na zrównoważony rozwój wsi są zależne od czynników, na które wszyscy mamy bezpośredni i pośredni wpływ:

 • Mieszkańcy wsi oraz władze gminy wspólnie opracują i wdrożą strategię zrównoważonego rozwoju gminy, plan odnowy miejscowości.

 • Rada Sołecka i Rada Gminy, będą głównymi animatorami swoich „małych ojczyzn”, na nich będzie spoczywał główny ciężar pobudzania, organizowania, realizowania działań zrównoważonego rozwoju.

 • Podstawą powodzenia jest wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa.

 • Społeczność lokalna aktywnie powinna włączyć się w realizację działań przyjętych w Planie Odnowy Miejscowości.

 • Jeśli nie będzie aktywności mieszkańców, zrozumienia to skuteczność realizacji planu będzie zagrożona i niewykonalna.

Agenda 21 to dokument przyjęty w 1992 roku na Szczycie Ziemi i określony jako program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w perspektywie XXI wieku. Agenda 21 uwzględnia globalną, krajową i lokalną (gminną, wiejską) skalę działań w sferze ekologicznej, społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Lokalna Agenda 21 to uspołeczniony, partnerski i dynamiczny proces planowania zmierzający do osiągnięcia celu, jakim jest trwały i zrównoważony rozwój wsi. Lokalna Agenda 21 oznacza w praktyce konieczność budowania we wsi: • Współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju między samorządem, mieszkańcami, biznesem, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami.

 • System informacji o zasobach wsi.

 • Planu rozwoju wsi opartego na zrównoważonym rozwoju.

 • Systemu społecznego monitoringu realizacji Planu (lokalnej Agendy 21).

Decyzja o opracowaniu planu odnowy miejscowości mieszkańcy Kwieciszowic podjęli sami i postanowili, że będzie zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju w oparciu o zasady Agendy 21.


Mieszkańcy postanowili włączyć się aktywnie w proces działania odnowy wsi, który daje nam możliwość rozwoju naszych miejscowości, zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego. Jest to jedno z źródeł pomocy dla realizacji naszych celów i wymaga od nas dużej aktywności oraz poszukiwania innych źródeł pomocy.

Odnowa wsi to proces obejmujący bardzo szerokie spektrum działań, wpływających na podwyższenie jakości życia na wsi i tożsamości mieszkańców. Siłą odnowy wsi są najważniejsze wartości związane z historią, kulturą, tradycją – wszystkim tym, co można objąć pojęciem dziedzictwa kulturowego wsi, zarówno w aspekcie materialnym i niematerialnym. Odnowa wsi daje możliwości indywidualnego podejścia wynikającego z charakteru danej wsi. Elementem spajającym wszystkie przedsięwzięcia, charakterystycznym dla tego procesu, jest współdecydowanie mieszkańców wsi w sprawach kierunków rozwoju ich miejscowości. Cały proces odbywa się w formie debaty lokalnej na poziomie sołectwa. Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym sukces jest partnerskie podejście do planowanych zadań, aktywność mieszkańców, potrzeba zmian, współpraca mieszkańców i samorządu gminnego. Pełnym wspólnym sukcesem będzie podniesienie i uatrakcyjnienie wsi, gminy, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako cennego produktu turystycznego.

Koncepcja odnowy wsi powstała w Niemczech w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Ważne daty dla tego działania:

º 1984 – powstał Europejski Ruch Odnowy Wsi i Małych Miast

º 1994 - opracowanie i przyjęcie „Strategii dla wiejskiej Europy”

º 1996 – na III Kongresie Odnowy Wsi przyjęto koncepcję rozwoju terenów wiejskich i odnowy wsi w Europie”.
Dokument „Strategia dla wiejskiej Europy” określa trzy podstawowe zasady, które powinny być przestrzegane w rozwoju obszarów wiejskich. Zasadnicza ich treść zawarta jest poniżej.


 • Wzajemne powiązania ludzi ze środowiskiem (naturalnym i kulturowym),w którym żyją. Sprawy związane z mieszkańcami i ich aktywnością nie mogą dominować nad potrzebą ochrony środowiska, jak również ochrona środowiska nie może być celem samym w sobie, nie uwzględniając potrzeb ludzi.

 • Współpraca i zintegrowane działanie , rozwój lokalny może być skutecznie realizowany tylko dzięki efektywnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron. Ważna jest szczególnie współpraca pomiędzy mieszkańcami i gminą. Istotne jest, aby układ współpracy był partnerski, bez dominacji, narzucania woli czy zastępowania w działaniach przez jedną ze stron.

 • Konsultacje i zaangażowanie. W planowaniu i realizacji działań należy uwzględnić poglądy i oczekiwania tych, którzy żyją w danej miejscowości. Do realizacji rozwoju powinniśmy w pierwszej kolejności korzystać z zasobów lokalnych - zarówno ludzkich, jak i przyrodniczych, kulturowych, gospodarczych. W proces muszą być aktywnie włączone społeczności lokalne.

Powyższe zasady uwzględniają podstawowe założenia zrównoważonego rozwoju oraz Agendy 21.

Metody pracy. Jak i dlaczego pracowaliśmy?

Mieszkańcy wsi Kwieciszowice samodzielnie opracowali Plan Odnowy Miejscowości korzystając, w ramach realizacji projektu „ Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju Pogórza Izerskiego” Programu LEADER+, z pomocy ekspertów Lokalnej Grupy Działania oraz ekspertów zewnętrznych w zakresie metodyki i redakcji końcowej dokumentu.

Czym jest Plan Odnowy Miejscowości?

Plan Odnowy Miejscowości jest sposobem osiągnięcia wyznaczonych celów. Aby osiągnąć wyznaczone cele, jest potrzeba konstruowania wizji i sposobów dojścia do niej. Oprócz typowych elementów planów należy wziąć pod uwagę wartość środowiska, trwałość zasobów środowiska i ich ochrona, to one wytyczają granice podejmowanych działań.


Po co miejscowości Plan Odnowy Miejscowości?

 • Tworzenie planu odnowy pozwala mieszkańcom zaplanować przyszłość w perspektywie kilku lat, spojrzeć na miejscowość całościowo i jej obszary aktywności w powiązaniu z sobą.

 • Plan Odnowy to dokument opisujący cele, drogi dojścia oraz proces uczestnictwa mieszkańców w przyszłości swojej miejscowości.

 • Aby można było ocenić postępy, korygować błędy, dobrze jest mieć napisany dokument w formie Planu, do którego mieszkańcy zawsze mogą wnieść swoje uwagi.

 • Budowanie planu umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji często wymaga consensusu. Można go wypracować podczas otwartej dyskusji nad planem, z którym będą identyfikować się mieszkańcy miejscowości.

 • Plan to realistyczna ocena mocnych i słabych stron miejscowości, przyjrzenie się możliwościom, problemom, które mogą się pojawić w przyszłości.

 • Plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi jak: środowisko, ludzie, teren, infrastruktura i środki finansowe. Zasoby te są zwykle ograniczone, dlatego też można zaplanować odpowiednie gospodarowanie nimi.

 • Plan – to instrument długofalowego zarządzania miejscowością. Wnosi elementy ciągłości i trwałości w poczynania władz gminy, niezależnie od zmieniających się układów politycznych.

Do opracowania Planu Odnowy Wsi władze Gminy zaprosiły wszystkich mieszkańców Kwieciszowic, wszystkich których zainteresowała ta problematyka. Nie wszystkie osoby skorzystały z zaproszenia i możliwości pracy w grupach. Zajęcia odbywały się metodą warsztatową. Prowadzący moderator miał za zadanie, w czasie warsztatów przeprowadzić grupę przez kolejne etapy pracy, pomóc w redagowaniu wyników prac warsztatowych. Wszystkie zapisy w planie zostały samodzielnie wypracowane przez uczestników warsztatów, każdy zapis poddany był ogólnej dyskusji i przyjmowany przez wszystkich zgromadzonych.


W wyniku budowy planu odnowy miejscowości opracowaliśmy:

1. Dokument w wersji pisanej.

2. Grupę zaangażowaną w rozwój wsi.

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI ORAZ PLANOWANE KIERUNKI JEJ ODNOWY.Jaka jest nasza miejscowość dzisiaj? Jak i gdzie chcemy żyć i mieszkać?

Opis ogólny miejscowości


Kwieciszowice niewielka wieś leżąca w południowo- zachodniej części województwa dolnośląskiego w powiecie lwóweckim. Wraz z miastem Mirsk i 17 wsiami sołeckimi tworzy wspólnotę samorządową – Miasto i Gmina Mirsk. Miejscowość położona 500 m n.p.m. rozciągnięta w dolinie Jaroszyckiego Potoku spływającego z północnego zbocza Grzbietu Kamienickiego w Górach Izerskich. Ocenia się, że pierwsi osadnicy pojawili się tu w drugiej połowie XII w. w związku z przebiegającym tędy szlakiem handlowym z Jeleniej Góry do Żytawy (Zittau). Do 1945r. wieś znajdowała się w granicach Niemiec i nosiła nazwę Blumendorf, później krótko Kwietniewo. Kwieciszowice to malowniczo położona wieś, z zadbaną zabudową typu łańcuchowego ciągnącego się wzdłuż drogi gminnej. W zabudowie wyróżnimy zabytkowy dom z 1706r. oraz trochę młodszy z 1846. Przez wieś przebiega ścieżka rowerowa i szlak turystyczny. Można tu zaobserwować rozwój agroturystyki, a ze względu na piękną okolicę osiedlają się tu artyści: malarze, rzeźbiarze. Na terenie wsi zlokalizowane są niewielkie gospodarstwa rolne, głównie rodzinne. Miejscowa ludność zaopatruje się w jednym sklepie ogólnospożywczym, pozostałe usługi są dostępne w sąsiedniej wsi Rębiszów. Przez Kwieciszowice przebiega linia kolejowa PKP (niestety budynek stacji uległ zniszczeniu) i linia autobusowa PKS.

Planowane kierunki rozwoju miejscowości


Celem planowanych inwestycji jest głównie poprawa estetyki wsi i bezpieczeństwa w Kwieciszowicach. Ich osiągnięcie przyczyni się do rozwoju społeczno- kulturalnego miejscowości, podniesienia standardów życia, a tym samym zahamowaniu odpływu ludzi młodych.
Wizja odnowy wsi Kwieciszowice.

Jak i gdzie chcemy żyć i mieszkać ? Do czego zmierzamy?
Wizja zrównoważonej odnowy wsi przedstawiona została jako cel, do którego będzie się dążyć uwzględniając dobro środowiska przyrodniczego i potrzeby mieszkańców.

Obraz wsi za 10 lat, który określa wygląd wsi, pożądane cechy środowiska przyrodniczego, aktywność gospodarczą, wieś funkcjonalną, wzrost poziomu życia mieszkańców. Wizja pozwoliła na przygotowanie ram, które pozwoliły na wyznaczenie celów i sposobów realizacji w Planie Odnowy Miejscowości. Mieszkańcy Kwieciszowic mają swoje marzenia, planują przyszłość swoich rodzin i chcieliby osiągnąć cele, które sobie wyznaczyli.Przyjęcie 10 lat do okresu programowania pozwala na realne określenie potrzeb, ułożenie według priorytetów ważności działań, które przybliżają nas do wizji.
Hasłowa wizja odnowy wsi Kwieciszowice:
NASZA TRADYCYJNA, UKWIECONA WIEŚ IZERSKA,

POŁOŻONA NA SZLAKU TURYSTYCZNO- HISTORYCZNYM,

PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM,

GOŚCINNA DLA TURYSTÓW I ARTYSTÓW,

POZOSTAJE W ZGODZIE Z NATURĄ.


Wizja w ujęciu szczegółowym to bardziej rozwinięty obraz wsi :
Wygląd wsi:

 • Budynki wyremontowane i zadbane

 • Jest prowadzona segregacja śmieci

 • Wieś ma kanalizację i wodociągi

 • Malownicze podwórka i ogródki

 • Stawy i oczka wodne zagospodarowane i czyste

 • Miejsca spotkań i użyteczności publicznejMieszkańcy i ich aktywność:

 • Do wsi napływają ludzie młodzi i wykształceni

 • Powstają stowarzyszenia pozyskujące środki na rozwój wsi

 • Kwitnie turystyka i agroturystyka

 • Ludność integruje się podczas imprez kulturalnych

 • Młodzież ma miejsca do spotkań

 • Dzieci spędzają czas na świeżym powietrzu


Aktywność gospodarcza:

 • Powstaje baza noclegowo turystyczna

 • Rozwija się agroturystyka

 • Inwestorzy tworzą usługi: fryzjerskie, gastronomiczne, mechaniczne, itp.

 • Rolnicy produkują żywność ekologiczną

 • Dobry przepływ informacjiCele rozwoju.


Co musimy zrobić?
Cele wynikają z problemów, jakie w chwili obecnej przeszkadzają nam w osiągnięciu wizji odnowy. Cele mamy zrealizować w całości i w pełni za to ponosimy odpowiedzialność. Przy realizacji planu opartego o zrównoważony rozwój cele społeczno- gospodarcze muszą być zharmonizowane ze środowiskiem. Granicą podejmowanych działań jest trwałość zasobów środowiska przyrodniczego. Cele powinny być konkretne i mierzalne, realistyczne, osiągalne, określone w czasie, czyli takie, o których można powiedzieć, że zostały wykonane lub nie. Realizacja celów powinna nas doprowadzić do osiągnięcia wizji i satysfakcji z odnowy miejscowości.

Wygląd wsi

 • Budowa wodociągów poprawi jakość życia i ustrzeże przed suszą.

 • Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej zmniejszy zanieczyszczenie cieków wodnych, wyeliminuje emisję nieprzyjemnych zapachów, ogólnie poprawi stan sanitarny wsi.

 • Wyznaczenie szlaku turystyczno- historycznego, a także rowerowego wraz z obiektami towarzyszącymi: punkty widokowe, przystanki, miejsca biwakowe.

 • Remont Świetlicy Wiejskiej, poprawi funkcjonalność obiektu i wygląd zewnętrzny.

 • Utworzenie Muzeum Wsi, będzie atrakcją dla turystów.

 • Remont dróg gminnych i dojazdowych poprawi bezpieczeństwo, skróci czas przejazdu.

 • Wyznaczenie przejść dla pieszych i budowa chodników poprawi bezpieczeństwo i wygląd miejscowości.

 • Stworzenie pracowni , galerii i miejsc plenerowych przyciągnie artystów chcących podziwiać i uwieczniać piękny krajobraz.


Mieszkańcy i ich aktywność


 • Remont Świetlicy Wiejskiej pozwoli na większą integrację mieszkańców, da możliwości rozwijania zainteresowań.

 • Organizowanie konkursów na najpiękniejszy ogród, zrodzi zdrową rywalizację sąsiedzką a w istocie poprawi wizerunek miejscowości.

 • Rozwój wsi w kierunku turystyki i agroturystyki da ludziom zatrudnienie.

 • Aktywność mieszkańców wzrośnie poprzez tworzenie stowarzyszeń, powstawanie klubów i kółek zainteresowań.


Aktywność gospodarcza

 • Planowane inwestycje dadzą nowe miejsca pracy.

 • Zadbana i rozwinięta wieś przyciągnie inwestorów z zewnątrz.

 • Rozwój turystyki zwiększy zapotrzebowanie na punkty usługowe.

 • Wzrośnie ilość gospodarstw agroturystycznych.

 • Powrót starych ginących zawodów.

Powiązanie z planami i działaniami realizowanymi w gminie i regionie.


Plan realizuje cele zawarte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mirsk, jak również jest zgodny z opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mirsk.

INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCA UJĘCIU STANU RZECZYWISTEGO
Położenie i zabudowa


Miejscowość położona 500 m n.p.m. rozciągnięta w dolinie Jaroszyckiego Potoku spływającego z północnego zbocza Grzbietu Kamienickiego w Górach Izerskich na wysokości 435- 480m npm. Leży pomiędzy Jelenią Górą a Mirskiem, pod wzniesieniem Tłoczyna (Scheibenberg 800m), Kowalówka (Schmiedelsberg 900m) i Kamienica (Kemnitzberg 1000m).

Wieś ma zabudowę łańcuchową i prawie niezmienną od wielu lat. Do dzisiejszego dnia zachowały się zabytkowe domostwa stanowiące swoistą atrakcję. Przez wieś przebiega ścieżka rowerowa i szlak turystyczny. Można tu zaobserwować rozwój agroturystyki. Na terenie wsi zlokalizowane są niewielkie gospodarstwa rolne głównie rodzinne. Miejscowa ludność zaopatruje się w
jednym sklepie ogólnospożywczym, pozostałe usługi są dostępne w sąsiedniej wsi Rębiszów. Przez Kwieciszowice przebiega linia kolejowa PKP autobusowa PKS


Środowisko przyrodnicze


Kwieciszowice położone 500 m n.p.m. rozciągnięta w dolinie Jaroszyckiego Potoku spływającego z północnego zbocza Grzbietu Kamienickiego w Górach Izerskich. W całym paśmie Grzbietu Kamienieckiego występują rudy cyny. Są to głównie kasyteryty (tlenek cyny), zawierające 0,15-0,16 % czystego metalu Z surowców mineralnych występują tu skały metamorficzne, takie jak: gnejsy, granitoidy, łupki łyszczykowe, można tu znaleźć również leukogranity i granity rumburskie (zwane izerskimi). Północnym podnóżem Grzbietu Kamienickiego biegnie uskok tektoniczny czynny w młodszym trzeciorzędzie. Jest z nim związane występowanie bazaltów głównie w formie dajek.

Przez wieś przepływa potok Jaroszycki. Spory obszar wsi porastają lasy obfitujące w bujną roślinność w tym chronioną: orchidee, konwalie, jodły karłowate. Równie liczna i różnorodna jest zwierzyna zamieszkująca okolice: jelenie, dziki, wiewiórki czarne, borsuki, jenoty, lisy, orlik biały, dzięcioły. W bliskim sąsiedztwie wsi powstały kopalnie eksploatujące bazalt.Gleby


Występują tu gleby górnostokowe, o dużej zawartości szkieletu skalnego. Gleby klasy IIIB i IVA nie dają zbyt obfitych plonów dlatego większość ludności odchodzi od rolnictwa.

Klimat


Stosunki klimatyczne, podobnie jak w całych Sudetach , kształtują się w zależności od globalnej radiacji i cyrkulacji atmosferycznej. Średnia temperatura roczna wynosi około 6,5°, okres wegetacyjny (ze średnią temperaturą powyżej 5° trawa ok. 200 dni i zaczyna się w połowie kwietnia. Lato termiczne ze srednią temperatura powyżej 15° jest krótkie i trwa zaledwie 20- 25 dni. Występują tu znaczne opady atmosferyczne. Dominują wiatry Płd.- zach., z wyjątkiem maja, czerwca i lipca, kiedy to wieją wiatry północne. W przebiegu rocznym dni pochmurnych jest 5 -krotnie więcej niż słonecznych, często występują mgły i zamglenia.

Dziedzictwo Kulturowe


Jeden z najstarszych terenów osiedleńczych w regionie, ocenia się, że pierwsi osadnicy pojawili się tutaj w drugiej połowie XII wieku w związku z przebiegającym traktem handlowym z Jeleniej Góry do Żytawy. Wieś wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1305r. Przed wojną 30-letnią ze względu na specyficzny mikroklimat uprawiano tu winną latorośl. Około końca roku 1700 powstała tu Kolonia Steinhäuser. W 1743 została otwarta w Kwieciszowicach pierwsza szkoła (w domu Cristopha Bergmana), dzięki niemu i jego synom gmina ma swoją kronikę. Na terenie wsi funkcjonowały dwa młyny wodne i młyn do mielenia kory dębowej. Około 1895 roku założono w miejscowości Ochotniczą Straż Pożarną, wybudowano remizę i zakupiono sikawkę , która zachowała się do dziś. Po I Wojnie Światowej postawiono obok szkoły postument pamiątkowy poległym i zaginionym żołnierzom pochodzącym z Kwieciszowice. W latach 30-tych okrzyknięto miejscowość kurortem o świeżym powietrzu, do którego zjeżdżali kuracjusze z Berlina, Drezna i Lipska. Powstał tu klub rowerowy „Wanderlust Blumendorf”, latem organizowano zawody natomiast zimą członkowie klubu grali w teatrze w Sali Meisnera. Po II Wojnie Światowej ok. 1945r. Blumendorf przeszło w granice Polski, a nazwę zmieniono na Kwieciszowice. Do dziś zachowało się kilka starych zabudowań, dom z ok. 1706r. i kilka młodszych.

Mieszkańcy i ich aktywność


We wsi mieszka obecnie ok. 135 mieszkańców. Przekrój wiekowy mieszkańców jest dość zróżnicowany, ale w ostatnich latach zauważa się tendencję zwyżkową w urodzeniach. Młodzi ludzie wyjeżdżają z miejscowości na studia lub w celach zarobkowych.

W Kwieciszowicach działają następujące ośrodki i instytucje wpływające na aktywność i rozwój osobisty mieszkańców: • Świetlica wiejska

 • Ochotnicza Straż Pożarna

Znaczną przeszkodą w rozwoju aktywności są niedostatecznie przygotowane obiekty służące rozwojowi kultury, sportu i rekreacji. We wsi istnieje boisko sportowe, ale wymaga ono remontu, doposażenia i lepszego przygotowania do prowadzenia zajęć sportowych.

Wieś rozwija się w kierunku turystyki i agroturystyki. Ze względu na krajobrazy obserwujemy duże zainteresowanie naszą miejscowością przez artystów osiedlających się w tym uroczym zakątku. Dlatego też coraz liczniej organizowane są tu plenery i warsztaty twórcze.


Gospodarka


We wsi Kwieciszowice nie rozwinął się żaden przemysł, gdyż mieszkańcy pragną zachować ten piękny teren w nieskażonym stanie i wszelkie próby podejmowane przez inwestorów chcących wydobywać tutejsze złoża kończą się fiaskiem. Mieszkańcy Kwieciszowic pragną by ich wieś stała się miejscowością turystyczną i agroturystyczną. W związku z założeniami powstają małe gospodarstwa agroturystyczne i pensjonaty. We wsi jest kilka drobnych przedsiębiorców, przedstawicielstwo holenderskiej firmy (kwiaty) na Polskę, Zakład Usług Leśnych, sklep ogólnospożywczy. Większość usług świadczonych jest w sąsiedniej wsi Rębiszów. We wsi występuje średnie bezrobocie, a mieszkańcy dojeżdżają do pracy do sąsiednich miejscowości i miast.

OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ MIEJSCOWOŚCI


Na co możemy postawić? Na co musimy uważać?

Analiza SWOT


Zastanawialiśmy się nad tym czy znajdziemy w naszej wsi jakieś mocne strony, które pozwolą nam na wykorzystanie ich do jej odnowy. Szukaliśmy również szans w zmieniającym się wokół nas otoczeniu i przewidywalnej przyszłości, które by nam pomogły. Postanowiliśmy też przyjrzeć się krytycznie i zobaczyć nasze słabe strony, które mogą nam utrudnić rozwój, ale też staraliśmy się rozpoznać zagrożenia, czynniki utrudniające, bądź uniemożliwiające odnowę naszej wsi.

Czynniki sprzyjające rozwojowi to stymulatory rozwoju tzn. te czynniki, które umożliwią naszej wsi realizację przyjętej wizji i celów planu. Są to czynniki, które wieś może wykorzystać w pobudzeniu własnego rozwoju, doprowadzeniu do odnowy. Należy do nich zaliczyć: • Stymulowanie inicjatyw społecznych. Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności mieszkańców zarówno w zakresie inicjatyw własnych (własna działalność gospodarcza, zmiana kwalifikacji zawodowych), jak i przedsięwzięć służących mieszkańcom (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, opieka nad osobami znajdującymi się w trudnych warunkach). Temu celowi może służyć powołanie organizacji społecznej oraz organizacji gospodarczej wspierającej przedsiębiorczość i tworzenie dodatkowych miejsc pracy.

 • Tworzenie partnerstwa społecznego i zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów wsi. Ma temu służyć odpowiedni przepływ informacji pomiędzy gminą, Radą Sołecką i mieszkańcami. Wykorzystanie wiedzy i pomysłów lokalnej społeczności to budowanie rozwoju wsi, jej odnowa w oparciu o najcenniejszy zasób- potencjał ludzki. Dobra komunikacja to pierwszy warunek zmiany postaw mieszkańców, którzy są często nastawieni obojętnie, a nawet wrogo do działań samorządu.

 • Wykorzystanie walorów przyrodniczo- krajobrazowych gminy w promocji wsi, tworzenie dodatkowych miejsc pracy i przyciąganie inwestorów zewnętrznych.

 • Przygotowanie szczegółowych projektów do zapisanych celów, przedsięwzięć i zadań planu i staranie się o zewnętrzne fundusze na ich realizację.

Zastanawialiśmy się nad mocnymi i słabymi stronami naszej wsi, które znamy dzisiaj i które wpływają na nasze życie. Odnieśliśmy się również do możliwości i zagrożeń, które mogą się pojawić w przyszłości i jaki mogą mieć wpływ na nasz rozwój. Stawiając na mocne strony i wykorzystując szanse możemy skutecznie zmniejszać negatywny wpływ słabości i zagrożeń.Mocne strony

Słabe strony

Możliwości

Zagrożenia

Wygląd wsi

- cisza i spokój

- wieś ładna zadbana

- piękny krajobraz

- świeże powietrze

- zabytkowe domy

- oświetlenie

- brak przemysłu


- brak kanalizacji

- brak wodociągów

- słaba komunikacja, brak oznakowania

- zły stan dróg i brak chodników

- zanieczyszczony strumyk

- zły stan świetlicy

- sąsiedztwo kopalni

- hałas spowodowany

transportem ciężkim

- niewystarczające odśnieżanie zimą

- zdewastowana stacja kolejowa


- pozyskiwanie środków

- integracja społeczna

- wodociągi i kanalizacja

- regulacja i oczyszczenie rzek i potoków,

-wytyczenie nowych szlaków turystycznych

-- brak poboczy, chodników

- degradacja środowiska

- słaba komunikacja

- duże opady śniegu

- kopalnie

-brak inwestycji
Mieszkańcy i ich aktywność

- aktywni ludzie

- świetlica wiejska

- zgrana społeczność

- szlaki turystyczne miejscem

spotkań mieszkańców różnych stron gminy i kraju

- warsztaty twórcze architektów wnętrz

- lokalni artyści

- wielonarodowościowa

społeczność wsi


- bezrobocie

- brak biblioteki , boiska,

placu zabaw

- brak szkoły, przedszkola

- migracja za pracą

- brak miejsc kultury dla młodzieży

- brak dostępu do Internetu,

- brak ośrodka zdrowia,
- profilaktyka (zapobieganie

rozwoju patologii)

- zorganizowanie miejsca

spotkań dla seniorów

- powstanie klubów sportowych

- świetlica wiejska

- integracja mieszkańców

- wzrost wykształcenia

- zagospodarowanie czasu wolnego

młodzieży i dzieci

- organizacje pozarządowe

- informatyzacja

- produkty lokalne i ich promocja


- patologie

- brak miejsca spotkań

młodzieży

- brak placu zabaw dla dzieci

- migracja za pracą

- bezrobocie i zubożenie

- niska świadomość o środkach pomocowych


Aktywność gospodarcza

- sklep

- małe gospodarstwa rolne

- rozwijająca się agroturystyka- brak kanalizacji

- brak wodociągów

- słaba komunikacja

- zły stan dróg

- brak środków,

-brak miejsc pracy

- możliwość pozyskiwania środków Unijnych

- położenie wsi , rozwój

agroturystyki

- stworzenie punktów

usługowych

- źródła energii odnawialnej

- obcy kapitał

-


- słaba komunikacja

- brak kanalizacji i

wodociągów

- wąskie drogi, drzewa w ich pobliżu

- nie pozyskiwanie funduszy unijnych

- migracja ludzi młodych

- kopalnia

Ocena mocnych i słabych stron, oraz szans i zagrożeń (SWOT)

Problemy rozwoju miejscowości

Wygląd wsi


 1. Zły stan techniczny dróg .

 2. Zanieczyszczony potok i cieki wodne.

 3. Brak sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

 4. Brak poboczy, chodników.

 5. Słaba komunikacja.

Mieszkańcy i ich aktywność


 1. Brak placu zabaw.

 2. Brak miejsc pracy dla mieszkańców.

 3. Wieś nie posiada miejsca skupiającego młodzież.

 4. Migracja ludności za pracą do większych miast i do innych krajów.

 5. Brak dostępu do informacji (Internetu).

Aktywność gospodarcza


 1. Wieś nie posiada odpowiedniej promocji.

 2. Brak współpracy różnych podmiotów.

 3. Pobliskie kopalnie zagrażają agroturystycznemu charakterowi wsi.


OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ I ICH SZACUNKOWY KOSZT


Jednym ze źródeł finansowania realizacji Planu odnowy miejscowości jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013.

Z pomocy mogą skorzystać miejscowości, w których mieszka do 5 000 mieszkańców, położone w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich. Bezpośrednim odbiorcą pomocy i realizatorem przedsięwzięć musi być gmina, gminna jednostka kultury, organizacja pozarządowa posiadająca status organizacji pożytku publicznego, kościoły oraz inne związki wyznaniowe. Przedsięwzięcia nie mogą mieć charakteru komercyjnego i muszą dotyczyć terenów i obiektów będących własnością gminy, skarbu państwa lub osoby prywatnej.

Przedmiotem naszych starań, które wynikają z potrzeb społeczności Kwieciszowic jest sześć zadań. Prace będą miały na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych lokalnej społeczności oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, a także zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Kwieciszowice.


Inwestycja

RealizatorzyCzas realizacji

Sposoby realizacji

Koszty

Fundusze

Centrum Kultury Wiejskiej

remont


Mieszkańcy, gmina, wykonawcy, sponsorzy

2011- 2013r.

Wyłonienie wykonawców, pozyskanie środków, zaangażowanie mieszkańców

500.000. zł

Gminne, unijne

Remont dróg gminnych i dojazdowych, chodniki, oznakowanie

Mieszkańcy, gmina, wykonawcy

2010-2015r

Plan, uzgodnienia z gminą

1. 000. 000 zł

Gmina, Fundusze Unijne

Budowa szlaków turystycznych

Gmina, wykonawcy, mieszkańcy

2011-2016r.

Wyłonienie wykonawców, pozyskanie środków, współpraca i zaangażowanie mieszkańców

200. 000 zł

Fundusze Unijne, gminne, sołeckie

Promocja wsi

Gmina, Mieszkańcy

2008- …

Pozyskanie środków, promocja

w internecie10. 000zł/ rocznie

Fundusze Unijne, gminne, sołeckie

Utworzenie Muzeum Wsi, Galerii, pracowni artystycznej

Mieszkańcy, Gmina,

prywatni rzemieślnicy, pasjonaci,

artyści


2012-2017r.

Gmina, mieszkańcy, powiat, ministerstwo kultury

600 000 zł

Gmina, Ministerstwo Kultury, Fundusze Unijne

Organizacja konkursów na najpiękniejszy ogród

Mieszkańcy

Od 2008 co roku

Pozyskanie środków

3. 000 zł/ rocznie

Fundusze Unijne, sołeckie

Organizacja warsztatów, cyklicznych imprez, koncertów, festynów itp.- ożywienie Wiejskiego Centrum Kultury

Gmina, mieszkańcy,


Od 2009r.

cyklicznie
Pozyskanie środków, projekty,

zaangażowanie autorów i realizatorów projektówOk.50.000 zł/ rocznie

Gminne, unijne, od sponsorów

Świetlica Wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców, remont da możliwość integracji i organizacji różnego rodzaju imprez spotkań i zajęć w porze letniej ale również podczas jesiennych słot i długich mroźnych zimowych wieczorów. Spacery po bajecznej krainie, po wytyczonych i przygotowanych ścieżkach dostarczą zadowolenia i satysfakcji miejscowym i turystom, którzy licznie zjadą do naszej zadbanej wsi. W tym wyjątkowym zakątku znajdą swą wenę twórczą artyści: malarze, rzeźbiarze, poeci i wszyscy, którzy pragną w ciszy i spokoju oddać się swej pasji. Ich dzieła z pewnością zawsze znajdą miejsce w naszym Muzeum Wsi, obfitującym w liczne pamiątki z przeszłości, ale także wszystkie rzeczy, którymi warto podzielić się z innymi. Wieś będzie się promować i zachęcać ludzi z całego świata do odwiedzin i miłego spędzania czasu na łonie natury. A nasze rozwijające się gospodarstwa agroturystyczne z bogatą swą bogatą ofertą zadowolą każdego turystę.

Wypracowane już częściowo kierunki rozwoju regionu zapewne zostaną jeszcze bardziej sprecyzowane i pozwolą na dalszą efektywną współpracę z gminą, a co ważniejsze miejscowości sąsiadującymi. Takie podejście zapewni lepsze wykorzystanie możliwości osiągnięcia celów zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Kwieciszowice.KSZTAŁTOWANIE OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE A W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ ODNAWIANIE LUB BUDOWĘ PARKINGÓW, CHODNIKÓW LUB OŚWIETLENIA ULICZNEGO.
Mieszkańcy Kwieciszowic po analizie potrzeb, które zostały wymienione w zadaniach do realizacji na kolejne lata, wymienili potrzebę realizacji zadania, budowa chodnika który bezpiecznie pozwalałby na dotarcie do świetlicy. Parkingu w centrum wsi służący dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających wieś. Są to elementy niezbędne i służące do nawiązywania kontaktów społecznych posiadające cechy funkcjonalno – przestrzenne znajdujące się w centrum wsi. Kwieciszowice i jego mieszkańcy chcieliby przygotować ofertę dla turystów dlatego przygotowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz ich gości jest bardzo potrzebna. Funkcjonalność obszaru wpłynie na integrację, nawiązywanie kontaktów, rozwój miejscowości oraz dochody mieszkańców z rozwoju turystyki. Jest to również bardzo ważny element który pozwoli młodym pozostać i mieć wpływ na rozwój swojej miejscowości.
ZASADY REALIZACJI PLANU


 • Plan stanowi drogę, po której będziemy razem szli i osiągali kolejne cele rozwoju naszej miejscowości.

 • Ważnymi uczestnikami realizacji Planu jesteśmy my jako mieszkańcy. Osiąganie kolejnych celów w dużej mierze będzie uzależnione od naszej aktywności osobistej.

 • Bardzo istotne będą działania organizacji pozarządowych, w których sami będziemy działali lub, które zachęcimy do współpracy.

 • Gmina będzie aktywnym ośrodkiem pobudzającym i wspierającym realizacje naszego Planu.

 • W celu aktywnego włączenia nas jako mieszkańców do realizacji przedsięwzięć, Rada Sołecka włączy się do opracowania programu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem. W programie zostaną określone formy i metody współpracy, zasady wymiany informacji, wspierania działań organizacji pozarządowych.

 • Coroczne spotkania związane z oceną realizacji Planu będą również służyły do planowania działań na najbliższy rok. Na spotkanie my mieszkańcy zaprosimy wszystkich, którzy chcą i mogą nam pomóc a zwłaszcza organizacje pozarządowe, władze gminy, sąsiadów z zaprzyjaźnionych miejscowości.

 • Wspólnie z innymi miejscowościami z gminy i Pogórza Izerskiego opracujemy zasady wymiany doświadczeń i wspólnego działania dla jeszcze bardziej efektywnego realizowania Planu.

 • Władze gminy będą uczestniczyły w spotkaniach organizowanych przez sołectwo, organizacje pozarządowe i aktywne grupy mieszkańców. Spotkania będą zwoływane przez bezpośrednio zainteresowane grupy, a ich tematem będą wspólne działania związane z realizacją Planu.Sposoby monitorowania, oceny i aktualizacji planu.


 • Monitorowanie będzie organizował i nadzorował Burmistrz przy współpracy z sołtysem.

 • Monitorowane będą podstawowe zadania i przedsięwzięcia związane z realizacją Planu.

 • Wyniki monitorowania będą przedmiotem corocznych sprawozdań z postępu realizacji Planu, składanego Radzie Gminy i na zebraniu otwartym w miejscowości.

 • Zarówno Rada jak i mieszkańcy ocenią realizację Planu, dokonają również identyfikacji słabych i mocnych stron realizacji Planu.

 • Mieszkańcy, co 3 lata będą aktualizowali plan metodą uspołecznioną zgodnie z metodą przyjętą przy jego opracowaniu.

 • Inicjatorem aktualizacji będzie Rada Sołecka przy współpracy Burmistrza i Rady Gminy.

Komunikacja społeczna.


 • Burmistrz i sołtys jako główni animatorzy realizacji Planu, będą systematycznie informowali opinię publiczną o działaniach związanych z realizowanymi przedsięwzięciami. W tym celu ustalą miedzy sobą zasady przekazywania informacji o podejmowanych działaniach.

 • Główną formą informowania będzie lokalna prasa, radio, telewizja i Internet.

 • Komunikaty będą kierowane do mieszkańców miejscowości i gminy (informacja wewnętrzna ) jak również do odbiorców regionalnych i ogólnokrajowych (informacja zewnętrzna).

 • Największy nacisk zostanie położony na informacje skierowane do odbiorców lokalnych.

 • W przekazywaniu informacji do mieszkańców zostaną wykorzystane również środki przekazu zwyczajowo przyjęte w gminie (tablica ogłoszeń, informowanie na spotkaniach, informacja przekazywana przez sołtysów, itp.).

 • Radni, mieszkańcy, zainteresowane osoby i podmioty będą miały bieżący dostęp do informacji o realizacji Planu. Ograniczeniem będą tylko przepisy prawa, określające zasady udostępniania informacji przez Urząd Gminy.


LITERATURA

 1. Słownik geografii turystycznej Sudetów Góry Izerskie – Praca zbiorowa pod redakcją Marka Staffy, Wydawnictwo PTTK „Kraj” Warszawa-Kraków 1989r.

 2. Materiały zebrane przez mieszkańców wsi, przygotowane do monografii.

 3. Przekazy ustne mieszkańców
Pobieranie 128.88 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna