Ministerstwo sprawiedliwośCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 WarszawaPobieranie 294.57 Kb.
Strona1/3
Data02.05.2016
Rozmiar294.57 Kb.
  1   2   3

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

SR w Nisku [WYDZIAL]

Numer identyfikacyjny

REGON


MS-S18


SPRAWOZDANIE

w sprawach rodzinnych nieletnich

Adresaci:

1. Sąd Okręgowy

2. Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Strategii i Funduszy EuropejskichOkręg


Apelacja Rzeszowska
za rok 2015 r.
Sprawozdanie należy przekazać adresatom w terminie

1. do 9. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału

2. do 14. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału


*) Niepotrzebne skreślić.

Dział 1. Ewidencja spraw nieletnichWyszczególnienie

Lp.

Pozostało z

ubiegłego rokuWPŁYNĘŁO

ZAŁATWIONOPozostało na okres następny


razem

w tym z innego sądu

razem

w tym przeniesiono do innego sądu
0
1

2

3

4

5

6

Rep. Nkd (w. 02 + 03)

01
133

5

126

1

7

z tego

demoralizacja

02
63

3

61
2czyny karalne

03
70

2

65

1

5Dział 1.a. Ewidencja popełnionych czynów karalnych przez nieletnich w odniesieniu do osób


Wyszczególnienie

Wszczęto

Załatwiono

Czyny karalnerazem (kol. 2= 3 do 6)

z tego

wydano orzeczenie kończące postępowanie

stwierdzone czyny karalne przypisane nieletniemu w orzeczeniu kończącym postępowanie (wszystkie czyny)


nie wszczęto

umorzono z powodu

w inny sposóbniecelowości ze wzgl. na orzeczone środki w innej sprawie

innego


0

1

2

3

4

5

6

7

8

Rep Nkd

01

60

80

3
6

71

31

31Dział 1.b. Stwierdzone czyny karalne przypisane nieletniemu w orzeczeniu kończącym postępowanie


Rodzaje czynów karalnych

Liczba stwierdzonych czynów karalnych

0

1

Ogółem (w.01 = dz.1.a, kol. 8)

01

31

w tym

zabójstwo art. 148 kk

02uszczerbek na zdrowiu art.

156 kk

03


157 kk

04

1
udział w bójce lub pobiciu art.

158 kk

05


159 kk

06przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani

07

8
zgwałcenie art. 197 kk

08korupcja art.

228 kk

09


229 kk

10


230 kk

11


231 kk

12


250a kk

13


296a kk

14


296b kk

15kradzież rzeczy art. 278 kk

16w tym kradzież samochodu

17kradzież z włamaniem art. 279 kk

18

4
rozbój art. 280 kk

19kradzież rozbójnicza art. 281 kk

20wymuszenie rozbójnicze 282 kk

21

4
oszustwo art.

286 kk

22


287 kk

23prowadzenie pojazdu na drodze przez osobę w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego art. 178a kk

24

Dział 1.c. Załatwiono w odniesieniu do osób (z wyłączeniem orzeczeń zmienionych w czasie wykonywania orzeczeń) Rep. Nkd


Wyszczególnienie

Ogółem

Demoralizacja

Czyny karalne
1

2

3

Załatwiono ogółem (w. 2 do 5+10+23+32+33+37)

01

150

70

80

Nie wszczęto postępowania

02

12

9

3

Umorzono z powodu

niecelowości ze wzgl. na orzeczone środki w innej sprawie

03

1

1innego

04

7

1

6

Przekazano

ogółem (w. 6–9)

05

1
1
innemu sądowi

06

1
1
prokuratorowi

07

szkole i organizacji

08

innemu organowi

09


Orzeczono środki wychowawcze wobec osób

10

66

35

31
Środki wychowawcze – ogółem a) (art. 6 ustawy) *) (w. 12 do 22)

11

75

40

35

Upomnienie (pkt. 1)

12

33

17

16

Zobowiązanie do określonego postępowania (pkt. 2)

13

11

5

6

Nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna (p. 3)

14

5
5

Nadzór organizacji, zakładu pracy, osoby godnej zaufania (p.4)

15


Nadzór kuratora (p. 5)

16

17

10

7

Skierowanie do ośrodka kuratorskiego (p. 6)

17


Zakaz prowadzenia pojazdów (p. 7)

18


Przepadek rzeczy (p.8)

19


Art. 6 pkt 9 umieszczono w

rodzinie zastępczej (p. 9)

20

młodzieżowym ośrodku wychowawczym

21

9

8

1

Inny środek wychowawczy (pkt. 11)

22


Orzeczono środki poprawcze ogółem (w. 24 do 25)

23

2
2

Zakład poprawczy bez zawieszenia

24

2
2

Zakład poprawczy z zawieszeniem

25


Środki w okresie zawieszenia zakładu poprawczego b)

nadzór kuratora

26

skierowanie do kuratorskiego ośrodka

27

umieszczenie w rodzinie zastęp.

28

nadzór organizacji młodzieżowej, społecznej, zakładu pracy, osoby godnej zaufania

29

umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym

30

inne środki

31


Orzeczono karę (art.13 upn)

32


Środki lecznicze (art. 12 upn)

33


w tym umieszczenie w

zakładzie leczniczym

34

młodzieżowym ośrodku wychowawczym

35

domu pomocy społecznej

36


Załatwiono w inny sposób

37

61

24

37


*) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382)

a) Liczba środków nie może być mniejsza od liczby orzeczeń wykazanej w wierszu 2.

b) Wykazuje się wszystkie środki orzeczone przy zawieszeniu zakładu poprawczego. Suma wierszy 26 do 31 może być zatem większa od liczby w wierszu 25.
Dział 1.1.a. Ewidencja postępowań mediacyjnych w sprawach nieletnich  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna