Ministerstwo rozwoju regionalnegoPobieranie 0.58 Mb.
Strona6/9
Data07.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Projekty realizowane na rzecz podmiotów działających w zakresie podejmowania działalności innowacyjnej oraz dokonywania inwestycji w spółki sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorców.

Projekt "Utworzenie Inkubatora Technologicznego na terenie Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego".


Projekt współfinansowany jest ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego- Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm.

Całkowite nakłady na realizację Projektu wynoszą 2 955 627,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane wynoszą 2 674 478,00 zł, dofinansowanie w kwocie 2 340 168,00 zł.

Projekt realizowany w okresie 01.07.2004 r. – 30.04.2007 r.

Celem głównym projektu było stworzenie Inkubatora Technologicznego, a w nim nowoczesnej, zgodnej ze standardami Unii Europejskiej infrastruktury materialnej dostosowanej do potrzeb początkujących przedsiębiorców z sektora MSP oferujących produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii.

Cel główny został osiągnięty poprzez stworzenie przedsiębiorstwom nowej infrastruktury dostosowanej do ich potrzeb w ramach utworzonego Inkubatora Technologicznego.

Rezultaty projektu to:

- powierzchnia wybudowanych budynków udostępniona MŚP - 999,8 m2

- powierzchnia zmodernizowanych budynków udostępniona MŚP - 633,14 m2


Projekt „Własna firma - szansa na sukces”
Projekt finansowany jest środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, lata 2004 – 2006

Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości

Kwota dofinansowania wynosi 579 704,70 zł,

Projekt realizowany w okresie 01.02.2006-30.01.2008r.

Celem głównym projektu jest wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorców z terenu powiatu bełchatowskiego oraz stworzenie instrumentów wsparcia umożliwiających sprawne założenie własnego mikroprzedsiębiorstwa.

System wsparcia w ramach projektu obejmował wsparcie doradczo – szkoleniowe (pakiet usług doradczych, pakiet usług szkoleniowych), podstawowe oraz przedłużone wsparcie pomostowe (700 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy, przedłużone do maksymalnie 12 miesięcy) dla osób, które zarejestrowały działalność gospodarczą oraz jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój działalności gospodarczej w wysokości maksymalnej 20 000,00. Realizowane były również zajęcia z rozpowszechniania dobrych praktyk poprzez spotkania z przedsiębiorcami.

Grupą docelową zostało objętych 20 osób z powiatu bełchatowskiego.

Rezultaty projektu to:

- liczba nowych mikroprzedsiębiorstw utworzonych w wyniku realizacji projektu- 16,

- liczba miejsc pracy w przedsiębiorstwach stworzonych w wyniku realizacji projektu- 5.


Projekt „Własna firma - szansa na sukces II”
Projekt finansowany jest środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, lata 2004 – 2006

Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości

Kwota dofinansowania wynosi 632 047,18 zł,

Projekt realizowany w okresie 01.02.2007-30.06.2008r.

Celem głównym projektu jest wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorców z terenu powiatu bełchatowskiego oraz stworzenie instrumentów wsparcia umożliwiających sprawne założenie własnego mikroprzedsiębiorstwa.

System wsparcia w ramach projektu obejmował wsparcie doradczo – szkoleniowe (pakiet usług doradczych, pakiet usług szkoleniowych), podstawowe oraz przedłużone wsparcie pomostowe (700 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy, przedłużone do maksymalnie 12 miesięcy) dla osób, które zarejestrowały działalność gospodarczą oraz jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój działalności gospodarczej w wysokości maksymalnej 20 000,00. Realizowane były również zajęcia z rozpowszechniania dobrych praktyk poprzez spotkania z przedsiębiorcami.

Grupą docelową zostało objętych 20 osób z terenu łódzkiego.

Rezultaty projektu to:

- liczba nowych mikroprzedsiębiorstw utworzonych w wyniku realizacji projektu- 19,

- liczba miejsc pracy w przedsiębiorstwach stworzonych w wyniku realizacji projektu- 15.


Projekt „Zarządzanie rozwojem firmy”.
Projekt finansowany jest środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat a Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr.

Kwota dofinansowania wynosi 1 889 380,65 zł

Projekt realizowany w okresie od 05/05/2006 r. do 31/05/2008 r.

W ramach projektu realizowano m. in. Szkolenie Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie, na którym poruszano kwestie przeprowadzania audytu technologicznego, uzyskania patentu.

Dla wybranych przedsiębiorców świadczone było doradztwo po zakończeniu szkolenia. Łącznie w ramach projektu przeprowadzono 8 szkoleń z zakresu Wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie.

Rezultaty projektu to:

- 630 osób kontynuujących zatrudnienie.
Program pilotażowy "Wsparcie na rozwój Technostartera i dla Technostartera".
Kwota dofinansowania wynosi 157 500,00 zł,

Projekt realizowany w okresie 24.10.2007-30.11.2007r.

Założeniem Programu było podniesienie konkurencyjności i innowacyjności (rozumianej jako zdolność do wykorzystywania nowoczesnych technologii) mikro- i małych przedsiębiorców, poprzez ułatwienie dostępu do usług doradczych i informacyjnych na etapie podejmowania działalności gospodarczej o charakterze innowacyjnym oraz współfinansowanie kosztów usług i inwestycji podejmowanych w zakresie działalności innowacyjnej.

Wsparcie na rozwój Technostarterów było udzielane z przeznaczeniem na:    1. świadczenie usług doradczych lub informacyjnych w zakresie podejmowania działalności innowacyjnej dotyczących:

 1. badania prawa własności przemysłowej dla innowacyjnego rozwiązania,

 2. analizy rynku i potencjału rynkowego innowacyjnego rozwiązania oraz opracowanie biznes planu,

 3. wyboru lokalizacji i negocjacji związanych z wynajmem lokalu przeznaczonego na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w parku technologicznym lub inkubatorze przedsiębiorczości,

 4. rejestracji działalności gospodarczej,

    1. świadczenie usług doradczych związanych z bieżącym zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz usług informacyjnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Grupą docelową zostało objętych pięć osób, które zarejestrowały działalność gospodarczą o charakterze innowacyjnym z siedzibą w Inkubatorze Technologicznym. Osoby, które zostały zakwalifikowane oraz złożyły wniosek: 1. Maciej Salamon, tytuł projektu: Wdrożenie do sprzedaży systemu zarządzania szkołą/przedszkolem z wykorzystaniem aplikacji na komórki GSM i przeglądarki internetowe;

 2. Michał Kucharski, tytuł projektu: Wdrożenie do sprzedaży kompleksowego systemu zarządzania zakładem z wykorzystaniem aplikacji na telefony komórkowe;

 3. Piotr Lipson, tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do sprzedaży systemu świadczenia usług video call center;

 4. Jarosław Kowalski, tytuł projektu: Platforma wiedzy – najlepsze produkty i usługi w swoich kategoriach;

 5. Przemysław Kida, tytuł projektu: Zmniejszenie zużycia substancji szkodliwych w przemyśle poligraficznym.

Rezultaty projektu to:

- liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych w wyniku realizacji projektu – 5.


12. Potencjał finansowy, techniczny i organizacyjny Wnioskodawcy

Wnioskodawca zatrudnia obecnie 12 osób na podstawie umowy o pracę oraz współpracuje obecnie cyklicznie z ponad 30 ekspertami. Wnioskodawca skieruje do realizacji projektu 8 osób. Do grupy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do realizacji projektu, zatrudnione będą dodatkowo 2 osoby na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie, które obecnie nie są zatrudnione w BKPPT. Pozostałe osoby, które będą zaangażowane do projektu to eksperci i konsultanci oraz członkowie komisji oceniających innowacyjne rozwiązania, którzy będą zatrudniani na umowy zlecenie lub o dzieło w zależności od zapotrzebowania inkbowanych podmiotów oraz specyfiki innowacyjnych rozwiązań, w większości są to eksperci, którzy cyklicznie współpracują z wnioskodawcą.


Kadra wnioskodawcy oraz eksperci, konsultanci z instytucji współpracujących w projekcie (Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Regionalne Fundusze Inwestycji Sp. z o.o., Politechnika Łódzka oraz Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu) posiadają niezbędną wiedze i kwalifikacje do realizacji projektu, gwarantują terminowa i merytoryczną realizację projektu, posiadają wiedzę w zakresie wdrażania wyników prac B+R i transferu technologii, znajomość branż, w których prowadzona będzie działalność inkubująca, koordynator ds. wejść kapitałowych posiada 12 letnie doświadczenie w zakresie wejść i wyjść kapitałowych w sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a także w zakresie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań.
Infrastruktura zaangażowana i niezbędna do realizacji projektu to:
Całkowita wartość brutto środków trwałych 6 907 237,43 zł
Wnioskodawca wdrożył dwie technologie: Azotonasiarczanie Gazowe oraz Nanoszenie nanowarstw diamentów na implanty medyczne. Technologie te zostały wniesione aportem przez udziałowca Spółki – Politechnikę Łódzką.

Wnioskodawca dysponuje zapleczem badawczym, które jest udostępnione przez udziałowców- Politechnikę Łódzką.


W strukturze BKKPT od 2005 r. działa Inkubator Technologiczny.

Inicjatywa utworzenia Inkubatora Technologicznego w ramach Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o. zrodziła się w sierpniu 2004 roku. Realizacja tej inwestycji, została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Inkubator Technologiczny poprzez synergiczne wykorzystanie istniejącego potencjału naukowego i gospodarczego tworzy korzystne warunki dla powstania i rozwoju przedsięwzięć. Oferta Inkubatora jest skierowana do przedsiębiorstw zakładanych przez absolwentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych, pracowników firm z regionu, którzy utracili pracę z powodu restrukturyzacji przedsiębiorstw, rozpoczynających działalność bazując na nowych technologiach. Nowoczesna powierzchnia produkcyjna i usługowa z zapleczem biurowym i magazynowym z pełną podstawową infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną (nowoczesna media, drogi itp.), boksy w hali magazynowej oraz jednostki lokatorskie o pow. 120 m2 w skład, której wchodzi powierzchnia produkcyjno-usługowa (80m2), powierzchnia magazynowa (20 m2) oraz powierzchnia biurowa (20 m2), bezpośrednią współpracę z zapleczem naukowo-badawczym zapewnionym dzięki współpracy z Politechniką Łódzką. Bezpłatny dostęp do sali konferencyjno - szkoleniowej, dostęp do preferencyjnych usług sekretarskich, administracyjnych, księgowych i doradczych opieka merytoryczna mentora (Komitetu Doradczego Inkubatora) przez okres inkubacji firmy, jeżeli okaże się potrzebna to kolejna propozycja pomocy w ramach Inkubatora.

Inkubator Technologiczny będzie również dostępny dla osób podejmujących działalność o charakterze innowacyjnym. Dlatego też Wnioskodawca będzie w stanie wspierać inkubowanych w zakresie testowania i wprowadzania nowej technologii.

Rozwój Inkubatora Technologicznego jest kontynuowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Projekt złożony przez BKPPT znalazł się wśród Indywidualnych Projektów Kluczowych.


Do realizacji projektu będzie wykorzystywany budynek, w którym będzie się mieściło biuro projektu. Wnioskodawca dysponuje pomieszczeniami niezbędnym do realizacji projektu w postaci:

 • powierzchnią biurową (pomieszczenia o łącznej powierzchni 85,69 m2),

 • kompleksowo wyposażoną w urządzenia multimedialne salą szkoleniową (mieszczącą ok. 70 osób) o powierzchni 69,47 m2) wraz z zapleczem (o powierzchni 7,25 m2),

 • kompleksowo wyposażoną salą konferencyjną – o powierzchni 19,95 m2).

Infrastruktura informatyczna wnioskodawcy, która zostanie wykorzystana do realizacji projektu: • zestaw biurkowy – szt. 12,

 • zamykane szafy biurowe – szt. 15,

 • zestawy komputerowe – szt. 11,

 • łącze internetowe, konta poczty email (komercyjne – szt. 5/ nie komercyjne- szt. 11),

 • linie telefoniczne- szt. 6,

 • faksy – szt. 2,

 • kserokopiarki – szt. 1,

 • urządzenia wielofunkcyjne – szt. 1,

 • drukarki – szt. 1.

W siedzibie wnioskodawcy jak i w Inkubatorze Technologicznym dostępny jest bezprzewodowy internet.


Kapitał niezbędny do realizacji projektu

BKPPT Sp. z o.o. posiada zaplecze techniczne przekazane przez Właścicieli. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 7.710.000,00 zł. Są to wkłady pieniężne oraz budynki, grunty, know how. Udziałowcami są Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Gmina Miasto Bełchatów, Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, Gmina Kluki, BOT Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów” S.A. BOT Elektrownia „Bełchatów” S.A., Politechnika Łódzka oraz Gmina Rząśnia.

W przypadku nieterminowych płatności, Wnioskodawca będzie prefinansował realizację projektu ze środków własnych, kredytu bankowego.
Sposób koordynacji i zarządzania projektem.

W skład Zespołu zarządzającego projektem wchodzi: Kierownik projektu, Koordynator nadzoru wewnętrznego, Koordynator ds. wejść kapitałowych, Koordynator ds. inkubacji.

Ze względu na zakres uprawnień, odpowiedzialności i poziom wymaganych kompetencji działaniem zadań w projekcie będzie zarządzał Kierownik projektu. Kierownik projektu uczestniczyć będzie bezpośrednio w procesie zarządzania projektem i będzie się zajmował koordynacją zadań projektu.

Kierownik projektu będzie wspierany Koordynatorem nadzoru wewnętrznego projektu, Koordynatorem ds. wejść kapitałowych oraz koordynatorem ds. inkubacji.

Istotnym zakresem odpowiedzialności kierownika projektu jest również poprawna komunikacja w zespole projektowym w celu jasnego precyzowania kierunku kolejnych zmian i zauważania nowo pojawiających się zagrożeń.

Kierownika projektu w zakresie wejść kapitałowych wspierać będzie Koordynator ds. wejść kapitałowych, a w zakresie inkubacji - Koordynator ds. inkubacji.

Celem usprawnienia działań w ramach projektu powstanie Punkt konsultacyjno – informacyjny, którego zadaniem będzie informowanie o projekcie, świadczenie prostego doradztwa ad hoc dla inkubowanych. Informacje nt. działań w ramach Punktu będą raportowane do Kierownika projektu co najmniej raz na kwartał.

Organizacja biura projektu oraz bezpośrednia pomoc dla Kierownika projektu w zadaniach administracyjno – biurowych to zadanie dla Specjalisty ds. obsługi administracyjno – biurowej projektu, którego zadaniem będzie również ewaluacja projektu.Obsługą księgową, rozliczeniami w ramach projektu zajmować się będzie Specjalista ds. Obsługi księgowej projektu oraz Specjaliści ds. rozliczeń, wniosków o płatność. Informacje nt. rozliczeń, zagrożeniach finansowych dla projektu, ewentualnych uzupełnieniach do wniosków o płatność będą raportowane do Kierownika projektu co najmniej raz na kwartał.
Do zadań Kierownika projektu należy:


 • zarządzanie projektem,

 • wyznaczanie zadań dla poszczególnych osób zaangażowanych w projekcie,

 • przygotowanie głównych dokumentów,

 • akceptacja materiałów promocyjnych,

 • planowanie działań i kontrola przebiegu realizacji projektu,

 • przygotowanie sprawozdań merytorycznych,

 • określenie procedur podejmowania decyzji, zaciągania zobowiązań,

 • kontrola wydatków, akceptacja zaciąganych zobowiązań oraz dokonywanych przelewów,

 • identyfikacja innowacyjnych rozwiązań,

 • bieżący monitoring realizacji projektu i działań,


Do zadań Koordynatora nadzoru wewnętrznego projektu należy:


 • zatwierdzanie dokumentacji merytorycznej- zatwierdzanie procedury finansowej projektu,

 • zatwierdzanie składu osobowego komisji,

 • koordynacja polityki projektu ze strategią wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw,

 • zatwierdzanie planów i sprawozdań,

 • reprezentacja projektu,

 • upowszechnienie rezultatów projektu,

 • dokumentowanie oceny postępu projektu i pracy zespołu,

 • udział w przygotowywaniu głównych dokumentów,

 • planowanie działań w ramach projektu,

 • nadzór nad pozostałym personelem zaangażowanym w projekt.


Do zadań Koordynatora ds. wejść kapitałowych projektu należy:


 • określenie procedur podejmowania decyzji, zaciągania zobowiązań,

 • koordynowanie działań związanych z dokonywaniem inwestycji w spółkę powstałą w ramach projektu przez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w tej spółce,

 • inne zadania niezbędne do sprawnej realizacji projektu.


Do zadań koordynatora ds. perinkubacji projektu należy:


 • koordynacja działań związanych z preinkubacją,

 • poszukiwania miejsca z przeznaczeniem na siedzibę działalności gospodarczej o charakterze innowacyjnym,

 • inne zadania niezbędne do sprawnej realizacji projektu.Do zadań specjalisty ds. inkubacji (Punkt Konsultacyjno-Informacyjny) projektu należy:


 • organizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego,

 • udzielanie informacji o projekcie,

 • realizacja działań promocyjnych,

 • podstawowe doradztwo ad – hoc dla inkubowanych podmiotów w zakresie zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw,

 • przygotowanie sprawozdań merytorycznych,

 • ewaluacja projektu,

 • informowanie Kierownika projektu o nieprawidłowościach i sugerowanie zmian w projekcie,

 • wnioskowanie do Kierownika projektu o zmiany organizacyjne i merytoryczne,

 • inne zadania niezbędne do sprawnej realizacji projektu.


Do zadań Specjalista ds. selekcji i promocji projektu należy:


 • udzielanie informacji o projekcie,

 • realizacja działań promocyjnych,

 • selekcja zgłoszeń osób, które chcą rozpocząć działalność innwacyjną w ramach projektu,

 • zapewnienie prawidłowej promocji zgodnie z Rozporządzeniem KE,

 • informowanie Kierownika projektu o nieprawidłowościach i sugerowanie zmian w projekcie,

 • wnioskowanie do Kierownika projektu o zmiany organizacyjne i merytoryczne,

 • inne zadania niezbędne do sprawnej realizacji projektu.


Do zadań Obsługi księgowej projektu należy:


 • stworzenie odrębnego systemu księgowego uwzględniającego wymogi związane z rozliczeniem projektu (np. właściwe opisywania faktur)

 • nadzór nad procedurą podpisywania umów,

 • przygotowanie rozliczenia finansowego projektu i zaksięgowanie kosztów projektu,

 • przekazywanie płatności,

 • informowanie o nieuregulowanych płatnościach i zagrożeniach finansowych dla projektu,

 • przygotowanie sprawozdań w części dotyczącej wydatków projektu,

 • wnioskowanie do Kierownika projektu o zmiany organizacyjne i merytoryczne,

 • informowanie Kierownika projektu o nieprawidłowościach i sugerowanie zmian w projekcie,

 • inne zadania niezbędne do sprawnej realizacji projektu.


Do zadań Specjalisty ds. rozliczeń, wniosków o płatność w ramach projektu należy:


 • stworzenie odrębnego systemu księgowego uwzględniającego wymogi związane z rozliczeniem projektu (np. właściwe opisywania faktur),

 • przygotowywanie wniosków o płatność,

 • przygotowanie sprawozdań w części dotyczącej wydatków projektu,

 • wnioskowanie do Kierownika projektu o zmiany organizacyjne i merytoryczne,

 • informowanie Kierownika projektu o nieprawidłowościach i sugerowanie zmian w projekcie,

 • inne zadania niezbędne do sprawnej realizacji projektu.


Do zadań Specjalisty ds. obsługi administracyjno – biurowa projektu należy:


 • organizacja biura projektu,

 • przygotowanie ankiet ewaluacyjnych i ich analiza

 • wnioskowanie do Kierownika projektu o zmiany organizacyjne i merytoryczne,

 • badanie poziomu zadowolenia Beneficjentów,.

 • realizacja działań promocyjnych,

 • realizacja zadań związanych z upowszechnianiem rezultatów projektu,

 • zapewnienie sprawnego przebiegu szkolenia od strony technicznej (materiały szkoleniowe, rzutnik multmedialny i itp.),

 • przygotowanie materiałów szkoleniowych,

 • sygnalizowanie problemów związanych z techniczną realizacją szkoleń,

 • zbieranie podpisów na liście obecności, ankiet ewaluacyjnych,

 • informowanie Kierownika projektu o nieprawidłowościach i sugerowanie zmian w projekcie,

 • inne zadania niezbędne do sprawnej realizacji projektu.

Powyżej opisane zarządzanie projektem poprzez odpowiednio dobrany zespół projektowy oraz odpowiednie rozłożenie zadań na każdego członka zespołu pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych celów projektu.Charakterystyka instytucji wspierających Wnioskodawcę w realizacji projektu.
Charakterystyka Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ŁARR SA posiada duże doświadczenie w organizacji i przeprowadzaniu działań promocyjno informacyjnych. Pełniąc rolę Punktu Konsultacyjnego Regionalnego, realizowała szereg działań związanych z przygotowaniem, organizacją spotkań informacyjnych, konferencji, seminariów oraz produkcją materiałów informacyjnych i gadżetów reklamowych takich jak: mapa informacyjna województwa łódzkiego o lokalizacjach PKL, LOP oraz ośrodkach KSU (plakat), ulotki promocyjne, standy promocyjne: tablice informacyjne; gadżety promocyjne (długopisy, notesy, teczki,).

ŁARR S.A poprzez Regionalny Punkt Konsultacyjny w okresie od stycznia do grudnia 2007 r. organizowała lub uczestniczyła w organizacji 25 spotkań informacyjno – promocyjnych, które można scharakteryzować następująco: 1. Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z programów pomocowych dla sektora MSP;

 2. Spotkania dla przedsiębiorców zainteresowanych rozliczeniem dotacji w programie SPO – WKP Działania 2.1, 2.3 i 2.2.1;

 3. Spotkania z przedstawicielami lokalnych mediów i (telewizja, radio, prasa);

 4. Prezentacja doświadczeń ŁARR S.A. na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Syntetyczne zestawienie zrealizowanych działań przedstawia tabela:Lp

Nazwa Instytucji

Rodzaj działania promocyjnego (opis)

Tematyka

Termin realizacjiŁARR S.A.

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców nt. rozliczenia dotacji w ramach dz. 2.3a SPO RZL. Udział wzięło 25 osób.

SPO RZL 2.3a

8.01.2007Politechnika Łódzka

Konferencja „Biznes i nauka – transfer nowych technologii”. Udział wzięło ok. 100 osób.

Transfer technologii, innowacyjność

19.02.2007Urząd Miasta Łodzi

Konferencja „Łódź dla strategii lizbońskiej. Lokalne działania na rzecz wzrostu zatrudnienia i kapitału ludzkiego”. Udział wzięło ok. 100 osób.

Kapitał ludzki

23.02.2007ŁARR S.A.

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych rozliczeniem dotacji w ramach dz. 2.3 SPO WKP. Udział wzięło 12 osób.

SPO WKP 2.3

27.03.2007TVP3

Audycja telewizyjna nt. Regionalnego Punktu Konsultacyjnego oraz sieci Punktów Konsultacyjnych w woj. łódzkim

Punkty Konsultacyjne

27.03.2007TVP3

Audycja telewizyjna nt. Regionalnego Punktu Konsultacyjnego oraz sieci Punktów Konsultacyjnych w woj. łódzkim

Punkty Konsultacyjne

29.03.2007


Spotkanie Rady Województwa Organizacji Pozarządowych. Udział wzięło 25 osób

SPO WKP 2.1, 2.3, 2.2.1

ZPORR 2.5, 3.430.03.2007ŁARR S.A.

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców nt. rozliczenia dotacji w ramach dz. 2.2.1 SPO WKP. Udział wzięło 11 osób.

SPO WKP 2.2.1

19.04.2007Politechnika Łódzka


Seminarium „Wsparcie Rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w ramach nowej perspektywy finansowej 2007-2013”. Udział wzięło 50 osób.

Polski sektor MŚP na jednolitym rynku europejskimSPO WKP 2.1, 2.3, PHARE

23.04.2007Uniwersytet Łódzki

Konferencja AISEC „Cash your future” – wykład nt. funduszy strukturalnych. Udział wzięło 20 osób.

SPO WKP 2.1, 2.3, 2.2.1

ZPORR 2.5, 3.420.05.2007Bank PKO BP

Warsztaty „Możliwości wsparcia dla inwestycji z wykorzystaniem środków na lata 2007-2013. Programy, zasady, dobre praktyki.” Udział wzięło 70 osób.

SPO WKP 2.1, 2.3, 2.2.1

PHARE


23.05.2007Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości

Konferencja „Warto pracować w Polsce”. Udział wzięło 80 osób, warsztaty 20 osób.

Fundusze strukturalne

29.05.2007Odessa

Misja gospodarcza do Odessy, wykład „Pomoc dla MSP w regionie łódzkim”.

SPO WKP 2.1, 2.3, 2.2.1

PHARE


30.05 – 2.06.2007ŁARR S.A.

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych rozliczeniem dotacji w ramach dz. 2.3 SPO WKP. Udział wzięło 14 osób.

SPO WKP 2.3

29.08.2007ŁARR S.A.

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców nt. rozliczenia dotacji w ramach dz. 2.2.1 SPO WKP. Udział wzięło 10 osób.

SPO WKP 2.2.1

25.09.2007Regionalny Park Naukowo Technologiczny

Konferencja „Rola inkubatorów technologicznych w rozwoju przedsiębiorczości i globalizacji biznesu”. Udział wzięło 80 osób + 6 na warsztatach.

SPO WKP 2.1, 2.3, 2.2.1

PHARE


27.09.2007Instytut Europejski

Regionalne seminarium dla sektora MSP „Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw i oferty ośrodków KSU w Regionie Łódzkim”. Udział wzięło ok. 220 osób

SPO WKP 2.1,. 2.3, 2.2.1

Fundusz pożyczkowy, fundusz poręczeń kredytowych

Programy operacyjne na lata 2007 - 2013


15.11.2007TVP3

Audycja telewizyjna nt. Regionalnego Punktu Konsultacyjnego oraz sieci Punktów Konsultacyjnych w woj. łódzkim

Punkty Konsultacyjne

22.11.2007Spała, organizator Urząd Marszałkowski w Łodzi

Spotkanie dla przedstawicieli gmin i miast odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości. Udział wzięło 25 osób

SPO WKP 2.1, 2.3, 2.2.1

22.11.2007PKO BP

Spotkanie dla przedsiębiorców sektora MSP. Udział wzięło 60 osób.

SPO WKP 2.1, 2.3, 2.2.1

23.11.2007ŁARR S.A.

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców nt. rozliczenia dotacji w ramach programu SPO WKP 2.3. Udział wzięło 12 osób.

SPO WKP 2.1, 2.3

28.11.2007TVP3

Audycja telewizyjna nt. PK Lokalnych oraz Lokalnych Okienek Przedsiębiorczości

Punkty Konsultacyjne,

Lokalne Okienka Przedsiębiorczości7.12.2007Artykuł prasowy

Artykuł sponsorowany w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej nt. dobrych praktyk w ramach programu SPO WKP.

SPO WKP 2.1, 2.3, 2.2.1

11.12.2007ŁARR S.A.

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych rozliczeniem dotacji w ramach dz. 2.3 SPO WKP. Udział wzięło 10 osób.

SPO WKP 2.3

20.12.2007ŁARR S.A.

Konferencja prasowa dla przedstawicieli mediów lokalnych.

SPO WKP 2.1; 2.3, 2.2.1

20.12.20071   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna