Ministerstwo rozwoju regionalnegoPobieranie 0.58 Mb.
Strona8/9
Data07.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


III. Opis projektu

13. Lokalizacja projektu

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy
Projekt realizowany na terenie całego kraju

Tak 

Nie 

Realizacja projektu wykracza poza terytorium RP

Tak 

Nie 

14. Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania.
Cel ten zostanie zrealizowany poprzez tworzenie na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, zapewniając im doradztwo w zakresie tworzenia nowej firmy, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych firm oraz zasilenie finansowe nowo powstałego przedsiębiorcy.
Cel ten jest zgodny z celem Działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, z celami Priorytetu 3: Kapitał dla innowacji oraz celami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt przyczynia się do realizacji celu głównego programu POIG jakim jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania w polskiej gospodarce. Celami priorytetu 3 są zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, cele te niniejszy projekt realizuje poprzez dokapitalizowanie powstałych w wyniku preinkubacji przedsiębiorstw (nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów tych spółek) oraz poprzez wsparcie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw. Projekt przyczynia się również do realizacji celu działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez powstanie w efekcie realizacji projektu 25 nowych przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania.
Szczegółowe cele projektu:

 • Identyfikacja innowacyjnych pomysłów na obszarze całego kraju,

 • Przeprowadzenie dla każdego zidentyfikowanego innowacyjnego rozwiązania niezbędnych badań, analizy rynku i potencjału oraz opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności;

 • Przeprowadzenie prac przygotowawczych dla zidentyfikowanych rozwiązań innowacyjnych, związanych z rozpoczynaniem nowej działalności gospodarczej prowadzących do powstania nowych przedsiębiorstw,

 • Zapewnienie infrastruktury oraz usług dla nowopowstałych firm, niezbędnych w początkowej fazie ich istnienia,

 • Dokapitalizowanie powstałych w wyniku preinkubacji przedsiębiorstw poprzez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów tych spółek,

Cele szczegółowe będą realizowane poprzez:

 • akcję promocyjną informacyjną o działaniach podejmowanych w ramach projektu,

 • identyfikację innowacyjnych rozwiązań na terenie całego kraju,

 • przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla osób objętych preselekcją,

 • przeszkolenie w zakładaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem osób poddanych pre-inkubacji,

 • opracowanie dla innowacyjnych rozwiązań, analiz rynkowych, opracowywanie biznesplanów/studiów wykonalności

 • usługi doradcze, informacyjne i szkoleniowe przygotowujące do zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa,

 • zapewnienie miejsca inkubowanym przedsiębiorstwom w Inkubatorze Technologicznym BKPPT, udostępnienie im sprzętu biurowego i komputerowego, mediów i infrastruktury badawczej, obsługi księgowej, prawnej, doradztwa gospodarczego, itp.

 • nabycie udziałów lub akcji w spółkach, które powstały w wyniku działań w ramach projektu w wysokości niższej niż 50% udziałów lub akcji tej spółki, przy czym wartość tych udziałów lub akcji łącznie z wartością przekazanych spółce środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych ze środków wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej nie będzie przekraczało łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat kalendarzowych z różnych źródeł i w różnych formach, kwoty 200 tysięcy euro, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – 100 tysięcy euro.

 • szkolenia dla członków zespołu projektowego wzmacniające kompetencję, umiejętności, kwalifikację i wiedzę.

Planowany do realizacji projektu ma sprecyzowane również cele jakościowe, których nie da się zmierzyć w sposób liczbowy, są to: • rozwoju umiejętności, kompetencji i wiedzy zespołu projektowego,

 • wzmocnienie wnioskodawcy jako ośrodka podejmującego działania na rzecz wspierania innowacji w okresie długoterminowym, po zakończeniu projektu,

 • wzbogacenia dotychczasowych polskich doświadczeń w zakresie realizacji procesu transferu i komercjalizacji wiedzy,

 • zwiększenie liczby nowych patentów i udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym w dłuższym okresie czasu.

15. Opis projektu

15.1 Opis ogólny (założenia i sposób realizacji projektu)

Projekt obejmuje wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, poprzez:

 • doradztwo w zakresie tworzenia nowej firmy,

 • udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych firm oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy.

Głównie działania w ramach projektu to: • identyfikacja innowacyjnych rozwiązań i sprawdzanie ich potencjału rynkowego przez:

  • przeprowadzenie badań innowacyjnego rozwiązania;

  • analizę rynku innowacyjnego rozwiązania, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności;

 • prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu;

 • dokonywanie inwestycji w spółkę powstałą w wyniku działań wymienionych powyżej przez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w tej spółce.

W ramach projektu można wyróżnić 5 głównych etapów realizacji działań podjętych w celu tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw:


Etap 1. Akcja promocyjno – informacyjna będzie prowadzona przez cały okres realizacji projektu ze zwiększonym natężeniem na początku realizacji projektu, określone działania takie jak np. spotkania informacyjne, informacja w mediach będzie prowadzona cyklicznie przez cały okres realizacji projektu.
Etap 2. Selekcja innowacyjnych rozwiązań

Zgłaszające się osoby będą objęte etapem selekcji, będą miały możliwość uczestnictwa w spotkaniach w ramach, których otrzymają pełną informację o realizowanym projekcie, zasadach udziału w nim, kryteriach wyboru projektów, itp. zakłada się objęcie w ramach projektu etapem selekcji 200 osób. Na podstawie zebranych zgłoszeń oraz prezentacji innowacyjnych specjalnie powołana w tym celu Komisja Oceny Projektów dokona wyboru innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych do preinkubacji.


Etap 3. Preinkubacja

W ramach preinkubacji zidentyfikowane innowacyjne rozwiązania zostaną objęte wsparciem merytorycznym i usługami niezbędnymi do założenia i prowadzenia firmy. Działanie te, to, m.in.: przeprowadzenie badań innowacyjnego rozwiązania, analiza rynku innowacyjnego rozwiązania, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności wsparcie merytoryczne w formie doradztwa, szkoleń, informacji w zakresie zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem i inne działania związane z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu.


Etap 4. Ocena możliwości i gotowości innowacyjnego rozwiązania do zasilenia kapitałowego

Ocena na podstawie badań, analiz, wyników oraz dokumentów opracowanych na etapie preinkubacji gotowości innowacyjnego rozwiązania do wejścia kapitałowego. Na tym etapie sporządzona będzie również „analiza innowacyjnego rozwiązania przed wejściem kapitałowym”. Po przeprowadzeniu tych działań odbędzie się Komisja Oceny Projektów i podejmie decyzję o wejściu kapitałowym. Wejście kapitałowe nastąpi pod warunkiem, że wyniki działań określonych na etapie preinkubacji wskażą zasadność prowadzenia działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu i prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku przez spółkę.


Etap 5. Zasilenie kapitałowe nowopowstałego przedsiębiorcy.
Wejście kapitałowe będzie obejmować wyłącznie podmioty, które przeszły etap preinkubacji (nie jest możliwy udział wyłącznie w drugim etapie wsparcia). Zaangażowanie kapitałowe w spółkę nie będzie trwało dłużej niż 10 lat. W ramach tego etapu przewiduje się również udostępnienie niezbędnej infrastruktury.
Wnioskodawca zobowiązuje się, że środki uzyskane po zakończeniu inwestycji (tj. wyjście z inwestycji będą przeznaczone na kontynuację działalności o takim samym charakterze.

Poszczególne etapy wymienione powyżej będą się powtarzać cyklicznie i średnio przewiduje się wsparcie dla jednego innowacyjnego rozwiązania 1 raz na kwartał począwszy od 2009 roku.


Grupę docelową w ramach projektu stanowią osoby z tereny całego kraju posiadający innowacyjne rozwiązania i pomysły w tym w szczególności studenci i pracownicy uczelni technicznych. Na podstawie dotychczasowej analizy i diagnozy rynku a także doświadczeń wnioskodawcy można określić, że wsparcie będzie głównie koncentrować w następujących branżach: mechatronika, ICT, Technologie informatyczne, biotechnologia-ochrona środowiska, odnawialne źródła energii. Są to główne branże i mogą one ulec rozszerzeniu lub zmianom w zależności od potrzeb w trakcie realizacji projektu.
Planowane wsparcie merytoryczne dla inkubowanych przedsiębiorstw:

W ramach projektu przewiduje wsparcie w postaci szkoleń, informacji i doradztwa w zakresie zakładaniu, funkcjonowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Planowane wsparcie merytoryczne dla inkubowanych podmiotów opierać się będzie w przeważającej mierze na indywidualnej pracy z poszczególnymi beneficjentami, uwzględniającej w szczególności doradztwo i informacje. Podstawowe doradztwo i informacja dotycząca zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstwa będzie dostępne dla beneficjentów w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym, który będzie czynny codziennie 8 godzin, pon.-pt. w siedzibie wnioskodawcy Doradztwo indywidualne będzie organizowane w zależności od potrzeb beneficjentów. Szkolenia z zakresu zakładania, zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa będą organizowane min 1 raz w roku dla preinkubowanych podmiotów, będą się one również odbywały na etapie identyfikacji innowacyjnych rozwiązań. Mogą być również organizowane w przypadku zapotrzebowanie przez inkubowane podmioty na dane szkolenia.


Planowane wsparcie doradcze w zakresie testowania i wprowadzania nowej technologii na rynek (aspekty prawne, techniczne, ustanowienie kanałów dystrybucji, etc.):

W ramach projektu dla inkubowanych podmiotów usługi świadczyć będą konsultanci i eksperci BKPPT, Instytutu Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Politechniki Łódzkiej oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w zależności od potrzeb, branży i specyfiki inkubowanego podmiotu. Planowane jest wsparcie doradcze w zakresie testowania, wprowadzania nowej technologii na rynek, wsparcie techniczne, wsparcie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, budowania strategii firmy, ustanowienia rynków zbytu i kanałów dystrybucji.


W ramach badan innowacyjnego rozwiązania przewiduje się m.in. w celu przeprowadzenia analiz potencjalnych innowacyjnych rozwiązań zastosowanie metodyki oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej (SDW) opracowana w wyniku realizacji Programu Wieloletniego PW-004 pn. „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008”, którego Głównym Realizatorem jest Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu. Metodyka została opracowana w ramach Projektu Badawczego Zamawianego „Rozwój metod transformacji wiedzy i transferu technologii”, a następnie z jej wykorzystaniem dokonano oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej produktów (maszyny i urządzenia, oprogramowanie i systemy informatyczne, technologie wytwarzania, materiały i środki chemiczne) będących rezultatem realizowanych zadań I, II i III Konkursu w Programie Wieloletnim PW-004.

Dla każdego inkubowanego innowacyjnego rozwiązania zostanie przeprowadzona analiza rynku oraz opracowany biznesplan/i lub studium wykonalności.15.2 Opis preinkubacji

Strategia w zakresie poszukiwania, oceny i wyboru nowych pomysłów/przedsięwzięć innowacyjnych oraz sposób oceny ich innowacyjności, metodyka poszukiwania oraz wyboru pomysłów/przedsięwzięć innowacyjnych:

Strategia funkcjonowania wnioskodawcy w zakresie identyfikacji innowacyjnych rozwiązań zakłada taki dobór i selekcję innowacyjnych rozwiązań aby zapewnić minimalizację ryzyka związanego zarówno z pre­inkubowanym pomysłem jak i osobami, które zamierzają prowadzić na jego bazie nowe przedsiębiorstwo.

Z jednej strony, ryzyko będzie redukowane poprzez selekcję uczestników a w konsekwencji objęcie wsparciem wyłącznie pomysłów mających największą szansę powodzenia. Z drugiej zaś, uczestnicy uzyskają możliwość sprawdzenia potencjału rynkowego innowacyjnego rozwiązania (produktu/usługi), co pozwoli im na przeanalizowanie wykonalności pomysłu na biznes jeszcze zanim podjęte zostanie ryzyko związane z założeniem własnej firmy. Jednocześnie rozwijane będą kwalifikacje przyszłych przedsiębiorców, ograniczając tym samym ryzyko niepowodzenia związane z kapitałem ludzkim.

Identyfikacja innowacyjnych pomysłów będzie prowadzona, m.in. poprzez następujące działania:    • Kampania informacyjna zapewniająca dotarcie z ofertą projektu do możliwie szerokiej grupy osób stanowiących potencjalnych beneficjentów udzielanego wsparcia. Kampania zostanie przeprowadzona m.in. w mediach, na uczelniach wyższych, instytucjach otoczenia biznesu, itp. działania promocyjno-informacyjne dokładnie zostały opisane w punkcie 18 niniejszego wniosku),

    • Selekcja pomysłów, kwalifikujących się do wsparcia w ramach projektu. Na tym etapie będzie najpierw następowała weryfikacja formalna, czy dana osoba spełnia kryteria formalne dotyczące udziału w programie, kryteria formalne zostaną stworzone w oparciu o regulamin i dokumenty, dotyczące Działania 3.1 oraz interpretacji działalności innowacyjnej. Następnie będą wymagane będą szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia innowacyjnego. Przyjmowane one na specjalnym formularzu, zawierającym informacje o osobie zgłaszającego oraz innowacyjnym pomyśle. Standaryzowany formularz, umożliwiający obiektywną weryfikację otrzymywanych zgłoszeń, przygotowany będzie we wstępnej fazie realizacji projektu. Prezentowane w formularzu informacje o pomyśle na biznes dotyczyć będą w szczególności następujących aspektów: a) opisu innowacyjnej technologii (w tym informacje o przeprowadzonych dotychczas badaniach); b) teoretycznych możliwości jej zastosowań praktycznych; c) opisu planowanego przedsięwzięcia wykorzystującego daną technologię; d) analizy popytu na produkty/usługi bazujące na danej technologii, e) praw własności intelektualnej związanych z technologią, t) uwarunkowań technicznych (np. niezbędna infrastruktura badawcza), kompetencyjnych, kapitałowych związanych z dalszym rozwojem, testowaniem, adaptacją technologii, itd. g) oczekiwanego wparcia w zakresie szkoleń, doradztwa, badań, projektów pilotażowych, infrastruktury, kapitału, itp. Pomoc przy opracowaniu formularzy będzie dostępna w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym projektu. Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze projektu – siedzibie Wnioskodawcy. Po przyjęciu zgłoszenia będzie wyznaczany termin Komisji. Elementem niezbędnym w trakcie selekcji będzie również prezentacja wizualnej innowacyjnego rozwiązania na Komisji Oceniającej Projekty (KOP). Komisja będzie składa się z 3 niezależnych ekspertów, przy czym zapewnione będzie, ze w jej skład będzie wchodzić: specjalista z branży, w której powstaje działalność innowacyjna, ekonomista oraz przedstawiciel BKPPT. W efekcie oceny KOP, dokonywanej w oparciu o kryteria podane wcześniej do wiadomości osobom zainteresowanym będą wyłaniane innowacyjne rozwiązania przeznaczone do preinkubacji w ramach projektu.

Zakres świadczonych usług na rzecz inkubowanych podmiotów, planowane wspólne przedsięwzięcia inkubowanych podmiotów:

Proces pre-inkubacji ma pomóc w przezwyciężeniu trudności w zakresie transferu innowacyjnych pomysłów ze świata nauki do biznesu, jakimi często okazują się być m.in.: niewystarczająca wiedza ekonomiczna, nieznany potencjał rynkowy danego pomysłu, duże ryzyko finansowe, brak kapitału, niewystarczające umiejętności potencjalnych przedsiębiorców, brak świadomości na temat prawdziwej wartości posiadanej własności intelektualnej. W ramach procesu pre-inkubacji potencjalni przedsiębiorcy poznają praktyczne aspekty związane z zakładaniem firmy oraz zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające im na dalszy rozwój i uszczegółowienie pierwotnego pomysłu, aż do etapu w którym może być on w praktyce wykorzystany przez nowopowstającą firmę.

Wsparcie w ramach procesu pre-inkubacji opierać się będzie w przeważającej mierze na indywidualnej pracy z poszczególnymi beneficjentami, uwzględniającej w szczególności doradztwo, informację i szkolenia. Usługi na rzecz pre-inkubowanych pomysłów obejmować będą m.in.: • przeprowadzenie badań innowacyjnego rozwiązania;

 • wstępną ewaluację pomysłu na biznes (w tym rekomendacje dot. kierunków rozwoju/ specjalizacji/ ewentualnych modyfikacji);

 • przeprowadzenie analiz rynku innowacyjnego rozwiązania,

 • opracowywanie biznes planów /studiów wykonalności;

 • doradztwo biznesowe i finansowe (prowadzenie analiz finansowych, w tym na potrzeby ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania);

 • szkolenia w zakresie zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem, z zakresu przedsiębiorczości, administrowania firmą, marketingu, etyki w biznesie

 • doradcze w zakresie testowania i wprowadzania nowej technologii na rynek (aspekty prawne, techniczne, ustanowienie kanałów dystrybucji, itp.)

 • "mentoring" - organizacja spotkań z innymi firmami z branży, doświadczonymi przedsiębiorcami, ekspertami, „biznesmenami sukcesu”;

 • doradztwo i konsultacje w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej; indywidualne konsultacje z zewnętrznymi ekspertami/rzecznikami patentowymi, przygotowujące przyszłych przedsiębiorców do skutecznej ochrony patentowej stosowanego przez nich rozwiązania oraz produktów już w pierwszym okresie działalności nowopowstałej firmy;

 • wsparcie merytoryczne związane z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej - porady prawne i księgowe;

 • udostępnienie pomieszczeń i sprzętów biurowych, w tym dostęp do Internetu, telefonu,

 • organizowanie szkoleń i doradztwa na indywidualne potrzeby podmiotów inkubowanych.

Zgodnie z przyjętą metodologią wielostopniowy proces pre-inkubacji objęty będzie bieżącym monitoringiem postępów w realizacji poszczególnych pomysłów-projektów. W przypadku gdy wyniki prowadzonych działań nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, wskazują na istotne ryzyko niepowodzenia planowanego przedsięwzięcia, bądź też postępy w realizacji projektu są niezadowalające, KOP może podjąć decyzję o wcześniejszym zakończeniu pre-inkubacji na dowolnym etapie realizacji tego procesu. Przewiduje się, że wszystkie pomysły, które przeszły selekcję i etap pre-inkubacji powinny w konsekwencji założyć firmę i być zasilone kapitałowo w ramach projektu.

Zespół realizujący projekt przewiduje możliwość, że w toku pre-inkubacji mogą wystąpić okoliczności (np. wyniki prowadzonych analiz) wskazujące na ekonomiczną zasadność połączenia wybranych pomysłów w jedno przedsięwzięcie biznesowe.

Szacuje się że okres pre-inkubacji jednego pomysłu trwał średnio będzie 3 miesiące. Biorąc pod uwagę fakt, że w zależności od rodzaju technologii, charakteru pomysłu na biznes oraz kwalifikacji przyszłego przedsiębiorcy czas niezbędny na właściwe przygotowanie do rozpoczęcia bazującej na tych elementach działalności biznesowej może istotnie różnić się w poszczególnych przypadkach, uznano że wprowadzanie sztywnych ram czasowych dla procesu pre-inkubacji mogłoby okazać się nieefektywne.

Etap pre-inkubacji kończony jest w momencie, w którym dany pomysłodawca posiada wiedzę i kwalifikacje pozwalające sądzić, że istotnie ograniczone zostało ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia odnoszące się do kompetencji przyszłego przedsiębiorcy oraz przygotowane zostały dokumenty (w tym ostateczny biznes plan/studium wykonalności) umożliwiające obiektywną ocenę danego przedsięwzięcia biznesowego.

Kolejnym etapem działań jest wybór pomysłów-projektów, które w ramach inkubacji nowopowstałych firm otrzymają dokapitalizowanie w ramach projektu.


15.3 Opis wejścia kapitałowego

 1. Metodyka wyboru przedsięwzięć.

Uwzględniając rozkład prawdopodobieństwa długoterminowych, bezpośrednich inwestycji kapitałowych1 oraz najlepsze praktyki biznesowe, wybór przedsięwzięć inkubowanych będzie dokonywany w oparciu o „analizę innowacyjnego rozwiązania przed wejściem kapitałowym” składająca się z analizy trzech obszarów: strategicznego/biznesowego, finansowego oraz formalno-prawnego – zgodnie z metodyką podejmowania inwestycji kapitałowych, tzw. analizę „due diligence”, stosowaną np. przez fundusze inwestycyjne oraz fundusze podwyższonego ryzyka.

Analiza strategiczna/biznesowa obejmować będzie m.in. pozycjonowanie strategiczne produktów, kanały dystrybucji, marketing, kwestie operacyjne oraz infrastrukturę, jak również będzie wykorzystywać np. analizy SWOT, PEST oraz tzw. model pięciu sił Portera. Analizy obszaru finansowego mają potwierdzić nie tylko zgodność prognoz finansowych z obowiązującymi zasadami księgowymi, ale przede wszystkich zweryfikować ich faktyczną realność, z uwzględnieniem różnych scenariuszy. W trzecim obszarze, obok stricte kwestii formalno-prawnych zostanie potwierdzona innowacyjność produktowa danego przedsięwzięcia.

Powyższe analizy będą uzupełnione o wnikliwe badania wszelkich ryzyk towarzyszących danemu przedsięwzięciu. W pierwszej kolejność zostanie dokonana analiza ryzyka strategicznego przedsiębiorstw inkubowanych, definiowanego jako negatywne skutki błędnych decyzji strategicznych. W ramach analizy ryzyk finansowych (płynności, walutowego, stopy procentowej), ze szczególną uwagą będzie dokonywana analiza sytuacji płynnościowej w różnych horyzontach czasu – zachowanie płynności jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania każdego przedsięwzięcia2. Prognozy finansowe będą uwzględniać analizę wrażliwości wyniku finansowego na zmianę najważniejszych parametrów finansowych, np. zmiana ceny jednostkowej, wzrost kosztów osobowych, wzrost kosztów finansowania. W wyniku tej analizy zostaną wskazane obszary ryzyka o podwyższonym poziomie, które będę, po wejściu kapitałowym, na bieżąco monitorowane i których wynik będzie miał znaczenie przy decyzji o kontynuowaniu inwestycji lub ewentualnym wyjściu z inwestycji.

Z uwagi, iż inwestycja kapitałowa jest obarczona wyższym ryzykiem niż działalności kredytowa


(kapitał właściciela jest pokrywany z masy upadłościowej praktycznie jako ostatni), winna ona przynosić zwrot z kapitału wyższy niż koszty finansowania w postaci kredytu. Powyższe kryterium mierzone wskaźnikami IRR z zainwestowanego kapitału oraz ewentualnie wskaźnikiem zwrotu
z kapitału ROE będzie warunkiem koniecznym przy podejmowaniu ostatecznej decyzji inwestycyjnej.

W celu zachowania najwyższych standardów procesu inwestycyjnego, warunkiem wejścia kapitałowego w dane innowacyjne przedsięwzięcie będzie decyzja podjęta jednogłośnie przez Komitet Inwestycyjny, w skład którego będzie wchodzić co najmniej trzech ekspertów BKPPT i któremu będzie przewodniczyć Prezes BKPPT. W szczególnych przypadkach przewidywane są dodatkowe ekspertyzy i konsultacje. 1. Planowana ilość wejść kapitałowych.

Przeciętnie, w jednym roku prowadzenia projektu planuje się dokonać pięciu wejść kapitałowych na kwotę o równowartości nie większej niż 200.000,- EUR. W celu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego, w ramach dostępnych środków finansowych uwzględniając zapotrzebowanie otoczenia biznesowego, Wnioskodawca będzie dążył do zwiększenia liczby inkubowanych przedsiębiorstw, zmniejszając jednocześnie średnią wartość jednego wejścia kapitałowego.

 1. Wartości materialne i niematerialne, wniesione do nowych przedsięwzięć.

Z związku z określonymi potrzebami przedsiębiorstw innowacyjnych, przewiduję się dokonywanie wejść kapitałowych w postaci wkładów pieniężnych lub aportów, w tym aportów wartości niematerialnych i prawnych (WNiP). Wkłady pieniężne mogą być następnie wykorzystane
w ramach danego przedsiębiorstwa na działalność innowacyjną, poprzez nakłady inwestycyjne lub pokrywanie koszty bieżącej dzielności – w zależności od bieżących potrzeb inkubowanych przedsiębiorstw. Z uwagi na m.in. trudności w prawidłowej wycenie aportów, w szczególności WNiP, preferuje się inwestycje kapitałowe w formie wkładu pieniężnego. A następnie, w przypadku konieczności nabycia aktywów trwałych, w tym WNiP, przewiduje się, po formalnym objęciu udziałów/akcji, nabycie przez przedsiębiorstw danego aktywu trwałego z zachowaniem szczególnych procedur w zakresie wyceny WNiP. Powyższy model jest bardziej efektywny i obarczony zdecydowanie mniejszym ryzykiem wystąpienia konfliktu interesu lub niepoprawnej wycenia WNiP. Praktyka biznesowa wskazuje na występowanie istotnych trudności w prawidłowej wycenia WNiP. Stąd w niektórym bankowych procedurach oceny ryzyka kredytowego wyłącza się z majątku danej firmy WNiP, gdyż w praktyce taki majątek jest bardzo trudno sprzedać, a w szczególności za wartość godziwą.

 1. Efektywność kosztowa projektu mierzona wartością wnioskowanego dofinansowania kosztów wnioskodawcy w relacji do planowanej skali działalności.

Zgodnie z załączonym budżetem, efektywność kosztowa mierzona jako wartość dofinansowanych kosztów do planowanej skali działalności mierzonej kwotą inwestycji kapitałowych wynosi 122 %. Uwzględniając charakter projektu (długoterminowe inwestycje kapitałowe w przedsięwzięcia innowacyjne są obarczone ponadprzeciętnym ryzykiem), złożony i wszechstronny proces preinkubacji oraz proces właściwej inkubacji, a także coroczny proces monitorowania każdej inwestycji, w których uczestniczą wysoko wykwalifikowani eksperci, powyższy poziom należy uznać za bardzo satysfakcjonujący. Uwzględniając jednocześnie stosunkowo niedużą jednostkową wartość inwestycji kapitałowej, zaplanowany poziom kosztów jest realistyczny i odpowiada realiom biznesowym podobnych transakcji. Jednoczenie, zakładając docelowy wskaźnik ROE na bezpiecznym poziomie 20 %, szacuje się, iż zyski netto przedsiębiorstw inkubowanych będą wynosiły w danym roku około 6,75 mln PLN, czyli będzie to około 40 % kwoty zainwestowanej w ramach niniejszego projektu, co jest wynikiem bardzo dobrym.

 1. Strategia dotycząca wejścia kapitałowego określa minimalny, nie mniejszy niż 50 % udziału kapitału prywatnego w realizacji II części projektu (wejścia kapitałowego nowopowstałe przedsiębiorstwa.

Strategia wejść kapitałowych opiera się na nadrzędnej zasadzie przewagi kapitału prywatnego. Udział tego kapitału w przedsięwzięciach inkubowanych będzie nie mniejszy niż 50 %. Jednocześnie, maksymalizując efektywność kosztową projektu, udział ten nie będzie większy niż 80 %. Z tego samego powodu, pojedyncza inwestycja kapitałowa nie powinny być mniejsza niż równowartość 100 tys. EUR. Wejścia kapitałowe będą realizowane na zasadzie samodzielnego/pojedynczego inwestora mniejszościowego lub w oparciu o kapitał kilku inwestorów, np. „venture capital” (wykorzystując np. środki finansowe RFI sp. z o.o. – przy zachowaniu ww. nadrzędnej zasady przewagi kapitału prywatnego), ewentualnie inwestorów finansowanych. W celu obniżenia ryzyka będą prowadzone działania zmierzające do pozyskania dodatkowych inwestorów, nie będzie to jednak warunek konieczny do podjęcia przez Komitet Inwestycyjny pozytywnej decyzji inwestycyjnej.

 1. Strategia wnioskodawcy w zakresie inwestycji kapitałowych, czy strategia wejścia kapitałowego przewiduje samofinansowanie się Inkubatora po zakończeniu realizacji projektu przez okres minimum 5 lat oraz zawiera wskaźniki określające ocenę zdolności projektu do osiągnięcia samofinansowania się i termin jego osiągnięcia.

Strategia wejścia kapitałowego przewiduje samofinansowanie się ośrodka przez okres 5 lat po zakończeniu projektu, rozumiana jako zdolność do obsługi i corocznego monitoringu nad dokonanymi inwestycjami. Przewiduje się osiągnięcie samofinansowania w 6 roku projektu. Zyski z inwestycji pokryją wszelki koszty związane z kontynuowaniem i obsługą przedsięwzięć inwestycyjnych.

Także po zakończeniu projektu działalność w zakresie dalszego wspierania tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw będzie kontynuowana. 1. Strategia wyjścia z inwestycji kapitałowej, obejmująca kryteria wyjścia z inwestycji, m.in. zawiera wskaźniki określające ocenę potencjalnej szansy przedsiębiorstwa na znalezienie nabywcy udziałów jak również kryteria brzegowe determinujące alternatywne wycofanie się z inwestycji.

Co najmniej raz do roku, licząc od wejścia kapitałowego, Komitet Inwestycyjny w oparciu o sprawozdania finansowe oraz dodatkowe informacje, poprzez m.in. dokonanie oceny dotychczasowej realizacji danego projektu, będzie podejmował decyzję o kontynuowaniu inwestycji lub jej przerwaniu. W szczególności będą analizowane następujące parametry: wynik netto, zwrotu z kapitału ROE, zwrot z aktywów ROA, rentowność sprzedaży, strukturę terminową aktywów i pasywów, a także jakość aktywów i sytuację płynnościową, a także IRR z kapitału. Ze szczególną uwagą będą analizowane przyczyny ewentualnego braku wykonania zaplanowanych parametrów finansowych. W przypadku braku realizacji prognoz finansowych w istotnym zakresie oraz małych szans na dalsze poprawne realizowanie przedsięwzięcia, rozumiane jako osiągnięcie w przybliżeniu zaplanowanego poziomu IRR lub zwrotu z kapitału ROE, podejmowana jest wstępna decyzja o wyjściu z inwestycji kapitałowej. W szczególnych przypadkach inwestycja może być kontynuowana, gdy zwrot z kapitału jest niższy niż koszty finansowania. W przypadku decyzji o wyjściu z inwestycji, w pierwszej kolejności podejmowane są próby najtańszego i najszybszego jej zakończenia, tj. sprzedaż udziałów/akcji współwłaścicielowi po cenie godziwej, zgodnie z wyceną dokonaną przez uprawnione podmioty. W przypadku negatywnej decyzji ze strony współwłaścicieli, podejmowane są kroki zmierzające do pozyskania inwestora strategicznego z danej branży lub inwestora finansowanego. W przypadku uzgodnienia z ww. inwestorem ceny sprzedaży na poziomie rynkowych, najlepiej w oparciu o wartość godziwą, podejmowana jest przez Komitet Inwestycyjny ostateczne decyzja o wyjściu z inwestycji. Pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na inne inwestycje kapitałowe w działalność innowacyjną, zgodnie z założeniami niniejszego projektu. Wyjście z inwestycji następuje nie później niż w ciągu 10 lat od jej rozpoczęcia.

 1. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu

l.p.

Wskaźniki produktu

Jedn. miary

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

RAZEM

1

Liczba osób objętych etapem selekcji

Szt.

0

20

40

40

40

40

20

200

2

Liczba zidentyfikowanych pomysłów innowacyjnych poddanych wstępnej pre-inkubacji

Szt.

0

0

10

10

10

10

10

50

3

Liczba pomysłów innowacyjnych inkubowanych dzięki wsparciu

Szt.

0

0

5

5

5

5

5

25

4

Liczba dekapitalizowanych przedsiębiorstw

Szt.

0

0

5

5

5

5

5

25

l.p.

Wskaźniki rezultatu

Jedn. miary

Rok

Wartość wskaźnika

1

Liczba innowacji wprowadzonych przez powstałe dzięki udzielonemu wsparciu przedsiębiorstwa

Szt.

2008

Wartość bazowa

0

2013

Wartość docelowa

25

2

Liczba działających MSP, które prowadzą sprzedaż produktów lub usług powstałych w wyniku udzielonego wsparcia

Szt.

2008

Wartość bazowa

0

2013

Wartość docelowa

2517. Uzasadnienie projektu

Polska gospodarka charakteryzuje się bardzo niskim poziomem innowacyjności oraz niewystarczającym poziomem finansowania działań innowacyjnych przez przedsiębiorców, szczególnie przez MSP. Główną przyczyną takiej sytuacji jest brak środków finansowych na tego typu inwestycje. Diagnoza sytuacji gospodarczej wskazuje na niską skłonność przedsiębiorców do inwestowania, w tym w innowacyjne przedsięwzięcia charakteryzujące się wysokim ryzykiem i wymagające stosunkowo wysokich nakładów w dłuższym okresie. Oznacza to, iż istnieje poważna luka rynkowa w finansowaniu przedsięwzięć o wysokim poziomie ryzyka (wysoko innowacyjnych MSP znajdujących się na początkowym etapie wzrostu), dla których uzyskanie kapitału (do 10 mln PLN) jest często niemożliwe.

Trudności w pozyskiwaniu kapitału ze źródeł zewnętrznych przez MSP spowodowane są m. in. restrykcyjnymi wymogami otrzymania kredytu. MSP, w szczególności te znajdujące się na początkowych etapach wzrostu, mają trudności w przedstawieniu całej niezbędnej dokumentacji, jak np. historii rachunku, czy odpowiednich źródeł zabezpieczeń. Jednocześnie działające na rynku fundusze kapitału podwyższonego ryzyka nie inwestują w innowacyjne przedsięwzięcia o stosunkowo niewielkiej wartości z powodu wysokich kosztów stałych związanych z obsługą takich przedsięwzięć przy jednocześnie wysokim ryzyku, którym obarczone są projekty realizowane przez przedsiębiorców w szczególności na początkowych etapach wzrostu ich spółek. Dane statystyczne wskazują na systematyczne zmniejszanie się liczby funduszy inwestujących przede wszystkim w fazę zalążkową, oferujących wsparcie kapitałowe pokrywające istniejącą lukę rynkową. Taki stan rzeczy jest barierą w rozwoju nowych przedsiębiorstw, w szczególności w początkowych etapach wzrostu.

W związku z występowaniem niedoskonałości rynku, istnieje uzasadniona konieczność interwencji publicznej, w wyniku której inwestorzy chętniej będą dokonywać inwestycji kapitałowych o stosunkowo niskiej wartości w spółki MSP znajdujących się na początkowych etapach wzrostu. W konsekwencji umożliwi to zwiększenie poziomu inwestycji w innowacyjne rozwiązania zarówno technologiczne, jak i organizacyjne dokonywane przez MSP.

Jednocześnie wobec niewystarczającej liczby nowo powstających innowacyjnych przedsiębiorstw, konieczne jest wprowadzenie nowych instrumentów wspierających powstawanie firm na bazie innowacyjnych pomysłów, zarówno w zakresie doradztwa specjalistycznego, jak i wsparcia finansowego. Ich wprowadzenie stworzy warunki sprzyjające odblokowaniu potencjału MSP.


Wydatki kwalifikowane w ramach projektu są ściśle powiązane z zaplanowanym zakresem działań. Zakres działań dostosowany jest do potrzeb związanych z inicjowaniem działalności innowacyjnej z przeznaczeniem na:

 1. Identyfikację innowacyjnych rozwiązań i sprawdzenie ich potencjału rynkowego poprzez:

 • Przeprowadzenie badań innowacyjnego rozwiązania,

 • Analizę rynku innowacyjnego rozwiązania, opracowanie biznes planu i studiów wykonalności.

 1. Prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności opartej na innowacyjnym rozwiązaniu.

 2. Dokonywanie inwestycji w spółkę powstałą w wyniku w/w działań przez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w tej spółce.

Wydatki kwalifikowane podzielono na dwa komponenty:

Dotację na preinkubację oraz na zasilenie kapitałowe nowopowstałego przedsiębiorcy. Wejście kapitałowe nastąpi pod warunkiem że wyniki działań preinkubacji wskarzą na ekonomiczną zasadność prowadzenia działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu i prawdopodobieństwemosiągnięcia zysku przez spółkę. Wejście kapitałowe obejmie wyłącznie podmioty, które przejdą etap preinkubacji. Zaangażowanie kapitałowe wnioskodawcy na rzecz innowacyjności w spółkę nie będzie trwało dłużej niż 10 lat.
Wydatki zostały również ustalone na podstawie doświadczenia w realizowaniu zadań w innych projektach o podobny zakresie.
Realizacja projektu nie dotyczy jednej branży, jednak w szczególności będą brane pod uwagę branże: Mechatronika, Technologie Informatyczne, Biotechnologia, Ochrona środowiska, Odnawialne źródła energii. Projekt zakłada poprawę innowacyjności i konkurencyjności branż możliwych do objęcia wsparciem oraz inkubowanych przedsiębiorstw. Dzięki możliwości uczestnictwa osób zainteresowanych udziałem w projekcie z różnych branż możliwa jest poprawa innowacyjności i konkurencyjności nie tylko jednej branży.
Charakter projektu do dotychczas wykonywanej działalności Wnioskodawcy jest zbliżony.

Wnioskodawca w dotychczasowej działalności realizował projekty, których celem było założenie działalności gospodarczej (projekty w ramach ZPORR-u). W ramach projektów przeszkolono osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności, które następnie rejestrowały działalność. Osoby te otrzymały również wsparcie finansowe (w postaci podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności gospodarczej). W ramach projektów świadczone było również doradztwo, którego celem była pomoc w rejestracji działalności oraz stawianiu pierwszych kroków na komercyjnym rynku przez uczestników projektu.

Doświadczenie zdobyte podczas realizacji w/w projektów przyczyniło się do udziału w programie pilotażowym: Wsparcie na rozwój Technostartera i dla Technostartera. Zadania realizowane podczas programu pilotażowego nakładają się na zadania, które należy realizować w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.

Szczegółowy opis w/w projektów znajduje się w punkcie 11 wniosku, tj. Doświadczenie Wnioskodawcy.

Powyższe informacje potwierdzają tylko związanie dotychczasowej działalności wnioskodawcy z charakterem projektu. Dodatkowym atutem wnioskodawcy jest zespół projektowy. Członkowie zespołu projektowego to kadra, która realizowała zadania w ramach powyższych projektów. Dlatego też zespół projektowy gwarantuje pełne powodzenie projektu.

Potwierdzeniem bardzo dobrej realizacji projektów jest również główna nagroda na Gali Biznesu 2008 dla BKPPT Sp. z o.o. jako Instytucji promującej przedsiębiorczość.

Głównym celem projektu jest tworzenie na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, poprzez doradztwo w zakresie tworzenia nowej firmy, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych firm oraz zasilenie finansowe nowo powstałego przedsiębiorcy. W konsekwencji realizacja projektu przyczyni się do zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania oraz podniesienia innowacyjności i konkurencyjności. Realizacja wyznaczonego celu będzie miała pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

Dlatego też w wyniku realizacji projektu zwiększy się liczba przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne przedsięwzięcia o 25 nowopowstałych przedsiębiorstw.

Efektem projektu będzie również większa świadomość społeczeństwa o działalności gospodarczej o charakterze innowacyjnym.


18. Opis przewidzianych w projekcie działań informacyjno-promocyjnych

Wnioskodawca prowadzić będzie promocję zgodnie z postanowieniami art. 8 i 9 rozporządzenia nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informowanie opinii publicznej o tym, że realizacja Projektu jest finansowana z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej prowadzone będzie poprzez przekazywanie informacji m.in.: • w wystąpieniach publicznych, ogłoszenia w mediach,

 • poprzez umieszczenie informacji na dokumentach dotyczących projektu, (m.in.: ogłoszeniach o przetargach, pismach i informacjach dotyczących projektu),

 • poprzez wykonane tablicy reklamowej (promocyjno- informacyjnej) oraz banera promującego projekt,

 • organizacje dwóch konferencji,

 • stronę internetową, która na bieżąco będzie aktualizowana.

Działania promocyjno – informacyjne będą się koncentrowały na rozpropagowaniu idei projektu „Innowacja kluczem do sukcesu”. Informacja o realizacji projektu dotrze do osób na terenie całego kraju poprzez plakaty, ulotki informacje umieszczone w instytucjach takich jak uczelnie wyższe, stowarzyszenia przedsiębiorców, izby przemysłowo handlowe, urzędy miast, fundacje na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, urzędy pracy oraz na stronie internetowej wykonanej dla projektu. Na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych i wszelkich formularzach używanych w trakcie realizacji projektu będzie umieszczona informacja o dofinansowaniu. Wiadomości dotyczące realizacji projektu opublikowane zostaną w mediach, co przyczyni się do promocji projektu, a także zachęci innych do aktywności w zakresie realizacji projektów. Planujemy ogłoszenia prasowe, rozwieszenie plakatów w różnych instytucjach na terenie całej Polski oraz zamieszczenie informacji na utworzonej stronie internetowej, która zawierać będzie informacje dotyczące realizacji projektu.

Zostanie zorganizowanych 21 spotkań informacyjnych.

Zostanie również uruchomiony Punkt Informacyjno - Doradczy, który będzie dostępny dla osób objętych projektem. W punkcie będą również udzielane informacje dotyczące możliwości udziału w projekcie.

Punkt zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt do świadczenia usług doradczych i konsultacyjnych (sprzęt komputerowy, drukarkę, itp.) oraz będzie miała bezpośredni dostęp do Internetu.

Punkt zostanie uruchomiony w początkowym okresie realizacji projektu (najpóźniej od 3 miesiąca realizacji) będzie funkcjonował do momentu zakończenia projektu. Punkt będzie zlokalizowany w siedzibie Beneficjenta - Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o. o. – Bełchatów, ul. Ciepłownicza 5.

Godziny Pracy Punktu zostaną ustalone na samym początku realizacji projektu i dostosowane do potrzeb oraz podane do ogólnej wiadomości.


19. Harmonogram realizacji projektu

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu

01/08/2008

Planowany termin zakończenia realizacji projektu

31/12/2013

20. Trwałość projektu

Projekt będzie realizowany po zakończeniu jego finansowania ze środków programu dzięki uzyskanym środkom po zakończeniu inwestycji. Dzięki środkom z wyjścia z inwestycji Wnioskodawca przeznaczy środki na kontynuację działalności związanej z poszukiwaniem i oceną innowacyjnych pomysłów potencjalnych przedsiębiorców, pracami przygotowawczymi mającymi na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa na bazie tego pomysłu oraz inwestycje kapitałowe w nowopowstałe przedsiębiorstwo.
Wsparcia dla nowopowstałych przedsiębiorstw po osiągnięciu założonych rezultatów projektu, będzie się odbywać w ramach działającego w strukturze wnioskodawcy Pionu Transferu Technologii.

Zadania realizowane przez Pionu Transferu Technologii polegają m. in. na doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - założono tutaj w związku z tym pomoc doradczą i informacyjną dla osób objętych projektem po jego zakończeniu.


W wyniku realizacji projektu zwiększy się liczba przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne przedsięwzięcia.

Dzięki realizacji projektu wzmocni się pozycja wnioskodawcy na rynku. Obecnie zgłaszają się do wnioskodawcy osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Realizacja projektu tylko zintensyfikuje liczbę udzielanych informacji, liczbę świadczenia doradztwa oraz liczbę osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Sytuacja ta pozwoli na wykorzystanie środków programu do kolejnych wejść kapitałowych.Wpływy pochodzące ze zbycia akcji lub udziałów w spółce nabyte uprzednio ze środków wsparcia oraz z udziału w zyskach tej spółki będą przeznaczone na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej. Wnioskodawca zakłada kontynuowanie tego typu działalności długoterminowo jako stały element podejmowanej działalności.

21. Wydatki ogółem na realizację projektu (w PLN)

Wydatki kwalifikowane

20 527 749,78

Kwota dofinansowania w ramach działania 3.1 PO IG

20 527 749,78

Kwota dofinansowania jako % wydatków kwalifikowanych

100%

Wydatki związane z cross-financingiem

250 000,00

Procentowy udział wydatków kwalifikowanych związanych z cross-financingiem w całkowitych wydatkach kwalifikowanych projektu

1,22 %

22. Źródła finansowania projektu

Wydatki ogółem (w PLN)

Wydatki kwalifikowane
(w PLN)

Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę, w tym:

0,00

0,00

Środki prywatne

0,00

0,00

Kredyt bankowy

0,00

0,00

w tym: kredyt bankowy udzielony ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

0,00

0,00

Leasing

0,00

0,00

Fundusz inwestycyjny

0,00

0,00

Pożyczki

0,00

0,00

Inne źródła finansowania (wymienić jakie)

0,00

0,00

Nazwa banku udzielającego kredytu (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Razem

0,00

0,00

23. Planowane wydatki w ramach projektu według podziału na kategorie wydatków1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna