Ministerstwo rozwoju regionalnegoPobieranie 0.58 Mb.
Strona1/9
Data07.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaWniosek o dofinansowanie realizacji projektu


3. Oś priorytetowa:

Kapitał dla innowacji
Działanie 3.1:

Inicjowanie działalności innowacyjnej
Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie*
Numer wniosku o dofinansowanie*
*Rubryka wypełniana przez instytucję, do której przesyłany jest wniosek o dofinansowanie.

I. Informacje ogólne o projekcie


1. Tytuł projektu


INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU


2. Identyfikacja rodzaju interwencji

Program Operacyjny

Innowacyjna Gospodarka

Priorytetowa

3. Kapitał dla innowacji

Działanie

3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej

3. Klasyfikacja projektu

Kod

Nazwa

Temat priorytetowy

07


Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.)


Forma finansowania

01

Pomoc bezzwrotna

Obszar realizacji

00

Nie dotyczy

Dział gospodarki

22

Inne niewyszczególnione usługi

4. Typ projektu

Czy projekt stanowi duży projekt w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006

TAK

NIE 

Planowany cross-financing

TAK 

NIE 

5. Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006

TAK 

NIE 

Uzasadnienie:

Działania projektu nie wpływają na degradację środowiska. Projekt odwołuje się do zasady równości mężczyzn i kobiet oraz zapobiega wszelkiej dyskryminacji na poszczególnych etapach wdrażania oraz umożliwia dostęp do rynku pracy bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna