Ministerstwo


C) RZECZOWE REZULTATY REALIZACJI KONTRAKTÓWPobieranie 1.04 Mb.
Strona5/6
Data27.04.2016
Rozmiar1.04 Mb.
1   2   3   4   5   6

C) RZECZOWE REZULTATY REALIZACJI KONTRAKTÓW


Wśród zadań realizowanych w ramach kontraktów wojewódzkich 2002 r., występowały zadania z zakresu: oświaty, ochrony zdrowia, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki społecznej, rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury technicznej i transportowej oraz tzw. pozostałe.

1. ZADANIA OŚWIATOWE

W raportach wojewódzkich podkreśla się, że realizacja w ramach kontraktu wojewódzkiego w 2002 r. zadań z zakresu oświaty przyczyniła się do poprawy i podniesienia poziomu nauczania. Zadania te dotyczyły zarówno placówek oświatowych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkolnictwa wyższego.

Wśród zadań oświatowych realizowano zadania polegające przede wszystkim na powiększeniu powierzchni dydaktycznej, w wyniku czego zmodernizowano i wybudowano dodatkowe sale do nauki oraz sale gimnastyczne (np. w woj. wielkopolskim wybudowano 240 sal dydaktycznych, warmińsko-mazurskim – 216, świętokrzyskim – 191, lubelskim – 173, łódzkim – 98).

Następną grupą zadań oświatowych były zadania związane z komputeryzacją szkół, co pozwoliło na przykład na: utworzenie Regionalnego Systemu Informacji Pedagogicznej (w woj. dolnośląskim), informatyzacji bibliotek pedagogicznych (w woj. podkarpackim), zakup sprzętu komputerowego do szkolnych pracowni internetowych (np. w woj. podlaskim zakupiono sprzęt do 101 pracowni).

Dofinansowanie w ramach kontraktu wojewódzkiego zadań z zakresu oświaty umożliwiło również zakup autobusów szkolnych, powstanie Centrów Kształcenia Ustawicznego, Ośrodków Metodycznych łącznie z terenowymi punktami doradztwa metodycznego oraz Parków Naukowo-Technologicznych.

Z przedstawionych danych wynika, że w województwach występowało dość duże zróżnicowania wyboru zadań jakie mogły być realizowane w zakresie oświaty. Większość z nich stanowiły jednak zadania związane z rozbudową bazy dydaktyczno-sportowej.2. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA

Zadania z tego zakresu wykazały również duży stopień zróżnicowania. Realizowane były zadania należące do grupy inwestycji wieloletnich oraz zadania własne jednostek samorządu terytorialnego.

Większość z zadań posiadało charakter remontowy i budowlano-montażowy a ich realizacja spowodowała znaczne zwiększenie powierzchni oraz podniesienie standardu placówek lecznictwa zamkniętego, otwartego, sanatoryjnego oraz placówek ratownictwa medycznego.

Niektóre zadania dotyczyły wstępnej fazy przygotowywania inwestycji szpitalnych (np. w woj. opolskim i pomorskim), szkoleń średniego personelu medycznego (np. w woj. podlaskim), zakupu aparatury medycznej (np. w woj. lubelskim, łódzkim i podlaskim) oraz komputeryzacji szpitali (np. w woj. łódzkim).3. ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY

Zadania te posiadały przede wszystkim charakter remontowy i budowlano-montażowy.

Obiektami, które remontowano i odrestaurowywano były np. budynki filharmonii (np. w woj. dolnośląskim, łódzkim i podlaskim), muzea (np. w woj. dolnośląskim, małopolskim, opolskim), centra kongresowo-szkoleniowe (np. w woj. małopolskim), zabytkowe kamienice (np. w woj. podkarpackim) oraz budynki operowe (w woj. śląskim).

4. ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Realizowano je tylko w woj. dolnośląskim, podkarpackim i podlaskim.

Dotyczyły głównie budowy basenów łącznie z zapleczem, boisk sportowych, budowy i modernizacji obiektów rekreacyjno-sportowych oraz hal widowiskowo-sportowych.

5. OPIEKA SPOŁECZNA

Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane były w następujących województwach: dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Realizacja zadań w tym zakresie polegała na modernizacji i remontach budynków Domów Pomocy Społecznej. Niektóre z obiektów uzyskały standard odpowiadający wymogom UE (np. w woj. podkarpackim).

Należy podkreślić, że najwięcej zadań dotyczących opieki społecznych zrealizowano w woj. mazowieckim i podlaskim.6. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości miały dość zróżnicowany charakter. Dotyczyły one budowy hal wystawienniczych (np. w woj. lubelskim), usług konsultacyjnych i doradczych (woj. małopolskim), adaptacji pomieszczeń dla firm (np. w woj. małopolskim), powstania funduszy poręczeń kredytowych (np. w woj. opolskim, pomorskim) oraz centrów obsługi inwestora (np. w woj. opolskim), powstanie inkubatorów przedsiębiorczości (np. w woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie), szkoleń mających na celu możliwości przekwalifikowania się (w woj. podlaskim) oraz wyposażenia w sprzęt komputerowy ośrodków wspierania przedsiębiorczości (np. w woj. wielkopolskim).7. KANALIZACJA I SANITYZACJA WSI

W zakresie rzeczowym wyróżniają się przede wszystkim zadania należące do grupy działań


– Ochrona środowiska. Polegały one na budowie i modernizacji składowisk odpadów w wyniku czego nastąpiła poprawa warunków sanitarno-zdrowotnych terenów (np. w woj. lubelskim, opolskim), budowie kanalizacji na obszarach wiejskich (np. w woj. lubuskim), zakupy wodomierzy (np. w woj. małopolskim), budowa przydomowych oczyszczalni (np. w woj. małopolskim), budowa kolektorów ścieków sanitarnych oraz wybudowanie kilku tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnej (np. w woj. podlaskim) itp.

Zadania realizowane w tym zakresie przyczyniły się do poprawy stanu sanitarnego obszarów wiejskich, miejskich oraz poprawy warunków bytowania w wielu gospodarstwach wiejskich oraz w miastach.8. WODOCIĄGI

W wielu województwach wybudowano od kilku do kilkunastu tysięcy mb sieci wodociągowej, dzięki czemu nowe miejscowości uzyskały dostęp do sieci wodociągowej (np.44 w woj. mazowieckim)9. TRANSPORT

Dzięki zadaniom realizowanym w ramach kontraktów wojewódzkich nastąpiła w wielu województwach poprawa warunków dla transportu kołowego. Wybudowano obwodnice, modernizowano drogi wszystkich kategorii, zwiększono nośność dróg, modernizowano i przebudowywano mosty. Zadania te spowodowały zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz poprawiły komfort podróżowania, skróciły czas podróży.

Ponadto zostały zrealizowane zadania należące do tzw. grupy – pozostałe, do których można zaliczyć zarówno zadania o charakterze inwestycyjnym oraz tzw. projekty miękkie.

TABELA NR 4: RZECZOWE REZULTATY REALIZACJI KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH W 2002 R. (ZGODNIE Z ZAŁ. 5 DO PROGRAMU WSPARCIA)

Zadania
oświatowe

Ochrona zdrowia

Kultura

Kultura fizyczna i sport

Opieka
społeczna

Rozwój
przedsiębiorczości

Kanalizacja
i sanitacja

Wodociągi

Transport

Pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

02 - Dolnośląskie

- 13 nowych oddziałów

- wzrost liczby uczniów o 750

- wzrost powierzchni szczelnych dachów w budynkach oświatowych o 1623 m2

- wzrost liczby zatrudnionych nauczycieli

- 43 nowe stanowiska komputerowe

- wzrost powierz. dydaktycznej o 360 m2

- 20 nowych stanowisk metrologii warsztatowej

- liczba absolwentów wchodzących na rynek pracy – 200

– liczba absolwentów biorąca udział w szkoleniach– 200
– utworzenie Regionalnego Systemu Informacji Pedagogicznej (stworzenie centralnej bazy komputerowej: 1 milion rekordów, skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie informacji z kilku godzin do kilku minut, skrócenie czasu opracowywania książek o 80%)

- 44 nowe miejsca pracy

- nowa centrala telefoniczna

- 5 sal gimnastycznych


- 168 sal lekcyjnych

- 6 oddziałów szpitalnych

(- 83 łóżka -1200 m okładzin – 120 m glazury – 450 uchwytów o poręczy wzdłuż ciągów komunikacyjnych)

- nowy ośrodek dokonujący usług sterylizacyjnych (w promieniu 60 km)

– wzrost powierzchni terapeutycznej o 197 m2

- oddano do użytku sanatoryjny punkt żywienia dla 140 kuracjuszy

– 58 nowych miejsc pracy

– zakupiono 1 angiograf

– 12 wyremontowanych sal

– 5 poradni, m.in. chorób zawodowych (psychologiczna, psychiatryczna, logopedyczna, foniatryczna)

– oddano budynek szpitalny o kubaturze 23 tys. m2 (w tym powierzchnia poradni 255 m2)

- 8 gabinetów z zapleczem o powierzchni 584 m2

- zwiększenie liczby wykonanych procedur medycznych o ok. 7 na hospitalizowanego

- powierzchnia wyremontowanego budynku szpitalnego-300 m2


- wzrost liczby zrewaloryzowanych obiektów w strefie Starego Miasta o ok. 45%
- skrócenie czasu przejazdu przez miasto o ok. 50% (o ok. 20 minut) w Gryfowie Śląskim

– odtworzenie 8 elementów wystroju architektonicznego zabytkowego ratusza w Oławie

– zwiększenie liczby miejsc na widowni w Filharmonii w Jeleniej Górze o 511 miejsc.

– obiekt kulturalno użytkowy z salą na 200 osób i 40 miejsc noclegowych (Dom Współpracy w Głosce)

– wzrost liczby organizowanych imprez masowych o 25%

- zrekonstruowanie dachu nad budynkiem głównym Ossolineum – 3655 m2

- wzrost liczby osób odwiedzających muzea o 300 osób


- 50 utworzonych miejsc pracy

- liczba osób korzystających z obiektu basenu w Kudowie Zdroju -200 os/h.- usunięcie barier architektonicznych w 2 budynkach

- 3 km zbudowanej sieci energetycznej

- wzrost liczby dostawców produktów rolnych o 40 dostawców- zmniejszenie ścieków nieczyszczonych o 14,6 m3/d

- długość sieci kanalizacyjnej i sanitarnej – 9862 mb

– uzyskanie wydajności oczyszczalni ścieków 90000 m3/d

-zwiększenie

sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Warta Bolesławiecka do 95 km

- zlikwidowanie 228 przydomowych szamb

- wzrost skanalizowanych gospodarstw przydomowych o ok. 1650

- redukcja zanieczyszczeń azotu o 199 kg/d; fosforu o 39 kg/d - zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do wód o 238,92 m3

- wzrost liczby ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków o 141 osób

- likwidacja 27 dzikich wysypisk


- wybudowano 5 km sieci burzowej

- 23 umowy z wykonawcami na podłączenie do sieci kanalizacji w gminie Żórawina

- 128 gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej


- sieć wodociągowa 18498,5 mb

–1 pompownia

–1 zbiornik

– modernizacja stacji uzdatniania wody

-dł. Sieci rozdzielczej 7,4 km

–dodatkowe ujęcie wody

–wzrost przyłączy do istniejących o 8,1%

- wzrost potencjalnych możliwości przyłączenia do wodociągu o 14,9%

- 1 kontenerowa przepompownia


- 8693 m zbudowanych dróg

- poprawa parametrów obwodnicy wsi Mielęcin o 100%

- zwiększenie liczby samochodów korzystających z drogi o 9,7%

- zwiększenie prędkości komunikacyjnej na ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze o 20% (skrócenie czasu przejazdu na ul. Sudeckiej o ok. 10 minut)

- zwiększenie nośności drogi ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze z 80kN do 100kN:

- skrócenie dojazdu do zakładów pracy i Urzędu Celnego o 1,5 km na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE)

- skrócenie czasu przejazdu środkami komunikacji o 3 min.

- w wyniku wybudowania drogi zwiększyło się zatrudnienie w WSSE o 50 osób

- zwiększenie bezkolizyjnego parkowania pojazdu – 77 miejsc

- długość zbudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 814 m-stworzenie systemu informatycznego nakierowanego na profesjonalną obsługę doradztwa zawodowego

- stworzenie nowoczesnej bazy informacyjno-szkoleniowej -10 pomieszczeń

- uzyskanie 4 pomieszczeń dydaktycznych do prowadzenia szkoleń

- uzyskanie dodatkowych 2 pomieszczeń socjalno-mieszkalnych dla potrzeb liderów szkoleń

- stworzenie w pełni nowoczesnej bazy dydaktyczno- komputerowej


04 Kujawsko-Pomorskie

Adaptacja budynku Bursy Szkolnej nr 1 na potrzeby Związek Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku:

- zwiększenie bazy dydaktycznej, termomodernizacja obiektu,

Modernizacja budynku Kujawsko-pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu:

- termomodernizacja obiektu, polepszenie warunków nauczania,

Modernizacja budynku Kujawsko-pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu we Włocławku:

- termomodernizacja obiektu, polepszenie warunków nauczania,

Modernizacja budynku Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy

- termomodernizacja obiektu, polepszenie warunków nauczania,

Modernizacja budynku Medycznego Studium Zawodowego w Toruniu

- poprawa warunków nauczania

Modernizacja budynku Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu:

- zabezpieczenie budynku przed destrukcyjnym działaniem atmosfery-oddano do użytku Oddział Ratunkowy, Izbę Przyjęć, Stację Dializ w Szpitalu Wojewódzkim w Toruniu

- uruchomiono Oddział Rehabilitacji, Laboratorium, Spalarnię Odpadów, Kompleks Dziecięcy w Szpitalu Miejskim w Grudziądzu

-zmodernizowano Oddział Położniczo-Ginekologiczny, Blok Operacyjny, Pracownię Serologii w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku


- roboty budowlane foyer, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne instalacje wodno kanalizacyjne i elektryczne

- modernizacja elewacji, podniesienie estetyki obiektu, usuniecie zagrożeń ppoż i bhp

- zadaszenie amfiteatru, prace modernizacyjne, usuniecie zagrożeń ppoż.

- renowacja elewacji modernizacja pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych

- modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznych, kotłowni

- prace budowlane, rozbudowa zaplecza socjalnego i infrastruktury obsługi ruchu turystycznego

- modernizacja ciągów cieplnych, wymiana posadzki
- otwarcie Inkubatora Przedsiębiorczości o powierzchni 923 m2

- utworzenie Kujawsko Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych- zakończenie budowy oczyszczalni wraz z odbiorem końcowym w Grudziądzu
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na dł. 1,6 km,

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 na dł. 2,5 km,

- przebudowa mostu na dł. 41 m,

- Modernizacja drogi powiatowej nr 05498 o pow. 39336 m2 ,

- przebudowa mostu na dł. 25 m,

- modernizacja drogi powiatowej na dł. 4,157 km,

- roboty ziemne i wykonanie fundamentów pod terminal pasażerski w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy


- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Regionalnego Centrum Edukacji Informatycznej w Toruniu

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej w Bydgoszczy

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Regionalnego Ośrodka Monitoringu w Bydgoszczy

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Regionalnego Centrum Edukacji Innowacyjnej w Toruniu
06 Lubelskie

- wybudowano 173 pomieszczenia do nauki, 15 sal gimnastycznych

- rozpoczęto roboty budowlane i wykończeniowe w kolejnych 7 salach gimnastycznych

- wykonano i zmodernizowano łącznie 100 budynków szkolnych

Znaczne zwiększenie ilości pomieszczeń do nauki i bazy zaplecza dydaktyczno-sportowego pozwoliło na poprawę i podniesienie poziomu nauczania
- utworzono izbę przyjęć chorób płuc i gruźlicy szpitala w Kraśniku

- uruchomiono trzy Szpitalne Oddziały Ratunkowe (Puławy, Parczew, Ryki) wydatnie skracając czas dotarcia do poszkodowanego na obszarach miejskich i wiejskich

- zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną dla 30 szpitali

- przebudowano Sanatorium Dziecięce w Krasnobrodzie zwiększając bazę lokalową dla kuracjuszy o 60% oraz poszerzając zakres świadczonych usług w zakresie rehabilitacji i lecznictwa uzdrowiskowego
- rozpoczęto budowę hali wystawienniczej Regionalnego Centrum Targowo-Wystawienniczego o powierzchni 3200 m2, wraz z dojazdem, parkingiem na 300 miejsc oraz zapleczem magazynowo-biurowym

- kontynuowano prace przy rozbudowie składowiska odpadów dla aglomeracji lubelskiej w Rokitnie

- wykonano zaplanowane prace związane z budowa nowej i rekultywacja starej kwatery składowania odpadów w Karczowie na obszarze Roztocza Zachodniego

- trwają prace przy zakończeniu budowy zakładu sortowania i recyklingu odpadów dla Międzyrzecza Pdl., Drelowa i Trzebieszowa

- wykonano linie technologiczna do selekcji i wstępnej obróbki odpadów w Adamowie

- wybudowano 11,970 km sieci kanalizacyjnej

W rezultacie nastąpiła poprawa czystości wsi, poprawa warunków sanitarno-zdrowotnych terenów wiejskich oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, poprawa czystości cieków wodnych, rozwój infrastruktury technicznej, zwiekszenie liczby miejsc pracy.- zbudowano 118,221 km sieci wodociągowej i 800 przyłączy wodociągowych

Zwiększono stopień zwodociągowania gospodarstw wiejskich, poprawiono warunki sanitarno-zdrowotne i warunki prowadzenia działalności gospodarczej, zniwelowano istniejący niedorozwój infrastruktury sanitarnej na terenach wiejskich umożliwiając dalszy rozwój agroturystyki.- przebudowano i zmodernizowano łącznie 47,532 km dróg wszystkich kategorii, co spowodowało zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji do środowiska substancji szkodliwych a także poprawę komfortu podróżowania.
08 Lubuskie

-lokalizacja Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze

w nowocześnie wykonanym budynku, dostępnym w 100% dla osób niepełnosprawnych –poprawa stanu wykształcenia mieszkańców- zwiększenie ilości imprez kulturalnych w województwie, dzięki wyposażeniu Regionalnego Centrum animacji Kultury w Zielonej Górze w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz kamerę cyfrową

-rozwój ruchu turystycznego poprzez rozbudowę bazy turystycznej w Sławie o 4 domki bliźniacze przystosowane do obsługi turystów niepełnospra-wnych

-opracowanie mapy to-pograficznej w skali 1:50000 poszerzonej o analizę struktury agrarnej umożliwiającej bieżącą aktualizację w zakresie planowania przestrzennego terenów wiejskich województwa i informacje o stanie środowiska naturalnego (warstwa sozologiczna)

- wzrost o 37,1 km długości sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich

-poprawa jakości ścieków, zmniejszenie stężenia biogenów oraz miana coli (BZT5g 02/m³, ChZTCr g 02/m³

- likwidacja szamb

- zmniejszenie zanieczyszczeń wód gruntowych

- zmniejszenie zagrożeń epidemiologicznych

- przyrost o 1 zorganizowanych składowisk odpadów-umożliwienie mieszkańcom korzystania z ujęcia wody o lepszych parametrach

-wzrost o 51,23 km długości sieci wodociągowej na obszarach wiejskich- zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni twardej o 10,5 km

- skrócenie czasu podróży o ok. 40 min

- poprawa bezpieczeństwa ruchu,

- zmniejszenie liczby kolizji drogowych

- zmniejszenie emisji spalin

- zmniejszenie poziomu emisji hałasu

- usprawnienie komunikacji kołowej do lotniska w Babimoście


Koszary w Kostrzyniu

- zagospodarowanie mienia powojskowego,

przywrócenie funkcji miejskich poprzez modernizację 86 mieszkań (w budynkach powojskowych) o powierzchni zabudowy 1816 m²


10 Łódzkie


- 98 sal do nauki

- 101 innych pomieszczeń

- 6 sal gimnastycznych


- Szpital w Radomsku: zaplecze socjalno-techniczne: kuchnia, pralnia, hydrofornia, stacja TRAFO, magazyn mat. łatwopalnych, portiernia

- Szpital w Poddębicach: roboty adaptacyjno- wykończeniowe: Blok G –Izba Przyjęć, Oddział Opieki Długoterminowej, Blok D - Zakład Laseroterapii, I etap kanalizacji deszczowej

- Szpital w Brzezinach: roboty budowlano-montażowe: Oddział Chirurgiczno-Ortopedyczny i OIOM, Izba Przyjęć, Oddział Pomocy Doraźnej, RTG, oddano do użytku tlenownie

- Wojskowe Centrum Diagnostyki i Terapii Chorób Układu Pokarmowego: 3125 m2 powierzchni, 46 łóżek- biblioteki: zakupiono 309 komputerów, 187 drukarek, 47 skanerów, 8 kserokopiarek, 2 kamery cyfrowe, 1 aparat cyfrowy, 2 projektory

- Filharmonia Łódzka: stan surowy zamknięty

- 4 muzea: modernizacja skrzydła, remont piwnic, modernizacja sygnalizacji ppoż. oraz infrastruktury technicznej, remont elewacji

- 2 Teatry + Łódzki Dom Kultury:

modernizacja widowni (wymiana 1855 foteli), modernizacja infrastruktury technicznej, zakup centralki telefonicznej i sprzętu do uruchomienia portalu

- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im J. Piłsudskiego : wymiana okien

- Starówka Łęczycka:
modernizacja infrastruktury technicznej

2001 rok: uzyskano:

- nowych miejsc w: Domach Pomocy Społecznej -106, Środowiskowych Domach Pomocy Społecznej-20;

- 1 pralnię w stanie surowym

- kanalizacja sanitarna
- 7,6 km; 3 komory fermentacyjne, 2 osadniki wstępne i 2 wtórne, pompownia osadu powrotnego, budynek administracyjno - warsztatowy i laboratorium
- zmodernizowano drogi powiatowe na odcinku 5,93 km

- zbudowano ulice o dł. 0,56 km

- zmodernizowano ulice na odcinku o dł.1,1 km

- wybudowano oświetlenie o dł. 1,35 km

- dokonano kompleksowej modernizacji wiaduktu nad torami PKP


-PIT - zakupiono licencjonowany program dla 62 jednostek, wykonano oznakowanie w 37 punktach, 2 jednostki zakupiły sprzęt i wyposażenie;

- pozostałe zadania: adaptacja 3 pomieszczeń, zakup pierwsze-go wyposażenia, zakup serwera i oprogramowania dla 9 jednostek powiatowych dla potrzeb katastru, zakup Poltera, 4 komputerów i ortofotomapy dla powiatu tomaszowskiego


12 Małopolskie- 917 nowych pomieszczeń edukacyjnych (sale szkolne, biblioteki, hale sportowe)

- 30502 uczniów korzystających z pomieszczeńSzpital Miejski w Chrzanowie:

- komputeryzacja szpitala

(1 zestaw)

Szpital Jana Pawła II w Nowym Targu

- roboty budowlano-instalacyjne -7961 m2

- zakup wyposażenia –2881 szt.

- sprzętu medycznego dla Bakteriologii,

- mebli szpitalnych i biurowych dla Kardiologii i Neurologii

- mebli biurowych dla administracji

- mebli medycznych: (łóżka specjalistyczne, stoły operacyjne, wózki do transportu chorych)

-wyposażono w sprzęt medyczny Patologię, Prosekturę i Anatomię

- jednostki oświetleniowe-21 szt.Zamek w Niepołomicach

- 1 centrum kongresowo-szkoleniowe

- 4 pomieszczenia muzealne

Nowosądecki Park Etnograficzny

- budowa 1 amfiteatru
-usługi konsultacyjne –97 szt.

-usługi doradcze dla samorządów -67 szt.

-ilość udzielonych poręczeń-97 szt.

-zaadaptowanie pomieszczeń dla firm-30 szt.- zakup wodomierzy -3828 szt.

- połączenia sieci wodociągowej -2300 mb

- wykonanie grobli -24 421 m3

- nasypy, odmulanie -170 334 m3

- przydomowe oczyszczalnie -81 szt.

- odnowa nawierzchni -24 km

- budowa mostu -1 szt.

- budowa i naprawa chodników-10 km


- odnowienie elewacji budynków-27 szt.

- tablice informacyjne -257 szt.

- znaki informacji turystycznej -248 szt.

- moduły tematyczne portalu internetowego -7 szt.

- przewodnik multimedialny-500 szt.

14 Mazowieckie

- 33 519 uczniów

którzy mogą uczęszczać do nowych i zmodernizowanych placówek oświatowych

- oddano do użytku 2019 pomieszczeń dydaktyczno- naukowych, o powierzchni ogółem 19990 m2

- oddano do użytku 12 sal sportowych o powierzchni ogółem 7131 m2- szpital w Przasnyszu (powierzchnia użytkowa 26 514 m2, 219 łóżek, 70 miejsc pracy)

- szpital w Płońsku (22 łóżka, nowa Izba Przyjęć, Szpitalny Oddział Ratownictwa i OIOM)

- szpital w Radomiu – Józefowie (Blok C i F w 99%, Blok G w 86%, 5 nowych oddziałów szpitalnych na 100 łóżek, 4 poradnie, 300 nowych miejsc pracy)

- szpital w Ostrołęce (budynek główny 75%, kuchnia 25%, sprężarkownia i stacja TRAFO 95%, sieci zewnętrzne i drogi 70%, ogrodzenie 80%, Oddział Koronarografii – 4 łóżka)

- szpital w Pułtusku (zaawansowanie inwestycji 75%,)

- szpital w Grodzisku Maz. (bloki łóżkowe 99%, oddany Blok E i zaplecze techniczne, uruchomione laboratoria i przychodnie),

- szpital w Garwolinie (kotłownia, Stacja Uzdatniania Wody, sieć sanitarna, elektryczna, gazownicza, budynek diagnostyczny – stan surowy zamknięty)
- Dom Pomocy Społecznej w Warszawie (powierzchnia. użytkowa 105 m2, 165 miejsca)

- Dom Pomocy Społecznej Szczutowo (powierzchnia użytkowa 2475,4 m2, 70 miejsc)

- Dom Pomocy Społecznej Brwilno (powierzchnia użytkowa 3800 m2, 40 miejsc)

- Dom Pomocy Społecznej Legionowo (powierzchnia użytkowa 4570 m2, 78 miejsc)

- Dom Pomocy Społecznej Ostrołęka (18 miejsc)

- Dom Dziecka „Bratoszewo” (wykonano remont dachu),

- Dom Pomocy Społecznej Bogurzyn (stan surowy zamknięty +wykończenie)

- Dom Pomocy Społecznej Nasielsk (stolarka okienna, drzwiowa, instalacja. wodociągowa., pokrycie dachu, tynki gipsowe, instalacja sanitarna, mechaniczna, elektryczna)

- Dom Pomocy Społecznej Karolinowo (powierzchnia użytkowa 1903 m2, 40 miejsc),

- Dom Pomocy Społecznej Jedlanka (powierzchnia 3094 m2, 20 miejsc),

- Dom Pomocy Społecznej Siedlce (powierzchnia. 1252 m2, 30 miejsc)

- 4 nowe miejscowości uzyskały dostęp do sieci kanalizacyjnej,

- 310 nowych użytkowników kanalizacji,- obniżenie poziomu skażenia gleb

- 114 146 mb sieci wodociągowej oraz 1233 przyłącza

-3153 nowych użytkowników

- 44 nowe miejscowości uzyskały dostęp do sieci wodociągowej

- Wodociąg Północny (2 zakłady SUW – stan surowy w Wieliszewie, pompownia wody pitnej III BIS w Białołęce, rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Dębe, 3 pompownie ścieków i 5 km kanalizacji sanitarnej. W 3 gminach: Nieporęt, Serock, Wieliszew, 503 przykanaliki dla indywidualnych. odbiorców)


- most w Płocku (regulacja brzegów rzeki 72% na odcinku 2719 m, + fundamenty filarów mostowych – 47%),

- metro
(- dokończono szlaki: B14 i B15 oraz stacje: A14 i A15

- wydrążono tunele: wsch. i zach.

- 25% robót budowlanych – montaż szlaku B17, 38% zakresu rzeczowego szlaku B18, 45% zakresu rzeczowego stacji A17

- zapłata za 24 wagony, dostawa 3 partii wagonów – 30 szt. + części zamienne

- dokumentacja odcinka Ratusz – Dworzec Gdański

- raport oddziaływania na środowisko linii metra na obszarze Bielan

- odszkodowania

- odtworzenie 3 000 m2 Pola Mokotowskiego)

- drogi powiatowe (wybudowanie i modernizacja dróg o dł. 16439 mb),

- modernizacja mostu o dł. 9,9 m,

- budowa drogi dojazdowej do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu 80%- budowa 6 zbiorników retencyjnych (planowany zakres rzeczowo-finansowy zrealizowany w 100%),

- budowa systemu monitoringu wizyjnego w Warszawie (zainstalowanie i uruchomienie 71 kamer)


16 Opolskie- modernizacja 416,5 m2 pomieszczeń dydaktycznych

- zakup 402 szt. wyposażenia pomocy dydaktycznych

- utworzenie wojewódzkiej edukacyjnej bazy danych, zadania wykonane w 45%

- powiększenie i modernizacja ośrodka szkoleniowego Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, zadanie wykonane w 79%

- powstanie3 punktów doradztwa metodycznego dla nauczycieli

- powstanie „Strzeleckiego Centrum Edukacyjnego”

- racjonalizacja kształcenia zawodowego ok. 351 uczniów i 91 dorosłych rocznie

– wybudowanie 2 budynków gimnazjów

- wybudowanie 2 hal sportowych

- modernizacja 3 budynków gimnazjów

- 125 osób ukończyło pierwszy (z czterech) semestr kursów w zakresie kształcenia w zawodach pozarolniczych, tworzenia usługowych warsztatów pracy oraz agroturystyki i rolnictwa ekologicznego


- uruchomienie Oddziału Kardiochirurgii przy Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu, wraz ze stanowiskiem hemodynamiki

- przygotowanie inwe-stycji (wybudowanie 2 bunkrów) oraz stan surowy I i II kondygnacji budynku Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii w Opolu- odrestaurowa-nie i konserwacja obiektu zabytkowego Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

- odbudowa Muzeum Ziemi Prudnickiej (utworzenie 3 nowych ekspozycji, punktu informacji turystycznej oraz biblioteki)

- modernizacja budynku Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny

- wzrost liczby odwiedzających Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska 2002” do 3727

- wydanie 1 numeru czasopisma społeczno kulturalnego „Strony”

- częściowe funkcjonowanie internetowego informatora o walorach kulturalnych i turystycznych Opolszczyzny

- wyposażenie Ośrodka wykorzystania technik komputerowych dla małych przedsiębiorstw w niezbędny sprzęt

- powstanie Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych (udzielenie w latach 2001-2002 11 poręczeń)

- pozyskanie 0,5 ha terenu pod lokalizację pod-miotów gospodarczych

- okresowe zatrudnienie 66 osób długotrwale pozostających bez pracy

- utworzenie 5 miejsc pracy w związku z realizacją projektów innowacyjnych

- utworzenie Centrum Obsługi Inwestora z internetowym systemem informacyjnym- wybudowanie 10 053 mb kolektorów ścieków sanitarnych,

- wybudowanie 1208 mb przyłączy kanalizacji sanitarnych

- zmodernizowanie 1 oczyszczalni ścieków

- zakup 99 pojemników do systemu segregacji odpadów

- powstanie stacji segregacji odpadów wraz z infrastrukturą


- wybudowanie 27 145 mb sieci wodociągowej

- oddanie 208 szt. przyłączy wodociągowych

- wybudowanie zestawu hydroforowego

- wybudowanie 255 mb przejścia wodociągowego pod linią kolejową

- zmodernizowa-nie 1 stacji uzdatniania wody


- wybudowanie 1 713 mb nowych dróg

- zmodernizowanie 1 526 mb drogi

- wybudowanie 1 wiaduktu nad linia kolejową

- wyremontowanie 1 mostu- utworzenie regionalnej Bazy Danych umożliwiającej sprawny dostęp do danych statystycznych opisujących region opolski w różnych aspektach,

- zorganizowanie 2 edycji Targów „Iter Region” z liczba ok. 100 wystawców i ponad 1.200 zwiedzających,

- organizacja konkursu na projekt rozbudowy i wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację obiektu przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu na potrzeby szkoleniowo – konferencyjne i administracyjne Samorządu Województwa Opolskiego


18 Podkarpackie

- oddano do użytku 332 nowych pomieszczeń do nauki

- wykonano sieć komputerową w 17 filiach i 4 Bibliotekach Wojewódzkich

- dostarczono 90 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz zakupiono serwer aplikacji oraz system oprogramowania bibliotecznego Prolib wraz z oprogramowaniem narzędziowym Progress


- oddano do eksploatacji zmodernizowana kotłownię i kanał przełazowy oraz pralnie w szpitalu w Lubaczowie

- oddano do użytku pawilon diagnostyczno-zabiegowy E w zakresie II piętra (OIOM i sala obserwacyjna), spalarnię odpadów poszpitalnych w Szpitalu w Tarnobrzegu

- wykonano w stanie surowym zamkniętym i oddano do użytku piwnice (pracownie techniczne) oraz I piętro z 6 pracowniami RTG w Szpitalu w Mielcu

- zakończono założony zakres modernizacji 2 szpitali (Oddział Onkologii Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie i kotłowni Szpitala Psychiatrycznego w Jarosławiu)

- ponadto kontynuowano rozbudowę i modernizacje 2 szpitali (w Jaśle i Sanoku) oraz budowę Ośrodka Fundacji Caritas w Rzeszowie


- zrealizowano 10 zadań z zakresu rozwoju infrastruktury turystycznej, z tego zdanie: Adaptacja zabytkowego budynku na recepcję wraz z zagospodarowaniem strefy wejściowej do Parku Etnograficznego- Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zostało zakończone

- wykonano 481 drogowskazów, tablic informacyjnych i znaków drogowych

- wymieniono 720 siedzisk w amfiteatrze w Lesku

- wybudowano 4923 m2 parkingów

- kontynuowano remont dwóch zabytkowych kamienic dla Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.


- 58 zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, m.in. oddanie do użytku 36 sal sportowych i basenu

- oddano do użytku po rozbudowie 4 Domów Pomocy Społecznej

-zmoderni-zowano 4 Domów Pomocy Społecznej

Pozwoliło to na: uzyskanie w regionie 5 placówek pomocy odpowiadających standardom polskim i unijnym

- wybudowanie:

- 34,4 km kolektorów sanitarnych

- 562 szt. przykanalików

- 24 przepompowni sieciowych

- 1 oczyszczalni ścieków (stan surowy)

- zmodernizowano 2,45 km dróg gminnych i 1,8 dróg powiatowych

- wybudowano i zmodernizowano 3,5 km dróg o nawierzchni bitumicznej

- oraz przebudowano 1 km ulic i chodników z kostki brukowej

- rozpoczęto przebudowę i modernizację 2 mostów

- zakończono I etap trasy zamkowej (oddano do użytku most długości 173 m, dwa skrzyżowania oraz 0,653 km trasy)


Zaawansowanie zadania 4.4.1. Budowa obiektu infrastruktury społecznej dla potrzeb powiatu kolbuszowskiego na koniec 2002 r. wynosi 80% :

- wykonano ścianki działowe, tynki wewnętrzne, prace instalacyjne oraz wymalowano pomieszczenia wykonano tynki elewacji na segmencie „A” i „B”

- zakończono prace i przygotowano do odbioru przez inwestora w segmencie „C”

- zakończono orurowanie i oprzewodowanie instalacji, tynki wewnętrzne, podłoża pod posadzki20 Podlaskie

- wybudowano 4 szkoły podstawowe, 8 gimnazjów (uzyskano 86 pomieszczeń do nauki w szkołach podstawowych, 151 w gimnazjach)

-wybudowano 6 pomieszczeń w szkołach specjalnych, 2 w szkołach ogólnokształcących

- wybudowano 10 sal sportowych w szkołach

-zakupiono sprzęt do 101 pracowni internetowych

-zakupiono 1 autobus szkolny


- w wyniku realizacji programu działań osłonowych w ochronie zdrowia zwolniono 1104 osoby w 32 zakładach opieki zdrowotnej

- zrealizowano prace remontowe związane z restrukturyzacją istniejących i utworzeniem nowych oddziałów w 25 zakładach opieki zdrowotnej, zakupiono aparaturę medyczna do tych oddziałów

- przeszkolono 219 pielęgniarek

- wybudowano Zakład Diagnostyki Kardiologicznej, Zakład Diagnostyki Pediatrycznej, zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną

- wyposażono szpital w nowoczesną kuchnię i sterylizatornię, wcześniej zlokalizowane poza budynkiem


- zmodernizowa-no salę koncertową Filharmonii Białostockiej, wymieniono 45 foteli, 526 m2 posadzki, zwiększono kubaturę sali do 4200 m3

- zmodernizowano i zaadaptowano budynek Teatru Lalki i Aktora (obiekt o kubaturze 4526 m3, salę widowiskową na 100 osób o powierzchni. 77 m2, scenę z zapleczem i foyer o powierzchni 98 m2)- ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu (przekazanych na podstawie ,,Porozumienia ...” zawartego pomiędzy ministrem właściwym a Zarządem Województwa) zrealizowano 18 inwestycji sportowych – sale sportowe, baseny i boisko. W 2001 r. Rozpoczęto realizacje 16 nowych inwestycji, finansowano 12 kontynuowanych. Do użytku oddano 10 obiektów sportowych

- ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej (przekazanych na podstawie ,,Porozumienia ...” zawartego pomiędzy ministrem właściwym a Zarządem Województwa) dofinansowano 10 zadań inwestycyjnych w 6 powiatach oraz przeprowadzono modernizacje budynków w 7 Domach Dziecka i w 4 Ośrodkach Opiekuńczo- Wychowawczych

- rozpoczęto prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej w Białowieży, zniszczonym na skutek pożaru

- uruchomiono 55 nowych miejsc w 2 Domach Pomocy Społecznej


Zrealizowano 9 szkoleń: 6 mających na celu przekwalifikowanie oraz naukę umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia-193 osoby

- 1 szkolenie i doradztwo w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej-226 osób

- 1 szkolenie: pomoc w uzyskaniu okresowego zatrudnienia poza rolnictwem-505 osób

- 1 szkolenie doradztwo w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej świadczone małym przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy -dotacje udzielono 24 małym przedsiębiorstwom

- świadczenie usług doradczych i szkoleniowych samorządom powiatowym i gminnym w zakresie przygotowania programów mających na celu ograniczenie bezrobocia lub rozwój przedsiębiorczość- 29 osób z 14 powiatów

- opracowano dokumentacje projektową budynku stanowiącego własność województwa, w którym znajduje się powierzchnia biurowa do wynajęcia, co wyzwoli konkurencję w zakresie świadczenia tych usług-- W 2001 r. wybudowano 69974 mb sieci kanalizacyjnej, 1112 szt. przyłączy kanalizacyjnych o łącznej dł. 18633 mb 139 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

Rok 2002:

- wybudowano 66994 mb sieci kanalizacyjnej i 19746 mb przykanalików

- wybudowano 2 nowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości 200 i 2000 m3/d

- zmodernizowano oczyszczalnię ścieków o przepustowości 5000 m3/d i rozbudowano oczyszczalnię o 540 m3/d

- zlikwidowano 8 kotłowni węglowych, wybudowano 4 systemy ciepłownicze na biomasę i gaz

- zmniejszono emisję zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery w wyniku spalania węgla

- zlikwidowano 74 tzw. „dzikie wysypiska”

- wprowadzono selekcjonowanie odpadów w 86 wsiach


- wybudowano: 28161 mb sieci wodociągowej i 78802 mb przyłączy wodociągowych

- podłączono 2060 gospodarstw domowych i 12 zakładów- zmodernizowano drogę gminną na dł. 2140 m, wykonano nawierzchnie ulic Wierzbowej, Sosnowej, Jodłowej, Akacjowej w Grajewie

- zmodernizowano skrzyżowanie dróg o powierzchni 3200 m2, wzmocniono nawierzchnię do obciążenia 100 kN/oś

- wybudowano 14112 m2 chodnika i wjazdy-4205 m, przepusty i obiekty mostowe-34 szt.

- podwyższono nośność mostu do 30 t, zwiększono nośność drogi do KR5, zwiększono szerokość jezdni o 2 m

- dofinansowano przewozy kolejowe kwotą 6 903 tys. zł


- basen o powierzchni 312,5 m2 , brodzik o powierzchni 86,8 m2, 29 nowych miejsc pracy, 75 osób korzystających z rehabilitacji, 9000 uczniów uczęszczających na basen

- przeszkolono 60 osób w zakresie obsługi systemu informatycznego

- budowa i pilotażowe wdrożenie informatyczne do systemu wspomagania zarządzania województwem przez administracje samorządowe- w trakcie przetargu


22 Pomorskie
- zakończono roboty wykończeniowe w Szpitalu w Chojnicach; zakupiono część wyposażenia

- wykończono budynek 1A w Szpitalu Wojewódzkim w budowie w Słupsku

- zakończono fazę projektową i przygotowawczą. Centrum Traumatologicznego w Gdańsku


- trwają prace w segmentach, B1, B2, przy budowie Gdańskiego Centrum Muzyczno Kongresowego

- zakończono realizację zadania Zielona Brama w Gdańsku, pozostały roboty wykończeniowe przy Salonie Wystaw

- w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi przeprowadzono modernizację elewacji, wnętrz oraz obejść świetlic i ośrodków kultury

- zwiększono atrakcyjność terenów wiejskich poprzez rozbudowę tras turystycznych
- budowa lub modernizacja w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi 81 obiektów rekreacyjno – sportowych

- zagospodarowa-nie terenów po PGR na tereny rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowe (ok. 3 ha)- wykonano proekologiczną adaptację budynku w Łosienicach na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu


-ze środków Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przekazano 125 tys. na Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

- zakończono etap II a i IIb budowy oczyszczalni ścieków Płonia – Wschód w Gdańsku

- wykonano łącznie ok. 200 000 mb kanalizacji częściowo wraz z przepompownią- wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków w Gminie Linia

- w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi zagospodarowano tereny po byłych stawach lub zbiornikach ppoż.- wykonano stację wodociągową we wsi Ostrowie

-wykonano łącznie ok. 110 000 mb wodociągu częściowo wraz ze stacjami uzdatniania wody

-zmodyfikowa-no ponad 6600 mb kanałów melioracyjnych (modernizacja wałów przeciwpowodziowych)

-wybudowano stację pomp Ryki-Marynowy w powiecie Nowy Dwór Gd.- wykonano większość dokumentacji projektowej i trwa wykup gruntów przy Budowie mostu przez Wisłę w okolicy Kwidzyna, wybudowano 9 km dróg, poszerzono jezdnię na odcinku 2,8 km

- wykonano 700 mb drogi przy modernizacji drogi wojewódzkiej nr 231 i 232

- wykonano 2 skrzyżowania wraz z infrastrukturą przy modernizacją drogi wojewódzkiej nr 216

- wykonanie 1,2 km drogi Małej Obwodnicy Człuchowa

- wykonano 0,56 km drogi przy Budowie ul. Grunwaldzkiej w Słupsku

- wybudowano w 7 gminach kompleksy dziedzińcowo – parkingowe, parkingi, chodniki- zakończono. prace projektowe i zaczęto prace ziemne przy Aukcji Rybnej w Ustce

- z działu 400 zmodernizowano kotłownię w Szkole Podstawowej w gminie. Człuchów

- wybudowano dwie pompy ciepła do ogrzewania szkół w gminie Cedry Wielkie


24 Śląskie

Wsparcie:

a) szkół podstawowych (24 zadania); oddano

- 1 szkołę; 6 szkół zmodernizowano i rozbudowano o nowe sale dydaktyczne; 8 sal gimnastycznych; 2 kotłownie; 3 boiska sportowe; wykonano. 1 projekt techniczny; segment żywieniowy w 1 szkole; 1 szkoła i 1 sale gimnastyczna - stan surowy zamkniętymb) szkół podstawowych specjalnych (2 zadania):

- 2 szkoły zmodernizowano (3 nowe sale lekcyjne,, nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, 1 internat, 1 kotłownia)c) gimnazjów (12 zadań)

- wykonano 2 segmenty dydaktyczne w gimnazjach; 1 salę gimnastyczną; oddano 2 budynki gimnazjów; 1 gimnazjum zmodernizowano (modern. stołówki i ocieplenie budynku); 1 gimnazjum - stan surowy zamkniętyd) liceów ogólnokształcących (6 zadań)

- modernizacja 1 budynku: wymiana 125 sztuk okien;

- otwarto 4 pracownie multimedialno-informatyczne

- wybudowano 1 basen aerodynamiczny z zapleczem socjalnyme) liceów i techników zawodowych (10 zadań)

- zmodernizowano 2 budynki (wymiana 201 okien, instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej, remont sali gimnastycznej)

- oddano: 2 sale gimnastyczne, 2 pracownie komputerowe, 1 szatnię z portiernią, 2 pracownie szkolenia zawodowego

- zakończenie budowy siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie wraz z wyposażeniem biblioteki, auli, sal wykładowych i pomieszczeń przyległych.

- odbiór końcowy i oddanie do użytkowania budynku Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej.


- Szpital Śląski w Cieszynie-wykonanie kompletnej dokumentacji techniczno-wykonawczej z klauzulą jej kompletności; rozstrzygnięcie przetargu na wykonawstwo dojazdu do Izby Przyjęć-estakadę, prace w zakresie wykonawstwa.

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku-przekazanie Oddziału Intensywnej Terapii na 11 łóżek oraz drugiej stacji dializ z 11 stanowiskami; oddano cześć pawilonu diagnostyczno-zabiegowego oraz Oddziały Chirurgii Ogólnej i Urazowej a także Okulistyki, Onkologii, Dermatologii; oddano również parking dla niepełnosprawnych, tereny zielone

-Szpital Miejski w Raciborzu – zakończenie prac

w Blokach A+E i B wraz z wyposażeniem

- Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - wykonanie: robót budowlano-montażowych,

tunelu telekomunikacyjnego, robót wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wykończeniowych, budowlano-montażowych na parkingu dla personelu medycznego, drugostronnego zasilenia szpitala oraz oświetlenia terenu; zakup pierwszego wyposażenia w sprzęt medyczny, techniczny i gospodarczy dla Bloków A, B, D, E, H, K/L.

- Szpital Wojewódzki w Częstochowie-roboty stanu wykończeniowego.

- Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu – wybudowano budynek kuchni przyszpitalnej- remont i modernizacja Pałacu w Koszęcinie - wykonanie stolarki okiennej, renowacji elewacji, sali konferencyjnej

- Opera Śląska w Bytomiu-roboty wyburzeniowe, budowlano-konstrukcyjne, instalacyjne w zapleczu administracyjno-socjalnym; roboty budowlano-konstrukcyjne w sali baletu.- modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie-zakończenie przebudowy toru żużlowego, widowni wschodniej;

wykonanie ścian zewnętrznych aluminiowo-szklanych; wykonanie Zintegrowanego Stanowiska Dowodzenia, zainstalowanie 14 684 szt. krzesełek.Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej:

- 1 kotłownia

- 1 system alarmowy

- 1 kuchnia

- 2 Domy Pomocy Społecznej zmodernizowano (docieplenie ścian, wymiana instalacji c.o.)
- linia ozonu, wody i węgla aktywnego dla Zakładu Produkcji Wody w Goczałkowicach - prace budowlano-montażowe; instalacje elektryczne, technologiczne; realizacja dostaw urządzeń; zagospodarowanie terenu-drogi i zieleń

- Wodociąg Dziećkowice-budowa 3-go ciągu technologicznego z rurociągami-zakończenie realizacji zbiornika wyrównania dobowego w Broszkowicach; odwodnienie terenu międzywala i zawala wraz ze śluzą wałową, nadbudową linii kablowej oraz rozbiórką drogi dojazdowej do komory zasuw i rekultywacja terenu- kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej-zwiększenie o 15% prędkości przejazdu na zmodernizowanych liniach ul. Gliwicka-ul. Żelazna w Katowicach; zakup 12 niskopodłogowych wozów tramwajowych, zmodernizowano 6092 m torów.
26 Świętokrzyskie

- oddano do użytku: 191 sal dydaktycznych, 19 zapleczy szkolnych, 11 sal gimnastycznych, 1 salę ćwiczeń korekcyjnych

- zakończono budowę Centrum Kardiologii w Kielcach

- utworzono nowy Oddział Intensywnej Opieki Medycznej w Szpitalu w Kielcach

- oddano do użytku Dział Brachyterapii, Dział Chemoterapii i Oddział Anatomii Patologicznej w Szpitalu Onkologicznym w Kielcach

- znacznie zaawansowano rozbudowy Szpitali w Starachowicach, Opatowie, Pińczowie i Jędrzejowie- zakończono 6 zadań realizowanych w latach 2001-2002 m.in. wykonano remont dachu budynku dmuchawy parowej na terenie obiektów Wielkiego Pieca w Starachowicach

- zakończono prace zabezpieczające ruiny zamku „Krzyżtopór” w Ujeździe

- wykonano remont dachu zamku w Sandomierzu

- wykonano remont sali widowiskowej oraz elewację budynku Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach- w 2001 r. Zakończono remonty i modernizacje 7 Domów Pomocy Społecznej, wybudowano 1 Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie

Rok 2002:

- wykonano modernizację kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku


- powołano 2 instytucje wspierające rozwój regionu: Świętokrzyskie: Centrum Innowacji i technologii i Ostrowiecki Inkubator Przedsiębiorczości

- wybudowano 74.883 mb sieci kanalizacyjnej, 8 przepompowni ścieków, 13 oczyszczalni ścieków

- oddano do użytku 1 składowisko odpadów- wybudowano 121 781 mb sieci wodociągowej

- rozpoczęto budowę zbiornika wodnego Szymanowice- zmodernizowano 8.379 mb dróg

- wybudowano 7 193 mb ciągów pieszych

- wybudowano 1.949 mb ścieżek rowerowych

- wybudowano 4 mosty- rozpoczęto budowę rynku hurtowego dla producentów rolnych
28 Warmińsko-Mazurskie

- 216 sal lekcyjnych

- 1 świetlica szkoleniową

- 13 sal gimnastycznych

- 1 boisko szkolne

- zmodernizowano 20 innych obiektów szkolnych

- powiększono zasoby szkolne o 611,4 m2 powierzchni, 69 sal ogólnie dostępnych w internacie, 60 pokoi mieszkalnych, 435 miejsc pracy.- zakończono zadanie pn. Uruchomienie Zakładu Radioterapii Warmii i Mazur, obiekt o pow. 2856 m2 , uruchomiono 34 łóżka.

- uruchomiono Szpitalny Oddział Ratunkowy w szpitalu w Elblągu

- wykonano 100% planowanej pow. szpitala rejonowego w Ełku – 17375,4 m2, w szpitalu uruchomiono 3 nowe specjalności

- dokonano adaptacji izby przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

- utrzymano ogółem 451 miejsc pracy


- zmodernizowano 3676 m2 powierzchni uzyskując 7 dużych pomieszczeń bibliotecznych

- zorganizowano 84 punkty usług wypożyczania książek w tym 66 punkty z dostępem do Internetu

- w muzeum w Węgorzewie zbudowano pracownię ceramiczną o kubaturze 562,2 m3, odtworzono 130 m2 budynku szachulcowego, dot. 3 chałup (533 m3 )wykonano:

-2,051 km kanalizacji sanitarnej,

- 59340 mb kolektora grawitacyjnego, -10259 mb kolektora tłocznego

-analizy deszczowej 1241 mb + 2 separatory

- 16 przepompowni przydomowych

- 40 przepompowni ogólnych

- podłączono 363 gospodarstwa

- wybudowano 1 oczyszczalnię ścieków o wydajności 1327 m3 /d, druga wykonana w 60%

- w budowie zakład przerobu odpadów komunalnych.


- wykonano 31 886 mb sieci wodociągowej

- podłączono 248 gospodarstw, zwodociągowano areał 35 ha- zmodernizowano 55,447 km dróg, 26 skrzyżowań, 5 przystanków tramwajowych, 2 mosty, 947 mb torowiska

- ulepszono 6490 m2 nawierzchni jezdni, 11 213,3 m2 chodników, zbudowano 984,1 m2 ścieżek rowerowych, 16 przepustów drogowych- zmodernizowano 35 lokali o pow. 668 m2,

- 25 lokali wyposażono w sprzęt komputerowy i biurowy,

- 20 lokali oznakowano –it-,

- powstały 24 nowe miejsca pracy,

- wymieniono 160 okien,

- zbudowano budynek kotłowni i zamontowano 2 piece na biomasę,

- wykonano 2000 mb sieci cieplnej i zmodernizowano 40 węzłów cieplnych

30 Wielkopolskie

- oddano do użytku 10 budynków dydaktycznych

- zmodernizowano 6 budynków dydaktycznych

- 53 obiekty szkolne w stanie surowym

- częściowo zrealizowane 23 obiekty szkolne

- oddane do użytku: sale sportowe – 20, sale lekcyjne – 240, biblioteki – 8, inne obiekty socjalne i techniczne – 28, aule – 3

- uruchomienie 1 węzła kuchennego

- 1 elewacja budynku

- prace pokrywcze 1 dachu

- 1 dokumentacja


W 3 szpitalach: Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, ZOZ Nowe Miasto wykonano następujące prace:

- osadzenie stolarki budowlanej, roboty instalacyjne, elektryczne i drogowe, oddany do użytku budynek tlenowni, zbiornik przeciwpożarowy część instalacji zewnętrznych, dźwig, Oddział Patomorfologii, Oddział Neurologii – 48 łóżek, Oddział Rehabilitacji – 32 łóżka, przygotowano do przekazania na początku 2003 r. Oddział Wewnętrznyw Teatrze Nowym w Poznaniu:

- zmodernizowano 2 obiekty

- wybudowano 1 budynek

- modernizacja internatu

- budowa Domu Pomocy Społecznej dla ludzi starszych w Rogożnie

- budowa nowych pawilonów mieszkalnych (Dom Pomocy Społecznej) – 7

- rozbudowa i modernizacja pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt komputerowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy- opracowana koncepcja i dokumenty – audyt niezbędne do rejestracji Fundacji – Agencji Rozwoju Północnej Wielkopolski

- wyposażenie 4 pomieszczeń w sprzęt biurowy na cele ośrodków wspierania przedsiębiorczości

- wyposażenie budynku o pow. 630 m2 i oddanie do użytku pomieszczeń II piętra budynku Inkubatora Kaliskiego

- emisja 60 akcji podwyższających kapitał zakładowy Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu- przepustowość oczyszczalni – 200 000 m3/dobę

- sieć kanalizacyjna o dł.101 239 mb

- przykanaliki 1773 szt., 25413 mb

- 7 oczyszczalni ścieków

- 2 zbiorniki retencyjne

- 1 studnia głębinowa- 16 przepompowni

- dokumentacja i wykonanie zasilania przepompowni – 3 szt.

- sieć wodociągowa – 59 309 mb

- przyłącza wodociągowe – 610 szt., 18 750 mb.

- 1 stacja wodociągowa


- przebudowane drogi – 25,3 km

- zbudowane chodniki – 11,9 km

- przebudowane skrzyżowania – 2

- zwiększona powierzchnia zaplecza technicznego – 552,6 m2

- zmodernizowany most – 0,072 km

Lotnisko Ławica:

- zbudowany układ komunikacyjny przed Terminalem Pasażerskim – 33150 m2

- droga startowa z opaskami – 111372 m2

32 Zachodniopomorskie


- powstało 75 sal lekcyjnych, stopień zaawansowania poszczególnych inwestycji mieści się w granicach od 5% do 95%,

- Park Naukowo-Technologiczny na Politechnice Koszalińskiej:

a) utworzono 4 Centra Naukowe, b) przeszkolono 122 osób w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw, c) dokonano transferu 5 technologii,

d) powstało 8 miejsc pracy w firmach prywatnych

- Centrum Europejskie Uniwersytetu Szczecińskiego; trwają prace wykończeniowe; przewidywany termin oddania do użytku III kwartał 2003 r.


- pawilon ginekologiczno-położniczy w Stargardzie Szczecińskim: obiekt pawilonu zakończony – brak wyposażenia i urządzeń,

- budowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie: stopień zaawansowania inwestycji wynosi 3,5% (finansowanie bieżącego utrzymania placu budowy)

- przebudowa i modernizacja Szpitala po jednostkach Armii Radzieckiej w Białogardzie: zaawansowanie poszczególnych obiektów zespołu szpitala – od 39% do 84%. Przewidziany termin uruchomienia oddziału rehabilitacji – początek 2004 r.

- budowa pawilonu ginekologiczno-położniczego z oddziałem ratownictwa medycznego w Szczecinie: powstało 9 łóżek oraz Izba Przyjęć, stopień zaawansowania całej inwestycji 30%- Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu – zwiększenie powierzchni wystawowej o 2 pomieszczenia (260 m2)

- Książnica Pomorska w Szczecinie – remont piwnic i modernizacja klatki schodowej oraz przystosowanie pomieszczenia na I piętrze dla potrzeb kserografii- w 3 Domach Dziecka, 3 Domach Pomocy Społecznej i 1 Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii wykonano budowlane prace modernizacyjne

- w 3 Domach Dziecka, 5 Domach Pomocy Społecznej poczyniono zakupy inwestycyjne i wyposażono 3 pralnie, 3 kuchnie, zamontowano 2 dźwigi platformowe, zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

- wybudowano 1 rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203,

- zmodernizowano 2 drogi wojewódzkie nr 122 i 124 o łącznej dł. 3,1 km- 2 zadania na drogach wojewódzkich nr 102 i 108 o łącznej dł. 13,81 km w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót 2003 r. Stopień zaawansowania inwestycji wynosi: droga nr 102 – 27%, droga nr 108 – 93,26%
: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
rdonlyres -> Rodzaj sprawozdania

Pobieranie 1.04 Mb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna