Ministerstwo rozwoju regionalnegoPobieranie 0.58 Mb.
Strona9/9
Data07.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Kategorie wydatków


Wydatki ogółem (w PLN)

Wydatki kwalifikowane
(w PLN)

Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy,
w tym składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz osób zarządzających tym projektem;

(zespół projektowy, eksperci).2 333 404,27

2 333 404,27

Podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

66 848,00


66 848,00


Zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, pod warunkiem, że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku; (energia elektryczna, energia cieplna, wywóz ścieków, usługi telekomunikacyjne).

122 000,00


122 000,00


Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych (papier, tonery do drukarek, zszywki, znaczki, koperty, koszulki, przybory piśmiennicze itp.).

52 000,00

52 000,00

Działania promocyjne i informacyjne pod warunkiem, że w działaniach tych przekazywana jest informacja, że projekt jest realizowany z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej (materiały promocyjne, broszury, foldery, plakaty, materiały na szkolenia, konferencje, seminaria itp.).

194 000,00


194 000,00


Obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie (obsługa księgowa projektu, badania innowacyjnego rozwiązania).

473 747,51


473 747,51


Raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu (leasing sprzętu komputerowego i oprogramowania).

52 000,00


52 000,00


Audyt finansowy dotyczący wydatków pod warunkiem,
że będzie dokonywany przez biegłych rewidentów, a ocena audytu odpowiada stawkom powszechnie stosowanym na rynku usług audytorskich.

15 000,00

15 000,00

Pokrycie kosztów szkoleń, niezbędnych do realizacji projektu, osób uczestniczących w realizacji projektu, w wysokości nie przekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (szkolenia specjalistyczne, szkolenia językowe itp.).

250 000,00


250 000,00


Nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku działań:

1) identyfikacji innowacyjnych rozwiązań i sprawdzanie ich potencjału rynkowego przez:

a) przeprowadzenie badań innowacyjnego rozwiązania,

b) analizę rynku innowacyjnego rozwiązania, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności;

2) prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu, w wysokości niższej niż 50% udziałów lub akcji tej spółki, przy czym wartość tych udziałów lub akcji łącznie z wartością przekazanych spółce środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych ze środków wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej nie może przekroczyć łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat kalendarzowych z różnych źródeł i w różnych formach, kwoty 200 tysięcy euro, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – 100 tysięcy euro.


16 968 750,00


16 968 750,00


Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy,
w tym składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz osób zarządzających tym projektem

(zespół projektowy, eksperci).2 333 404,27

2 333 404,27

RAZEM

20 527 749,78

20 527 749,78

24. Powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi przez Wnioskodawcę w ramach NSRO 2007-2013

Dotyczy 

Nie dotyczy 

Opis


25. Pomoc uzyskana przez Wnioskodawcę na realizację projektu ze środków publicznych

Dotyczy 

Nie dotyczy 

Kwota pomocy de minimis otrzymana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z projektem, którego dotyczy wniosek
Kwota pomocy publicznej uzyskanej przez Wnioskodawcę na realizację projektu, którego dotyczy wniosek

IV. ZAŁĄCZNIKI:


 1. Dokumenty finansowe Wnioskodawcy: kopia rachunku zysków i strat za ostatni rok obrotowy. Wnioskodawca działający krócej niż rok obrotowy przedstawia kopie w/w dokumentów za dotychczasowy okres działalności lub bilans otwarcia lub stosuje progi oparte na oszacowaniach dokonanych w ciągu roku obrotowego.

 2. Harmonogram rzeczowo - finansowy

V. DEKLARACJA WNIOSKODAWCY

 1. Oświadczam, iż informacje zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

 2. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).

 3. Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku.

 4. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego.

 5. Oświadczam, że3

 1. nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT. Jednocześnie Wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.

 2. będę mógł odzyskać lub odliczyć koszt podatku VAT poniesiony w związku z realizacją działań objętych wnioskiem.

 1. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

 2. Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.

 3. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MSP).

 4. Zobowiązuję się do nieodpłatnego przekazania spółce powstałej w wyniku preinkubacji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (nowe wyposażenie, sprzęt i urządzenia, oprogramowanie, licencje) nabytych w wyniku preinkubacji.

 5. Zobowiązuję się do wykorzystania w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją.

 6. Zobowiązuję się do przeznaczania wpływów pochodzących ze zbycia akcji lub udziałów w spółce nabytych uprzednio ze środków wsparcia oraz udziału w zyskach tej spółki, na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej.

 7. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

 8. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

 9. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, lub Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.

 10. Wyrażam zgodę na wizytę w miejscu realizacji projektu na potrzeby oceny przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, przeprowadzanej przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.

 11. Zobowiązuję się do nieodpłatnego świadczenia usług doradczych i organizowania szkoleń otwartych na rzecz MSP (z wyłączeniem usług doradztwa podatkowego, prawniczych, reklamowych, stanowiących element stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub związanej z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy) – (nie dotyczy projektów MSP).

28/07/2008.................................. .........................................................................................

data podpis i pieczęć Wnioskodawcy/koordynatora


1 Szacuje się, że tylko 15%-20% inwestycji spełnia pierwotne założenia, 50%-60% inwestycji skutkuje znikomymi korzyściami dla inwestorów, pozostałe 20%-30% inwestycji kończy się niepowodzeniem – sprzedażą ze stratą.

2 Bankrutujące przedsiębiorstwa zwykle wykazują się rentowną działalnością (w ujęciu memoriałowym),
mimo tego tracą płynność w związku z niewystarczającymi zasobami płynnych aktywów.

3Zaznaczyć właściwą literę.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna