Ministerstwo HandluPobieranie 2.9 Mb.
Strona1/15
Data06.05.2016
Rozmiar2.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Wydział Handlu Zagranicznego

Ministerstwo Handlu


Rządu Tajlandii

Zaświadczenie o wywozie podlegające Uchwale Wspólnoty Gospodarczej Nr 2403/96

Formularz specjalny dla towarów oznaczonych kodami CN 0714 10 10, 0714 10 91,

0714 10 99
Nr zaświadczenia o wywozie

Nr licencji eksportowej
1 Eksporter (nazwa, adres, kraj)

Nazwa


Adres

Kraj


2 Pierwszy odbiorca (nazwa, adres, kraj)

Nazwa


Adres

Kraj


3 Załadowca:

4 Kraj/ kraje przeznaczenia we Wspólnocie Gospodarczej

5 Typ produktu maniokowego

6 Waga (w tonach)

7 Opakowanie

Kod CN 07141010

Waga przy załadunku

Luzem

Kod CN 07141091


Orientacyjna waga netto

Worki

Kod CN 0714 10 99
Inne

Niniejszym poświadcza się, że wyżej wymienione towary zostały wyprodukowane w Tajlandii i stamtąd są eksportowane.


Wydział Handlu Zagranicznego

Data:


Nazwisko i podpis osoby upoważnionej wraz z pieczęcią

Niniejsze zaświadczenie jest ważne 120 dni licząc od daty jego wystawienia.

Wypełniają władze Wspólnoty Europejskiej:

Uchwała Komisji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) Nr 1431/97

z dnia 23 lipca 1997 r.

wnosząca poprawki do Uchwały (EWG) Nr 2245/90 określającej szczegółowe zasady wdrażania porozumień importowych stosujących się do towarów oznaczonych kodami CN 0714 10 91 i 0714 90 11 pochodzących z krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) lub z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
Mając na względzie traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
Mając na względzie Uchwałę Rady Wspólnoty Europejskiej Nr 3290/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. o dostosowaniach i środkach przejściowych wymaganych w rolnictwie w celu realizacji porozumień zawartych w trakcie wielostronnych negocjacji handlowych w Urugwaju1 , zgodnie z ostatnimi zmianami wprowadzonymi na mocy Uchwały Wspólnoty Europejskiej Nr 1161/972 , a w szczególności artykułu 3 (1) tej uchwały,
Uchwała Komisji (EWG) Nr 2245/903, zgodnie z ostatnimi zmianami wprowadzonymi na mocy Uchwały Wspólnoty Europejskiej Nr 1313/964 , określa środki przejściowe stosujące się do dnia 30 lipca 1997 r., mające na celu ułatwienie procesu przechodzenia do ustaleń o importowaniu substytutów zbóż oraz towarów z przetworzonych zbóż i ryżu, jak przewiduje Uchwała (EWG) Nr 2245/90 mając na celu realizację postanowień umowy o rolnictwie zawartej w trakcie wielostronnych negocjacji handlowych w Urugwaju;
Okres przejściowy został przedłużony do dnia 30 lipca 1998 r. na mocy Uchwały Wspólnoty Europejskiej Nr 1161/97 wydłużając tym samym okres realizacji porozumień zawartych w trakcie wielostronnych negocjacji handlowych w Urugwaju: do czasu obrania przez Radę definitywnych środków, wyżej wymienione środki zostaną prolongowane do dnia 30 lipca 1998 r.;
W celu rozważenia istniejących porozumień importowych w sektorze zbożowym oraz porozumień wynikających z umowy o rolnictwie zawartej w trakcie wielostronnych negocjacji handlowych w Urugwaju, środki przejściowe są niezbędne do dostosowania koncesji preferencyjnych w formie zwolnienia od należności importowych towarów oznaczonych kodami CN 0714 10 91 i 0714 90 11 pochodzących z krajów AKP i KTZ;
Uchwała (EWG) Nr 2245/90 określająca szczegółowe zasady wdrażania porozumień importowych stosujących się do towarów oznaczonych kodami CN 0714 10 91 oraz 0714 90 11 pochodzących z krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku lub z krajów i terytoriów zamorskich określa szczegółowe zasady wdrażania tych porozumień, gdy dotyczą one warunków preferencyjnych w formie zwolnienia od należności importowych towarów oznaczonych kodami CN 0714 10 91 i 0714 90 11; jako że opłaty te są zastępowane przez opłaty celne i ustalone z góry opłaty importowe, pozostaje w zawieszeniu od dnia 1 lipca 1995 r., jest rzeczą konieczną, by dokonać przejściowych dostosowań do tych postanowień od tej właśnie daty;
Wysokość opłat celnych na mocy Taryfy Celnej Wspólnej będzie równa wysokości opłat celnych w dniu deklaracji o zwolnieniu towarów importowanych do swobodnego obiegu;
Środki przewidziane na mocy niniejszej Uchwały pozostają w zgodzie z opinią Komisji Naczelnej do Spraw Zboża,
PODJĘŁA NASTĘPUJĄCĄ UCHWAŁĘ:
Artykuł 1
Niniejszym wprowadza się następujące poprawki do Uchwały Wspólnoty Europejskiej Nr 2245/90:


 1. Artykuł 1 zostaje zastąpiony następującymi artykułami:

Artykuł 1 1. Dla celów artykułu 14 (1) Uchwały Komisji (EWG) Nr 715/90 (*), opłaty celne na import towarów wymienionych w aneksie A do Uchwały (EWG) Nr 1766/92 oraz w artykule 1 (1) (c) Uchwały (EWG) Nr 3072/95 pochodzących z krajów AKP zostaną zawarte w załączonym do Uchwały aneksie.
 1. Nie naruszając postanowień paragrafu 1, wymienione w aneksie do niniejszej Uchwały obniżone opłaty celne na import towarów wymienionych poniżej pochodzących z krajów AKP zostaną obniżone o:
 • 2,19 ECU na 1 000 kg w przypadku towarów oznaczonych kodami CN 0714 10 99 oraz ex 0714 90 19, za wyjątkiem maranty,

 • 4,38 ECU na 1 000 kg w przypadku towarów oznaczonych kodami CN 0714 10 10 oraz ex 1106 20, za wyjątkiem mąki i mączki z maranty,

 • 50% w przypadku towarów oznaczonych kodami CN 1108 14 00 oraz 1108 19 90, za wyjątkiem skrobi z maranty.
 1. Nie uchybiając postanowieniom paragrafu 1, następujące towary pochodzące z krajów AKP nie będą obciążane opłatami celnymi:

 • ziemniaki słodkie oznaczone kodem CN 0714 20 10,

 • towary oznaczone kodem CN 0714 10 91,

 • maranta oznaczona kodem CN 0417 90 11 oraz ex 0714 90 19,

 • mąka i mączka z maranty oznaczona kodem CN ex 1106 20,

 • skrobia z maranty oznaczona kodem CN ex 1108 19 90.

Artykuł 1a


Szczegółowe zasady wdrażania postanowień importowych odnośnie poniższych towarów zostaną przedstawione w artykułach 2 do 8:

 • towarów oznaczonych kodami CN 0714 10 91 oraz 0714 90 11 pochodzących z krajów AKP i importowanych do krajów Wspólnoty (Rozdział I),

 • towarów oznaczonych kodem CN 0714 90 11 pochodzących z krajów AKP i KTZ i importowanych do francuskich terytoriów zamorskich (Rozdział II)
 1. Artykuł 2 (2) zostaje zastąpiony następującym:

 • Towary z krajów AKP i KTZ

 • zwolnienie od opłat celnych

- Uchwała (EWG) Nr 715/90, Artykuł 1 (2) i artykuł 14 (1) i (3)


 1. Artykuł 4 (3) zostaje zastąpiony następującym:

3. Licencja zawierać będzie jedną z niżej wymienionych pozycji w polu 24:

 • Produkt z krajów AKP i KTZ:

 • zwolnienie z opłat celnych

 • Uchwała (EWG) Nr 715/90, artykuł 24 (1)

 • ważne wyłącznie dla zwolnienia towarów do swobodnego obiegu na terenie oddziałów zamorskich
 1. Do niniejszej Uchwały załączono aneks.

Artykuł 2


Niniejsza Uchwała wejdzie w życie z dniem jej publikacji w Oficjalnym Dzienniku Wspólnot Europejskich.

Niniejsza Uchwała będzie obowiązywać od 1 lipca 1997 do 30 czerwca 1998.


Niniejsza Uchwała jest dokumentem wiążącym w całości i zostanie bezpośrednio wdrożona przez wszystkie państwa członkowskie.
Sporządzono w Brukseli, 23 lipca 1997.
Za Komisję

Franz FischlerCzłonek Komisji  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna