Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Nadzoru nad Aplikacjami PrawniczymiPobieranie 245.82 Kb.
Strona1/3
Data01.05.2016
Rozmiar245.82 Kb.
  1   2   3
Nr kodu zdającego ……………………

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Nadzoru nad Aplikacjami PrawniczymiTRZECI DZIEŃ

EGZAMINU RADCOWSKIEGO


16 CZERWCA 2011 r.

CZĘŚĆ TRZECIA EGZAMINU

zadanie z zakresu prawa cywilnego

Pouczenie:

 1. Zadanie oznacza się indywidualnym kodem.

a. W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania.
b. W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania oraz w oknie aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zgodnie z wyświetlonym komunikatem (numer kodu będzie automatycznie wstawiany na każdej stronie pracy pisemnej).


 1. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania wpisanie własnego imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem.
 1. Czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut.
 1. Zadanie z zakresu prawa cywilnego zawarte jest na 35 ponumerowanych stronach (łącznie ze stroną tytułową i informacją dla zdającego). W razie braku którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną.

Informacja dla zdającego

 1. Po zapoznaniu się z aktami sprawy proszę sporządzić - jako pełnomocnik powódki - apelację, albo w przypadku uznania, że brak podstaw do jej sporządzenia, opinię prawną o braku podstaw do sporządzenia apelacji.

 2. Sporządzając apelację lub opinię, należy ją podpisać imieniem i nazwiskiem uprawnionej osoby.

 3. Należy przyjąć, że w aktach sprawy znajdują się wszystkie wymagane zarządzenia oraz dowody doręczeń, a dokumenty i orzeczenia zostały podpisane.

 4. W wypadku sporządzenia apelacji należy przyjąć, że sądem II instancji jest Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny, ul. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów.

 5. Data pracy powinna wynikać z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy.

 6. Pełnomocnik powódki otrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 11 kwietnia 2011 r. wraz z uzasadnieniem w dniu 10 czerwca 2011 r.

 7. Zadanie - opracowane na potrzeby egzaminu akta, zostało wydrukowane dwustronnie.

Rzeszów, dnia 25 listopada 2009 r.

Sąd Rejonowy

Wydział I Cywilny

w Rzeszowie

/prezentata:

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wpływ: 30.11.2009 r.


Powódka : Krystyna Homar, zam. 36-055 Tulipanowice 46, reprezentowana przez r. pr. Beatę Ubyło, Kancelaria Prawna, ul. Szeroka 5, 02-351 Rzeszów.

Pozwany : MGM Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Kłodzka 11/13,

01 – 231 Warszawa.

wps. 53 100 zł


Pozew

o zapłatę i ustalenie


wraz z wnioskiem o zwolnienie powódki od kosztów sądowych w całości.
Działając imieniem powódki, której pełnomocnictwo przedkładam w załączeniu, wnoszę o:

1. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwoty 53.100,00 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 33.100,00 zł od dnia 16.05.2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 20.000,00 zł od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty;

2. ustalenie odpowiedzialności pozwanego na przyszłość za skutki wypadku, któremu uległa powódka w dniu 23.03.2007 r.;

3. zasądzenie na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa radcowskiego według norm przepisanych.


Ponadto wnoszę o zwolnienie powódki od kosztów sądowych w całości.
UZASADNIENIE
W dniu 23.03.2007 r. powódka uległa wypadkowi w miejscowości Tulipanowice (woj. podkarpackie). Sprawcą wypadku był Jan Batton, kierujący samochodem osobowym marki Ford Ranger nr rej. REK 7505, posiadający obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w pozwanym Towarzystwie.
Sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XI Wydział Grodzki z dnia 31 października 2007 r. sygn. akt XI K 122/07.
Dowód: wyrok Sądu Rejonowego w Rzeszowie XI Wydział Grodzki, sygn. akt XI K 122/07
Powódka zgłosiła szkodę pismem z dnia 16 maja 2008 r. Strona pozwana przejęła odpowiedzialność z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC za sprawcę wypadku i przeprowadziła likwidację szkody przyznając na rzecz powódki:

1. kwotę 11.500,00 zł tytułem zadośćuczynienia,

2. kwotę 6.126,75 zł tytułem odszkodowania, w tym:


 • 35,00 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia,

 • 5.320,00 zł tytułem zwrotu kosztów opieki,

 • 771,75 zł tytułem zwrotu kosztów dojazdu związanych z leczeniem.

Jednocześnie strona pozwana pomniejszyła wyżej wymienione świadczenia bezpodstawnie o 40%, przyjmując iż w takim stopniu powódka przyczyniła się do zaistniałej szkody. Wobec czego na rzecz powódki wypłacono:

1. kwotę 6.900,00 zł tytułem zadośćuczynienia,

2. kwotę 3.676,05 zł tytułem odszkodowania.

W konsekwencji, w toku postępowania likwidacyjnego powódce została wypłacona łącznie kwota 10.576,05 zł.Dowód: kopia zgłoszenia szkody z dnia 16.05.2008 r., pismo ubezpieczyciela z dnia 22.06.2008 r.
I. ZADOŚĆUCZYNIENIE

Na skutek wypadku powódka doznała urazu kolana oraz złamania kłykcia bocznego kości piszczelowej lewej.

Z miejsca zdarzenia powódka została przewieziona do Ambulatorium Chirurgicznego WSPR w Rzeszowie, a następnie do Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie na Oddział Urazowo - Ortopedyczny, gdzie przebywała w okresie od 23.03.2007 r. do 30.04.2007 r. W dniu 24.03.2007 r. wykonano operacyjne zespolenie złamania kłykcia bocznego kości piszczelowej lewej dwoma śrubami oraz na okres 4 tygodni uszkodzoną kończynę unieruchomiono opatrunkiem gipsowym.

Zgodnie z zaleceniem lekarza ortopedy gips został ściągnięty dopiero w dniu 06.05.2007r.

Po odbytej hospitalizacji powódka kontynuowała leczenie w Poradni Chirurgicznej Wojewódzkiego Ośrodka Zdrowia, przy ul. Fredry w Rzeszowie.

Od 10.05.2008 r. do 13.05.2008 r. powódka przebywała na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wojewódzkiego Szpitala w Rzeszowie, gdzie przeprowadzono zabieg operacyjny usunięcia zespolenia złamania kości piszczelowej lewej.
Charakter obrażeń i ich skutki spowodowały konieczność poddania się przez powódkę licznym zabiegom rehabilitacyjnym.

Pomimo długotrwałej i uciążliwej rehabilitacji stan uszkodzonej kończyny nie uległ poprawie w stopniu umożliwiającym powódce samodzielne i swobodne poruszanie się, w związku z czym zostały wykonane kolejne badania, które wykazały zerwanie przedniego więzadła krzyżowego i uszkodzenie łękotki bocznej oraz pojawienie się płynu w rzepce.

W konsekwencji, w okresie od 12.03.2009 r. do 15.03.2009 r. powódka została poddana ponownej hospitalizacji na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wojewódzkiego Szpitala w Rzeszowie. W czasie leczenia szpitalnego w dniu 14.03.2009 r. wykonano artroskopię operacyjną stawu kolanowego, chondrektomię kłykcia przyśrodkowego uda lewego, shaving zmian chrzęstnych oraz płukanie kolana lewego oraz zastosowano leczenie środkami farmakologicznymi.

Dodać należy, iż powódka korzysta również z pomocy medycznej lekarza ortopedy - traumatologa w prywatnym gabinecie ortopedycznym przy ul. Mickiewicza w Rzeszowie.

Z uwagi na utrzymujące się dolegliwości w maju 2007 r. powódka przyjęła pierwszą serię silnych zastrzyków o działaniu mającym na celu poprawę stanu uszkodzonej kończyny. Kolejne serie przyjęła na przestrzeni 2007 - 2009 r.

Ponadto powódka nadal wymaga ciągłej rehabilitacji w domu oraz stałego leczenia farmakologicznego.Dowód: - opinia biegłego z zakresu ortopedii i traumatologii na okoliczność ustalenia rodzaju doznanych przez powódkę obrażeń, zakresu i przebiegu leczenia związanych z tym cierpień, dolegliwości i ograniczeń, możliwości ujawnienia się w przyszłości ewentualnych dalszych negatywnych następstw lub powikłań, wskazań co do dalszego przebiegu leczenia i rehabilitacji, ewentualnych ograniczeń w życiu codziennym, w zakresie wykonywania pracy fizycznej, itp.;

Doznane obrażenia oraz ich charakter wywołały u powódki liczne dolegliwości bólowe i ograniczenia ruchowe. Od czasu wypadku powódka nie jest w stanie całkowicie zgiąć uszkodzonej kończyny, nie może jej przeciążać ani długo chodzić. Do chwili obecnej powódka porusza się wyłącznie przy pomocy kul łokciowych, a dodatkowo na kolanie nosi opaskę usztywniającą, która pomaga jej prawidłowo stawiać nogę.

Ponadto, w następstwie tego zdarzenia u powódki pojawiły się dolegliwości bólowe kręgosłupa, co związane jest z poruszaniem się powódki wyłącznie o kulach oraz z większym obciążeniem drugiej zdrowej nogi.

Powódka w chwili wypadku miała 61 lat. Była zdrową, energiczną i sprawną kobietą, stosownie do wieku. Wspólnie z mężem prowadziła gospodarstwo rolne o powierzchni 72 ary, które częściowo stanowiło źródło utrzymania rodziny. Ponadto powódka nie pracując zawodowo, realizowała się jako gospodyni domowa, prowadziła dom oraz opiekowała się wnukami. Do czasu wypadku często jeździła na rowerze.

Obrażenia ciała powstałe w następstwie zdarzenia znacznie obniżyły sprawność fizyczną powódki, co wiązało się z kolei z ograniczeniami w wykonywaniu większości czynności związanych z prowadzeniem domu i gospodarstwa rolnego, jak również z koniecznością stałej opieki i pomocy ze strony innych osób. Pomoc taką świadczył mąż powódki, który od wypadku przez cały czas zajmował się żoną, pomagając jej we wszelkich czynnościach dnia codziennego. Taka sytuacja spowodowała, że małżonkowie musieli zrezygnować z dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Skutki wypadku, a w szczególności długotrwały i uciążliwy proces rehabilitacji, negatywnie wpłynęły na stan psychiczny powódki, wywołując u niej zniechęcenie, nadmierną drażliwość i nerwowość. Ponadto od chwili zdarzenia powódka cierpi na bezsenność.

W związku z dolegliwościami powódka zmuszona była przyjmować silne środki przeciwbólowe, uspokajające i nasenne.

Dowód: - przesłuchanie powódki

- zeznania świadka - męża powódki Władysława Homara, zam. 36-055 Tulipanowice 46 - na okoliczność zakresu opieki świadczonej powódce

Mając na uwadze powyższe okoliczności, a w szczególności długotrwały proces leczenia i rehabilitacji, wysokość zadośćuczynienia za doznaną wskutek wypadku krzywdę, powinna wynosić nie mniej niż 60.000 zł. Strona pozwana w dotychczasowym postępowaniu likwidacyjnym wypłaciła na rzecz powódki, tytułem zadośćuczynienia, kwotę 6.900,00 zł, w związku z tym strona powodowa dochodzi w punkcie 1. żądania pozwu kwotę 53.100,00 zł. Odsetki ustawowe należą się od kwoty 33.100,00 zł - od dnia zgłoszenia szkody pozwanemu, które zostało zawarte w piśmie z dnia 16.05.2008 r. do dnia zapłaty, a co do pozostałej kwoty 20.000 zł od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty.


 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

Nie można w chwili obecnej przewidzieć, jakie dalsze negatywne następstwa mogą w życiu powódki ujawnić się w przyszłości. Jednakże mając na uwadze rodzaj doznanych obrażeń i związane z tym skutki, nie można wykluczyć pogorszenia stanu zdrowia oraz konieczności dalszego leczenia, czy powstania innych zwiększonych potrzeb.

Zasadne jest więc ustalenie odpowiedzialności pozwanego na przyszłość za skutki wypadku, któremu uległa powódka w dniu 23.03.2007 r.
 1. PRZYCZYNIENIE SIĘ POWÓDKI KRYSTYNY HOMAR DO POWSTANIA SZKODY

Ustalenia pozwanego odnośnie kwestii przyczynienia się powódki do zaistnienia niniejszego zdarzenia i związanej z tym szkody poczynione zostały w oparciu o błędną interpretację zasady ograniczonego zaufania w ruchu drogowym, wyrażonej art. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z treścią tego przepisu „uczestnik i inna osoba znajdującą się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania”.

Mając na względzie powyższe, jak również wszelkie okoliczności niniejszej sprawy, stwierdzić należy, iż pozwany przyjął, chociaż tego expressis verbis nie wypowiedział, że naruszenie przez powódkę zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (a tym samym przyczynienie się do powstania szkody) polegało na pogwałceniu przez nią zasady ograniczonego zaufania w ruchu drogowym. Z takim stanowiskiem nie można się jednak zgodzić.

Reguły tej nie należy bowiem interpretować w sposób rozszerzający, jako że stanowi ona właśnie wyjątek od podstawowej zasady zaufania do uczestników ruchu drogowego, statuowanej w zd. 1 art. 3 cyt. ustawy. Pogląd ten potwierdza zarówno doktryna, jak i judykatura.

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę zasady logiki i doświadczenia życiowego, jak również zasady porządku i bezpieczeństwa ruchu drogowego podkreślić trzeba, iż to osoba otwierająca drzwi pojazdu lub wysiadająca z pojazdu, winna uprzednio upewnić się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia, o czym wyraźnie stanowi art. 45 ust. 1 pkt 3 cyt. wyżej ustawy. Wobec czego nie sposób zgodzić się z opinią pozwanego, jakoby powódka swoim zachowaniem naruszyła obowiązek wynikający z art. 23 ust. 2 cyt. wyżej ustawy, w ten sposób, iż widząc zatrzymany pojazd, który wcześniej wyprzedził i zatrzymał się, nie przewidziała możliwości nagłego otwarcia się drzwi tegoż pojazdu.

Mając na uwadze wszelkie okoliczności przedmiotowej sprawy, zasada ta nabiera szczególnego znaczenia, w szczególności ze względu na fakt, iż bezpośrednią przyczyną wypadku była nienależyta obserwacja drogi przez kierującego samochodem sprawcę wypadku, który nie upewnił się, czy nie jest omijany przez innego uczestnika ruchu drogowego i może bezpiecznie otworzyć drzwi. W związku z powyższym odpowiedzialność pozwanego za wyrządzoną szkodę nie może budzić wątpliwości.
WNIOSEK O ZWOLNIENIE POWÓDKI OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

Zasadny jest również wniosek o zwolnienie powódki od koszów sądowych w całości, albowiem powódka jest emerytką. Z tego tytułu pobiera świadczenie w wysokości 589,11 zł netto miesięcznie.

Małżonek powódki Władysław Homar jest również emerytem, otrzymuje świadczenie w wysokości 1.329,65 zł miesięcznie.

Średnie miesięczne koszty utrzymania domu wynoszą ok. 500 zł. Dodatkowo w związku z dolegliwościami powstałymi w następstwie zdarzenia powódka zmuszona jest ponosić koszty lekarstw, dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne i wizyty lekarskie. Ponadto powódka ze względu na brak wystarczających środków pieniężnych na pokrycie kosztów sprzętu medycznego, zmuszona była zaciągnąć w tym celu kredyt gotówkowy w wysokości 6.000 zł.

Razem z małżonkiem powódka jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 72 ary. Z uwagi na skutki wypadku, któremu uległa powódka, małżonkowie musieli zrezygnować z jego prowadzenia i w chwili obecnej nie przynosi ono żadnych dochodów. Ponadto powódka nie posiada żadnych dodatkowych źródeł dochodu, nieruchomości, papierów wartościowych ani oszczędności.

Wobec powyższego powódka nie jest w stanie ponieść ciężarów kosztów sądowych, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.Dowód: oświadczenie powódki o stanie majątkowym i rodzinnym na formularzu,

zaświadczenia o wysokości świadczeń emerytalnych powódki i jej małżonka Władysława Homara

Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego w Rzeszowie wynika z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).

Mając na uwadze wszelkie okoliczności sprawy, pozew niniejszy jest w pełni uzasadniony.


Za powódkę – pełnomocnik

Beata Ubyło

radca prawnyZałączniki:

  1. Pełnomocnictwo.

  2. Wyrok SR w Rzeszowie, sygn. akt XI K 122/07.

  3. Wniosek do MGM Asekuracja z 16 maja 2008 r.

  4. Pismo MGM Asekuracja z 22 czerwca 2008 r.

5. Odpis pozwu wraz z załącznikami.PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisana Krystyna Homar udzielam pełnomocnictwa radcy prawnemu Beacie Ubyło – Kancelaria Prawna w Rzeszowie, ul. Szeroka 5, 02-351 Rzeszów do reprezentowania mnie w sprawie przeciwko MGM Asekuracja TU S.A. w Warszawa o zadośćuczynienie i ustalenie przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie i Sądem Okręgowym w Rzeszowie, przed wszystkimi właściwymi sądami i organami, we wszystkich właściwych instancjach w sprawie, jak również w postępowaniu egzekucyjnym.

Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia pełnomocnika w szczególności do odbioru świadczeń dochodzonych w wyżej oznaczonych postępowaniach.
Rzeszów, dnia 21.09.2009 r.


Krystyna Homar

podpis


Sygn. akt XI K 122/07

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 października 2007 r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XI Wydział Grodzki w składzie:

Przewodniczący : SSR Ryszard Ochowski

Protokolant : Zofia Kwiatek

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie Zenobiusza Wieszcza

przy udziale oskarżycielki posiłkowej Krystyny Homar

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2007 r., 16 maja 2007 r., 23 czerwca 2007 r., 25 sierpnia 2007 r., 26 września 2007 r. i 31 października 2007 r.

sprawy karnej

Jana Batton s. Stanisława i Marii z d. Krakowiak,

ur. 21 lutego 1950 roku w Krakowie

oskarżonego o to, że:

w dniu 23 marca 2007 r. w miejscowości Tulipanowice, woj. podkarpackie, na drodze publicznej, nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że po zaparkowaniu kierowanego przez siebie samochodu m-ki Ford Ranger o nr rej. REK 7505 częściowo na drodze publicznej, częściowo na chodniku, otworzył drzwi kierowcy i wysiadał nie upewniwszy się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu (art. 45 ust. 1 pkt 3 Prawo o ruchu drogowym), w wyniku czego doprowadził do uderzenia drzwiami w rower kierowany przez Krystynę Homar, będącą w trakcie omijania samochodu Ford, wskutek uderzenia Krystyna Homar spadła z roweru na drogę i doznała obrażeń ciała w postaci złamania kłykcia bocznego piszczeli lewej, co naruszyło u w/w czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni

tj. o czyn z art. 177 § 1 k.k.


uznaje

oskarżonego Jana Batton za winnego popełnienia czynu wyżej w wyroku opisanego, a stanowiącego przestępstwo z art. 177 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 177 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 58 § 3 k.k.


skazuje

go na karę grzywny w wymiarze 70 (siedemdziesięciu) stawek dziennych, przy określeniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 1515,63 zł (jeden tysiąc pięćset piętnaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze) oraz na rzecz oskarżycielki posiłkowej Krystyny Homar kwotę 840,00 (osiemset czterdzieści) zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych w sprawie.
Protokolant: Przewodniczący:

podpis podpis

KLAUZULA PRAWOMOCNOŚCI

Stwierdzono prawomocność wyroku w dniu 8 listopada 2007 r.


podpis sędziego

Rzeszów, 16.05.2008 r.MGM Asekuracja

Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Oddział w Rzeszowie

35 – 959 Rzeszów

ul. Żeromskiego 10
W n i o s e k
o przyznanie zadośćuczynienia i odszkodowania.
W imieniu Pani Krystyny Homar zamieszkałej w Tulipanowcach 46, której pełnomocnictwo załączam, wnoszę o przyznanie na jej rzecz zadośćuczynienia w kwocie 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł oraz odszkodowania w kwocie 10.000 (dziesięciu tysięcy) zł.
Uzasadnienie
Pan Jan Batton zam. w Kolbuszowej, posiadał w Państwa Towarzystwie polisę ubezpieczeniową samochodu m-ki Ford Ranger o nr rej. REK 7505.

Prawomocnym wyrokiem z 31 października 2007 r. sygn. akt XI K 122/07 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XI Wydział Grodzki uznał Pana Jana Battona za winnego popełnienia występku z art. 177 § 1 kk.

Poszkodowana Pani Krystyna Homar doznała wskutek wypadku złamania kłykcia bocznego kości piszczelowej lewej.

W Szpitalu Miejskim w Rzeszowie przebywała od 23.03.2007 r. do 30.04.2007 r. Po zespoleniu złamania dwoma śrubami zastosowano unieruchomienie gipsowe na 4 tygodnie. Usunięcie zespolenia przeprowadzono w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie, gdzie poszkodowana przebywała od 10.05 2008 r.do 13.05.2008 r.

Późniejsze badania rezonansem magnetycznym wykazały też uszkodzenie łękotki i zerwanie więzadła krzyżowego przedniego.

Biorąc pod uwagę doznane przez poszkodowaną obrażenia, jej cierpienie, wysoki stopień nasilenia bólu, okoliczność, że do tej pory musi korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, nie może się samodzielnie poruszać, tym bardziej pracować w gospodarstwie oraz wymaga opieki osób trzecich – należy uznać, iż adekwatnym zadośćuczynieniem jest kwota 40.000 zł.

Tytułem odszkodowania Pani Krystyna Homar domaga się wypłacenia 10.000 zł. Na kwotę tą składają się wydatki na zakup lekarstw, koszty pożyczek na wizyty i zabiegi rehabilitacyjne oraz straty poniesione wskutek niemożności prowadzenia gospodarstwa.

W załączeniu przedkładam dwie karty informacyjne leczenia szpitalnego (z 30.04.2007 r. i 13.05.2008 r.), wyniki dwóch badań rezonansu magnetycznego (z 3.10.2007 r. i 8.01.2008 r.), kserokopię pozostałej dokumentacji lekarskiej posiadanej przez poszkodowaną, kserokopię 8 faktur, oświadczenia Krystyny Homar i Władysława Homar z 4.01.2008 r. oraz pełnomocnictwo.

podpis

radca prawny
MGM

ASEKURACJA


RZESZÓW, dnia 22.06.2008 r.
Numer szkody: 173345 HOMAR KRYSTYNA

adresat

Numer ubezpieczenia AOC A0063935 TULIPANOWICE 46ulica, nr domu, nr mieszkania

W ciężar oddziału RZESZÓW 36-055 TULIPANOWICEpoczta

Dotyczy szkody OSOBISTEJ z dnia 23.03.2007 roku

w TULIPANOWICACH
Niniejszym zawiadamia się, iż za powyższą szkodę przyznane zostało odszkodowanie/świadczenie w wysokości:
za:

a) ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ ORAZ 11500,00 PLN

CIERPIENIE MORALNE I FIZYCZNE ART. 435 § 1 k.c.

b) ODSZKODOWANIE ART. 444 § 1 k.c. KOSZTY LECZENIA 6126,75 PLN

c) PRZYCZYNIENIE SIĘ DO SZKODY 40 % ART. 362 k.c. -7050,70 PLN

d) WYPŁACONO - 5000,00 PLN


Do wypłaty: 5576,05 PLN

Słownie: pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć PLN pięć/100

Powyższą sumę przekazujemy: PRZELEWEM

Właściciel rachunku HOMAR KRYSTYNA

Nazwa banku

Nr rachunku: 95 9255 1073 3005 50000 2793 0001


Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania:

1. Do Oddziału Okręgowego MGM Asekuracja w Krakowie, za pośrednictwem tut. Oddziału w terminie 30 dni od dnia następnie po otrzymaniu decyzji.

2. Na drodze postępowania sądowego.

Podpis i pieczęć przedstawiciela MGM Asekuracja

Sygn. akt IC 1342/09

Postanowienie

Dnia 3 grudnia 2009 r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Dariusz Nowak

Protokolant: Tomasz Ssak

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2009 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Krystyny Homar

przeciwko MGM Asekuracja Towarzystwu Ubezpieczeń SA w Warszawie

o zapłatę

w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowychpostanawia:

zwolnić powódkę od kosztów sądowych w całości.Dariusz Nowak

podpis sędziego

Zarządzenie:

- odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi powódki

kal. 7 dni

Rzeszów, dnia 3 grudnia 2009 r.

podpis sędziego

sygn. akt I C 1342/09 Rzeszów, 07.01.2010 r.


Sąd Rejonowy

w Rzeszowie

I Wydział Cywilny

35-959 Rzeszów

PI. Śreniawitów 3
/prezentata:

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

wpływ: 8.01.2010 r./
Powód : Krystyna Homar, zam. 36-055 Tulipanowice 46, reprezentowana przez r. pr. Beatę Ubyło.
Pozwany : MGM ASEKURACJA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie - Oddział w Rzeszowie, ul. Żeromskiego 10, reprezentowany przez r. pr. Andrzeja Kruka.
ODPOWIEDŹ NA POZEW
Działając jako pełnomocnik pozwanego (pełnomocnictwo procesowe w załączeniu) wnoszę:

1. o oddalenie powództwa w całości,

2. o zasądzenie od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kosztów procesu według norm przepisanych,

Ponadto pozwany wnosi :

3. o przeprowadzenie dowodów wnioskowanych w treści odpowiedzi na pozew.

4. rozpoznanie sprawy także w nieobecności pozwanego.


UZASADNIENIE
Pozwany przyznaje, iż w dniu 23.03.2007 r. w miejscowości Tulipanowice miał miejsce wypadek drogowy, którego sprawcą był Jan Batton, kierujący samochodem marki Ford Ranger nr rej. REK 7505, a poszkodowanym powódka kierująca po drodze publicznej rowerem.

Okoliczność powyższą potwierdza wyrok SR w Rzeszowie XI Wydział Grodzki z dnia 31.10.2007r. sygn. akt XI K 122/07.

Pozwany potwierdza, iż pojazd kierowany przez Jana Batton w dacie zdarzenia objęty był ubezpieczeniem komunikacyjnym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w pozwanym zakładzie ubezpieczeń (polisa seria AOC nr A0063935 - ubezpieczenie w okresie od 02.11.2006 r. do 01.11.2007r.).

Pozwany w toku postępowania przedsądowego uznał co do zasady swoją odpowiedzialność za likwidację skutków szkody. Pozwany skierował poszkodowaną na badanie lekarskie przez biegłego lekarza. W pisemnej opinii z dnia 25.05.2008 r. powołany przez zakład ubezpieczeń biegły lekarz ustalił 15% uszczerbek na zdrowiu powódki, pozostający w związku z wypadkiem drogowym. Biegły na podstawie dokumentacji medycznej złożonej przez powódkę i na podstawie osobistego badania stwierdził, iż powódka doznała złamania kłykcia bocznego kości piszczelowej lewej, zerwania wiązadła krzyżowego przedniego, uszkodzenia łękotki przyśrodkowej i bocznej kolana lewego.

Biegły potwierdził, iż leczenie powódki zostało zakończone z dniem 13.05.2008 r.

Decyzją z dnia 15.03.2008 r. pozwany wypłacił powódce zaliczkowo kwotę 5.000 zł. tytułem przysługujących jej świadczeń, a po uzupełnieniu dokumentacji szkodowej o odpisy w/w wyroku sądowego pozwany decyzją z dnia 22.06.2008 r. ostatecznie zakończył likwidację szkody, dopłacając powódce kwotę 5.576,05zł.Pozwany ustalił należne powódce świadczenia na kwotę łącznie 17.626,75zł., w tym :

- kwota 11.500 zł. z tytułu zadośćuczynienia,

- kwota 35 zł. z tytułu zwrotu kosztów leczenia,

- kwota 5.320 zł. z tytułu zwrotu kosztów opieki osób trzecich,

- kwota 771,75 zł. z tytułu kosztów dojazdów.

Jednocześnie pozwany przyjął 40% przyczynienie się powódki do powstania szkody, zatem zmniejszył wypłatę ogółem o kwotę 7.050,70 zł. na podstawie art. 362 k.c.

W ocenie pozwanego, wypłacona powódce kwota w całości wyczerpuje należne jej roszczenia od pozwanego z tytułu wypadku z dnia 23.03.2007 r. W pozostałym zakresie, ponad kwotę dobrowolnie wypłaconą przez pozwanego, powództwo winno być oddalone w całości.

Pozwany kwestionuje zgłoszone w pozwie zadośćuczynienie ponad dobrowolnie uznaną i wypłaconą część jako nieuzasadnione, nie pozostające w adekwatnym związku przyczynowo - skutkowym ze szkodą oraz zawyżone.

Przy ocenie zasadności zgłoszonych roszczeń, w szczególności w świetle zasad współżycia społecznego, należy mieć na uwadze ustalenia dokonane na etapie likwidacji szkody, z których wynika, iż współprzyczyną obrażeń doznanych przez powódkę był fakt naruszenia przez nią zasad wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym tj. niezachowanie bezpiecznego odstępu od omijanego pojazdu. Powódka widząc zatrzymany pojazd, który ją wcześniej wyprzedził i zatrzymał się (wyłączony został z ruchu), powinna była przewidzieć możliwość nagłego otwarcia się drzwi tego pojazdu, ponieważ kierujący pojazdem nie opuścił wnętrza samochodu po zatrzymaniu.

Zgodnie z treścią art. 362 k.c., jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody lub do zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Niezastosowanie się powódki do reguły zobowiązującej zachowanie szczególnej ostrożności i bezpiecznego odstępu bocznego podczas manewru omijania pojazdu (art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym) było przejawem lekkomyślności w stopniu rażącym i pozostawało w bezpośrednim związku przyczynowym z doznanymi urazami.

Dowód: - opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji przyczyn wypadków.
Zał. - pełnomocnictwo procesowe.

Andrzej Kruk

Otrzymują : 1/ Adresat – 2 egz.

2/ a/a

MGM

ASEKURACJA
Warszawa, 06.01.2010 r.
PEŁNOMOCNICTWO
MGM Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Warszawie udziela pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu Andrzejowi Krukowi z Kancelarii Radcy Prawnego mgr Andrzej Kruk z siedzibą 35-005 Rzeszów, ul. Żeromskiego 10 do reprezentowania Towarzystwa w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu


Andrzej Moszak Jan Podlewski
podpis podpis

Sygn. akt IC 1342/09

PROTOKÓŁ

Dnia, 10 stycznia 2010 r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Dariusz Nowak

Protokolant: Hanna Mika

na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa Krystyny Homar: images -> files
files -> Projektowany program
files -> Zgoda 13 Szanowni Państwo! W związku z wymianą podzielników, prosimy Państwa o obecność w domu dnia
files -> Marcin Kłak The knowledge management in the enterprise
files -> Seminarium „Prawo w filmie” Lektury obowiązkowe: „Dwunastu gniewnych ludzi”
files -> Studia ekonomiczne rgionu łÓdzkiego nr 3 krzywa beveridge’a dla polski w latach 1992 – 2009 Ewa Gałecka – Burdziak
files -> Studia ekonomiczne regionu łÓdzkiego nr 2 nadzór jako szczególny atrybut działalności zakłADÓw ubezpieczeń – rodzaje I ogólne zasady funkcjonowania
files -> Sesja naukowa miłosz I miłosz academic conference – miłOSZ AND miłosz 9-13 maja 2011 / 9-13 May 2011 Miłosz I Miłosz
files -> Przykładowego pliku źródłowego możesz dowolnie używać w swoich projektach

Pobieranie 245.82 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna