Ministerstwo rozwoju regionalnegoPobieranie 0.58 Mb.
Strona7/9
Data07.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Celem tych spotkań było przybliżenie tematyki programów funduszy strukturalnych SPO i RZL oraz możliwości pozyskiwania ich w procesie wdrażania projektów przez przedsiębiorców.


Charakterystyka Regionalnych Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o.
Regionalne Fundusze Inwestycji Sp. z o.o. (RFI) - fundusz typu venture capital - działa w ramach programu Unii Europejskiej Phare/Struder. Właścicielem RFI jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), administrująca programem Phare w Polsce.

Priorytetem działalności RFI są inwestycje kapitałowe w małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa. RFI jest szansą na sfinansowanie rozwoju firm, które mają interesujący produkt (usługę) i sprawnie działający zarząd, ale ze względu na krótką historię działania lub ilość potrzebnego kapitału własnego nie posiadają zdolności kredytowych. Dla takich przedsiębiorstw oraz tych będących w niszy rynkowej, Fundusz jest idealnym źródłem kapitału. Z finansowania mogą korzystać zarówno firmy polskie, jak i spółki joint ventures, które rokują dochodową działalność - firmy muszą mieć status prawny spółki prawa handlowego.


Charakterystyka Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej
Instytut Inżynierii Materiałowej powstał w 1970 roku z połączenia Katedry Materiałoznawstwa i Obróbki Cieplnej oraz Katedry Odlewnictwa. Do 2000 roku Instytut działał pod nazwą Instytut Inżynierii Materiałowej i Technik Bezwiórowych. Obecnie Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej jest jedną z najsilniejszych jednostek naukowo-dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym w składa, którego wchodzi 8 Zakładów.

Tematyka badawcza Instytutu obejmuje szeroko rozumianą inżynierię materiałową .Najbardziej rozwinięte kierunki to: • Obróbka cieplna i cieplnochemiczna tworzyw metalicznych

 • Nawęglanie próżniowe

 • Azotowanie próżniowe

 • Azotonasiarczanie gazowe

 • Warstwy diamentowe

 • Twarde warstwy węglikowe, azotkowe i węglikoazotkowe

 • Warstwy optyczne

 • Ceramiczne

 • Polimerowe

 • Dekoracyjne

 • Modyfikacje narzędzi i implantów medycznych

Instytut w imieniu Politechniki Łódzkiej współtworzył w 2004 roku Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BKPPT sp. z o.o.). Opracowana w Instytucie technologia wytwarzania warstw diamentowych na implantach medycznych została wprowadzona aportem do spółki, a Politechnika objęła w zamian udziały. Obecnie w Parku funkcjonuje opracowana i wdrożona przez Instytut technologia azotononasiarczania gazowego. Przemysłowa instalacja uruchomiona na terenie BKPPT pozwala świadczyć usługi azotonasiarczania dla firm produkcyjnych z terenu całego kraju.

W Instytucie realizowane są wszystkie rodzaje projektów naukowych (badawcze, promotorskie, rozwojowe, zamawiane celowe). Średnio w roku realizowanych jest około 20 projektów. Niezwykle duży nacisk kładziony jest również na współpracę z przemysłem. Realizowane są badania we współpracy zarówno z dużymi firmami jak: Philips, Seco/Warwick jak i średnimi i małymi jak np. MEDGAL Białystok czy LFC Zielona Góra.
Do najważniejszych międzynarodowych i krajowych wyróżnień Instytutu w ramach prowadzonych badań naukowych należą:


 • Medal T. Sendzimira, za wybitne osiągnięcia wynalazcze i naukowe w dziedzinie inżynierii materiałowej, 2005

 • Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego 2007 w kategorii „Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii” " za „Technologię nawęglania wyrobów stalowych przy obniżonym ciśnieniu wraz z metodą komputerowego projektowania parametrów warstwy nawęglonej”


Do najważniejszych projektów (własne, celowe, zamawiane) realizowanych w ciągu ostatnich 4 lat i finansowanych ze środków budżetowych na naukę należą:

 • Projekt Celowy KBN Nr 10 T08 056 2000 C/5345. – „Wdrożenie technologii nawęglania próżniowego z hartowaniem w atmosferze azotu dla potrzeb prototypowania i przygotowania produkcji masowej w przemyśle maszynowym i motoryzacyjnym”.

 • Projekt Celowy KBN Nr 6 T08 0103 2002 C/05782. – „Wdrożenie komputerowego wspomagania konstrukcji i technologii formy do ciśnieniowego odlewania aluminium z procedurami zapewnienia jakości”.

 • Projekt badawczy KBN Nr 4 T08C 06425 (Promotorski) – „Wyznaczanie efektywnego współczynnika dyfuzji węgla w stalach dla potrzeb sterowania procesem nawęglania próżniowego”.

 • Projekt badawczy KBN Nr 4 T08C 04623 – „Synergizm obróbki cieplno-chemicznej i ubytkowej w kształtowaniu wytrzymałości zmęczeniowej elementów maszyn”.

 • Projekt Celowy 6 T08 2003 C /6270 – „Opracowanie procesu hartowania w azocie wraz z opracowaniem i uruchomieniem produkcji urządzeń do realizacji tego procesu”.

 • Projekt badawczy 3 T08 C 031 28 - „Materiały rewersyjne magazynujące wodór dla zastosowań w procesie gazowego hartowania pod wysokim ciśnieniem”.

 • Projekt zamawiany PW-004/ITE/04/2005 – „Rozwój nanotechnologii w inżynierii powierzchni”:

Zadanie nr 9 – Opracowanie podstaw technologii dla wytwarzania warstw nawęglanych próżniowo o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej –

Zadanie nr 2 – Opracowanie technologii wytwarzania warstw dyfuzyjnych na stopach tytanu o wysokich właściwościach wytrzymałościowych i odporności na zmęczenie stykowe pod kątem zastosowania w urządzeniach mechanicznych nowej generacji • Projekt zamawiany PBZ-100/7/2004 – „Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych”.

 • Projekt Zamawiany: PW-004/ITE/07/2006 – „Rozwój technicznych systemów przeciwdziałania zagrożeniom technicznym i usuwania skutków katastrof” Zadanie nr 7 - Opracowanie podstaw teoretycznych i technologicznych węgloazotowania pod obniżonym ciśnieniem z wykorzystaniem metody wielosegmentowej

 • PBZ-1/88/2007/1/08 Opracowanie podstaw teoretycznych technologii kreowania warstw o założonej strukturze i właściwościach, uzyskiwanych na stopach Fe z wykorzystaniem niskociśnieniowych procesów wzbogacania w węgiel i azot.


Do najważniejszych osiągnięciach Instytutu Inżynierii Materiałowej w aspekcie transferu technologii należą:

 • wdrożenie technologii nawęglania próżniowego FineCarb® dla zastosowań przemysłowych

 • opracowanie technologii nanoszenia powłok regeneracyjnych na części maszyn metodą łukową


Do najważniejszych zgłoszeń patentowych i patentów należą:

 • Zgłoszenie patentowe PCT/PL 03/00066 „Mixture for under-pressure carburizing”, P. Kula, J. Olejnik, P. Heilman, 2003

 • Patent P-339816 “Sposób azotowania części maszyn oraz narzędzi”. Z. Haś

 • Patent nr EP 1 558 781 B1/03 809 897.6 ochrona na terenie: DE, ES, FR, IT - 2006„Method for the under-pressure carburizing of steel workpieces ”P. Kula, J. Olejnik, P. Hellmann (zgłoszenie PCT/PL2003/000065; wg P-356921)

 • Zgłoszenie nr P-371276; - 2004;„Urządzenie do hartowania z zamkniętym obiegiem wodoru” P. Kula, St. Filipek, J. Olejnik

 • Zgłoszenie nr P-364187; - 2003; „Sposób pomiaru naprężeń własnych w materialach metalowych” Z. Gawroński, K. Jakubowski

Zgłoszenie nr 05 024 527.3 /EP 1 661 852 A2 (wg P-371276) - 2005; „Hydrogen closed-cycle unit” P. Kula, St. Filipek, J. Olejnik
Charakterystyka Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu jest państwową jednostką badawczo-rozwojową, realizującą zadania o charakterze badań podstawowych, stosowanych oraz prac wdrożeniowych w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych. Instytut dysponuje wysokokwalifikowaną kadrą, profesjonalnym zapleczem badawczym i informatycznym oraz infrastrukturą odpowiadającą wymaganiom Programu Operacyjnego. Instytut posiada duże doświadczenie w działalności innowacyjnej na rzecz gospodarki, czego potwierdzeniem są liczne wdrożenia.

Prace prowadzone są w ramach grantów (dotychczas zrealizowano 109), projektów badawczych zamawianych (25), zakończonych wdrożeniem projektów celowych (74), projektów w ramach koordynowanego przez ITeE-PIB Programu Wieloletniego PW-004 „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004–2008” (ponad 170 projektów), projektów międzynarodowych (ponad 50) oraz wielu prac prowadzonych na bezpośrednie zlecenie jednostek gospodarczych oraz organów administracji państwowej. Laboratoria naukowe Instytutu są wyposażone w aparaturę badawczą i urządzenia technologiczne, odpowiadające, w wiodących obszarach aktywności, najwyższym standardom. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wyposażenie Zakładu Inżynierii Powierzchni i Zakładu Tribologii. Wykorzystywana w laboratoriach tych zakładów aparatura badawcza plasuje je wśród najlepiej wyposażonych laboratoriów badawczych w Europie.

Zaangażowanie kadry Instytutu w rozwiązywanie problemów krajowego przemysłu wyraża się w realizacji projektów wspierających transfer rozwiązań technicznych do przedsiębiorstw oraz bezpośredniej współpracy w zakresie aplikacji rozwiązań innowacyjnych. Kadra naukowa Instytutu upowszechnia i popularyzuje wyniki prac naukowo-badawczych poprzez: patenty, publikacje, referaty wygłaszane na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz seminariach, wystawy prezentujące osiągnięcia badawcze i naukowe, a także poprzez działalność wydawniczą Instytutu, w tym m.in. redagowanie 11 czasopism naukowych.

Dorobek wynalazczy i innowacyjny Instytutu jest wyróżniany na światowych i międzynarodowych wystawach. W ostatnich 5 latach urządzenia i technologie opracowane w Instytucie uzyskały blisko 50 medali (w tym 26 złotych) na międzynarodowych targach i wystawach innowacji, w tym w Brukseli i Norymberdze.

Działalność naukowo-badawcza oraz wdrożeniowa Instytutu zintegrowana jest ściśle z działalnością edukacyjną, obejmującą podstawy metodyczne kształcenia i doskonalenia w obszarze zaawansowanych technologii i innowacyjności na wszystkich poziomach nauczania oraz z działalnością wydawniczą, głównie w obszarze nauk technicznych i edukacji zawodowej.

Realizacja zadań naukowych i aplikacyjnych z zakresu inżynierii powierzchni stanowi jeden z podstawowych kierunków działalności Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu. Szczególnie istotny obszar zainteresowań stanowią procesy zwiększenia trwałości narzędzi i elementów maszyn metodami plazmowo-chemicznymi. Efektem prowadzonych prac badawczo-wdrożeniowych są zaawansowane technologie obróbki powierzchniowej, pozwalające modyfikować warstwę wierzchnią materiału w celu nadania jej pożądanych właściwości funkcjonalnych i eksploatacyjnych.

Tematyka dotycząca nowoczesnych technologii obróbki powierzchniowej realizowana jest obecnie w ramach projektów badawczych krajowych, m.in. w Programie Wieloletnim PW-004 „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008”, w tym m.in. we współpracy z Politechniką Łódzką, partnerem w przedkładanym projekcie oraz w ramach projektu rozwojowego finansowanego przez Ministerstwo Nauki. W obszarze inżynierii materiałowej prowadzone są również projekty międzynarodowe, w tym projekt typu CRAFT w Szóstym Programie Ramowym UE oraz projekt realizowany na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Polskim Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecką Fundacją Badawczą – Deutsche Forschungsgemeishaft (DFG) w zakresie dwustronnej współpracy naukowo-badawczej Polski i Niemiec.

Instytut współpracuje z przemysłem w obszarze tematyki inżynierii materiałowej przede wszystkim w ramach projektów międzynarodowych i krajowych oraz realizacji usług. Utworzone w Instytucie Centrum Technologii Plazmowych ma na celu transformację wyników badań do zastosowań praktycznych oraz bezpośredni transfer nowoczesnych technologii obróbki powierzchniowej do przemysłu, głównie na rzecz jednostek sektora MSP. Nowoczesne wyposażenie technologiczne i badawcze zgromadzone w CTP umożliwia realizację szerokiego zakresu technologii obróbki powierzchniowej.

Instytut posiada także bogate doświadczenie w realizacji prac w pozostałych dziedzinach objętych przedkładanym wnioskiem, w tym w zakresie mechatroniki, technologii proekologicznych i technologii informatycznych.

Multidyscyplinarna działalność naukowo-badawcza Zakładu Mechatroniki obejmuje opracowania koncepcyjne i praktyczne aplikacje zaawansowanych rozwiązań systemów mechatronicznych w aparaturze badawczej i testowej oraz systemach przemysłowych. Podstawowe kierunki prac badawczych obejmują: • systemy maszynowego widzenia do monitorowania procesów zmęczeniowych materiałów i konstrukcji w skali mikro i makro;

 • systemy automatycznej optycznej inspekcji AOI na potrzeby kontroli jakości wyrobów w procesach produkcji;

 • zaawansowane konstrukcje i systemy pozycjonowania wieloosiowych stolików precyzyjnych i manipulatorów;

 • specjalizowane systemy kontrolno-pomiarowe na potrzeby nauki i przemysłu.

Laboratorium Mechatroniki jest wyposażone w stanowiska badawcze, aparaturę i sprzęt do realizacji podejmowanych projektów badawczych.

Zasadniczy obszar prac Zakładu Technologii Proekologicznych (ZTP) stanowi problematyka ekologicznej eksploatacji maszyn. Prace są skoncentrowane na: wytwarzaniu i doborze nowoczesnych, specjalistycznych, ekologicznych materiałów eksploatacyjnych oraz optymalizacji systemów ich eksploatacji: podtrzymania zdatności, regeneracji, recyklingu oraz utylizacji.

W dyspozycji Zakładu znajduje się eksperymentalna linia technologiczna oraz różnorodne urządzenia mobilne, umożliwiające weryfikację powstających rozwiązań w skali półtechnicznej. Powstające w Zakładzie technologie są wdrażane i realizowane u odbiorców za pomocą specjalnie opracowanych oraz zbudowanych urządzeń i instalacji. Ważnym kierunkiem prac ZTP jest opracowanie, wytwarzanie i aplikacja specjalistycznych, ekologicznych, a przede wszystkim biodegradowalnych środków smarowych, w szczególności przeznaczonych dla przemysłu spożywczego, tekstylnego, rolnictwa, gospodarki leśnej. Znaczna część prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowoczesnych, ekologicznych materiałów smarowych bazuje na wynikach badań podstawowych w zakresie mechanizmów i procesów mechanochemicznych oraz tribochemicznych. Zakład specjalizuje się także w opracowywaniu procedur diagnozowania stanu płynów eksploatacyjnych, a także stopnia ich skażenia substancjami szkodliwymi.

Jeden z kierunków prac ZTP stanowią ekologiczne technologie regeneracji zużytych elementów maszyn. Prace koncentrują się na rozwoju chemoutwardzalnych kompozytów polimerowych wzmocnionych metalami, przeznaczonych do regeneracji elementów węzłów tarcia, uszkodzonych w wyniku zużycia tribologicznego, oraz kompozytów, umożliwiających usuwanie wad i ubytków w wyrobach odlewniczych.

Główne kierunki działania Zakładu Technologii Proekologicznych obejmują:

– systemy doboru, oceny i kontroli jakości materiałów eksploatacyjnych,

– badania i rozwój materiałów eksploatacyjnych oraz prognozowanie ich właściwości użytkowych i ekologicznych,

– technologie wytwarzania materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do wspomagania procesów ich użytkowania, uzdatniania, utylizacji i recyklingu,

– badanie skażeń i zanieczyszczeń środowiska w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych,

– technologie wytwarzania i eksploatacji ekologicznych płynów eksploatacyjnych,

– badania i opracowanie materiałów kompozytowych do regeneracji elementów maszyn.

Nowy kierunek rozwijany w ZTP stanowią biomateriały i metody ich wytwarzania ze szczególnym uwzględnieniem biokomponentów i biopaliw oraz technologii zagospodarowania odpadów roślinnych.

Głównym kierunkiem działalności Zespołu Technologii Informatycznych jest realizacja zadań naukowych z zakresu informatyki stosowanej na potrzeby komputerowego wspierania realizacji prac badawczych z obszaru budowy i eksploatacji maszyn. Prace Zespołu koncentrują się na opracowywaniu i wykonawstwie oprogramowania komputerowego oraz integracji sieciowych i mobilnych technologii informatycznych z systemami sterowania, wykorzystującymi sterowniki PLC. Tematyka zrealizowanych prac badawczych i aplikacyjnych dotyczy przede wszystkim:

– projektowania i budowy lokalnych i internetowych relacyjnych baz danych oraz baz wiedzy na potrzeby gromadzenia i przetwarzania danych,

– planowania i tworzenia portali i wortali internetowych z użyciem najnowocześniejszych technologii internetowych,

– opracowywania i implementacji algorytmów wykorzystujących złożone modelowanie formalne ze szczególnym uwzględnieniem metod numerycznych oraz metod sztucznej inteligencji, symulacji komputerowych oraz inżynierii wiedzy,

– konstrukcji specjalizowanych systemów diagnozowania, monitorowania i sterowania obiektami technicznymi i procesami technologicznymi,

W swoich pracach Zespół wykorzystuje różne języki programowania, np.: C, C++, C#, Delphi, Lisp, Java, Visual Basic. Do budowy baz danych używane są takie standardy jak: DBASE, PARADOX, ACCESS, POSTREGES, ORACLE oraz MS SQL.Zespół realizuje również zadania związane z administracją sieciami komputerowymi oraz planowaniem i rozwojem struktury informatycznej Instytutu.1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna