Ministerstwo obrony narodowej sztab generalny wojska polskiego


OPUSZCZANIE KOSZAR I GARNIZONUPobieranie 0.77 Mb.
Strona6/27
Data08.05.2016
Rozmiar0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

OPUSZCZANIE KOSZAR I GARNIZONU

 1. Żołnierze niezawodowi oraz żołnierze spełniający obowiązek zakwaterowania na terenie jednostki, mogą opuszczać jednostkę wojskową za zgodą właściwych przełożonych na podstawie dokumentu uprawniającego do przebywania poza jej terenem. Na przepustkę, urlop, żołnierze mogą udawać się w umundurowaniu (wyjściowym, polowym) lub w ubiorze cywilnym.

 2. Żołnierze zasadniczej służby wojskowej (żołnierze rezerwy) oraz kandydaci na żołnierzy zawodowych mogą opuszczać jednostkę wojskową za zgodą właściwych przełożonych na podstawie dokumentu uprawniającego do przebywania poza jej terenem. Na przepustkę, urlop, żołnierze mogą udawać się
  w umundurowaniu (wyjściowym, polowym) lub w ubiorze cywilnym.

 3. Przepustka stała upoważnia do przebywania poza terenem jednostki:

 • w dni powszednie – w czasie wolnym od zajęć do 30 min. przed pobudką dnia następnego;

 • w dni przedświąteczne i świąteczne – do 30 min. przed pobudką następnego dnia po dniu świątecznym.

 1. Na korzystanie z przepustki stałej do 12 godzin zezwala dowódca drużyny, natomiast na dłuższy okres przełożeni od dowódcy plutonu wzwyż.

 2. Żołnierze niezawodowi mogą opuszczać teren jednostki na podstawie przepustek za zgodą:

 1. dowódcy plutonu, szefa pododdziału – na czas do 24 godzin;

 2. dowódcy kompanii (równorzędnego) i wyższych przełożonych – na czas do 72 godzin.

 1. W uczelniach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia komendanci mogą określać inny sposób korzystania przez słuchaczy z przepustek stałych oraz zasady noszenia ubrań cywilnych, kierując się wewnętrznymi potrzebami wynikającymi z toku życia i służby w uczelni (centrum, ośrodku).

 2. Żołnierz niezawodowy melduje o wyjściu na przepustkę (wyjeździe
  w podróż służbową lub na urlop) podoficerowi dyżurnemu pododdziału, który odnotowuje ten fakt w „Książce opuszczających miejsce przebywania”.

 3. Znajomość zasad żołnierskiego zachowania się żołnierzy sprawdza przed wyjściem na przepustkę, wyjazdem na urlop lub w podróż służbową, bezpośredni przełożony. Wygląd zewnętrzny umundurowanych żołnierzy sprawdza podoficer dyżurny pododdziału.

 4. Żołnierzowi umundurowanemu nieprzepisowo, wyglądającemu niedbale i nieestetycznie nie zezwala się na opuszczenie terenu jednostki do czasu usunięcia niedociągnięć.

 5. Po powrocie z przepustki (urlopu, podróży służbowej) żołnierz melduje się u podoficera dyżurnego pododdziału, który odnotowuje czas powrotu w „Książce opuszczających miejsce przebywania”, a o ewentualnych uwagach zwróconych mu w czasie pobytu poza terenem jednostki wojskowej melduje bezpośredniemu przełożonemu.

 6. Żołnierz nie może wychodzić i przebywać na przepustce w dniu objęcia służby.

 7. W szczególnych wypadkach dowódca jednostki może czasowo ustalić inne zasady (sposoby) korzystania z przepustek stałych i udzielania przepustek jednorazowych.


Rozdział III
POSTĘPOWANIE SŁUŻBOWE
DROGA SŁUŻBOWA

 1. Droga służbowa polega na ustnym lub pisemnym przekazywaniu rozkazów, decyzji, zarządzeń i wytycznych od wyższego przełożonego poprzez kolejnych przełożonych, do wykonawcy oraz przyjmowaniu meldunków (raportów, indywidualnych wniosków), innych niż określone w pkt. 117 ppkt. 5) od podwładnych (zainteresowanych) – poprzez wszystkich kolejnych przełożonych aż do tego, który sprawę rozstrzyga.

 2. Żołnierz jest zobowiązany do przestrzegania drogi służbowej, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 117.

 3. Drogę służbową można pominąć w sprawach:

 1. nie cierpiących zwłoki, o czym należy zameldować (powiadomić) pominiętemu bezpośredniemu przełożonemu;

 2. naruszenia zasad poszanowania godności osobistej;

 3. dotyczących pozbawienia lub ograniczenia należnych uprawnień lub nadużycia przez przełożonego uprawnień służbowych;

 4. określonych w wojskowych przepisach dyscyplinarnych;

 5. skarg i wniosków, o których mowa w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego;

 6. innych, określonych w odrębnych przepisach.


RAPORT SŁUŻBOWY

 1. W celu rozpatrzenia spraw służbowych lub osobistych, w tym także skarg, wniosków i zażaleń żołnierzy, przełożeni przyjmują podwładnych do raportu służbowego indywidualnie, w wyznaczonym czasie, tak aby w sprawach pilnych żołnierz mógł być przedstawiony do raportu do dowódcy jednostki w ciągu jednego dnia.

 2. Do raportu służbowego u przełożonego wyższego szczebla przedstawia podwładnego przełożony o szczebel niższy od przyjmującego raport np.
  „PANIE MAJORZE (PANI MAJOR), przedstawiam do raportu służbowego porucznika Kowalskiego (porucznik Kowalską) w sprawie...”. Natomiast przedstawiony (w miarę potrzeby) uzasadnia powód raportu lub składa wyjaśnienia (odpowiada na pytania) przyjmującemu raport. U bezpośredniego przełożonego żołnierz melduje się do raportu samodzielnie.

 3. W uzasadnionych wypadkach żołnierz może być wysłuchany bez udziału przedstawiającego do raportu służbowego.

 4. Do raportu służbowego żołnierze stają w ubiorach ustalonych przez przyjmującego raport.TERMINY POSTĘPOWANIA SŁUŻBOWEGO

 1. Wszystkie sprawy powinny być załatwiane niezwłocznie.

 2. Jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego i ma szczególny wpływ na przebieg służby żołnierza, jej załatwienie powinno nastąpić w terminie do czternastu dni, a w szczególnie uzasadnionym wypadku może być przedłużone na czas oznaczony, nie dłuższy niż dwa miesiące. W takim przypadku należy powiadomić pisemnie zainteresowanego, podając przyczyny zwłoki i nowy termin załatwienia sprawy.

 3. Każdy żołnierz ma prawo wnieść odwołanie do przełożonego wyższego szczebla w terminie czternastu dni, od dnia otrzymania decyzji lub jej ogłoszenia. Odwołanie należy rozpatrzyć w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna