Ministra rolnictwa I rozwoju wsiPobieranie 198.68 Kb.
Strona4/5
Data07.05.2016
Rozmiar198.68 Kb.
1   2   3   4   5

Limit dla twarogu w § 6 ust. 1 pkt 12 projektu obliczono, zakładając, że podmiot dysponuje mlekiem w ilości do 1000 l tygodniowo. Ponieważ 1 kg twarogu można wyprodukować z 8 kg mleka (tj. ≈ 7,77 l mleka), tym samym 125 kg twarogu można wyprodukować z 971,25 litrów mleka.

Limit dla maślanki w § 6 ust. 1 pkt 13 projektu obliczono, przyjmując, że uzysk maślanki przy produkcji 1 kg masła wynosi 1 litr. Zakładając, że podmiot może wyprodukować maksymalnie tygodniowo 45 kg masła, tym samym przy produkcji takiej ilości masła powstaje około 45 l maślanki tygodniowo,

Limit dla serwatki w § 6 ust. 1 pkt 14 projektu obliczono, zakładając, że podmiot może wyprodukować tygodniowo maksymalnie 125 kg twarogu. Przy produkcji takiej ilości twarogu, uzyskanego z 1000 l mleka, powstaje około 850 litrów serwatki.

W przypadku jaj pozyskanych od drobiu (np. kur, kaczek, przepiórek) zaproponowano w § 6 ust. 1 pkt 15 projektu zniesienie dolnego limitu („od 350 jaj”) i pozostawienie jedynie limitu górnego, tj. 2450 jaj tygodniowo. W konsekwencji tej zmiany, podmioty zamierzające sprzedawać małe ilości jaj, tj. mniej niż 350 jaj tygodniowo, które posiadają do 50 kur niosek, będą również objęte przepisami projektowanego rozporządzenia (będą zobowiązane do ich przestrzegania) i będą mogły wprowadzać jaja na rynek w ramach sprzedaży bezpośredniej. Ponadto,


w § 6 ust. 1 pkt 16 projektu zaproponowano limit dla jaj ptaków bezgrzebieniowych w ilości do 500 sztuk rocznie. Limit ten wskazano jako limit roczny, ponieważ okres lęgowy strusi w Polsce trwa od marca do października. Zakładając, że samica strusia składa od 40 do 80 jaj rocznie, przyjęto jako średnią liczbę 50 jaj rocznie,
co w przypadku stada z 10 samicami daje liczbę 500 jaj rocznie.

W § 6 ust. 2 projektu zaproponowano, aby na wniosek podmiotu prowadzącego sprzedaż bezpośrednią powiatowy lekarz weterynarii mógł wyrazić zgodę w odniesieniu do produktów, dla których ustalono limit tygodniowy, na przekroczenie w danym tygodniu wielkości produkcji produktów przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, pod warunkiem zachowania rocznego limitu tej produkcji (wyliczonego i podanego w tym przepisie dla poszczególnych produktów). Propozycja ta wynika z faktu, że w niektórych rejonach Polski jest zwiększone zapotrzebowanie na rynku na niektóre produkty pochodzenia zwierzęcego w danym okresie roku, podczas gdy w innym okresie nie ma takiego popytu lub jest on zmniejszony, np. przed świętami Wielkiej Nocy na świeże jaja, przed dniem


11 listopada na św. Marcina w Wielkopolsce na tusze gęsi.
III. Rozdział 3. „Wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu i zajęczaków przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, oraz dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej tych produktów”

W § 7 ust. 1 projektu określono wymagania dla pomieszczeń, w których produkuje się lub sprzedaje tusze lub podroby pozyskane z drobiu lub zajęczaków (np. królików, nutrii). Wymagania te nie będą dotyczyły obiektów i urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym środków transportu, dla których wymogi zaproponowano oddzielnie w § 8 projektu.

Ponadto, w przepisie § 7 połączono wymagania dla pomieszczeń, w których produkuje się lub sprzedaje produkty z wymaganiami dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, określonymi w § 5 obowiązującego rozporządzenia
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Zmiana ta ma na celu zapewnienie spójności i poprawę czytelności przepisów. Nowy § 7 w projekcie dotyczy w całości wymagań higienicznych dla pomieszczeń, w których produkuje się, (tj. przeprowadza się ubój, patroszenie, skubanie albo skórowanie drobiu lub zajęczaków), lub sprzedaje pozyskane produkty (może to być jedno pomieszczenie z wydzielonymi miejscami, służące zarówno do produkcji jak i sprzedaży), nie dotyczy zaś urządzeń i obiektów ruchomych, w tym środków transportu. Wymagania te będą miały również zastosowanie do pomieszczeń (z wyłączeniem obiektów i urządzeń ruchomych), w których sprzedaje się tusze drobiu lub zajęczaków, usytuowanych, np. na targowisku. W ww. przepisie dodano również wymóg dotyczący przechowywania materiałów opakowaniowych, który jest określony w § 12 ust. 3 obowiązującego rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Ponadto w przedmiotowym projekcie rozporządzenia zrezygnowano z pozostałych przepisów dotyczących opakowań produktów i sposobu pakowania produktów, ponieważ kwestie te uregulowane są w przepisach dotyczących jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz bezpieczeństwa żywności i żywienia .

W § 7 ust. 1 pkt 1 projektu dodano wyrażenie „uniknięcie ryzyka zanieczyszczenia produktów” w odniesieniu do sposobu skonstruowania pomieszczeń. Przepis ten ma na celu zapewnienie, aby pomieszczenie było skonstruowane w ten sposób, by poszczególne czynności były wykonywane


w odpowiednich miejscach i w odpowiedniej kolejności (od strefy brudnej do strefy czystej pomieszczeń). Dotyczy to, np. usytuowania w odpowiedniej kolejności stanowiska do uboju drobiu, patroszenia tusz, stanowiska do mycia tusz i ich przygotowywania do sprzedaży oraz składowania.

W § 8 projektu określono wymagania strukturalne dla obiektów i urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym specjalistycznych środków transportu, z których sprzedaje się, lub w których transportuje się produkty przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej. Wymogi te obejmują konstrukcję, stan techniczny i sposób przechowywania materiałów opakowaniowych, jeżeli produkty pakowane są w momencie sprzedaży. Proponuje się, aby tego rodzaju obiekty i urządzenia spełniały również wymogi, o których mowa w § 12 projektu. Ponadto, w tych obiektach i urządzeniach powinny być spełnione pozostałe wymagania określone w tym rozdziale, dotyczące, np. instalacji, urządzeń i sprzętu, osób mających kontakt z tuszami lub podrobami, temperatury przechowywania produktów.

W § 9 projektu określono wymagania dla instalacji, urządzeń oraz sprzętu stosowanych przy produkcji i sprzedaży bezpośredniej tusz lub podrobów drobiu i zajęczaków, które mają kontakt z produktami przeznaczonymi do sprzedaży bezpośredniej. Dodano wymóg, że powinny być utrzymywane „w czystości”. Ponadto, usunięto wymóg dotyczący instalacji urządzeń i sprzętu dotyczący używania ich zgodnie z przeznaczeniem (jako nieistotny z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności).

W § 10 projektu określono wymagania dotyczące sposobu czyszczenia


i dezynfekcji instalacji, urządzeń oraz sprzętu.

W § 11 projektu zaproponowano określenie wymagań dla wody używanej przy produkcji i sprzedaży tusz lub podrobów drobiu i zajęczaków przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej oraz wymagań, jakie powinna spełniać woda używana do produkcji lodu. Doprecyzowanie wymagań dla wody w projekcie jest konieczne,


z uwagi na zgłaszane dotychczas wątpliwości podmiotów w tym zakresie.

W § 12 projektu zaproponowano wymagania dotyczące utrzymywania czystości i odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, w których prowadzi się produkcję lub sprzedaż oraz w obiektach i urządzeniach, z których prowadzi się sprzedaż.

W § 13 projektu określono wymagania weterynaryjne jakie mają być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, w szczególności zaproponowano, by osoby mające kontakt z tuszami lub podrobami z drobiu i zajęczaków przy wykonywaniu czynności związanych z produkcją i sprzedażą tych produktów spełniały określone wymagania.

W § 14 pkt 2 projektu dodano wymóg dla produktów, aby były nie tylko przechowywane, ale też transportowane i sprzedawane w odpowiednich warunkach, tj. uniemożliwiających zanieczyszczenie produktów, w szczególności namnażanie się chorobotwórczych mikroorganizmów lub tworzenie się toksyn oraz psucie się.

W § 15 zaproponowano wymagania temperaturowe dotyczące przechowywania i transportowania tusz i podrobów drobiu lub zajęczaków. Tak jak dotychczas, proponuje się pewnego rodzaju odstępstwo od wymogu zachowania temperatury, w przypadku gdy transport produktów nie trwa dłużej niż 2 godziny, a po jego zakończeniu produkty zostaną schłodzone do wymaganej temperatury.

W § 15 ust. 2 projektu zaproponowano wprowadzenie możliwości mrożenia tusz lub podrobów drobiu i zajęczaków. Zgodnie z definicją „świeżego mięsa” określoną w pkt 1.10 załącznika nr I rozporządzenia (WE) z 853/2004 świeże mięso oznacza również mięso poddane mrożeniu lub szybkiemu mrożeniu. W projekcie proponuje się nie określać temperatury przechowywania mrożonych tusz i podrobów z drobiu i zajęczaków, ponieważ są to wymogi jakości handlowej. Temperatury przechowywania mrożonych tusz drobiowych zostały określone w odrębnych przepisach, tj. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającym szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. Urz. UE L 157 z 17.06.2008, str. 46). Ww. przepisy Unii Europejskiej, dotyczące jakości handlowej, nie określają natomiast temperatury przechowywania mrożonych tusz i podrobów zajęczaków.

W § 16 projektu proponuje się wskazać, tak jak dotychczas, metody badania nutrii na włośnie, za pomocą których powinno być przeprowadzone to badanie,
tj. zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2075/2005
z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, z późn. zm., str. 60). Proponuje się również wskazać konkretny przepis tego rozporządzenia, aby nie było wątpliwości jaką metodą może być przeprowadzane takie badanie, tj. wyłącznie metodami określonymi w załączniku I, rozdziale I albo II oraz w załączniku III.

W § 16 ust. 2 projektu proponuje się doprecyzowanie wymogu, zgodnie


z którym tusze i podroby pozyskane z nutrii mogą być wprowadzone na rynek w ramach sprzedaży bezpośredniej, jedynie w przypadku, gdy wynik badania na włośnie był negatywny, tj. nie stwierdzono obecności włośni.

W § 17 projektu zaproponowano wymagania dotyczące przechowywania i usuwania odpadów, a także sposób postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego.

W § 17 ust. 1 projektu wprowadzono wymóg postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, tj. powinny być zagospodarowane w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu i zajęczaków. Podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu i zajęczaków są zobowiązane do przestrzegania przepisów mających zastosowanie do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, tj. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009,str. 1, z późn. zm.), co zostało wskazane w art. 3 pkt 1 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego.

Natomiast w § 17 ust. 2 projektu wprowadzono wymóg zapewnienia odpowiednich warunków do przechowywania i usuwania powstałych odpadów stałych i płynnych, zgodnie z zasadami higieny i przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Wymóg ten jest analogiczny do wymogu określonego w § 14 obowiązującego rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Należy podkreślić, że przepisów ww. ustawy o odpadach nie stosuje się, zgodnie z art. 2 pkt 9 tej ustawy, do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, objętych ww. rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009. Jednakże, jak wskazano powyżej, wymóg przestrzegania przepisów ww. rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 przez podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu i zajęczaków wynika z art. 3 pkt 1 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego. Ww. ustawa o odpadach, w odniesieniu do podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią, będzie miała zatem zastosowanie w zakresie wszystkich odpadów stałych i płynnych, innych niż uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego.

W § 18 projektu proponuje się dodanie kilku wymagań dotyczących przeprowadzania czynności sprawdzających przez podmiot prowadzący sprzedaż bezpośrednią (dotychczasowe wymogi określa § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej). Proponuje się, aby podmioty przeprowadzały okresową kontrolę, tj. co najmniej raz w roku, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w przypadku gdy posiadają własne ujęcie wody (tj. nie wykorzystują wody z publicznego wodociągu) oraz kontrolę posiadania orzeczenia lekarskiego przez osoby mające kontakt z tuszami lub podrobami pozyskanymi z drobiu i zajęczaków. Pozostałe dotychczasowe wymogi dotyczące czynności sprawdzających, tj. kontroli czystości urządzeń oraz kontroli świeżości i warunków przechowywania produktów proponuje się usunąć, ponieważ wymogi dotyczące czystości i dezynfekcji urządzeń oraz zapewnienia świeżości produktów i odpowiednich warunków ich przechowywania muszą być spełnione przez podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią i w związku z tym powinny być na bieżąco sprawdzane.

W § 19 projektu proponuje się określić wymóg przechowywania dokumentacji związanej z prowadzoną przez podmiot działalnością (dane na temat ilości sprzedanych produktów, wyników czynności sprawdzających oraz wyników badań


na włośnie tusz nutrii). Wprowadzenie tego wymogu ma na celu podkreślenie odpowiedzialności podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią za bezpieczeństwo wytwarzanych produktów, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów.

W § 19 ust. 1 pkt 1 projektu proponuje się aby dokumentacja dotycząca ilości sprzedawanych tusz i podrobów drobiu i zajęczaków była prowadzona z dokładnością co do tygodnia. Określenie tego wymogu ma na celu umożliwienie właściwego przeprowadzania kontroli podmiotów przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, w związku z limitami maksymalnej wielkości produkcji produktów przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej określonymi w projekcie rozporządzenia.

W § 19 ust. 2 projektu proponuje się określić okres przechowywania ww. dokumentacji (przez rok, następujący po roku, w którym została sporządzona) oraz wymóg jej udostępniania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii.
IV. Rozdział 4. „Wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji tusz lub podrobów pozyskanych ze zwierząt łownych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, oraz dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej tych produktów”

W § 20 ust. 1 projektu proponuje się wskazać, tak jak dotychczas, że tusze


i podroby zwierzyny łownej przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, powinny być poddane oględzinom przeprowadzonym przez przeszkoloną osobę, zgodnie
z przepisami rozporządzenia (WE) nr 853/2004. W § 20 ust. 2 projektu zaproponowano wymóg, określający, że tusze i podroby zwierzyny łownej mogą być przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, jeżeli nie wykazały żadnych nietypowych cech, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie konsumenta końcowego, a zwierzęta zostały odstrzelone w miejscu, co do którego nie ma podejrzeń o skażenie środowiska oraz bezpośrednio przed odstrzałem nie wykazywały nietypowego zachowania.

W § 21 projektu proponuje się wskazać, tak jak dotychczas, metody badania na włośnie, za pomocą których powinno być przeprowadzone to badanie, tj. zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, z późn. zm., str. 60). Proponuje się również wskazać konkretny przepis tego rozporządzenia, aby nie było wątpliwości jaką metodą może być przeprowadzane takie badanie, tj. wyłącznie metodami określonymi w załączniku I, rozdziale I albo II oraz w załączniku III (wykluczone zostało badanie metodą trichinoskopową, które było dozwolone w odniesieniu do dzików i świń do 2009 r., zgodnie z art. 16 ww. rozporządzenia.).

W § 21 ust. 2 projektu proponuje się doprecyzowanie wymogu, zgodnie z którym tusze i podroby dzików mogą być wprowadzone na rynek w ramach sprzedaży bezpośredniej, jedynie w przypadku, gdy w wyniku badania na włośnie nie stwierdzono w tuszach obecności włośni.

W § 22 projektu proponuje się doprecyzowanie kwestii wymagań temperaturowych dotyczących przechowywanych i transportowanych tusz


i podrobów zwierząt łownych. W przepisie, tak jak dotychczas, proponuje się pewnego rodzaju odstępstwo od wymogu zachowania temperatury, w przypadku gdy transport produktów nie trwa dłużej niż 2 godziny, a po jego zakończeniu produkty zostaną schłodzone do wymaganej temperatury. W § 22 ust. 2 projektu wskazano, tak jak w przypadku drobiu i zajęczaków, na możliwość mrożenia tusz i podrobów zwierząt łownych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

W § 23 projektu wskazano przepisy rozdziału III, które powinny mieć zastosowanie do sprzedaży bezpośredniej tusz lub podrobów zwierząt łownych.

W § 24 projektu proponuje się przepis dotyczący przechowywania dokumentacji przez podmiot, analogiczny do przepisu § 19 określającego wymóg przechowywania dokumentacji przez podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tusz lub podrobów drobiu i zajęczaków, z tym, że z dokładnością co do miesiąca,
z uwagi na wprowadzony limit roczny dla tusz i podrobów zwierząt łownych.
V. Rozdział 5. „Wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów rybołówstwa przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, oraz dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej tych produktów”

W § 25 projektu wskazano przepisy rozdziału III, które powinny mieć zastosowanie do sprzedaży bezpośredniej produktów rybołówstwa. W odniesieniu do wymagań dla pomieszczeń, w projekcie zaproponowano, tak jak dotychczas, inne wymagania w odniesieniu do pomieszczeń w których produkowane są lub sprzedawane produkty rybołówstwa żywe, uśmiercone i niepoddane czynnościom naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną i inne dla pomieszczeń znajdujących się na stałym ladzie, w których produkowane są lub sprzedawane produkty rybołówstwa poddane czynnościom wykrwawiania, odgławiania, usuwania płetw lub patroszenia. W przypadku pierwszej z ww. kategorii produktów rybołówstwa, z uwagi na specyfikę produkcji tych produktów, proponuje się wskazanie wymogu dla pomieszczenia produkcyjnego, określonego w § 7 ust. 2 pkt 5, dotyczącego zapewnienia osobom wykonującym czynności związane z produkcją i sprzedażą bezpośrednią możliwości zmiany odzieży własnej na odzież roboczą lub ochronną, zmiany obuwia oraz oddzielnego przechowywania odzieży własnej. W przypadku drugiej z ww. kategorii produktów rybołówstwa, z uwagi na wykonywanie obróbki produktów rybołówstwa (uśmiercania, wykrwawiania, usuwania płetw, patroszenia) i w związku tym konieczność zapewnienia odpowiednich wymagań w pomieszczeniu, dotyczących, np. wyposażenia pomieszczenia w umywalkę, dobrego stanu technicznego ścian, posadzek, sufitów, drzwi i okien, właściwej wentylacji i oświetlenia, proponuje się wskazanie wszystkich wymogów dla pomieszczeń, określonych w § 7.

W § 26 zaproponowano wymagania dla wody oraz lodu używanego przy produkcji i sprzedaży bezpośredniej produktów rybołówstwa. W przypadku produktów rybołówstwa proponuje się możliwość używania oprócz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, również czystej wody morskiej lub słodkiej. Pojęcie „czystej wody”, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 pkt i rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. ; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), oznacza czystą wodę morską lub słodką o podobnej jakości. Natomiast wyrażenie „czysta woda morska” w myśl definicji określonej w art. 2 ust. 1 pkt h ww. rozporządzenia (WE) nr 852/2004 oznacza naturalną, sztuczną lub oczyszczoną wodę morską lub słonawą, która nie zawiera drobnoustrojów, substancji szkodliwych lub toksycznego planktonu morskiego w ilościach wywołujących bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie jakości zdrowotnej żywności.

W § 27 projektu proponuje się określenie wymagań temperaturowych dotyczących przechowywanych i transportowanych produktów rybołówstwa. W tym przypadku również proponuje się pewnego rodzaju odstępstwo od wymogu zachowania temperatury - gdy transport produktów rybołówstwa nie trwa dłużej niż 2 godziny, a po jego zakończeniu produkty zostaną schłodzone do wymaganej temperatury. W przypadku produktów rybołówstwa nie przewiduje się możliwości ich przechowywania i sprzedaży w postaci mrożonej.

W § 28 projektu proponuje się wymagania dotyczące przeprowadzania czynności sprawdzających przez podmiot prowadzący sprzedaż bezpośrednią produktów rybołówstwa, analogiczne do tych określonych w § 18 projektu dla innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Jednakże w przypadku przeprowadzania kontroli wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z własnego ujęcia proponuje się odesłanie do § 26 ust. 1 projektu, który dotyczy wyłącznie produktów rybołówstwa.

W § 29 projektu zaproponowano przepis dotyczący przechowywania dokumentacji przez podmiot prowadzący sprzedaż bezpośrednią produktów rybołówstwa, analogiczny do przepisu § 19 określającego wymóg przechowywania dokumentacji przez podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tusz lub podrobów drobiu i zajęczaków, z tym, że z dokładnością co do miesiąca.


VI. Rozdział 6. „Wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji żywych ślimaków lądowych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, oraz dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej tych produktów”

W § 30 projektu wskazano przepisy rozdziału III, które powinny mieć zastosowanie do sprzedaży bezpośredniej żywych ślimaków lądowych. W odniesieniu do wymagań dla pomieszczeń, z uwagi na specyfikę produkcji i sprzedaży oraz brak czynności polegającej na obróbce tego rodzaju produktów, w projekcie zaproponowano, tak jak dotychczas, wskazanie wymogu dla pomieszczenia produkcyjnego, określonego w § 7 ust. 2 pkt 5, dotyczącego zapewnienia osobom wykonującym czynności związane z produkcją i sprzedażą bezpośrednią możliwości zmiany odzieży własnej na odzież roboczą lub ochronną, zmiany obuwia oraz oddzielnego przechowywania odzieży własnej.

W § 31 projektu zaproponowano przepis dotyczący przechowywania dokumentacji przez podmiot, prowadzący sprzedaż bezpośrednią żywych ślimaków lądowych analogiczny do przepisu § 19 określającego wymóg przechowywania dokumentacji przez podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tusz lub podrobów drobiu i zajęczaków, z tym, że z dokładnością co do miesiąca, z uwagi na wprowadzony limit roczny dla żywych ślimaków lądowych.
VII. Rozdział 7. „Wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji mleka surowego, siary, surowej śmietany, zsiadłego mleka, masła, twarogu, maślanki i serwatki przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, oraz dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej tych produktów”

W § 32 projektu proponuje się wymagania dla mleka surowego i siary przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, dotyczące m. in. sposobu ich pozyskiwania i przeprowadzania badań na oznaczenie liczby bakterii i komórek somatycznych.


Pobieranie 198.68 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna