Ministerstwo obrony narodowej sztab generalny wojska polskiegoPobieranie 0.77 Mb.
Strona1/27
Data08.05.2016
Rozmiar0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO


Szt. Gen. 1613/2009

REGULAMIN OGÓLNY
SIŁ ZBROJNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

/po poprawkach na podstawie Decyzji NR 507/ MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 grudnia 2010 roku

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku

Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej/WARSZAWA

2009


[Wpisz cytat z dokumentu albo podsumowanie interesującej kwestii. Pole tekstowe można umieścić w dowolnym miejscu w dokumencie. Użyj karty Narzędzia pól tekstowych, aby zmienić formatowanie pola tekstowego cytatu.]
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
DECYZJA NR 188 / MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 czerwca 2009 rokuw sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416
z późn. zm.1) i § 1 pkt 7 lit. a-c i e, § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się co następuje:

  1. Wprowadza się do użytku w resorcie obrony narodowej „Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, stanowiący załącznik do decyzji.

  2. Traci moc decyzja Nr 306/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
    12 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zestawienia wzorów dokumentów do Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 191 oraz z 2005 r.
    Nr 20, poz. 197).

  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2009 r.


MINISTER OBRONY NARODOWEJ
Bogdan KLICH


[Wpisz cytat z dokumentu albo podsumowanie interesującej kwestii. Pole tekstowe można umieścić w dowolnym miejscu w dokumencie. Użyj karty Narzędzia pól tekstowych, aby zmienić formatowanie pola tekstowego cytatu.]


SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI 4

DZIAŁ I


PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA SŁUŻBY WOJSKOWEJ 8

Rozdział I


ZASADY ZALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 9

WYDAWANIE I WYKONYWANIE ROZKAZÓW 10

Rozdział II
ZASADY ŻOŁNIERSKIEGO ZACHOWANIA 11

POSTANOWIENIA OGÓLNE 11

ODDAWANIE HONORÓW
PRZEZ ŻOŁNIERZY 12

WZAJEMNE ZWRACANIE SIĘ ŻOŁNIERZY 15

SKŁADANIE MELDUNKU
I SŁUŻBOWE PRZEDSTAWIANIE SIĘ 16

ZACHOWANIE SIĘ ŻOŁNIERZY


W RÓŻNYCH SYTUACJACH 17

STOSUNEK ŻOŁNIERZY DO MUNDURU,


WYGLĄD ZEWNĘTRZNY 19

OPUSZCZANIE KOSZAR I GARNIZONU 20

Rozdział III
POSTĘPOWANIE SŁUŻBOWE 21

DROGA SŁUŻBOWA 21

RAPORT SŁUŻBOWY 21

TERMINY POSTĘPOWANIA SŁUŻBOWEGO 22

DZIAŁ II

ORGANIZACJA ŻYCIA ŻOŁNIERSKIEGO


W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 22

Rozdział IV


CODZIENNY TOK SŁUŻBY 23

Rozdział V


ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE 24

ORGANIZACJA ŻYWIENIA 24

HIGIENA OSOBISTA 29

LECZENIE SZPITALNE 31

POSTANOWIENIA OGÓLNE 31

SKŁAD SŁUŻBY 32

OFICER DYŻURNY JEDNOSTKI 33

POMOCNIK OFICERA


DYŻURNEGO JEDNOSTKI 35

DYŻURNY PARKU


SPRZĘTU TECHNICZNEGO 35

POMOCNIK DYŻURNEGO PARKU SPRZĘTU TECHNICZNEGO


ORAZ DYŻURNY PUNKTU KONTROLI TECHNICZNEJ 35

DYŻURNY BIURA PRZEPUSTEK 36

DYŻURNY IZBY CHORYCH 36

PODODDZIAŁ ALARMOWY JEDNOSTKI (GARNIZONU) 37

DOWÓDCA POGOTOWIA PRZECIWPOŻAROWEGO 37

PODOFICER DYŻURNY KOMPANII,


BATALIONU (RÓWNORZĘDNYCH) 37

DYŻURNY KOMPANII, BATALIONU (RÓWNORZĘDNYCH) 39

DYŻURNY LOKALNEGO CENTRUM NADZORU 39

ODPRAWA SŁUŻB 40

PEŁNIENIE SŁUŻBY WEWNĘTRZNEJ 40

DZIAŁ III

DZIAŁALNOŚĆ SŁUŻBOWA W JEDNOSTCE
WOJSKOWEJ I GARNIZONIE 41

Rozdział IX


ORGANIZACJA SŁUŻBY WARTOWNICZEJ 43

POSTANOWIENIA OGÓLNE 43

Rozdział X
PEŁNIENIE SŁUŻBY WARTOWNICZEJ 48

ODPRAWA WART 48

ZMIANA WART 51

ZMIANA WARTOWNIKÓW 52

PRZEBIEG SŁUŻBY WARTOWNICZEJ 55

Rozdział XI


PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB
PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ WARTOWNICZĄ 56

DOWÓDCA WARTY 56

POMOCNIK DOWÓDCY WARTY 58

ROZPROWADZAJĄCY 58

WARTOWNIK 58

PRZEWODNIK PSA SŁUŻBOWEGO 62

SŁUŻBA KONWOJOWA 66

SŁUŻBA ASYSTENCYJNA 68

Rozdział XIII
KONTROLA SŁUŻBY WEWNĘTRZNEJ
I GARNIZONOWEJ 69

POSTANOWIENIA OGÓLNE 71

DOWÓDCA GARNIZONU 72

SŁUŻBA GARNIZONOWA 73

OFICER INSPEKCYJNY GARNIZONU 74

KOMENDANT I PROFOS WOJSKOWEGO ARESZTU DYSCYPLINARNEGO


ORAZ IZBY ZATRZYMAŃ 74

DZIAŁ IV


ZESTAWIENIE WZORÓW DOKUMENTÓW 77

Rozdział XVIII


WYKAZ DOKUMENTACJI I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ SŁUŻB
DYŻURNYCH I WART W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 78

Rozdział XIX


WZORY DOKUMENTÓW DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBOWEJ 89

WZÓR KSIĄŻKI OPUSZCZAJĄCYCH MIEJSCE PRZEBYWANIA 102

WZÓR NAKAZU KONWOJOWANIA 104

WZÓR SCHEMATU


REJONÓW WYZNACZONYCH KOMPANII DO SPRZĄTANIA 107

SCHEMAT REJONÓW WYZNACZONYCH KOMPANII DO SPRZĄTANIA 107

WZÓR TABELI SŁUŻB DYŻURNYCH JEDNOSTKI WOJSKOWEJ (GARNIZONU) 108

WZÓR WYKAZU ADRESÓW ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA 109

WZÓR PLANU SŁUŻB JEDNOSTKI 110

WZÓR TABELI POSTERUNKÓW 111

WZÓR PRZEPUSTKI STAŁEJ 114

WZÓR PROTOKÓŁU ZDANIA I OBJĘCIA


OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU SŁUŻBOWYM 117WSTĘP

„Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” jest zbiorem postanowień regulujących wewnętrzną działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). Stanowi przez to swoisty kodeks praw


i obowiązków żołnierskich odpowiadających demokratycznemu duchowi armii. Zasada państwa prawa wymaga, by działalność wszystkich organów państwowych, nie wyłączając SZ RP, oparta była na przepisach prawnych wykluczających jakąkolwiek dowolność podejmowania decyzji, co ma szczególnie istotne znaczenie na tak ważnym odcinku, jaki stanowi obrona narodowa.

Z tego względu unormowania regulaminowe, odnoszące się do podstawowych dziedzin życia wojskowego, pozostają w organicznym związku


z aktami normatywnymi wyższego rzędu, zwłaszcza Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawami oraz aktami wykonawczymi. Nakłada to na dowódców (szefów, komendantów, przełożonych) jednostek (instytucji) wojskowych, a także na żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych, żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy rezerwy, szczególne obowiązki w zakresie znajomości i przestrzegania tych przepisów.

Znowelizowany „Regulamin …” zapewnia funkcjonowanie SZ RP w warunkach armii zawodowej oraz w wypadku odwieszenia obowiązkowej służby wojskowej.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna