Ministerstwa Edukacji NarodowejPobieranie 45.48 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar45.48 Kb.
Wybrane fragmenty recenzji rzeczoznawców

Ministerstwa Edukacji Narodowej

dotyczących podręczników do nauki języków obcych w klasach 1-3

Wydawnictwo Macmillan Polska:  • Podręcznik Bugs World 1

Fragmenty opinii merytoryczno-dydaktycznej dr Haliny Majer z dnia 13.02.2009

(uwagi do pkt. 3 zawiera formy aktywizujące i motywujące uczniów; ocena: 6)Uczenie przez zabawępiosenki, gry, rymowanki, kolorowanie, naklejanie, zadania plastyczne – np. dzieci wykonują mini-książeczki, postacie z papieru, karty do zabawy, aktywność ruchowa towarzysząca zabawom, zabawni bohaterowie (owady i ślimak), duże urozmaicenie ćwiczeń, ciekawe historyjki do słuchania, płyta CD ROM z bardzo atrakcyjnymi interaktywnymi zadaniami.

(opis zalet podręcznika)Atrakcyjna formuła podręcznika, oparta na zabawie; tematyka dostoswana do poziomu dzieci z klasy 1 (6- i 7-letnich) i zintegrowana z edukacją wczesnoszkolną; różnorodne techniki prezentacji i ćwiczenia materiału językowego, oparte na piosenkach, grach, obrazkach, pracach plastycznych, zabawach ruchowych; (…) dołączenie 2 płyt CD – audio i interaktywnej CD ROM

Fragmenty opinii merytoryczno-dydaktycznej dr Małgorzaty Adams –Tukiendorf z dnia 25.02.2009

(uwagi do pkt. II Ocena zgodności treści podręcznika z podstawa programowa kształcenia ogólnego)

Pracując z podręcznikiem, uczniowie stopniowo zaznajamiają się z językiem angielskim przede wszystkim poprzez słuchanie i kojarzenie usłyszanych treści z materiałem ilustracyjnym. Materiał do słuchania to proste zdania w kontekście tematycznym czy sytuacyjnym, historyjki, wierszyki lub piosenki. Nacisk położony jest na wyksztalcenie w uczniach umiejętności rozumienia ze słuchu i właściwej reakcji najpierw niewerbalnej (poprzez wskazywanie na obrazku, kolorowanie, naklejanie naklejek, zaznaczanie, numerowanie wg kolejności , łączenie, rysowanie; a potem werbalnej.

(uwagi do punktu: Stwierdzam, ze podręcznik jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym)

.. znajduję tu wpływ nowej teorii inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera, według której każdy człowiek ma w sobie elementy różnych inteligencji, wystarczy je tylko uaktywnić. Pracując z dziećmi, nauczyciel może w nich uaktywniać ich wrodzone talenty i predyspozycje poprzez właściwy dobór zadań rożnego typu. W ostatnich latach obserwuje się duży wpływ tej teorii na materiały dydaktyczne do uczenia języków obcych i nie tylko. W tym kontekście, w Bugs World 1 autorzy proponują zadania typowo językowe, np. uczenie się nowych słówek (inteligencja językowa), zadania oparte o materiał ilustracyjny, czy wymagające rysowania, kolorowania, itp. (inteligencja wzrokowo-przestrzenna), zadania oparte o materiał do słuchania , piosenki czy wierszyki (inteligencja muzyczna), zadania wykorzystujące zdolności manualne i ruch, np. wycinanie, naklejanie, ruch podczas wykonywania piosenek (inteligencja kinestetyczna), zadania wykorzystujące znajomość cyfr, np. numerowanie wg kolejności (inteligencja matematyczno-logiczna)

(uwagi do pkt. III.3 podręcznik zawiera formy aktywizujące i motywujące uczniów)

Dzieci mogą pracować indywidulanie (rysować, kolorować, szukać szczegółów na obrazkach, wycinać) lub w grupie (śpiewać, reagować na polecenia nauczyciela, grać w gry językowe proponowane w podręczniku)

(uwagi dotyczące pkt III.4 podręcznik umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi możliwościami nabycie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego)

Autorzy dołożyli starań, aby każdy uczeń znalazł w podręczniku coś ciekawego dla siebie. W dostosowaniu się do indywidualnych preferencji uczniów pomagają zróżnicowane pod względem typu zadania językowe, wykorzystujące także inne umiejętności uczniów – np.. zdolności manualne czy plastyczne – wycinanie, kolorowanie, rysowanie; słuchowe czy muzyczne – śpiewanie piosenek, powtarzanie wyrazów za głosem z płyty; matematyczne czy logiczne – numerowanie wg kolejności, znajdywanie i rozróżnianie szczegółów na obrazku, oraz techniczne – praca z komputerem z wykorzystaniem materiałów na CD ROMie

Wydawnictwo Macmillan Polska  • Podręcznik Tiger

Fragmenty opinii merytoryczno-dydaktycznej dr Mariusza Marczaka z dnia 12.11.2013

(uwagi do pkt I ocena koncepcji serii)

Podręczniki z serii Tiger zostały zaplanowane tak, żeby spełnić wymogi podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej w zakresu języka obcego nowożytnego (klasy 1-3). Ćwiczenia przewidziane dla trzech części serii Tiger pozwalają młodszemu uczniowi rozumieć i reagować na proste polecenia, nazywać obiekty w najbliższym otoczeniu, recytować wierszyki i rymowanki (…) Jednocześnie, uczniowi starszemu podręczniki z serii Tiger pozwalają rozróżniać wyrazy o podobnym brzmieniu, reagować na polecenia, rozwijać umiejętności rozumienia ze słuchu: zwrotów z życia codziennego, opowiadań i prostych dialogów wspieranych środkami audio-wizualnymi, czytać ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, zadawać pytania i udzielać odpowiedzi, recytować wiersze, korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek oraz materiałów multimedialnych, dołączonych do podręcznika (szablony postaci, mini karty, mini książeczki, słownik obrazkowy w podręczniku, naklejki , płyta CD ROM z nagraniami audio oraz oprogramowanie do tablicy interaktywnej )

(uwagi do pkt IV.1 )

Materiały podręcznikowe pozwalają dziecku uczyć się poprzez zabawę, manipulacje obiektów, prace plastyczne, co uwzględnia sensoryczno-motoryczną charakterystykę ucznia. Ćwiczenia podręcznikowe pozwalają dziecku wykorzystać plastyczność mózgu i wykorzystać potencjał obu półkul mózgowych, które w wieku wczesnoszkolnym nie uległy jeszcze lateryzacji.

(uwagi do pkt Iv.3)

Kolejną formą aktywności jest umożliwienie uczniom pracy nad językiem angielskim na lekcji i w domu, z wykorzystaniem nagrań piosenek dołączonych na płycie audio w wersji muzyczno-werbalnej, instrumentalnej oraz w wersji „guided singing” (…)

Dodatkowym atutem podręcznika jest dołączona do niego teczka Moje Portfolio – Crafts, która zawiera szablony masek, postaci, karty słów i mini książeczki , które aktywują ucznia manualnie.

(uwagi do pkt Iv.4)

Podręcznik pozwala na pracę uczniom o zróżnicowanych możliwościach w celu rozwijania umiejętności językowych określonych w podstawie programowej. (..) Jest to możliwe dzięki następującym komponentom podręcznika:

(…)

- poradnik napisany przez psychologów rozwojowych dziecka, dołączony do podręcznika z informacjami m.in. o tym, jak zaadoptować ćwiczenia podręcznikowe do potrzeb uczniów z dysfunkcjami- ćwiczenia ułatwiające naukę zapisywania prostych słów po śladzie

(w sekcji Zalety)

Podręcznik uwzględnia rozwój psycho-motoryczny dziecka na etapie nauczania wczesnoszkolnego i zawiera odpowiednie dla tego etapu ćwiczenia (ćwiczenia wymagające aktywności fizycznej – mini-przedstawienia, ćwiczenia manualne – naklejki, ćwiczenia oparte głównie na tekście mówionym)

Fragmenty opinii merytoryczno-dydaktycznej dr Malgorzaty Adams-Tukiendorf z dnia 18.11.2013

Koncepcja serii obejmuje najważniejsze zagadnienia dydaktyczne, wymagane w podstawie programowej, uwzgledniające nauczanie języka nowożytnego poprzez słuchanie piosenek, recytowanie wierszyków, słuchanie historyjek, przyswajanie podstawowego słownictwa i struktur gramatycznych w oparciu o podejście holistyczne, dostosowanie do rozwoju kognitywnego i psycho-motorycznego uczniów oraz stopniowe wprowadzanie czytania i pisania

Autorzy podręcznika zastosowali właściwe podejście dydaktyczne, przygotowując materiał podręcznikowy Tiger 1 dla uczniów klasy 1 szkoły podstawowej w oparciu o najnowsze trendy w metodyce nauczania dzieci młodszych. Po pierwsze, język angielski nauczany jest najpierw na poziomie osłuchania się. W podręczniku jest przeważająca ilość zadań na słuchanie. Po drugie, uczniowie uczą się kojarzyć znaczenie usłyszanych słów czy krótkich zdań poprzez obserwacje nauczyciela (gesty, intonacja, kontekst sytuacyjny, wykorzystane przedmioty) oraz obserwacje materiału ilustracyjnego w podręczniku (na każdej stronie znajdują się odpowiednio dobrane, jednoznaczne rysunki i ilustracje). Oprócz uaktywnienia słuchowo-wzrokowego, uczniowie pracują nad językiem, wykonując zadania manualne (rysowanie, kolorowanie, wycinanie, przyklejanie) oraz zadania angażujące ich w odgrywanie ról w scenkach sytuacyjnych czy zabawy ruchowe bazujące na utrwalaniu materiału językowego.

Na koniec warto podkreślić, ze prezentowane środki językowe – słówka, zwroty, krótkie zdania – musza pojawiać się w klarownym i jednoznacznym kontekście, aby dzieci mogły zrozumieć je holistycznie i zapamiętać poprzez kojarzenie z kontekstem sytuacyjnym. Ten punkt także jest realizowany w podręczniku. Kontekstem dla języka są ilustracje z książki oraz prezentacja materiału przez nauczyciela (w zestawie podręcznikowym jest pacynka tygryska , który staje się przyjacielem dzieci i który poprowadzi ich prze kolejne rozdziały i kolejne przygody)

(…)


Typy zadań, jak wspomniałam wcześniej , bazują na umiejętności kojarzenia znaczenia ze słuchu, przy wsparciu materiałem ilustracyjnym czy sytuacyjnym. Uczniowie słuchają prezentacji materiału, patrzą na obrazki, wskazują właściwe rysunki, powtarzają za lektorem lub nauczycielem, śpiewają, przyklejają naklejki, wycinają, zakreślają w książce odpowiednie rysunki, kolorują, rysują, wskazują kolejność, odgrywają role. Zestaw zadań jest właściwy dla docelowej grupy wiekowej.

(…)


Wykorzystując lubiane przez dzieci techniki pracy Tiger 1 realizuje główne założenia nowej podstawy programowej.

Wydawnictwo Oxford University Press Polska  • Podręcznik Super Sparks

Fragmenty opinii merytoryczno-dydaktycznej dr Haliny Majer z dnia 26.02.2013 r.

„Podejście metodyczne przyjęte przez autorki jest w pełni zgodne ze współczesnym stanem wiedzy dotyczącym nauczania języka obcego u dzieci. Podstawowe przesłanki tego podejścia to: traktowanie rozumienia języka mówionego jako wiodącej sprawności w pierwszym okresie nauki, koncentracja na niewerbalnym ‘reagowaniu na język’, co odpowiada naturalnemu rozwojowi dziecka (liczne zadania oparte na nagraniach i rysunkowych materiałach stymulacyjnych: dzieci słuchają nagrań lub poleceń nauczyciela i reagują na nie), nauczanie języka poprzez kontekst sytuacyjny, realia, rysunki, historyjki obrazkowe, piosenki, elementy zabawy i fizycznej aktywności, cykliczne utrwalanie materiału (ze względu na szybkie zapominanie i krótki okres koncentracji), powiązanie edukacji językowej z treściami nauczania pozostałych przedmiotów edukacji wczesnoszkolnej, zadania projektowe, wykorzystanie elementów kulturowych (‘Culture Corner’) i samooceny ucznia ‘(Już potrafię)’.

Zakres i stopień trudności materiału językowego w podręczniku jest niewielki, odpowiedni do wieku uczniów (6-7 lat). Elementy czytania i pisania (po śladzie) wprowadzane są stopniowo, od połowy podręcznika.

Materiał rzeczowy pod względem gramatycznym jest ograniczony do kilku podstawowych struktur: liczba mnoga rzeczownika, ‘It is’, ‘I like’ / ‘I don’t like’, ‘It has got’, ‘This is my…’, ‘How many?’, przymiotniki, liczebniki 1-10. Słownictwo jest prezentowane tematycznie, zgodnie z tytułami rozdziałów. Rodzaje ćwiczeń językowych są odpowiednie dla młodszych dzieci – krótkie, zróżnicowane, wiążące się z fizyczną aktywnością i zabawą, śpiewaniem rytmicznych piosenek, rysowaniem, kolorowaniem, wycinaniem.” Tematyka poszczególnych rozdziałów, związana przede wszystkim ze szkołą, domem, przyrodą, zabawami, jest dobrze dostosowana do wieku dzieci i do tematów poruszanych w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Tematyka dotyczy znanych dzieciom obszarów życia codziennego (szkoła, dom, malowanie i kolorowanie, liczenie, zabawy, zwierzęta, ‘co lubimy jeść’), jednak ta problematyka została uatrakcyjniona poprzez wprowadzenie elementu ‘czarów’ i nierealnych bohaterów – wróżka Zabadella, zwierzęta – mieszkańcy lasu, w którym rozgrywają się scenki – obok realistycznych postaci dzieci.

(…)’

[pytanie z formularza MEN-owskiego]3) Czy zawiera propozycje działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów?

Zaznaczona odpowiedź – Tak

Uzasadnienie oceny:

Ćwiczenia aktywizujące – wymagają wykonania konkretnego zadania przez ucznia (łączenie elementów, dopasowywanie, zadania plastyczne – kolorowanie, naklejanie), co zmusza do aktywnego uczestnictwa w lekcjach. Każdy rozdział zawiera też proste zadanie projektowe. Zadania ruchowe, z elementami TPR, również znajdują się w każdym rozdziale, jak również piosenki, rymowanki, gry. Techniki prezentacji materiału zakładają dużą aktywność uczniów: wykorzystanie pacynki, przedmiotów, plakatów, obrazków, kart planszowych, odgrywanie scenek, przedstawienie klasowe.

Elementy motywujące – atrakcyjna tematyka (motyw wróżki Zabadelli, zabawne historyjki obrazkowe ‘Forest Tales’ z bohaterami – zwierzątkami, czarów), zabawy, piosenki, gry, zadania plastyczne.

Super Sparks 2, opinia z dnia 16.12.2013 r.

Podręcznik jest opracowany zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy dotyczącym nauczania języka obcego u dzieci – w tym m.in. traktowanie rozumienia języka mówionego jako wiodącej sprawności we wczesnym okresie nauki (liczne zadania typu ‘Posłuchaj i wskaż’, ‘Posłuchaj i narysuj’, ‘Posłuchaj i odegraj’, ‘Posłuchaj i ponumeruj’, itd.) uczenie języka poprzez elementy zabawy i fizycznej aktywności, proste zadania komunikacyjne, rezygnacja z odniesień do formalnych aspektów języka, dostosowanie technik nauczania do możliwości koncentracji młodszych dzieci – nauczania przez kontekst sytuacyjny, wykorzystanie przedmiotów, realiów, rysunków, liczne gry i piosenki, cykliczne utrwalania materiału, elementy samooceny uczniów, rozwijanie współpracy pomiędzy uczniami (np. przedstawienia klasowe, projekty ‘kulturowe’), powiązanie edukacji językowej z treściami nauczania pozostałych przedmiotów edukacji wczesnoszkolnej oraz wykorzystywanie sprawności nabytych już w języku polskim.

(…)

[pytanie z formularza MEN-owskiego]3) Czy zawiera propozycje działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów?

Zaznaczona odpowiedź – Tak

Uzasadnienie oceny:

Uczenie się przez zabawę jest motywujące – piosenki, rymowanki, gry, zabawy ruchowe, kolorowanie. Proponowane ćwiczenia aktywizujące z reguły wymagają wykonania konkretnego zadania przez ucznia – odegrania scenki, dopasowania lub ponumerowania elementów, wypełnienia tabelki, wykonania rysunku lub zadania plastycznego. Uczniowie są też aktywizowani przy przygotowywaniu przedstawień klasowych, grupowym wykonywaniu zadań projektowych, na lekcjach poświęconych ocenie.

Wydawnictwo Oxford University Press Polska  • Podręcznik Treetops 1

Fragmenty opinii merytoryczno-dydaktycznej dr Moniki Kusiak, opinia z dnia 28.11.2010 r.:

Każda sekcja właściwa dotyczy danego tematu, np. szkoły (unit 1), domu (unit 3). Takie systematyczne ujęcie materiału tworzy spójną całość. Podręcznik pomaga w doskonaleniu umiejętności pozajęzykowych rozwijanych przez dzieci w szkole, takich jak umiejętność liczenia, rysowania, wycinania (liczne możliwości nauczania poprzez działanie, np. prace projektowe, historyjki). Liczne ćwiczenia pozwalają także na integrację nauczania języka z innymi obszarami edukacyjnymi, np. uwagi zawarte w książce nauczyciela dotyczące wychowania do życia w społeczeństwie. Wg założeń autorów recenzowany podręcznik jest podręcznikiem serii jako pierwszym wprowadzanym w klasie I. Może się jednak zdarzyć, że dzieci, które nie miały zajęć z języka angielskiego w przedszkolu będą wymagały więcej czasu na optymalne wykorzystanie materiału podręcznikowego. Materiały towarzyszące podręcznikowi – karty obrazkowe, plakaty – skutecznie umożliwią realizację tego celu.

Podręcznik umożliwia realizację kursu zależnie od możliwości językowych ucznia. Pozwala na realizację krótszej i bardziej rozszerzonej opcji materiału. Książka proponuje także ćwiczenia umożliwiające personalizację procesu uczenia się. Sprawności czytania i pisania wprowadzane są w sposób systematyczny i „łagodny”. Zeszyt ćwiczeń proponuje ćwiczenia o charakterze rozszerzającym.

Fragmenty opinii merytoryczno-dydaktycznej dr Grażyny Kiliańskiej-Przybyło, z dnia 3.12.2010 r.:

Podręcznik uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci w młodszym wieku szkolnym. Akcja podręcznika rozgrywa się na dwóch płaszczyznach: świat bajkowy istnieje równolegle do świata realnego. Silny kontekst sytuacyjny, często o zabarwieniu humorystycznym, opowiadania, nauka poprzez zabawę – wszystkie te elementy odpowiadają sposobowi postrzegania świata przez dzieci sześcio- czy siedmioletnieĆwiczenia niejednokrotnie angażują wszystkie zmysły, rozwijają wiedzę językową i pozajęzykową. Stopień trudności zadań i zakres czynności, jakie mogą wykonać dzieci powoli rozszerza się, pozwalając uczniom wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę i umiejętności w praktyce. I tak, w podręczniku odnaleźć można:

- zadania wymagające od ucznia pokolorowania lub dorysowania odpowiednich przedmiotów

- zadania polegające na odwzorowaniu liter, wyrazów, bądź ich przepisaniu

- zadania wymagające od ucznia przepisania bądź uzupełnienia zdań

„Treetops 1 zawiera następujące formy aktywizujące dzieci w młodszym wieku szkolnym:

- pacynki przedstawiające postacie głównych bohaterów (Holly i Bud) pozwalają uczniom identyfikować się z postaciami serii oraz ułatwiają wprowadzenie technik dramatycznych na lekcji języka obcego (np. odgrywanie scenek).

- proste projekty językowe – mini-książeczki oraz książeczki o tematyce kulturowej. ćwiczenia i zadania, w których uczeń ma możliwość opowiedzenia o sobie, swoich pasjach i zainteresowaniach czy sprawach, które są dla niego ważne.

- nalepki do każdego rozdziału, które angażują dzieci w naukę języka obcego oraz są elementem skutecznie podnoszącym ich motywację.

- rytmiczne i wpadające w ucho piosenki, słuchowiska i nagrania przygotowane z dbałością o szczegóły mogą pobudzać wyobraźnię uczniów oraz przenosić je w świat bohaterów książki (…)

Treetops 1 uwzględnia potrzeby wynikające z wieku rozwojowego dzieci poprzez:

- zaangażowanie różnych zmysłów w proces nauki języka obcego i rozwój umiejętności manualnych (wykonywanie prostych prac ręcznych, które potem wykorzystywane są w ćwiczeniach językowych) Propozycje prac manualnych zamieszczono na końcu książki w części „Round up craft” (…) Spełniają one wiele funkcji, mianowicie: mogą urozmaicić lekcje szkolne oraz zwiększyć zainteresowanie dzieci przerabianym materiałem. Dodatkowo, samodzielne wykonanie pomocy, które następnie wykorzystywane są do nauki języka obcego, uczy dzieci systematyczności, samodzielności, przygotowuje je do bardziej skomplikowanych prac projektowych oraz pozwala rozwinąć umiejętność zarządzania własnym procesem nauki (…)

(…)


Zalety:

Stopniowe przygotowanie uczniów do budowania wypowiedzi pisemnych i ustnych. Początkowo, uczeń reaguje pojedynczymi słowami lub wskazuje odpowiednie przedmioty. W dalszej części podręcznika uczeń powoli konstruuje proste, jednozdaniowe wypowiedzi pisemne i ustne. Na początkowym etapie podręcznika uczniowie odwzorowują kształty liter po śladzie, potem zaś samodzielnie piszą słowa i zdania, często jednak przy użyciu podpowiedzi lub modelu wypowiedzi. Zadania sprawdzające zrozumienie wprowadzanego materiału bądź tekstu wydają się stosunkowo urozmaicone i dostosowane do możliwości poznawczych ich odbiorców (dzieci 6- i 7-letnie). I tak, uczniowie odszukują i wskazują informacje, które usłyszeli; dopasowują/łączą ze sobą poszczególne elementy oraz uzupełniają brakujące informacje (najczęściej wyrazy czy zdania). ”

Wydawnicwto Pearson


  • Podręcznik New English Adventure 1

Fragmenty opinii merytoryczno-dydaktycznej Dr Małgorzaty Adams-Tukiendorf z dn. 01.12.2013 r.

Autorzy podręcznika wykazali się bardzo dobrą znajomością najnowszych trendów w metodyce nauczania dzieci młodszych i wybrali właściwe podejście dydaktyczne. Przygotowując materiał podręcznikowy New English Adventure 1 uwzględnili przede wszystkim rozwój psycho-motoryczny i emocjonalny uczniów klasy 1 szkoły podstawowej. […] Oprócz uaktywnienia słuchowo-wzrokowego, uczniowie pracują nad językiem, wykonując zadania manualne (rysowanie, kolorowanie, wycinanie, przyklejanie) oraz zadania angażujące ich w odgrywanie ról w scenkach sytuacyjnych czy w zabawy manualno-ruchowe bazujące na utrwalaniu materiału językowego (por. zadanie 12 w każdym rozdziale). Te formy należą do popularnego ostatnio podejścia polisensorycznego w nauczaniu języków obcych (Multisensory teaching approach) stosowanego szczególnie w młodszych grupach wiekowych.

[…] Podręcznik dostosowany jest do pracy z grupą wiekową 6-7 lat w stopniu trudności zadań oraz formie przekazu. Obrazki i ilustracje są stosunkowo duże, ilość zadań na stronie ogranicza się do dwóch-trzech. Typy zadań bazują na umiejętności kojarzenia znaczenia ze słuchu z wykorzystaniem materiału ilustracyjnego czy sytuacyjnego oraz utrwalania języka w formie ustnej z wykorzystaniem zadań manualnych. Uczniowie słuchają prezentacji materiału, patrzą na obrazki, wskazują właściwe rysunki, powtarzają za lektorem lub nauczycielem, śpiewają przyklejają naklejki, wycinają zakreślają w książce odpowiednie rysunki, kolorują rysują wskazują kolejność, odgrywają role. Zestaw zadań jest właściwy dla docelowej grupy wiekowej. Ilość materiału językowego do prezentacji i utrwalenia przez uczniów ogranicza się do kilku nowych słówek oraz kilku zdań o zastosowaniu komunikacyjnym (pytania, krótkie odpowiedzi).

[…] Autorzy proponują różne formy motywowania i aktywizowania małych uczniów na lekcji języka angielskiego za pośrednictwem podręcznika. Pierwszym elementem uatrakcyjniającym podręcznik i przyciągającym uwagę uczniów jest kolorowy materiał ilustracyjny […]. Poza tym, uczniowie pracują nad językiem wykonując krótkie zadania typem dostosowane do wieku dzieci - zaznaczanie, kolorowanie, rysowanie, wycinanie, zakreślanie, naśladowanie, śpiewanie. Różnorodność zadań pozwala na utrzymanie skupienia i motywacji do pracy oraz angażuje dzieci sensorycznie - jest dużo słuchania, oglądania obrazków oraz wiele zadań ruchowych i manualnych.

Wydawnicwto Pearson


  • Podręcznik Our Discovery Island

Fragmenty opinii merytoryczno-dydaktycznej prof. dr hab. Hanny Komorowskiej-Janowskiej z dn. 26.10.2011 r.

Podręcznik Our Discovery Island na klasę I uwzględnia stan aktualnej wiedzy, czego dowodem jest zastosowane w nim podejście komunikacyjne (the communicative approach) i podejście ukierunkowane na ucznia (learner-centred approach). Podręcznik ponadto uwzględnia fakt, iż podstawą opanowywania języka obcego przez dziecko jest rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, nie przeciąża też dziecka sprawnościami związanymi z tekstem pisanym, co jest właściwym rozwiązaniem w tej grupie wieku. Uwzględnia różnorodne style uczenia się dziecka, motywuje też dzieci poprzez zabawy, rymowanki, piosenki, rysunek, wycinanki, wyklejanki i zabawy. […]

Podręcznik zawiera liczne aktywności językowe związane ze śpiewaniem, rysowaniem, kolorowaniem, wyszukiwaniem, wyklejaniem i odgrywaniem scenek, co aktywizuje dziecko, umożliwia wszechstronny rozwój i zapewnia atrakcyjność zajęć językowych. […]

Zgodnie z koncepcją całej serii, podręcznik Our Discovery Island na klasę I ukierunkowany jest na rozwijanie wątków związanych z edukacją przyrodniczą, matematyczną, społeczną, muzyczna, techniczną i prozdrowotną, wspiera też różnorodne style uczenia się dzieci – wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny. Znaczna liczba ćwiczeń umożliwia wybór aktywności odpowiednich dla danej grupy dzieci.Our Discovery Island 2

Podobnie jak podręcznik Our Discovery Island dla klasy I – podręcznik na klasę II uwzględnia stan aktualnej wiedzy, czego dowodem jest konsekwentnie stosowane w nim podejście komunikacyjne (the communicative approach) i podejście ukierunkowane na ucznia (learner-centred approach). Nadal też – podobnie jak podręcznik dla klasy I - uwzględnia różnorodne style uczenia się dziecka, nie przestaje też motywować dzieci do nauki poprzez zabawy, rymowanki, piosenki, rysunek, wycinanki, wyklejanki i zabawy.

[…]

Podręcznik Our Discovery Island 2 zawiera liczne aktywności związane ze śpiewem, rysowaniem, kolorowaniem, wyszukiwaniem, wyklejaniem i odgrywaniem scenek, co aktywizuje dziecko, umożliwia wszechstronny rozwój i zapewnia atrakcyjność zajęć językowych.

Our Discovery Island 3

Podręcznik Our Discovery Island na klasę III uwzględnia stan aktualnej wiedzy, czego dowodem jest zastosowane w nim podejście komunikacyjne (the communicative approach) i podejście ukierunkowane na ucznia (learner-centred approach). Podręcznik dla klasy III ponadto uwzględnia fakt, iż w trzecim roku nauki języka można już przechodzić do zrównoważonego rozwoju czterech sprawności językowych, co jest w pełni możliwe na tym etapie nauki i w tej grupie wieku. Podręcznik – jak i dwie poprzednie części - uwzględnia jednak nadal różnorodne style uczenia się dziecka, nadal tez motywuje też dzieci poprzez zabawy, rymowanki, piosenki, rysunek, wycinanki, wyklejanki i zabawy, choć historyjki stają się już bogatsze w treść, a dialogi nieco dłuższe, co jest trafnym rozwiązaniem metodycznym.

[…] Jak wszystkie podręczniki tej serii, recenzowany podręcznik Our Discovery Island 3 zawiera ogromną różnorodność ćwiczeń, zawsze jednak prowadząc od recepcji do produkcji językowej, wprowadza też motywujące aktywności związane ze śpiewem, rysowaniem, kolorowaniem, wyszukiwaniem, wyklejaniem i odgrywaniem scenek, nie przestaje więc aktywizować dziecko, umożliwiając wszechstronny rozwój i zapewniając atrakcyjność zajęć językowych. Aktywności proponowane w klasie III nadal wspierają pamięć i sprawności manualne dziecka, ale – zgodnie z potrzebami tej grupy wieku - w bardzo silnym stopniu włączają procesy poznawcze (np. decyzje co do prawdy lub fałszu informacji), a także afektywne (poprzez indywidualizację, identyfikację, samodzielną aktywność językową dziecka) i społeczne (integrowanie sprawności językowych w zabawach i projektach zespołowych).

Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik My World

Fragmenty opinii merytoryczno-dydaktycznej Magdaleny Urbaniak

• Liczne gry, propozycje prac manualnych, kolorowanki, naklejanki są bardzo atrakcyjne dla młodego odbiorcy podręcznika. Wiele jest propozycji ciekawych prac projektowych.

• Wprowadzanie elementów rozwijających autonomię ucznia. Uczeń wykonując zadania w sekcji ‘I can’ ma możliwość ocenić nabyte umiejętności i sprawności, rozwijając w ten sposób niezwykle ważną umiejętność dokonywania samooceny.

Fragmenty opinii merytoryczno-dydaktycznej dr Maria Stec

• Cele szczegółowe, językowe a przede wszystkim umiejętności receptywne i komunikacyjne, są realizowane za pomocą licznych nagrań, rymowanek oraz projektów.• Podręcznik reprezentuje aktualny stan wiedzy naukowej i metodycznej. Wspiera rozwój autonomii i zawiera techniki oraz strategie uczenia się takie jak mapy pamięci czy sposoby samooceny.
: upload -> files
files -> Dzierżoniów, dnia Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ul. Świdnicka 38 bud 2a/2/II
files -> Zapytanie ofertowe na sprzedaż I dostarczenie stacji serwerowej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach, ul. Średzka 12. Nr sprawy: gops-iii-473/2/2014
files -> Opracowanie wykonane przez
files -> Zapytania i odpowiedzi farmaceutów 2015r. Aktualizacja 23. 04. 15 Pytanie
files -> Załącznik Do wniosku z dnia Pana/i/ o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
files -> Mistrzostwa Studentów I lat
files -> Różne oferty pracy 03. 03. 2008 Sprzedawcą zab/sprzed/03/2008
files -> Komunikat z III turnieju tenisa stołowego z cyklu grand prix lzs-2014 rozegranego w niemcach 30. 03. 2014r. ŻAczki
files -> Frederick Forsyth Pięść Boga
files -> Seminarium informacyjne projektu „naukowiec jutra”
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna