Ministerstwo rozwoju regionalnegoPobieranie 0.58 Mb.
Strona3/9
Data07.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

NIP


 1. 7250005574

 2. 7291173788

 3. 7270021895 

 4. 7960035805

Numer REGON


 1. 470569240

 2. 470958667

 3. 000001583

 4. 001238212

Numer w:
a) Krajowym Rejestrze Sądowym

 1. 0000059880

 2. 0000181630

 3. brak 

 4. 0000043623

b) Ewidencji Działalności Gospodarczej

 1. brak 

 2. brak 

 3. brak

 4. brak

Kod PKD/EKD

  1. 74 14A

  2. 65 22 Z

  3. 80 30

  4. 72 19Z

Adres:

Miejscowość


 1. Łódź

 2. Łódź

 3. Łódź

 4. Radom

Ulica


 1. Tuwima

 2. Wróblewskiego

 3. Stefanowskiego  

 4. Pułaskiego

Nr budynku


  1. 22

  2. 18

  3. 1/15 

  4. 6

Nr lokalu


 1. 26 2. – 

 3.  10

Kod pocztowy


 1. 90-002

 2. 93-578

 3. 90-924 

 4. 26-600

Numer telefonu


 1. 042 664 30 40

 2. 042 685 53 11

 3. 042 631 22 79  

 4. (48)364 40 34

Adres poczty elektronicznej

 1. larr@lodz.pl

 2. biuro@rfi.pl

 3. piokula@p.lodz.pl; wroblews@p.lodz.pl

 4. Beata.Poteralska@itee.radom.pl

Numer faksu


 1. 042 664 37 50

 2. 042 685 53 13

 3. 042 636 67 90 

 4. (48)36447 60

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

 1. Bogdan Mazurek

 2. Edward Sierański

 3. Prof. Piotr Kula 

 4. Beata Poteralska

Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu

 1. Współpraca w zakresie realizacji działań promocyjno – informacyjnych w ramach projektu, organizacja konferencji, współpraca w zakresie rekrutacji i selekcji, spotkań informacyjnych, wsparcie merytoryczne w zakresie pozostałych działań

 2. Współpraca w zakresie opracowania i wdrożenia procedur dotyczących wejść kapitałowych, metod oceny projektów, analizy ryzyka, itp, współpraca w zakresie finansowania – wejść kapitałowych w spółki powstałe w ramach projektu oraz pozostałe wsparcie merytoryczne w zakresie organizacji i zarządzania wejściami kapitałowymi

 3. Współpraca w zakresie identyfikacji, badań technologicznych i analizy innowacyjnych rozwiązań, doradztwo techniczne i pozostałe wsparcie merytoryczne przy realizacji zadań projektu – udostępnienie potencjału organizacyjnego i technicznego oraz wiedzy i doświadczenia.

 4. Wdrożenie oceny potencjału innowacyjnych rozwiązań technologicznych przy wykorzystaniu metodyki oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej do praktyki stosowanej w projekcie. Udostępnienie danych na temat technologii. Ocena dojrzałości naukowej innowacji i technologii w kontekście zastosowań praktycznych.

10. Dane osoby/osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do kontaktów

Imię i nazwisko

Ewa Grudzińska

Stanowisko służbowe

Kierownik Pionu Transferu Technologii i Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego

Numer telefonu

044 733 01 12

Numer faksu

044 733 11 65

Adres poczty elektronicznej

bkppt@ppt.belchatow.pl

11. Doświadczenie Wnioskodawcy


 1. Kwalifikacje kierownika zespołu projektowego oraz pozostałych członków zespołu.

Zespół zarządzający projektem został dobrany w sposób aby osoby zarządzające projektem uzupełniały się nawzajem kwalifikacjami tworząc efektywny system zarządzania projektem przy zapewnieniu merytorycznej i terminowej realizacji projektu.


W skład całości zespołu projektowego wchodzą członkowie, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach i branżach, posiadają wiedzę w zakresie wdrażania wyników prac B+R i transferu technologii, znajomość branż, w których prowadzona będzie działalność inkubująca. Specjalizacja branż, w których będzie dokonywana inkubacja została określona na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez wnioskodawcę oraz na podstawie specjalizacji Inkubatora Technologicznego prowadzonego przez wnioskodawcę. Zaplanowano, że główne branże, w których będzie dokonywana inkubacja to: Mechatronika, Technologie Informatyczne, Biotechnologia, Ochrona środowiska, Odnawialne źródła energii, możliwa jest tutaj również inkubacja działalności we wszystkich branżach dzięki wsparciu w tym zakresie instytucji zaangażowanych w realizację projektu tj. Politechniki Łódzkiej i Instytutu Technologii Eksploatacji z Radomia. Poniżej wymieniono kluczowy personel zaangażowany do projektu, w momencie zapotrzebowania na dodatkowych ekspertów z określonych dziedzin czy branż – w zakresie w jakim wnioskodawca nie będzie dysponował ekspertami i zasobami będzie wspierany przez wymienione wcześniej instytucje: Politechnikę Łódzką, Instytut Technologii Eksploatacji z Radomia, Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A, Regionalne Fundusze Inwestycji Sp. z o.o.
Członkowie zespołu projektowego (Wnioskodawca – Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o.):
- imię i nazwisko: Alicja Paprocka

Data i miejsce urodzenia: 16.03.1956 r., Łódź,

Narodowość: Polska

Zajmowane Stanowisko (funkcja w zespole projektowym):

Koordynator nadzoru wewnętrznego projektu

Wykształcenie:

1976-1982 oraz 2002 – 2004 r., Magister Psychologii Stosowanej
Szkolenia Specjalistyczne:


 • Od 10/1998 do 03/1999 - Uzyskane dwa certyfikaty „Auditor Systemów Jakości” i „Menadżer Jakości”

 • Od 09/1999 do 11/1999 - Certyfikat ukończenia kursu „Agricultural Production and Distribution for Eastern European Countries”

 • Od 08/1996 do 12/1996 - Certyficate of Achievement succesfully completed participation in a technical cooperation program in the field of Entrepreneurial Management and Executive Development

 • 08/1998 - Certificate of Achievement „Human Resource Management and Development Consulting Executive Seminar”

 • 04/1995 - Certifikat uczestnictwa w; The Polish Counsellor Trainers Project – ECA Development for New ECA Members

 • 09/1997 - „Diagnostic Tools and Techniques for Consulting”

 • 02/1998 - „Building Consulting Skills”

 • 03/2001 - Dwa certyfikaty: ‘Training Course on Technology Transfer Negotiations”i “Training Course on Technology Management”

 • 05/2000 - „Szkolenia dla KSU – Konsorcja”

 • 02/2004 - Certificate „Trainer-of-Trainers in Business Support Curriculum”

 • Od 06/1998 do 06/1999 - Certyfikat akredytowanego konsultanta

Ponadto uczestnik licznych spotkań informacyjnych organizowanych przez PARP z zakresu przedsiębiorczości, wsparcia dla MŚP.


Znajomość języków obcych:

j. rosyjski – dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

j. angielski – dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji
Alicja Paprocka posiada 12 letnie doświadczenie w koordynacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, projektów dotyczących wsparcia merytorycznego i finansowego, w tym doradztwa, szkoleń, pożyczek, poręczeń oraz dotacji dla start-upów oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiada doświadczenie w organizowaniu i udzielaniu wsparcia merytorycznego i finansowego dla firm star-up i przedsiębiorstw w zakresie zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem, realizacji instrumentów finansowych – pożyczek i poręczeń, dotacji doświadczenie to zostało zdobyte podczas pracy zawodowej od 1996 roku w ośrodkach KSU, które w swojej strukturze posiadają Fundusz Pożyczkowy, Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Inkubator Przedsiębiorczości. Alicja Paprocka doświadczenie również w organizacji i prowadzeniu szkoleń, spotkań informacyjnych, seminariów i konferencji, prezentacji, posiada znajomość zagadnień z zakresu finansowania i inwestowania w przedsiębiorstwa, zarządzania, zasobów ludzkich, marketingu MSP, z zakresu Unii Europejskiej w tym w szczególności pozyskiwania finansowania ze środków Unii Europejskiej. 10 letnie doświadczenie w nadzorze na realizacją projektów Krajowego Systemu Usług dla MSP mających na celu rozwój i wzrost konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Od 2005 roku doświadczenie w zarządzaniu ośrodkiem świadczącym proinnowacyjne usługi doradcze oraz wdrażającym nowe technologie.
- imię i nazwisko: Ewa Grudzińska

Data i miejsce urodzenia: 18.08.1977 r., Łask,

Narodowość: Polska

Zajmowane Stanowisko (funkcja w zespole projektowym): Kierownik projektu


Wykształcenie:

11/2004 – 06/2005 r., Politechnika Łódzka, Podyplomowe Studium: Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością, Dyplom ukończenia studiów podyplomowych, certyfikat menedżera jakości, auditor wewnętrzny ISO 9001:2000

12/2004 – 04/2005 r., Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb, Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

10/1999 – 06/2002 r., Uniwersytet Łódzki, Magister - praca na temat barier powstawania i  rozwoju  małych i średnich przedsiębiorstw

10/1996 – 06/1999 r., Wyższa Szkoła Kupiecka w Zgierzu, dzienne studia zawodowe, kierunek zarządzanie i marketing

Szkolenia Specjalistyczne:


Od listopada 2000 r. uczestnik licznych szkoleń, m.in.:

 • Szkolenie dla trenerów programu edukacyjnego „Firma Wirtualna”, sponsorowanego przez Program Leonardo da Vinci. Uzyskana licencja na prowadzenie programu edukacyjnego „Firma Wirtualna”

 • Szkolenie „Jak skutecznie pozyskiwać i wdrażać nowe technologie. Zarządzanie Technologią i Negocjacje w Transferze Technologii”,

 • „Zasady i tryb udzielania pomocy finansowej na różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”

 • System zarządzania jakością wg. wymagań norm serii ISO 9000:2000”

 • „Zasady funkcjonowania polityki regionalnej Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”

 • „Szkolenie dla projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego”

 • Zasady Polityki Regionalnej Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Kluczowe szkolenia od końca 2007 r.: • 14-16/11/2007 r. – Audyt technologiczny,

 • 5-7/12/2007 r. – Tworzenie i zarządzanie powiązaniami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach (w tym tworzenie klastrów innowacyjnych),

 • 15-17/01/2008 r. – Ocena technologii z punktu widzenia możliwości ich komercjalizacji,

 • 4-6/02/2008 r. – Inkubacja przedsiębiorstw realizujących innowacyjne przedsięwzięcie,

 • 2-4/04/2008 r. – Ochrona własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Ponadto uczestnik licznych spotkań informacyjnych organizowanych przez PARP z zakresu przedsiębiorczości, wsparcia dla MŚP.


Znajomość języków obcych:

j. angielski – dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

j. niemiecki – dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji
Ewa Grudzińska posiada 8 letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków UE, zdobyte podczas pracy w instytucjach otoczenia biznesu, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie, przygotowywanie i rozliczanie projektów szkoleniowych, doradczych i inwestycyjnych finansowanych z funduszy UE. Posiada 8 letnie doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów dotyczących wsparcia merytorycznego i finansowego (pożyczki, poręczenia w zakresie zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem i dotacje) dla start-upów i przedsiębiorstw, udzielaniu instrumentów finansowych – pożyczek i poręczeń, doświadczenie to zostało zdobyte podczas pracy zawodowej od 2000 roku w ośrodkach KSU, które w swojej strukturze posiadają Fundusz Pożyczkowy, Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Inkubator Przedsiębiorczości, Inkubator Technologiczny. Posiada również doświadczenie w zakresie komercjalizacji przedsięwzięć innowacyjnych, doświadczenie w zakresie dokonywania analizy i komercjalizacji projektów innowacyjnych oraz udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców zdobyte w trakcie 4 letniej pracy na stanowisku Kierownika Pionu Transferu Technologii w BKPPT Sp. z o.o. W ostatnim czasie: koordynator projektów realizowanych przez BKPPT Sp. z o.o. w ramach programu ZPORR Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” – 2 projekty o wartości ponad 1,5 mln zł (udzielanie dotacji dla mikroprzedsiębiorców), w ramach programu SPORZL działanie 2.3a projektem o wartości 1,8 mln zł, w ramach programu SPO WKP działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm, projekt inwestycyjny o wartości 3,2 mln zł; koordynacja 5 projektów w ramach programu „Wsparcie na rozwój Technostartera i dla Technostartera”.
- imię i nazwisko: Edward Sierański

Data i miejsce urodzenia: 31.07.1948 r., Łódź

Narodowość: Polska

Zajmowane Stanowisko (funkcja w zespole projektowym): Koordynator ds. wejść kapitałowych


Wykształcenie:

2004 – 2005 r. - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia Podyplomowe „Zarządzanie wartością firmy”.

1972 – 1980 r. - Politechnika Łódzka, dr nauk technicznych

1967 – 1972 r. - Politechnika Łódzka, mgr inż. elektryk

Szkolenia Specjalistyczne:


 1. Grupa Bossard:

 1. Societe Generale

 • Strategic Master Plan,

 1. Guerard Viala

 • Metody wyceny przedsiębiorstw,

 1. Francuski Instytut Zarządzania

 • Nowoczesne zarządzanie finansowe,

 • Strategiczne zarządzanie firmą,

 • Analiza fundamentalna i diagnostyka przedsiębiorstw,

 1. Lyońska Izba Przemysłowo-Handlowa

 • Obsługa inwestorów zagranicznych,

 • Funkcjonowanie Parków Technologicznych,

 1. Northern Venture Managers Limited

 • Szkolenie dla dyrektorów funduszy Venture – Capital,

 1. European Venture Capital Association

 • Studia profesjonalnego zarządzania funduszami kapitałowymi,

 1. Eurofinance Training

 • Praktyczne aspekty analizy finansowej, oceny inwestycji, planowania i wyceny wartości jednostek gospodarczych,

 • Fuzje i przejęcia w Polsce,

 • Wycena przedsiębiorstw, negocjacje,

 • Zasady nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwie,

 • Metody maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa,

 1. Institute for International Research

 • Grupy kapitałowe – Strategia, Wyzwania, Perspektywy.

Znajomość języków obcych:

j. francuski – bardzo dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

j. angielski – dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

j. rosyjski – podstawowy; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

Edward Sierański posiada 12 letnie doświadczenie w zakresie organizacji finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorstw, wiedzę kwalifikacje w zakresie dokonywania analizy komercjalizacji projektów innowacyjnych oraz dokonywania inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców (w tym również wyjścia z inwestycji) które zdobył podczas pracy zawodowej m.in. jako: Członek Rady d/s Polityki Regionalnej przy Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, Prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej a następnie od 10 lat jako Prezes Zarządu  Regionalnych Funduszy Inwestycji Sp. z o.o. w Łodzi.


- imię i nazwisko: Grzegorz Kierner

Data i miejsce urodzenia: 20.03.1980 r.,

Narodowość: Polska

Zajmowane Stanowisko (funkcja w zespole projektowym): Koordynator ds. preinkubacji


Wykształcenie:

10.2003-10.2004 r. - Politechnika Łódzka, Studia podyplomowe Efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych.

10.2002-09.2004 r. - Politechnika Łódzka, Magister

10.1999-09-2002 r. - Politechnika Łódzka, Licencjat


Szkolenia Specjalistyczne:

 • Kurs pedagogiczny dla studentów i asystentów PŁ,

 • Kurs Prawa Gospodarczego UE,

 • Kurs „Jak aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego”,

 • Kurs Baltic University Programme,

 • Kurs PO KL.

Znajomość języków obcych:

j. angielski – dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

j. hiszpański – dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

j. rosyjski – podstawowy (czytanie i pisanie, rozumienie zwrotów podstawowych)
Grzegorz Kierner posiada 3 letnie doświadczenie w zakresie inkubacji przedsięwzięć innowacyjnych, w komercjalizacji projektów innowacyjnych zdobyte w trakcie 3 letniej pracy na Politechnice Łódzkiej, doświadczenie w wspieraniu mikorprzedsiębiorcow i osób rozpoczynających działalność w początkowej fazie rozwoju, 2 krotnie, był realizatorem i koordynatorem zadań projektu „Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, był również koordynatorem z ramienia Politechniki Łódzkiej oraz doradcą indywidualnym (opieka mentorska powstających mikroprzedsiębiorstw) i trenerem w projektach 2.5 ZPORR („Własna firma - szansa na sukces” i „Własna firma - szansa na sukces II”), koordynator projektu 4.4.1 POKL, posiada również doświadczenie w zakresie organizacji szkoleń, doradztwa, seminariów, spotkań, kontaktów z szerokim gronem instytucji i przedsiębiorstw, które zdobył jako Kierownik Biura Karier Politechniki Łódzkiej. Prowadzi zajęcia i warsztaty: Aktywizacja Zawodowa, Ścieżki rekrutacji i selekcji, Podstawy działalności gospodarczej, Małe przedsiębiorstwa w Polsce i Unii Europejskiej, itp.

Grzegorz Kierner jest autorem artykułów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest również doradcą zarejestrowanym w Krajowym systemie usług przez BKPPT Sp. z o.o.- imię i nazwisko: Bogumiła Mirowska - Małek
Data i miejsce urodzenia: 22.12.1953r., Pabianice

Narodowość: Polska

Zajmowane Stanowisko (funkcja w zespole projektowym): Obsługa księgowa projektu
Wykształcenie:

1978r. - Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno Socjologiczny – Mgr ekonomii


Szkolenia Specjalistyczne:

 • Kurs nowych zasad rachunkowości – zakończony egzaminem

 • Kurs dla księgowych bilansistów – zakończony egzaminem

 • Kurs Głównych Księgowych organizowany przez Stowarzyszenie Głównych Księgowych Oddział w Łodzi -zakończony egzaminem

Znajomość języków obcych:

j. niemiecki – podstawowy (czytanie i pisanie, rozumienie zwrotów podstawowych)

j. rosyjski – podstawowy (czytanie i pisanie, rozumienie zwrotów podstawowych)


Pani Bogumiła Mirowska – Małek posiada 20 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego oraz 4 letnie doświadczenie w obsłudze księgowej projektów finansowanych ze środków UE. Posiada bardzo dobre przygotowanie zawodowe w zakresie księgowości, realizacji, zarządzaniu i rozliczaniu przedsięwzięć pod kątem finansowo-księgowym. Od 2005 roku pracownik BKPPT Sp. z o.o. na stanowisku Głównego Księgowego.
- imię i nazwisko: Monika Kurowska
Data i miejsce urodzenia: 03.09.1981r., Piotrków Tryb.

Narodowość: Polska

Zajmowane Stanowisko (funkcja w zespole projektowym): specjalista ds. inkubacji, informacja o projekcie i podstawowe doradztwo oraz doradztwo ad – hoc dla inkubowanych podmiotów w zakresie zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw (Punkt Konsultacyjno-Informacyjny)
Wykształcenie:

28.09.2007 – 2011 aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi

2003 – 2006 Uniwersytet Łódzki – Wydział Prawa i Administracji, kierunek

Prawo, zakończone uzyskaniem tytułu magistra;

2000 – 2003 Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo
Szkolenia Specjalistyczne:


 • 20/04/2006 r., „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)”,

 • 11/02/2007 r., Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością.

Znajomość języków obcych:

j. angielski – dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

j. rosyjski – podstawowy (czytanie i pisanie, rozumienie zwrotów podstawowych)


Monika Kurowska posiada 2 letnie doświadczenie, kwalifikację i wiedzę w zakresie zakładania
i funkcjonowania przedsiębiorstw w kontekście wymogów prawnych i administracyjnych (prawo podatkowe, prawo działalności gospodarczej, prawo pracy, itp.), posiada 3 letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług konsultacyjno-informacyjnych dla przedsiębiorców i mikroprzedsiębiorców, posiada również wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych - potwierdza to zdobyte doświadczenie w Kancelarii Radców Prawnych MTTK s. c. Tomasz A. Kuśmierek oraz w pracy od 2005r. w BKPPT Sp. z o.o. jako specjalista ds. realizacji projektów.
- imię i nazwisko: Błażej Mielczarek

Data i miejsce urodzenia: 22.02.1983 r., Łask,

Narodowość: Polska

Zajmowane Stanowisko (funkcja w zespole projektowym): Specjalista ds. selekcji i promocji, koordynacja działań promocyjnych i informacyjnych


Wykształcenie:

10/2005 – 10/2007 r. – Politechnika Łódzka, Uzupełniające magisterskie po licencjacie – praca nt. Zadań Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie stymulowania przedsiębiorstw.

10/2003 – 07/2005 r. – Politechnika Łódzka, Kierunek: Zarządzanie przedsiębiorstwem Licencjat - praca licencjacka nt. Zmian w strukturze organizacyjnej w przedsiębiorstwie.
Szkolenia Specjalistyczne:
W okresie lipiec - listopad 2005 r. uczestnik licznych szkoleń z zakresu przedsiębiorczości organizowanych w ramach projektu „Rozwój i poprawa funkcjonowania BKPPT” współfinansowanego ze środków SPO WKP Działanie 1.3. Kluczowe szkolenia:


 • Promocja i Public Relations,

 • Jak pozyskać fundusze UE, Jak napisać biznes plan,

 • Efektywne doradztwo,

 • Planowanie i organizacja szkoleń,

 • Projekt przedsięwzięcia gospodarczego,

 • Przygotowanie do uzyskania zatrudnienia,

 • Dostępne źródła finansowania na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, ich specyfikacja, możliwości i zasady pozyskiwania,

 • Negocjacje kontraktu,

 • Opracowanie projektów w zakresie przedsiębiorczości.

Pozostałe kluczowe szkolenia: • 22-25/02//2006 r., „Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego” – uzyskany certyfikat audytora wewnętrznego,

 • 9-10/11/2006 r., „Coaching w przedsiębiorstwie – szkolenie dla doradców”,

 • 20/04/2006 r., „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)”,

 • 14-16/11/2007 r. – Audyt technologiczny,

 • 5-7/12/2007 r. – Tworzenie i zarządzanie powiązaniami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach (w tym tworzenie klastrów innowacyjnych),

 • 17-18/12/2007 r. – Wsparcie przedsiębiorczości i otoczenia biznesu w okresie programowania 2007-2013,

 • 15-17/01/2008 r. – Ocena technologii z punktu widzenia możliwości ich komercjalizacji,

 • 4-6/02/2008 r. – Inkubacja przedsiębiorstw realizujących innowacyjne przedsięwzięcie,

 • 2-4/04/2008 r. – Ochrona własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

 • 23-24/04/2008 r. – Profesjonalna obsługa klienta.

Ponadto uczestnik licznych spotkań informacyjnych organizowanych przez PARP z zakresu przedsiębiorczości, wsparcia dla MŚP.


Znajomość języków obcych:

j. angielski – średni; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji


Błażej Mielczarek posiada 3 letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług informacyjno – doradczych dla przedsiębiorców oraz start-upów, doświadczenie w koordynacji działań promocyjno-informacyjnych prowadzenia, doświadczenie w sporządzaniu wniosków o wsparcie i realizacja projektów dofinansowywanych w ramach programów pomocowych. Realizacja m.in. projektów „Własna firma – szansa na sukces” oraz „Własna firma –szansa na sukces II” ZPORR Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości; „Zarządzanie rozwojem firmy” SPO RZL 2.3a, „Utworzenie Inkubatora Technologicznego na terenie BKPPT Sp. z o.o.” SPO WKP Działanie 1.3.

Błażej Mielczarek był m.in. koordynatorem projektu „Własna firma - szansa na sukces II” Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz realizował zadania związane z projektem pilotażowym „Wsparcie na rozwój Technostartera i dla Technostartera”.

Jest zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla MSP przez BKPPT Sp. z o.o.
- imię i nazwisko: Tomasz Kopertowski
Data i miejsce urodzenia: 08.12.1983 r., Piotrków Tryb.

Narodowość: Polska

Zajmowane Stanowisko (funkcja w zespole projektowym):

Specjalista ds. rozliczeń, wniosków o płatność w ramach projektu


Wykształcenie:

10/2005 – obecnie . – Politechnika Łódzka, Uzupełniające magisterskie po licencjacie.

10/2003 – 07/2005 r. – Politechnika Łódzka, Kierunek: Zarządzanie przedsiębiorstwem Licencjat - praca licencjacka nt. Cech i zastosowanie outsourcingu na przykładzie Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. o.o.
Szkolenia Specjalistyczne:


 • 05/2006 r. -„Zarządzanie projektem pod kątem planowania i realizacji harmonogramu”,

 • 27-29/02/2008 r.- Metody i techniki prowadzenia Coachingu dla rozpoczynających działalność gospodarczą innowacyjnych przedsiębiorców wywodzących się ze sfery B+R (technostarterów)”,

 • 7-8/004/2008 – Podstawy marketingu w handlu zagranicznym,

 • 23-24/04/2008 r. – Profesjonalna obsługa klienta.

Ponadto uczestnik licznych spotkań informacyjnych organizowanych przez PARP z zakresu przedsiębiorczości, wsparcia dla MŚP, spotkań z Beneficjentami dot. sprawozdawczości z realizacji projektów dofinansowanych w ramach Działania 2.3 schemat a SPO RZL, jak również dot. rozliczenia końcowego projektów dofinansowanych w ramach Działania 2.3 schemat a SPORZL.


Znajomość języków obcych:

j. niemiecki – podstawowy (czytanie i pisanie, rozumienie zwrotów podstawowych)


Pan Tomasz Kopertowski posiada 2,5 letnie doświadczenie w rozliczeniu projektów, przygotowywaniu wniosków o płatność projektów finansowanych ze środków UE. Doświadczenie zawodowe w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, realizuje zadania związane rozliczaniem przedsięwzięć pod kątem finansowo-księgowym. Ukończył szkolenia związane z rozliczaniem i sprawozdawczością projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. Zdobyte doświadczenie dzięki realizacji zadań u boku Głównego Księgowego przy rozliczaniu projektów z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
- imię i nazwisko: Anna Żurawek
Data i miejsce urodzenia: 01.02.1972 r., Zelów

Narodowość: Polska

Zajmowane Stanowisko (funkcja w zespole projektowym):

Mł. Specjalista ds. rozliczeń, wniosków o płatność w ramach projektu


Wykształcenie:

2007 r. Studium administracji

1991 r. Liceum ogólnokształcące
Szkolenia Specjalistyczne:


 • 23-24/04/2008 r. – Profesjonalna obsługa klienta.

 • 7-8/004/2008 – Podstawy marketingu w handlu zagranicznym,

 • 21-22/01/2008 r. – Ocena technologii z punktu widzenia możliwości ich komercjalizacji,

 • 1998 r. – „Pracownik kadrowo – płacowy”,

 • 1996 r.- „Specjalista ds. handlu hurt. detal.”.

Znajomość języków obcych:

j. angielski – podstawowy (czytanie i pisanie, rozumienie zwrotów podstawowych)
Pani Anna Żurawek posiada 2 letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów. Doświadczenie zawodowe w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, realizuje zadania związane z rozliczaniem przedsięwzięć pod kątem finansowo-księgowym. Zdobyte doświadczenie dzięki realizacji zadań u boku Głównego Księgowego przy rozliczaniu projektów z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
- imię i nazwisko: Justyna Komicz
Data i miejsce urodzenia: 13.04.1985r., Piotrków Tryb.

Narodowość: Polska

Zajmowane Stanowisko (funkcja w zespole projektowym):

Specjalista ds. obsługi administracyjno – biurowej

Wykształcenie:

09/2007 – obecnie Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, uzupełniające magisterskie po licencjacie.

2004 – 2007 Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Specjalizacja Finanse i rachunkowość, Licencjat
Szkolenia Specjalistyczne:


 • 23-24/04/2008 r. – Profesjonalna obsługa klienta,

 • 7-8/004/2008 – Podstawy marketingu w handlu zagranicznym,

 • 21-22/01/2008 r. – Ocena technologii z punktu widzenia możliwości ich komercjalizacji.

Znajomość języków obcych:

j. angielski – dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

j. rosyjski – podstawowy (czytanie i pisanie, rozumienie zwrotów podstawowych)


Pani Justyna Komicz posiada 2 letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków UE, obsługi administracyjnej i biurowej projektów, prowadzenia dokumentacji projektowej i jej archiwizacji.

- imię i nazwisko: Dariusz Wosztak
Data i miejsce urodzenia: 23.07.1972 r.,

Narodowość: Polska

Zajmowane Stanowisko (funkcja w zespole projektowym): ekspert,
Wykształcenie:

X 1992 r. -V 1998 r. – Uniwersytet Łódzki – Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Magister kierunku Finanse i Bankowość

X 1998 r. - VI 1999 r.– Uniwersytet Łódzki – Wydział Prawa i Administracji, Świadectwo Ukończenia Podyplomowych Studiów (prawo gospodarcze

II 2000 r. -I 2001 r.- Szkoła Główna Administracji i Zarządzania, Dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Rachunkowości


Szkolenia Specjalistyczne:

 • V 2001 r. - Kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg,

 • 2004 r. - Due diligence,

 • 2004 r. Prawo bankowe.

Znajomość języków obcych:

j. angielski – bardzo dobry (czytanie i pisanie, rozumienie zwrotów),

j. niemiecki – dobry (czytanie i pisanie, rozumienie zwrotów),j. włoski – podstawowy (czytanie i pisanie, rozumienie zwrotów podstawowych)
Dariusz Wosztak posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstw m.in. w zakresie inwestycji kapitałowych oraz zarządzaniu instrumentami finansowymi zdobyte podczas pracy zawodowej jako Dyrektor Finansowy PKO Leasing, posiada również doświadczenie w zakresie przygotowywania analiz finansowych i ekonomicznych, analizy ryzyka, biznes planów, studiów wykonalności. Posiada wiedzę i znajomość w zakresie budżetowania, organizacji i zarządzania finansami, pozyskiwania i kształtowania źródeł finansowania w firmie, znajomość specyfiki doradztwa dla przedsiębiorstw, znajomość zagadnień i doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania programów pomocowych UE oraz inwestycji finansowych przedsiębiorstw.
Członkowie zespołu projektowego (Instytucja zaangażowana w projekt: Politechnika Łódzka) • imię i nazwisko: Piotr Kula

 • data i miejsce urodzenia: 12 stycznia 1952, Łódź

 • narodowość: polska

 • zajmowane stanowisko (funkcja w zespole projektowym): ekspert

 • wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe):1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna