Ministra rolnictwa I rozwoju wsiPobieranie 198.68 Kb.
Strona2/5
Data07.05.2016
Rozmiar198.68 Kb.
1   2   3   4   5
§ 19. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu i zajęczaków przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej prowadzi i przechowuje dokumentację, zawierającą informacje o:

  1. ilości sprzedanych w danym tygodniu produktów;

  2. wynikach czynności sprawdzających, o których mowa w § 18, oraz przeprowadzonych badaniach, o których mowa w § 16.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez rok następujący po roku, w którym została sporządzona, i udostępnia się na żądanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
Rozdział 4

Wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji tusz lub podrobów pozyskanych ze zwierząt łownych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, oraz wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej tych produktów
§ 20. 1. Odstrzelone zwierzęta łowne, z których pozyskuje się tusze lub podroby przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, poddaje się:

 1. oględzinom przez osobę przeszkoloną zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004",

 2. wytrzewieniu na łowisku – w przypadku grubej zwierzyny łownej

– w sposób określony w załączniku III do rozporządzenia nr 853/2004 w sekcji IV odpowiednio w rozdziale II i III.

2. Tusze lub podroby pozyskane ze zwierząt łownych mogą być przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, jeżeli w wyniku oględzin, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie stwierdzono występowania nietypowych cech, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie konsumenta końcowego, a zwierzęta łowne zostały odstrzelone


w miejscu, co do którego nie ma podejrzeń o skażenie środowiska, oraz bezpośrednio przed odstrzałem nie wykazywały nietypowego zachowania.
§ 21. 1. Tusze pozyskane z dzików przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej poddaje się badaniu na włośnie przeprowadzanemu w sposób określony
w załączniku I w rozdziale I albo II oraz w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie.

2. Tusze i podroby pozyskane z dzików mogą być przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, jeżeli w wyniku badania, o którym mowa w ust. 1, nie stwierdzono obecności włośni.§ 22. 1. Temperatura przechowywanych lub transportowanych tusz i podrobów pozyskanych ze zwierząt łownych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej nie może być wyższa niż:

 1. 4°C – w przypadku tusz i podrobów drobnej zwierzyny łownej;

 2. 3°C – w przypadku podrobów grubej zwierzyny łownej;

 3. 7°C – w przypadku tusz grubej zwierzyny łownej.

2. Tusze lub podroby pozyskane ze zwierząt łownych przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej niezwłocznie schładza się albo zamraża.

3. Temperatury, o których mowa w ust. 1, mogą być wyższe o 2°C podczas transportu do: 1. miejsc, w których prowadzi się sprzedaż bezpośrednią konsumentom końcowym, lub

 2. zakładu prowadzącego handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

– jeżeli ten transport trwa nie dłużej niż 2 godziny, a po jego zakończeniu produkty zostaną schłodzone do temperatury określonej w ust. 1.
§ 23. Do produkcji i sprzedaży bezpośredniej tusz lub podrobów pozyskanych ze zwierząt łownych stosuje się odpowiednio wymagania weterynaryjne, o których mowa w § 7–14, § 17 i § 18.
§ 24. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji tusz lub podrobów pozyskanych ze zwierząt łownych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej prowadzi i przechowuje dokumentację, zawierającą informacje o:

 1. ilości sprzedanych w danym miesiącu produktów;

 2. wynikach czynności sprawdzających, o których mowa w § 18, oraz przeprowadzonych badaniach, o których mowa w § 21.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez rok następujący po roku, w którym została sporządzona, i udostępnia się na żądanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
Rozdział 5

Wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów rybołówstwa przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, oraz wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej tych produktów
§ 25. 1. Do produkcji i sprzedaży bezpośredniej produktów rybołówstwa stosuje się odpowiednio wymagania weterynaryjne, o których mowa w § 7 ust. 2
pkt 5, § 8–10, § 12–14 i § 17.

2. Do produkcji i sprzedaży bezpośredniej produktów rybołówstwa, o których mowa w § 3 pkt 4 lit. b tiret drugie, prowadzonej w pomieszczeniach, z wyjątkiem pomieszczeń znajdujących się na statkach, stosuje się ponadto odpowiednio wymagania weterynaryjne, o których mowa w § 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 1–4.


§ 26. 1. Przy produkcji i sprzedaży bezpośredniej produktów rybołówstwa używa się wody spełniającej wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. Przy produkcji i sprzedaży bezpośredniej produktów rybołówstwa może być używana również: 1. czysta woda morska lub słodka – w przypadku produktów rybołówstwa,
  o których mowa w § 3 pkt 4 lit. a i lit. b tiret pierwsze, lub

 2. czysta woda morska – w przypadku produktów rybołówstwa, o których mowa w § 3 pkt 4 lit. b tiret drugie.

3. Do produkcji lub przechowywania produktów rybołówstwa przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej używa się lodu pozyskanego wyłącznie z wody, o której mowa w ust. 1, lub z:

  1. czystej wody morskiej lub słodkiej – w przypadku produktów rybołówstwa,
   o których mowa w § 3 pkt 4 lit. b tiret pierwsze, lub

  2. czystej wody morskiej – w przypadku produktów rybołówstwa, o których mowa w § 3 pkt 4 lit. b tiret drugie.


§ 27. 1. Temperatura przechowywanych lub transportowanych produktów rybołówstwa przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, z wyjątkiem żywych produktów rybołówstwa, nie może być wyższa niż 2°C.

2. Produkty rybołówstwa przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej,


z wyjątkiem żywych produktów rybołówstwa, niezwłocznie schładza się.

3. Temperatura, o której mowa w ust. 1, może być wyższa o 2°C podczas transportu do:  1. miejsc, w których prowadzi się sprzedaż bezpośrednią konsumentom końcowym, lub

  2. zakładu prowadzącego handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

– jeżeli ten transport trwa nie dłużej niż 2 godziny, a po jego zakończeniu produkty zostaną schłodzone do temperatury określonej w ust. 1.
§ 28. Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów rybołówstwa przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej sprawdza:

 1. co najmniej raz w roku, czy woda spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o których mowa w § 26 ust. 1, jeżeli pobiera wodę z własnego ujęcia w procesie produkcji lub sprzedaży bezpośredniej;

 2. czy osoby mające kontakt z produktami rybołówstwa posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 13 pkt 2.


§ 29. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów rybołówstwa przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej prowadzi i przechowuje dokumentację, zawierającą informacje o:

 1. ilości sprzedanych w danym miesiącu produktów;

 2. wynikach czynności sprawdzających, o których mowa w § 28.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez rok następujący po roku, w którym została sporządzona, i udostępnia się na żądanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
Rozdział 6

Wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji żywych ślimaków lądowych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, oraz wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej tych produktów
§ 30. Do produkcji i sprzedaży bezpośredniej żywych ślimaków lądowych stosuje się odpowiednio wymagania weterynaryjne, o których mowa w § 7 ust. 2
pkt 5, § 8–10, § 11 ust. 1, § 12–14, § 17 i § 18.
§ 31. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji żywych ślimaków lądowych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej prowadzi i przechowuje dokumentację, zawierającą informacje o:

 1. ilości sprzedanych w danym miesiącu produktów;

 2. wynikach czynności sprawdzających, o których mowa w § 18.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez rok następujący po roku, w którym została sporządzona, i udostępnia się na żądanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
Rozdział 7

Wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji mleka surowego, siary, surowej śmietany, zsiadłego mleka, masła, twarogu, maślanki i serwatki przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, oraz wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej tych produktów
§ 32. 1. Mleko surowe i siarę przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej pozyskuje się w sposób higieniczny, zgodnie z wymaganiami określonymi
w załączniku III do rozporządzenia nr 853/2004 w sekcji IX w rozdziale I w podrozdziale I i II.

2. Mleko surowe, z wyjątkiem mleka surowego, o którym mowa w ust. 4,


i siarę przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej poddaje się badaniu na oznaczenie liczby bakterii, przeprowadzanemu co najmniej raz w miesiącu przez laboratorium, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2014 r. poz. 29).

3. Mleko surowe, z wyjątkiem mleka surowego, o którym mowa w ust. 4, i siara mogą być przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, jeżeli w pojedynczej próbce, losowo pobranej do badania, o którym mowa w ust. 2, liczba bakterii przy


30°C wynosi nie więcej niż:

  1. 300 000 jtk na ml – w przypadku mleka surowego i siary pozyskanych od krów;

  2. 500 000 jtk na ml – w przypadku mleka surowego i siary pozyskanych od samic zwierząt z gatunków innych niż wymieniony w pkt 1.

4. Mleko surowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej przechowywane
w tym samym zbiorniku co mleko surowe wyprodukowane w ramach produkcji podstawowej, pozyskane przez podmiot prowadzący zarówno działalność w zakresie produkcji mleka surowego przeznaczonego do sprzedaży bezpośredniej,
jak i produkcję podstawową tego produktu, poddaje się badaniu na oznaczenie liczby bakterii, i komórek somatycznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku III do rozporządzenia nr 853/2004 w sekcji IX w rozdziale I w podrozdziale III w ust. 3.

5. Mleko surowe, o którym mowa w ust. 4, może być przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, jeżeli spełnia wymagania dotyczące liczby bakterii,


i komórek somatycznych, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 853/2004 w sekcji IX w rozdziale I w podrozdziale III w ust. 3.

6. Mleko surowe może być przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, jeżeli spełnia wymagania dotyczące pozostałości antybiotyków, o których mowa


w załączniku III do rozporządzenia nr 853/2004 w sekcji IX w rozdziale I
w podrozdziale III ust. 4.

7. Surowa śmietana, zsiadłe mleko, masło, twaróg, maślanka i serwatka mogą być przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, jeżeli zostały wyprodukowane


z mleka surowego spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3 albo ust. 5
i w ust. 6.
§ 33. Mleko surowe, siarę, surową śmietanę, zsiadłe mleko, maślankę
i serwatkę przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej przechowuje się w czystych, zamkniętych pojemnikach umożliwiających sprzedaż bezpośrednią tych produktów
w higienicznych warunkach konsumentom końcowym lub w czystych, zamkniętych opakowaniach jednostkowych.
§ 34. 1. Temperatura przechowywanego lub transportowanego mleka surowego, siary, surowej śmietany, zsiadłego mleka, masła, twarogu, maślanki i serwatki przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej nie może być wyższa niż 6°C.

2. Mleko surowe, siarę, surową śmietanę, zsiadłe mleko, masło, twaróg, maślankę i serwatkę przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej niezwłocznie schładza się.

3. Temperatura, o której mowa w ust. 1, może być wyższa o 2°C podczas transportu do:


 1. miejsc, w których prowadzi się sprzedaż bezpośrednią konsumentom końcowym, lub

 2. zakładu prowadzącego handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

– jeżeli ten transport trwa nie dłużej niż 2 godziny, a po jego zakończeniu produkty zostaną schłodzone do temperatury określonej w ust. 1.

4. Temperatura mleka surowego lub siary przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwie produkcji mleka przed upływem 2 godzin od udoju może być wyższa niż temperatura określona w ust. 1.


§ 35. 1. Do produkcji i sprzedaży bezpośredniej mleka surowego, siary, surowej śmietany, zsiadłego mleka, maślanki i serwatki, z wyjątkiem sprzedaży bezpośredniej z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności, stosuje się odpowiednio wymagania weterynaryjne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 5, § 8–14,
§ 17 i § 18.

2. Do produkcji i sprzedaży bezpośredniej masła i twarogu stosuje się odpowiednio wymagania weterynaryjne, o których mowa w § 7–14, § 17 i § 18.

3. Do sprzedaży bezpośredniej mleka surowego, siary, surowej śmietany, zsiadłego mleka, maślanki i serwatki z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności stosuje się odpowiednio wymagania weterynaryjne, o których mowa
w § 8–10, § 11 ust. 1, § 12–14, § 17 i § 18.
§ 36. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji mleka surowego, siary, surowej śmietany, zsiadłego mleka, masła, twarogu, maślanki
i serwatki przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej prowadzi i przechowuje dokumentację, zawierającą informacje o:


 1. ilości sprzedanych w danym tygodniu produktów;

 2. wynikach czynności sprawdzających, o których mowa w § 18, oraz przeprowadzonych badaniach, o których mowa w § 32 ust. 2.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez rok następujący po roku, w którym została sporządzona, i udostępnia się na żądanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Rozdział 8

Wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji jaj przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, oraz wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej tych produktów
§ 37. Jaja przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej:

 1. są czyste, suche, pozbawione obcych zapachów oraz skutecznie zabezpieczone przed wstrząsami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych;

 2. dostarcza się konsumentom końcowym nie później niż w terminie do 21 dni od dnia ich zniesienia.


§ 38. 1. Do produkcji i sprzedaży bezpośredniej jaj, z wyjątkiem sprzedaży bezpośredniej z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności, stosuje się odpowiednio wymagania weterynaryjne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 5, § 8–10,
§ 11 ust. 1, § 12–14, § 17 i § 18.

2. Do sprzedaży bezpośredniej jaj z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności stosuje się odpowiednio wymagania weterynaryjne, o których mowa


w § 8–10, § 11 ust. 1, § 12–14, § 17 i § 18.
§ 39. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji jaj przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej prowadzi i przechowuje dokumentację, zawierającą informacje o:

 1. ilości sprzedanych produktów w danym:

  1. tygodniu – w przypadku jaj pozyskanych od drobiu,

  2. miesiącu – w przypadku jaj pozyskanych od ptaków bezgrzebieniowych;

 1. wynikach czynności sprawdzających, o których mowa w § 18.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez rok następujący po roku, w którym została sporządzona, i udostępnia się na żądanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii.


Rozdział 9

Wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pszczelich nieprzetworzonych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, oraz wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej tych produktów
§ 40. 1. Do produkcji i sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich nieprzetworzonych, z wyjątkiem sprzedaży bezpośredniej z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności, stosuje się odpowiednio wymagania weterynaryjne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 5, § 8–10, § 11 ust. 1, § 12–14, § 17 i § 18.

2. Do sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich nieprzetworzonych z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności stosuje się odpowiednio wymagania weterynaryjne, o których mowa w § 8–10, § 11 ust. 1, § 12–14, § 17


i § 18.
§ 41. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pszczelich nieprzetworzonych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej prowadzi i przechowuje dokumentację, zawierającą informacje o:

   1. ilości sprzedanych w danym miesiącu produktów;

   2. wynikach czynności sprawdzających, o których mowa w § 18.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez rok następujący po roku, w którym została sporządzona, i udostępnia się na żądanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Rozdział 10

Przepisy końcowe
§ 42. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 5, poz. 38).
§ 43. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.
MINISTER ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu ......... pod numerem ........, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

3) Dawniej Helix pomatia Linné.

4) Dawniej Helix aspersa Müller.

5) Dawniej Helix aspersum maxima lub Helix aspersa aspersa.

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 12. ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1577).

Zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), państwa członkowskie Unii Europejskiej ustanawiają, zgodnie z ich prawem krajowym, przepisy regulujące kwestie dotyczące dostaw bezpośrednich, które mają zapewnić osiągnięcie celów rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Dostawy te, zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. c - e rozporządzenia (WE)


nr 853/2004, powinny dotyczyć małych ilości surowców pochodzenia zwierzęcego, mięsa z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, zwierzyny łownej lub mięsa zwierząt łownych, dostarczanych konsumentom końcowym lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego.

W polskim porządku prawnym wymagania weterynaryjne w powyższym zakresie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U.


z 2007 r. Nr 5, poz. 38).

W związku z oczekiwaniami rolników, jak i konsumentów co do podjęcia działań legislacyjnych, które umożliwiłyby prowadzenie w ramach sprzedaży bezpośredniej produkcji jak najszerszej gamy surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, przy możliwości ich sprzedaży na rynkach lokalnych, a także umożliwiłyby promocję tych produktów na terenie całego kraju, zaistniała potrzeba opracowania nowych przepisów w tym zakresie. Polscy konsumenci są coraz bardziej zainteresowani możliwością zakupu świeżej żywności pochodzenia zwierzęcego, produkowanej w danym rejonie przez lokalnych rolników, gdzie nie ma długich łańcuchów dostaw i pośredników. Ponadto, potrzeba opracowania projektu niniejszego rozporządzenia wynika z faktu, że przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej obowiązują w Polsce od dnia 27 stycznia 2007 r. i od tego czasu, zostały wprowadzone przepisy, które mogą powodować niejednolitą interpretację, a w konsekwencji niejednolite ich stosowanie w praktyce.

Głównym celem opracowania nowego projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej jest rozszerzenie katalogu produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą być produkowane w ramach sprzedaży bezpośredniej (o produkty takie jak: siara, zsiadłe mleko, masło, ser twarogowy niedojrzewający kwasowy, maślankę, serwatkę, skórowane tusze grubej zwierzyny łownej, patroszone tusze drobnej zwierzyny łownej, podroby drobiu i zajęczaków, mrożone tusze w przypadku drobiu, zajęczaków i zwierząt łownych), umożliwienie sprzedaży bezpośredniej jaj konsumpcyjnych z gospodarstwa, doprecyzowanie kwestii sprzedaży bezpośredniej z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, a także uproszczenie brzmienia niektórych przepisów i poprawa ich czytelności.

W odniesieniu do kwestii rodzajów produktów, które mogą być przedmiotem sprzedaży bezpośredniej, należy podkreślić, że jak wskazano powyżej, sprzedaż może dotyczyć produktów pochodzenia zwierzęcego określonych w art. 1 ust. 3 lit.


c - e rozporządzenia (WE) nr 853/2004. W projekcie rozporządzenia uwzględniono zatem wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, które mogą być produkowane w ramach sprzedaży bezpośredniej, tj. mleko surowe, siarę, surową śmietanę, jaja, produkty pszczele nieprzetworzone, produkty rybołówstwa oraz żywe ślimaki lądowe, z wyjątkiem tych które nie są produkowane w Polsce, np. żywe małże. Uwzględniono również wskazane w ww. art. 1 ust. 3 lit. d - e rozporządzenia (WE) nr 853/2004 produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. mięso z drobiu i zajęczaków oraz mięso zwierząt łownych. Ponadto w projekcie rozporządzenia, uwzględniając propozycje zgłoszone przez organizacje społeczne, wprowadzono możliwość produkcji i sprzedaży sera twarogowego niedojrzewającego kwasowego oraz serwatki, która powstaje przy jego produkcji, a także masła i maślanki oraz zsiadłego mleka. Produkty te są najbardziej zbliżone do surowców, z których są wytwarzane, ponieważ przy ich pozyskaniu nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych substancji niezbędnych w procesie ich produkcji, takich jak, np. szczepy bakterii mlekowych czy enzym podpuszczka. Proces produkcji tych produktów jest bardzo prosty i oparty o tradycyjne receptury. Dodatkowo, produkty te są najbardziej popularnymi produktami wytwarzanymi w polskich gospodarstwach rolnych.

W konsekwencji proponowanych rozwiązań w zakresie rozszerzenia katalogu surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą być produkowane


Pobieranie 198.68 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna