Ministerio coordinador de politica economicaPobieranie 62.52 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar62.52 Kb.

 

 

Profile Instytucji Publicznych - projekt Prometeo

 

OBSZARY BADAWCZE

 INSTYTUCJE

 PRZYSZŁE PROJEKTY

 KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 Wiedza na temat produkcji i innowacji technologicznych

INIAP (Narodowy Instytut )

MINISTERIO COORDINADOR DE POLITICA ECONOMICA

INER


 • Skuteczność procesu transformacji oleju z nasion sosny

 • Zmiany klimatyczne (Łagodzenie negatywnych efektów zmiany klimatu)

 • Fizjologia roślin, Biometria


 • Wykorzystanie modeli ekonometrycznych w badaniu elastyczności segmentów kredytowych i podsystemów stóp procentowych

 • Wskaźniki cyklu ekonomicznego

 • Wykorzystanie instrumentów politycznych w celu poprawy równowagi w sektorze usług

 • Mechanizmy kontroli jakości oraz unikania błędów pomiaru w przestrzeni handlowej

Unia Europejska – Peru - Kolumbia – Ekwador • Transport i Przemysł
 • Biotechnologie: Genomika, Proteomika

 • Kształcenie Biologów

 • Hodowla: Stosowanie nawozów w hodowli zwierząt

 • Zmiany klimatyczne

 • Przemysł rolniczy

 • Agroleśnictwo

 • Biopaliwa • Ekonomiści

 • Finansiści

 • Matematycy • Wydajność energetyczna

 • Energie odnawialne

 • Geotermia

 • BiomasaDziedzictwo naturalne i Środowisko

 

INAMHI


INAMHI (GYE)

Instituto Antartico Ecuatoriano


INOCAR


INIGEMM • Procesy cyrkulacji powietrza w strefie tropikalnej

 • Dynamika atmosferyczna w strefie tropikalnej

 • Laboratorium fizyko-chemiczne powietrza

 • Zanieczyszczenie powietrza – laboratorium fizyczne – skład chemiczny powietrza

 • Narodowy system monitoringu promieniowania słonecznego

 • Studium regionalnego współdziałania parametrów meteorologicznych, hydrologicznych i środowiskowych


 • Wpływ uwarunkowań agroklimatycznych na uprawę roślin w dorzeczu Guayas

 • Analiza i modelowanie prognoz hydrologicznych dla dorzecza Guayas

 • Badania dendroklimatologiczne w ramach studiów nad klimatem minionych epok

 • Wpływ klimatu na wektorowe przenoszenie chorób układu oddechowego i układu krążenia

 • Badania stosowane wód gruntowych, sedymentologii i hydrochemii

 • Retrospektywna analiza zmiennych klimatycznych i oceanicznych prowadząca do stworzenia indeksu wydarzeń

 • Oscylacja południowa El Nińo

 • Badanie żeglowności rzeki Morona

 • Ocena rezerw wód gruntowych

 • Wrażliwość przybrzeżnych warstw wodonośnych

 • Pozostałości/osady pestycydów w źródłach wód w strefach rolnych


 • Wyniki badań prowadzonych przez Republikę Ekwadoru na Antarktyce, definiowanie/wyznaczanie nowych obszarów badań i wdrażanie systemów kontroli

 • Monitoring i ocena rezultatów badań przeprowadzanych na Antarktyce

 • Alternatywne źródła energii znajdujące zastosowanie w stacji badawczej Maldonado na Antarktyce

 • Zintegrowane systemy komunikacji o zasięgu globalnym • Projekty finansowane przez SENESCYT

 • Badanie aktualnych procesów tektonicznych i osado-twórczych w zatoce Guayaquil y Esmeraldas w dobie map tematycznych, raportów i publikacji naukowych pozwalających poszerzyć wiedzę na temat jej ewolucji oraz zlokalizować obszary zagrożone geologicznie (Ruchy sejsmiczne, erozje, Tsunami)


 • Poszukiwanie i badanie surowców mineralnych wykorzystywanych przy produkcji cementu, ceramiki, szkła nawozowego, itp.

 • Zastosowanie i wykorzystanie technik teledetekcji w poszukiwaniach geologicznych i monitoringu osuwania się terenu/gruntu

 • Doskonalenie technik wydobycia minerałów w kopalniach rzemieślniczych na niewielką skalę

 • Gospodarowanie odpadami górniczo-metalurgicznymi

 • Poprawa i unowocześnienie technik eksploracji kopalń w górnictwie rzemieślniczym na niewielką skalę

 • Stabilność fizyczna i chemiczna pasywów środowiskowych i górniczych

 • Hydrologia i Hydrogeochemia obszarów górniczych

 • Analiza rynku minerałów

 • Potencjał minerałów na obszarze Ekwadoru

 • Analiza i ocena zagrożeń geologicznych

 • Analiza i ocena technik monitoringu osuwania się gruntu oraz określanie progów alarmowych w systemach wczesnego reagowania

 • Górnictwo i polityka środowiskowa

 • Geologia i ekosystemy


 • Zasoby krabów, dużych i małych ryb pelagicznych oraz ich incydentalnego połowu, zróżnicowanie klimatyczne, spiętrzenie wody, badania biomasy, rozmieszczenia i gęstości populacji mięczaków

 • Rejsy badawcze będące częścią projektu eksploracji oceanów w poszukiwaniu zasobów muszli i połowu ryb. Zasoby wód kontynentalnych • Właściwości chemiczne powietrza

 • Meteorologia: (Synoptyka, Aeronautyka)

 • Właściwości fizyczne powietrza

 • Specjaliści w dziedzinie modeli matematycznych znajdujących zastosowanie w meteorologii

 • Fizycy

 • Specjaliści badający modele meteorologiczne

 • Specjaliści w dziedzinie prognozy meteorologicznej

 • Specjaliści prowadzący badania nad promieniowaniem słonecznym

 • Kształtowanie struktury powietrza

 • Specjaliści w dziedzinie metrologii meteorologicznej • Epidemio-klimatologia

 • Dendroklimatologia

 • Agroklimatologia

 • Hydrologia, Hydrogeologia

 • Oceanografia

 • Statystyka wieloczynnikowa

 • Ochrona Środowiska i/lub Powietrza Atmosferycznego • Specjaliści w dziedzinie Hydrologii

 • Specjaliści w dziedzinie Kartografii

 • Analitycy (Procesy informatyczne)

 • Specjaliści w dziedzinie badań i modeli hydrogeologicznych

 • Specjaliści w dziedzinie Geofizyki

 • Specjaliści w dziedzinie badań i modeli hydrochemicznych

 • Zarządzanie zasobami wodnymi

 • Analitycy w dziedzinie chromatografii • Integracja specjalistów z różnych dziedzin

 • Specjaliści w dziedzinie Nauk Geograficznych

 • Nauki Przyrodnicze

 • Fizyka

 • Ochrona Środowiska

 • Glacjologia

 • Biologia

 • Oceanografia


 • Hydrografia
 • Batymetria • Oceanografia
 • Geofizyka morska
 • Wydobycie i analiza rdzeni osadów morskich • Geologia Środowiskowa i stosowana

 • Geologia ekonomiczna

 • Geofizyka stosowana

 • Stratygrafia i Paleogeografia

 • Górnictwo, społeczeństwo, środowisko i zdrowie

 • Geochemia i stateczność zboczy i skarp

 • Ocena geostatyczna złóż

 • Stosowanie geostatystyki górniczej

 • Badanie zasobów mineralnych

 • Złoża minerałów a systemy hydrotermiczne

 • Rozwiązywanie konfliktów i zarządzanie górnictwem

 • Zarządzanie środowiskowe złożami mineralnymi

 • Metalurgia stosowana

 • Przetwarzanie minerałów i metalurgia wydobywcza

 • Geograficzne systemy informacyjne stosowane do badań geologicznych

 • Zastosowanie technologii czujników teledetekcji w geologii i górnictwie

 • Górnictwo a zrównoważona gospodarka

 • Zagrożenia geologiczne

 • Geomorfologia

 • Hydrogeologia i Hydrogeochemia

 • Zastosowanie analizy chemicznej w geologii i mineralogii

 • Zastosowanie biotechnologii w procesach górniczo-metalurgicznych

 • Gospodarowanie odpadami

 • Charakterystyka fizyczna i chemiczna odpadów górniczych • Wyspecjalizowani Biolodzy • Oceanografia

 • Glacjologia

 • Biologia
Nauki Społeczne

 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURA

 • Terytorium I Kultura

 • Standardy oceny Dziedzictwa Kultury

 • Historia Sztuki

 • Etnohistoria

 • Reflektografia

 • Antropologia fizyczna

 • Archeologia

 • Paleoetnobotanika
 Wiedza na temat produkcji i innowacji technologicznych - Dziedzictwo naturalne i Środowisko Universidad Central del Ecuador

 • Ropa naftowa i Środowisko

 • Synteza chemiczna lekarstw pochodzenia naturalnego z procesami biologicznymi

 • Pozyskiwanie związków pochodzenia wodorowego oraz związków nieorganicznych w procesie syntezy organicznej i organometalicznej

 • Zdrowie

 • Weterynaria i Bakteriologia

 • Mineralogia i Ochrona Środowiska

 • Inżynierie: Wydobywcza, Chemiczna i Środowiskowa

 • Specjaliści w dziedzinie syntezy organicznej cząsteczek pochodzenia naturalnego

 • Biochemia: Synteza organometaliczna

 • Nauki Matematyczno-Fizyczne

 • Specjaliści w dziedzinie budownictwa struktur odpornych sejsmicznie

 • Inżynieria sztucznej inteligencji i Systemy Eksperckie

 • Hydraulika

 • Obliczenia

 • Nauki medyczne

 • Geologia, wydobycie ropy, kopalnie, środowisko

Nauki Przyrodnicze

 Universidad Tecnica de Manabi

ESCUELA POLITECNICA


UNIVERSIDAD ESTATUNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

 • Zrównoważona technologia systemów rolniczych w dolinie Rzeki Portoviejo

 • Produkcja nawozów płynnych, stałych i zielonych

 • Wykorzystanie polimeryzacji w uprawie warzyw i roślin

 • Biotechnologie i Procesy biologiczne

 • Audyty Energetyczne

 • Nauki Społeczne i Humanistyczne

 • Czynniki Socjokulturowe

 • Języki obce

 • Psychologia społeczna

 • Zarządzanie i usługi biblioteczne

 • Tworzenie studiów inżynierskich w dziedzinie audytu i bezpieczeństwa informatycznego

 • Diagnostyka molekularna schorzeń weterynaryjnych

 • Perspektywy rozwoju i zagospodarowania okręgu „zona IV”

 • Technologie informacji i komunikacji (TIC)

 • Kredyty dla mikroprzedsiębiorstw i Zarządzanie Ochroną Środowiska • Innowacyjność i Wydajność

 • Dobrobyt • Odnawialne źródła energii • Hodowla

 • Ochrona roślin

 • Produkcja rolna

 • Pokłady źródeł naturalnych

 • Energia i Elektrodynamika

 • Bioróżnorodność i Środowisko

 • Nauki Społeczne i Humanistyczne

 • Języki obce

 • Oprogramowanie, telekomunikacja i sztuczna inteligencja

 • Oprogramowanie, badania naukowe, ukierunkowanie zawodowe

 • Inżynieria procesów

 • Zrównoważone Rolnictwo

 • Mechanika Rolnicza

 • Archeologia

 • Inżynieria Chemiczna

 • Specjalista w dziedzinie Biologii Molekularnej

 • Ekonomia, Doradztwo Techniczne i Finansowe

 • Księgowość i Auditing


 • Zarządzanie organizacjami. Innowacyjność, wydajność, budowanie dobrobytu • Antropologia, Socjologia, Biologia • Nanotechnologia

 • Bioinformatyka

 • Inżynieria kliniczna©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna