Ministerstwo


B) ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ CZ. 83 POZ. 49 W ZAKRESIE NIE DOTYCZĄCYM INWESTYCJI WIELOLETNICH JSTPobieranie 1.04 Mb.
Strona4/6
Data27.04.2016
Rozmiar1.04 Mb.
1   2   3   4   5   6

B) ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ CZ. 83 POZ. 49 W ZAKRESIE NIE DOTYCZĄCYM INWESTYCJI WIELOLETNICH JST


Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2002 kwota dotacji celowej z budżetu państwa przewidzianej na realizację Programu wsparcia w 2002 r. wynosiła 1.100.000 tys. zł.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Przyjęcia programu wsparcia na lata 2001-2002, planowana kwota na realizację inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego wynosiła 725.00,00 tys. zł.

Kwota ta uległa zmniejszeniu do 613.28,00 tys. zł, w wyniku zmian, które umożliwiają przepisy § 8a Programu wsparcia. Na mocy postanowień tego paragrafu, samorząd województwa może ograniczyć finansowanie inwestycji wieloletnich jst (w stosunku do limitów określonych w programie wsparcia) i przeznaczyć środki z budżetu państwa na inne zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach kontraktu wojewódzkiego.

Sytuacja taka wystąpiła w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim i świętokrzyskim. W szczególnie dużej skali zjawisko to wystąpiło w woj. mazowieckim, w którym przewidziane w Programie wsparcia środki na finansowanie zadań własnych jst zwiększono siedmiokrotnie, w woj. podkarpackim czterokrotnie czy dwukrotnie w woj. świętokrzyskim.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem na finansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego przewidziano kwotę w wysokości 375.000,00 tys. zł. Została ona zwiększona w wyniku przesunięć ze środków przeznaczonych na inwestycje wieloletnie jst do 486.171,48 tys. zł i wykorzystana przez samorządy w 93,44%.

Sytuacja odwrotna, tzn. zmniejszenie zaplanowanej kwoty na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wystąpiła w woj. kujawsko-pomorskim, w którym przewidzianą w Programie wsparcia kwotę w wysokości 17.915,00 tys. zł zmniejszono do 11.315,00 tys. zł i przeznaczono na finansowanie inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego.

Z przedstawionych przez samorządy raportów wynika, że dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację kontraktów wojewódzkich została wykorzystana średnio w 93,5 %. Najmniejsze wykorzystanie wystąpiło w woj. podlaskim (68 %), najwyższe w woj. lubelskim (100 %).

Środki przewidziane na rok 2002 w Programie wsparcia w na realizację programów Phare SSG 2001 i 2002 będą uruchomione dopiero w roku 2003 tj. w momencie rozpoczęcia ich realizacji, a tym samym finansowania projektów edycji 2001 programu Phare SSG.

Mimo to, zgodnie z przyjętym w Programie wsparcia systemem sprawozdawczości, ww. środki zostały zawarte w sprawozdaniu z realizacji kontraktów wojewódzkich za 2002 r., w TABELI 3A, uwzględniającej środki z rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie programów rozwoju regionalnego (cz. 83, poz. 55).

Przedstawienie danych w obowiązującej formie, w związku z odmiennym trybem uruchamiania środków Phare i krajowego współfinansowania objętych tymi programami projektów, powoduje zniekształcenie oceny wykorzystania środków z budżetu państwa na wsparcie działań i zadań wynikających z programów wojewódzkich 2002 r. Z tego też względu poniżej zamieszczono TABELĘ 3A1, prezentującą rzeczywiste wykorzystanie środków.TABELA NR 3A1: ROZLICZENIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WSPARCIE DZIAŁAŃ I ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH ZA 2002 R. (ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM 3A DO PROGRAMU WSPARCIA) W TYS. ZŁWkład budżetu państwa


Dotacje na wspieranie zadań wynikających z programów wojewódzkich, przeznaczonych do objęcia kontraktami wojewódzkimiŁącznie

1

2

3

4

I

II

III

IV

V*

VI*

Dolnośląskie
Plan

62 210,00

41 750,00

20 460,00

0,00

0,00

Plan po zmianach**

62 210,00

27 418,00

34 792,00

0,00

0,00

Realizacja

51 951,00

24 838,00

27 113,00

0,00

0,00

Realizacja w %

83,51

90,59

77,93

0,00

0,00

Kujawsko-Pomorskie
Plan

50 315,00

32 400,00

17 915,00

0,00

0,00

Plan po zmianach**

50 315,00

39 000,00

11 315,00

0,00

0,00

Realizacja

50 097,90

39 000,00

11 097,90

0,00

0,00

Realizacja w %

99,57

100,00

98,08

0,00

0,00

Lubelskie
Plan

61 580,00

10 950,00

50 630,00

0,00

0,00

Plan po zmianach**

61 580,00

7 250,00

54 330,00

0,00

0,00

Realizacja

61 580,00

3 880,00

57 700,00

0,00

0,00

Realizacja w %

100,00

53,52

106,20

0,00

0,00

Lubuskie
Plan

5 500,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

Plan po zmianach**

5 500,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

Realizacja

5 499,49

0,00

5 499,49

0,00

0,00

Realizacja w %

99,99

0,00

99,99

0,00

0,00

Łódzkie
Plan

49 800,00

31 050,00

18 750,00

0,00

0,00

Plan po zmianach**

49 800,00

31 710,00

18 090,00

0,00

0,00

Realizacja

44 128,65

28 610,00

15 518,65

0,00

0,00

Realizacja w %

88,61

90,22

85,79

0,00

0,00

Małopolskie
Plan

91 125,00

35 150,00

55 975,00

0,00

0,00

Plan po zmianach**

91 125,00

35 150,00

55 975,00

0,00

0,00

Realizacja

79 571,11

30 367,86

49 203,25

0,00

0,00

Realizacja w %

87,32

86,40

87,90

0,00

0,00

Mazowieckie
Plan

273 525,00

266 250,00

7 275,00

0,00

0,00

Plan po zmianach**

273 525,00

219 000,00

54 525,00

0,00

0,00

Realizacja

271 678,00

219 000,00

52 678,00

0,00

0,00

Realizacja w %

99,32

100,00

96,60

0,00

0,00

Opolskie
Plan

16 955,00

0,00

16 955,00

0,00

0,00

Plan po zmianach**

16 955,00

0,00

16 955,00

0,00

0,00

Realizacja

16 916,94

0,00

16 916,94

0,00

0,00

Realizacja w %

99,78

0,00

99,78

0,00

0,00

Podkarpackie
Plan

48 000,00

42 500,00

5 500,00

0,00

0,00

Plan po zmianach**

48 000,00

27 400,00

20 600,00

0,00

0,00

Realizacja

47 690,00

27 400,00

20 290,00

0,00

0,00

Realizacja w %

99,35

100,00

98,50

0,00

0,00

I

II

III

IV

V*

VI*

Podlaskie
Plan

12 750,00

7 250,00

5 500,00

0,00

0,00

Plan po zmianach**

12 750,00

0,00

12 750,00

0,00

0,00

Realizacja

8 682,00

0,00

8 682,00

0,00

0,00

Realizacja w %

68,09

0,00

68,09

0,00

0,00

Pomorskie
Plan

75 940,00

52 400,00

23 540,00

0,00

0,00

Plan po zmianach**

75 940,00

35 300,00

40 640,00

0,00

0,00

Realizacja

73 982,00

34 271,00

39 711,00

0,00

0,00

Realizacja w %

97,42

97,08

97,71

0,00

0,00

Śląskie
Plan

101 200,00

95 700,00

5 500,00

0,00

0,00

Plan po zmianach **

101 200,00

91 200,52

9 999,48

0,00

0,00

Realizacja

97 340,70

87 342,00

9 998,70

0,00

0,00

Realizacja w %

96,19

95,77

99,99

0,00

0,00

Świętokrzyskie
Plan

61 000,00

55 500,00

5 500,00

0,00

0,00

Plan po zmianach**

61 000,00

48 000,00

13 000,00

0,00

0,00

Realizacja

59 527,70

47 032,00

12 495,70

0,00

0,00

Realizacja w %

97,59

97,98

96,12

0,00

0,00

Warmińsko-Mazurskie

Plan

50 515,00

3 150,00

47 365,00

0,00

0,00

Plan po zmianach**

50 515,00

3 150,00

47 365,00

0,00

0,00

Realizacja

46 095,51

3 150,00

42 945,51

0,00

0,00

Realizacja w %

91,25

100,00

90,67

0,00

0,00

Wielkopolskie
Plan

117 835,00

34 700,00

83 135,00

0,00

0,00

Plan po zmianach**

117 835,00

33 000,00

84 835,00

0,00

0,00

Realizacja

109 645,00

30 700,00

78 945,00

0,00

0,00

Realizacja w %

93,05

93,03

93,06

0,00

0,00

Zachodniopomorskie

Plan

21 750,00

16 250,00

5 500,00

0,00

0,00

Plan po zmianach**

21 750,00

16 250,00

5 500,00

0,00

0,00

Realizacja

21 650,00

16 150,00

5 500,00

0,00

0,00

Realizacja w %

99,54

99,38

100,00

0,00

0,00

Ogółem plan

1 100 000,00

725 000,00

375 000,00

0,00

0,00

Ogółem po zmianach**

1 100 000,00

613 828,52

486 171,48

0,00

0,00

Realizacja ogółem

1 046 036,00

591 740,86

454 295,14

0,00

0,00

Ogółem realizacja w %

95,09

96,40

93,44

0,00

0,00

* Wartości zerowe w kolumnach V i VI wynikają z faktu, iż w ustawie budżetowej na rok 2002 (w odróżnieniu do roku 2001) nie wydzielono takich środków.

**Zmian dokonywano na podstawie oświadczeń dwóch stron - zgodnie z paragrafem 8a Programu wsparcia  1. środki określone w kalkulacji limitów na województwa na rozliczenie inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego

  2. środki określone w kalkulacji limitów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

  3. środki określone w kalkulacji limitów na województwa jako dotacje na inwestycje w zakresie ochrony zdrowia dla jednostek samorządu terytorialnego

  4. środki będące w dyspozycji wojewodów na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego i realizowanych w ramach zadań o których mowa w załączniku 1 do Programu wsparcia

: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
rdonlyres -> Rodzaj sprawozdania

Pobieranie 1.04 Mb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna