MinisterstwoPobieranie 1.04 Mb.
Strona1/6
Data27.04.2016
Rozmiar1.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6
MINISTERSTWO

GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

INFORMACJA

O WYKORZYSTANIU W 2002 ROKU:


  1. DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH (cz.83 poz. 49);

  2. ŚRODKÓW NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW ROZWOJU REGIONALNEGO PHARE (cz. 83 poz. 55).

Warszawa, czerwiec 2003 r.ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

WSTĘP 4

CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE 5

Część II – Informacje szczegółowe 15

A)ROZLICZENIE INWESTYCJI WIELOLETNICH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 17

B) ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ CZ. 83 POZ. 49 W ZAKRESIE NIE DOTYCZĄCYM INWESTYCJI WIELOLETNICH JST 26

C) RZECZOWE REZULTATY REALIZACJI KONTRAKTÓW 30WNIOSKI 48

A) W ZAKRESIE REALIZACJI I MONITOROWANIA 48

B) W ZAKRESIE PRAWNYM 51

WSTĘP


Niniejsze sprawozdanie roczne zostało opracowane zgodnie z zapisami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48/2000, poz. 550, Nr 95/ 2000, poz. 1041; Nr 109/ 2000, poz.1158; Nr 45/ 2001, poz. 497; Nr 100/ 2001, poz. 1085; Nr 111/ 2001, poz. 1197; Nr 154/ 2001, poz. 1800; Nr 25/ 2002, poz. 253; Nr 66/ 2002, poz. 596; dalej: ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego) oraz § 22 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2003 (Dz. U. Nr 122/2000, poz. 1326, Nr 39/ 2001, poz. 460; Nr 73/ 2002, poz. 666, dalej: Program wsparcia). Ustawa określa zakres oraz termin raportowania zaś rozporządzenie Rady Ministrów – szczegółową zawartość sprawozdania rocznego.

Rok 2002 był drugim rokiem realizacji podpisanych 19 czerwca 2001 r. kontraktów wojewódzkich. Umowy te określiły zakres, tryb i warunki realizacji zadań wynikających z programów wojewódzkich, które uzyskały wsparcie rządu oraz zadań realizowanych w regionach na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, które współfinansowane są przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty uprawnione.

Program wsparcia na lata 2001-2002 zakładał uruchomienie w 2002 r. limitu w wysokości 2,0 mld zł. Założenia ustawy budżetowej na rok 2002 (Dz. U. Nr 30/2002, poz. 275; dalej: ustawa budżetowa na rok 2002) przewidywały dotację celową na dofinansowanie zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich (załącznik nr 2 „Wydatki budżetu państwa na rok 2002” cz. 83 „Rezerwy celowe” poz. 49) w wysokości 1,1 mld zł.

Wymóg uspójnienia zapisów rozporządzenia RM i założeń ustawy budżetowej skutkował potrzebą po pierwsze - znowelizowania Programu wsparcia w jego komponencie finansowym; po drugie - renegocjowania kontraktów wojewódzkich. Renegocjacje takie przeprowadzono w okresie styczeń-czerwiec 2002 (na podstawie Uchwały Nr 195 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wszczęcia procedury zmiany kontraktów wojewódzkich na lata 2001-2002 oraz przyjętych 28 stycznia 2002 r. regulaminów negocjacji dotyczących zmian kontraktów wojewódzkich); Program wsparcia został znowelizowany rozporządzeniem RM z dnia 28 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 73/2002, poz. 666). Podstawowe zmiany wprowadzone do dokumentu przedłużają okres jego obowiązywania do końca 2003 r. (pierwotnie obejmował lata 2001-2002) oraz określają ogólny limit dofinansowania z budżetu państwa zadań objętych kontraktami wojewódzkimi na poziomie 2,1 mld zł (1,1 mld zł – 2002 oraz 1,0 mld zł – 20031).

Sprawozdanie przygotowano w oparciu o sporządzone przez wojewodów i zatwierdzone przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Komitety Monitorujące, raporty z realizacji kontraktów wojewódzkich i zweryfikowano na podstawie bieżącej dokumentacji monitoringu kontraktów wojewódzkich gromadzonej w Departamencie Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: MGPiPS).

CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE


Kontrakty wojewódzkie zostały zawarte 19 czerwca 2001 r. na lata 2001 i 2002. Na podstawie „Porozumień w sprawie zmian kontraktów wojewódzkich...” zawartych 13 czerwca 2002 r. okres ich realizacji przedłużono do końca 2003 r. Zgodnie z zapisami ustawy budżetowej na rok 2002 oraz Programu wsparcia dotacje budżetu państwa na wsparcie zadań wynikających z programów wojewódzkich przeznaczonych do objęcia kontraktami wojewódzkimi w 2002 r. zamykały się w kwocie 1.100.000 tys. zł (cz. 83 poz. 49: inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego – 570.000 tys. zł + 155.000 tys. zł na metro warszawskie; dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 375.000 tys. zł ).

Ponadto przewidywano ewentualność wykorzystania środków zagranicznych w ramach programów pomocy dla Polski (Środki Wspólnoty Europejskiej na realizację programu spójności społeczno-gospodarczej Phare 2002 oraz środki Wspólnoty Europejskiej na realizację programów współpracy przygranicznej Phare 2002 oraz Zintegrowanego Programu Granica Wschodnia) w łącznej kwocie (po przeliczeniu na PLN) 842.000 tys. zł.Ogółem – w roku 2002 ze środków budżetu państwa przewidywano dofinansowanie zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich kwotą 1.100.000 tys. zł.

Kontrakty wojewódzkie przewidywały również wkład jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 903.730,379 tys. zł, w tym: samorządów województw – 80.436,3 tys. zł; samorządów powiatów – 154.948,649 tys. zł; samorządów gmin – 462.106,008 tys. zł oraz innych podmiotów uczestniczących w realizacji zadań wynikających z kontraktów w kwocie 206.239,422 tys. zł. (TABELA NR 1)TABELA NR 1: ŚRODKI WŁASNE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ TZW. INNYCH PODMIOTÓW UDOSTĘPNIONE NA WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAN KONTRAKTU – 2002 – PLAN (w zł) na podst. „Porozumień...zmieniających kontrakty wojewódzkie”

WOJEWÓDZTWO

ŚRODKI SAMORZ.

WOJEWÓDZKIEGO

ŚRODKI SAMORZ.

POWIATOWYCH

ŚRODKI SAMORZ.

GMINNYCH

ŚRODKI INNYCH

PODMIOTÓW

RAZEM

DOLNOŚLĄSKIE

4 377 850

7 265 790

32 136 580

33 734 730

77 514 950

KUJ.-POMORSKIE

2 409 000

1 391 000

18 398 000

660 000

22 858 000

LUBUSKIE

29 318 000

0

1 334 000

0

30 652 000

LUBELSKIE

3 121 000

10 117 000

55 567 000

179 000

68 984 000

ŁÓDZKIE

3 266 000

19 114 000

6 091 000

10 377 000

38 848 000

MAŁOPOLSKIE

14 312 000

3 421 000

25 313 000

36 711 000

79 757 000

MAZOWIECKIE

0

17 507 589

156 814 697

7 771 380

182 093 666

OPOLSKIE

4 285 850

500 000

23 397 810

29 924 100

58 107 760

PODKARPACKIE

6 083 900

8 370 900

40 253 900

1 284 000

55 992 700

PODLASKIE

1 100 000

336 000

23 702 000

33 433 750

58 571 750

POMORSKIE

3 370 000

2 704 000

16 593 000

15 354 000

38 021 000

ŚLĄSKIE

3 780 000

76 269 000

0

12 164 000

92 213 000

ŚWIĘTOKRZYSKIE

560 000

1 550 000

6 760 000

2 414 000

11 284 000

WARM.-MAZURSKIE

2 068 700

6 252 370

31 635 021

19 492 462

59 448 553

WIELKOPOLSKIE

1 145 000

150 000

150 000

1 000 000

2 445 000

ZACH.POMORSKIE

1 239 000

0

23 960 000

1 740 000

26 939 000

OGÓŁEM

80 436 300

154 948 649

462 106 008

206 239 422

903 730 379


a) Rezerwa celowa cz.83 poz. 49

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich (rezerwa celowa cz. 83 poz. 49 załącznika nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2002 – Dziennik Ustaw Nr 30/2002, poz. 275) była uruchamiana na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2002 wprowadzanych na podstawie wniosków:  1. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (dotyczyły one zaliczek na inwestycje wieloletnie samorządu terytorialnego oraz na zadania własne i były składane w okresie do czerwca 2002 r. tj. do momentu podpisania „Porozumień w sprawie zmiany kontraktów wojewódzkich...”), oraz

  2. właściwego terytorialnie wojewody.

W roku 2002 realizowano w ramach kontraktów 2 395 zadań. Część z nich (ok. 25-30%, w tym wszystkie inwestycje wieloletnie jst, część zadań z zakresu infrastruktury drogowej oraz ochrony zdrowia, oświaty i wychowania) były zadaniami kontynuowanymi. Bardzo zróżnicowany był też zakres rzeczowy poszczególnych zadań (od budowy albo kontynuacji budowy dużych, skomplikowanych, pochłaniających duże środki obiektów szpitalnych i oświatowych; znaczących w skali regionu odcinków wodociągów, dróg lokalnych, kompleksowych oczyszczalni ścieków po drobne inwestycje w zakresie modernizacji szkół publicznych, lokalnych instalacji energetycznych, wodnych, kanalizacyjnych, budowy boisk sportowych, zadania z zakresu estetyzacji otoczenia miejscowego itp.). Wachlarz i różnorodność zadań mieściły się w ramach określonych priorytetami Programu wsparcia. Wśród ogólnej liczby zadań zawarto także – w finansowych ramach określonych w „Porozumieniach w sprawie zmiany kontraktów...” – zadania o charakterze nieinwestycyjnym (realizowane głównie w obszarach „rozwój zasobów ludzkich” oraz „wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw”)

Zadania wynikające z kontraktów dofinansowano ze środków budżetu państwa kwotą 1.046.036 tys. zł co stanowi 95,09% planu po zmianach wprowadzonych na podstawie podpisanych w czerwcu 2002 r. „Porozumień w sprawie zmiany kontraktów wojewódzkich...”, czyli kwoty 1.100.000 tys. zł która nie uwzględnia 1.165.200 tys. zł pochodzących z programów pomocowych i współfinansowania tych programów ze strony polskiej (TABELA NR 1). Do budżetu państwa zwrócono kwotę 4.899,413 tys. zł niewykorzystanych z różnych przyczyn (brak zdolności współfinansowania, nie zakończenie procedury przetargowej, wycofanie się beneficjenta z realizacji zadania).TABELA NR 1: WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA UDOSTĘPNIONYCH NA WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAŃ KONTRAKTU – 2002 (w zł)

WOJEWÓDZTWO

LIMIT WG PROGRAMU WSPARCIA (kolumna IV)

WYKONANIE

KWOTOWE

WYKONANIE %

DOLNOŚLĄSKIE


62 210 000

51 951 000

83,51

KUJAWSKO-POMORSKIE


50 315 000

50 097 900

99,57

LUBUSKIE


5 500 000

5 499 490

99,99

LUBELSKIE


61 580 000

61 580 000

100,00

ŁÓDZKIE


49 800 000

44 128 650

88,61

MAŁOPOLSKIE


91 125 000

79 571 106

87,32

MAZOWIECKIE


273 525 000

271 678 000

99,32

OPOLSKIE


16 955 000

16 916 940

99,78

PODKARPACKIE


48 000 000

47 690 000

99,35

PODLASKIE


12 750 000

8 682 000

68,09

POMORSKIE


75 940 000

73 982 000

97,42

ŚLĄSKIE


101 200 000

97 340 700

96,19

ŚWIĘTOKRZYSKIE


61 000 000

59 527 700

97,59

WARM.-MAZURSKIE


50 515 000

46 095 510

91,25

WIELKOPOLSKIE


117 835 000

109 645 000

93,05

ZACH.POMORSKIE

21 750 000

21 650 000

99,54

OGÓŁEM

1 100 000 000

1 046 035 996

95,09

Zatem, mimo iż „Porozumienia w sprawie zmiany kontraktów wojewódzkich...” zostały formalnie podpisane dnia 13 czerwca 2002 r., natomiast kolejne zmieniające je oświadczenia podpisywano 4 października (woj. śląskie) oraz 30 grudnia (województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie i pomorskie) a zadania w nich zawarte podlegają zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych procedurze przetargowej, osiągnięto relatywnie wysoki stopień ich realizacji (średnia 95,09%; najniższy wskaźnik: 68,09% – podlaskie; najwyższy: 100% – lubelskie, 99,9% – lubuskie).

Stosunkowo niskie wykonanie kontraktu w woj. podlaskim znajduje obiektywne uzasadnienie w fakcie, iż z limitu określonego w Programie wsparcia dla tego województwa w kwocie 12.750 tys. zł aż 3.857 tys. zł (tj. ponad 30%) uznano – w trybie ustawowym – za niewygasające z upływem roku budżetowego.Wkład samorządów terytorialnych w finansowanie zadań ujętych w kontraktach wyniósł 804.987,3 tys. zł, co stanowi 89,07% zakładanej kwoty (TABELA NR 3). W przypadku pięciu województw (kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego) rzeczywiste finansowanie było wyższe od zakładanego. W poszczególnych województwach mieściło się ono w granicach od 17,9 % (zachodniopomorskie) do 182 % (województwo podkarpackie).

Na taki stan rzeczy, w świetle raportów sporządzonych w urzędach wojewódzkich, wpłynęły co najmniej dwie przyczyny:

  1. niewłaściwe kalkulowanie własnych możliwości przez samorządy, które albo nie doszacowywały swych dochodów (ta opcja była częstsza i dotyczyła zwłaszcza samorządów powiatowych; przykładowo: w woj. lubuskim – deklaracja 0,00 zł, wykonanie 110,9 tys. zł; w woj. lubelskim – deklaracja 10,1 mln zł, wykonanie 19,4 mln zł; w woj. podkarpackim – deklaracja 8,4 mln zł, wykonanie 12,3 mln zł). Biorąc pod uwagę całościowy udział strony samorządowej we współfinansowaniu zadań kontraktu, odnotowano także sytuacje przeciwne, gdy samorządy szacowały jego wielkość zbyt optymistycznie i zawyżały deklarowany ogólny udział własny (przykłady: woj. zachodniopomorskie – deklaracja 26,9 mln zł, wykonanie 4,8 mln zł; woj. lubuskie – deklaracja 30,6 mln zł, wykonanie 8,9 mln zł)2;

  2. rozziew w zakresie deklaracji i realizacji środków przez tzw. podmioty inne, w tym prywatne. W większości województw środki udostępnione przez podmioty inne były mniejsze od deklarowanych. Różnice te wynosiły od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów złotych (przykładowo: przedział 200-700 tys. zł – w woj. lubelskim, mazowieckim; przedział od 1 do 11 mln zł – w woj. pomorskim, podlaskim, małopolskim). W zaledwie 4 województwach (kujawsko-pomorskim, podkarpackim, śląskim i zachodniopomorskim) podmioty inne udostępniły samorządom na dofinansowanie zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich kwoty wyższe od deklarowanych. Zjawisko to wskazuje na potrzebę pilnego, nowego, ustawowego uregulowania kwestii dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwestii związanych z udziałem w montażu finansowym tzw. podmiotów innych (zwłaszcza prywatnych), w szczególności zaś konsekwencji przez nie ponoszonych w przypadku niewywiązania się z obowiązku udostępnienia deklarowanych środków.

TABELA NR 3: ŚRODKI WŁASNE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ TZW. INNYCH PODMIOTÓW UDOSTĘPNIONE NA WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAN KONTRAKTU – 2002 – WYKONANIE (w zł) na podst. „Raportów rocznych...”

WOJEWÓDZTWO

ŚRODKI SAMORZ.

WOJEWÓDZKIEGO

ŚRODKI SAMORZ.

POWIATOWYCH

ŚRODKI SAMORZ.

GMINNYCH

ŚRODKI INNYCH

PODMIOTÓW

RAZEM

% WYK.

DOLNOŚLĄSKIE

3 225 140

8 120 510

26 346 710

21 928 340

59 620 700

76,92

KUJ.-POMORSKIE

3 968 700

1 190 900

11 435 300

1 148 000

17 742 900

77,62

LUBUSKIE

1 000 000

110 960

7 859 500

0

8 970 460

29,27

LUBELSKIE

3 176 000

19 445 000

51 537 000

347 000

74 505 000

108,00

ŁÓDZKIE

2 060 400

2 253 798

9 495 529

3 851 005

17 660 732

45,46

MAŁOPOLSKIE

19 560 203

4 610 385

28 440 862

22 841 455

75 452 905

94,60

MAZOWIECKIE

0

5 619 365

162 093 824

6 396 869

174 110 058

95,62

OPOLSKIE

1 762 990

49 870

10 466 700

8 393 770

20 673 330

35,58

PODKARPACKIE

1 770 100

12 282 600

76 062 400

11 837 800

101 952 900

182,08

PODLASKIE

901 410

255 140

11 513 190

16 458 010

29 127 750

49,73

POMORSKIE

2 441 000

0

20 084 000

(powiaty + gminy)10 299 000

32 824 000

86,33

ŚLĄSKIE

598 701

80 219 311

16 713 968

17 520 932

115 052 912

124,77

ŚWIĘTOKRZYSKIE

957 500

845 000

4 382 500

977 100

7 162 100

63,47

WARM.-MAZURSKIE

1 733 423

6 731 301

36 635 189

18 212 565

63 312 478

106,50

WIELKOPOLSKIE

1 145 000

0

0

844 300

1 989 300

81,36

ZACH.POMORSKIE

1 303 960

0

1 081 925

2 443 889

4 829 774

17,93

OGÓŁEM

45 604 527

141 734 140

474 148 597

143 500 035

804 987 299

89,07

Przedstawione wartości liczbowe dotyczące wkładu finansowego strony samorządowej, nie oddają w sposób jednoznaczny istoty poziomu współfinansowania. Zaniżony wkład strony samorządowej mógłby wskazywać na równoległe zaistnienie zakłóceń poziomu współfinansowania. Wniosek taki można będzie zweryfikować po przeprowadzeniu pogłębionej analizy w obrębie poszczególnych regionów, priorytetów, działań i zadań. W niniejszym sprawozdaniu przedstawione są w sposób uporządkowany dane finansowe; pełna, wielopłaszczyznowa analiza rezultatów ujawni – o ile takie będą – przypadki naruszenia poziomu współfinansowania określonego w pierwotnym tekście kontraktu oraz zdecyduje o wszczęciu procedur przewidzianych w takich przypadkach przez art. 93 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155/ 1998, poz. 1014; Nr 38/ 1999, poz. 360, Nr 49/ 1999, poz. 485; Nr 70/ 1999, poz. 778; Nr 110/ 1999, poz. 1255; Nr 6/ 2000, poz. 69; Nr 12/ 2000, poz. 136; Nr 48/ 2000, poz. 550; Nr 95/ 2000, poz. 1041; Nr 119/ 2000, poz. 1251; Nr 122/ 2000, poz. 1315; Nr 45/ 2001, poz. 497; Nr 46/ 2001, poz. 499; Nr 88/ 2001, poz. 961; Nr 98/ 2001, poz. 1070; Nr 100/ 2001, poz. 1082; Nr 102/ 2001, poz. 1116; Nr 106/ 2001, poz. 1149; Nr 156/ 2002, poz. 1300; Nr 200/ 2002, poz. 1685; Nr 15/ 2003, poz. 148, Nr 45/ 2003, poz. 391; dalej: ustawa o finansach publicznych) oraz art. 44 ust. 7 i 8 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 150/ 1998, poz. 983, Nr 162/ 1998, poz. 1119, Nr 95/ 2000, poz. 1041, Nr 39/2001, poz. 459, Nr 55/ 2001, poz. 574, Nr 145/ 2001, poz. 1623, Nr 200/ 2002, poz. 1682, Nr 216/ 2002, poz. 1826, dalej: ustawa o dochodach jst).

W przypadku kilku województw, np. dolnośląskiego i pomorskiego, potrzebna była


– w ramach zgodnych oświadczeń przyjmowanych w trzecim kwartale ubiegłego roku – regulacja poziomu współfinansowania w celu uniknięcia nieprawidłowości w tym zakresie. Dokonywano tego wg następujących zasad:

  1. limit środków budżetu państwa udostępnianych na realizację zadań kontraktów wojewódzkich w ramach Programu wsparcia był wartością stałą, określoną w ustawie budżetowej;

  2. dopuszczalne były, zgodnie z § 8a Programu wsparcia, przesunięcia środków z części limitu przeznaczonej na finansowanie inwestycji wieloletnich jst do części limitu przeznaczonej na tzw. zadnia własne;

  3. poziom współfinansowania określony w pierwotnym kontrakcie pozostaje niezmieniony przy możliwych, proporcjonalnych zmianach kwot z zastrzeżeniem nienaruszalności limitu środków z budżetu państwa określonego w Programie wsparcia dla każdego z województw.

W kontraktach wojewódzkich, zgodnie z założeniami Programu wsparcia, zawarto dwie grupy zadań: pierwsza to inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego; druga
– inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez podmioty uprawnione na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (tzw. zadania własne). Środki na finansowanie (współfinansowanie) z budżetu państwa zadań grupy pierwszej są wymienione w załączniku nr 3a do Programu wsparcia w kolumnie „1”, grupy drugiej w kolumnie „2”.

: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
rdonlyres -> Rodzaj sprawozdania

Pobieranie 1.04 Mb.

  1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna