Ministra rolnictwa I rozwoju wsiPobieranie 198.68 Kb.
Strona5/5
Data07.05.2016
Rozmiar198.68 Kb.
1   2   3   4   5

W § 32 ust. 2 i 3 projektu wprowadzono wymóg badania mleka surowego i siary przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej na oznaczenie liczby bakterii, z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu, wskazując przy tym maksymalny limit występowania tych bakterii, tj. 300 000 jtk na ml - w przypadku mleka surowego i siary, pozyskanych od krów oraz 500 000 jtk na ml - w przypadku mleka surowego i siary, pozyskanych od innych samic, np. kóz, owiec.

W § 32 ust. 4 projektu zaproponowano odstępstwo od wymogu, o którym mowa w § 32 ust. 2 i 3 projektu, w odniesieniu do podmiotów, które prowadzą zarówno produkcję podstawową, jak i sprzedaż bezpośrednią mleka surowego, oraz przechowują to mleko w tym samym zbiorniku. W tym przypadku będą miały zastosowanie limity liczby bakterii i komórek somatycznych, określone w przepisach rozporządzenia nr 853/2004, zał. III, sekcji IX, rozdział I podrozdział III ust. 3. Oznacza to, że podmioty te będą mogły skorzystać z badań mleka surowego przeprowadzanych przez podmiot który odbiera od nich mleko surowe w ramach prowadzonej przez nie produkcji podstawowej.

W § 32 ust. 6 projektu wprowadzono wymóg spełniania przez każde mleko surowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej wymagań dotyczących pozostałości antybiotyków, poprzez odesłanie do przepisów rozporządzenia nr 853/2004, zał. III, sekcji IX, rozdział I podrozdział III ust. 4.

W § 33 projektu proponuje się wymagania dotyczące warunków przechowywania mleka surowego, siary, surowej śmietany, zsiadłego mleka maślanki i serwatki przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, tj. powinny być przechowywane w czystych i zamkniętych pojemnikach, umożliwiających sprzedaż takich produktów w higienicznych warunkach konsumentom końcowym (np. w specjalnych termosach z kranem) lub w czystych, zamkniętych opakowaniach jednostkowych.

W § 34 projektu proponuje się doprecyzowanie kwestii wymagań temperaturowych dotyczących przechowywanych i transportowanych produktów takich jak: mleko surowe, siara, surowa śmietana, zsiadłe mleko, twaróg, masło, maślanka i serwatka. W przepisie tym, proponuje się pewnego rodzaju odstępstwo od wymogu zachowania temperatury, w przypadku gdy transport produktów nie trwa dłużej niż 2 godziny, a po jego zakończeniu produkty zostaną schłodzone do wymaganej temperatury. Ponadto, przewidziano odstępstwo dla mleka surowego i siary sprzedawanych w gospodarstwie przed upływem 2 godzin od doju.

W § 35 projektu wskazano przepisy rozdziału III, które powinny mieć zastosowanie do sprzedaży bezpośredniej produktów, o których mowa w rozdziale 7.

W przypadku masła i twarogu, z uwagi na to, że są to produkty, przy produkcji których dochodzi do ręcznej manipulacji i obróbki produktu, proponuje się takie same wymagania, jak przy produkcji tusz drobiowych, tusz zajęczaków, tusz zwierząt łownych oraz produktów rybołówstwa poddawanych niektórym czynnościom naruszającym ich pierwotną budową anatomiczną. Ustanowienie wymagań dla masła i twarogu na tym poziomie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom.

W § 36 projektu zaproponowano przepis dotyczący przechowywania dokumentacji przez podmiot, prowadzący sprzedaż bezpośrednią mleka surowego, siary, surowej śmietany, zsiadłego mleka, twarogu, masła, maślanki i serwatki analogiczny do przepisu § 19 określającego wymóg przechowywania dokumentacji przez podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tusz lub podrobów drobiu i zajęczaków.


VIII. Rozdział 8. „Wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji jaj przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, oraz dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej tych produktów”

W § 37 projektu proponuje się wymagania higieniczne dotyczące przechowywania jaj, analogiczne do wymagań zawartych w rozporządzeniu (WE)


nr 853/2004, w załączniku III, sekcji X, rozdziale I pkt 1. W odniesieniu do wymogu sprzedaży jaj czystych, należy podkreślić, że w praktyce jaja pochodzące z chowu ściółkowego często nie są czyste, ze względu na stosowany system utrzymywania kur. Jednakże, jaja takie nie powinny być myte ani czyszczone, zgodnie z przepisami z zakresu jakości handlowej jaj, tj. art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczególne zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 12345/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6) „jaja klasy A nie są myte ani czyszczone przed klasyfikacją ani po niej”.

W § 37 pkt 2 projektu proponuje się wprowadzenie wymogu określającego termin dostarczenia konsumentom końcowym jaj pozyskanych od drobiu i od ptaków bezgrzebieniowych. Proponuje się wstępnie, aby jaja te były dostarczane w okresie nie później niż do 21 dni od dnia ich zniesienia. Proponowany wymóg ma na celu zapewnienie konsumentom zakupu świeżych produktów i jest analogiczny do wymogu określonego w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, w załączniku III, sekcji X, rozdziale I pkt 3.

W § 38 projektu wskazano przepisy rozdziału III, które powinny mieć zastosowanie do sprzedaży bezpośredniej jaj. W odniesieniu do wymagań dla pomieszczeń, z uwagi na specyfikę produkcji i sprzedaży jaj oraz brak czynności polegającej na obróbce tego rodzaju produktów, w projekcie zaproponowano, tak jak dotychczas, wskazanie wymogu dla pomieszczenia produkcyjnego, określonego w § 7 ust. 2 pkt 5, dotyczącego zapewnienia osobom wykonującym czynności związane z produkcją i sprzedażą bezpośrednią możliwości zmiany odzieży własnej na odzież roboczą lub ochronną, zmiany obuwia oraz oddzielnego przechowywania odzieży własnej.

W § 39 projektu zaproponowano przepis dotyczący przechowywania dokumentacji przez podmiot, prowadzący sprzedaż bezpośrednią jaj, analogiczny do przepisu § 19 określającego wymóg przechowywania dokumentacji przez podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tusz lub podrobów drobiu i zajęczaków, z tym że w przypadku jaj ptaków bezgrzebieniowych z dokładnością co do miesiąca, z uwagi na wprowadzony limit roczny dla takich jaj. W odniesieniu do wymogu dotyczącego prowadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej sprzedaży jaj, należy podkreślić, że wymóg ewidencji prowadzonej przez producentów jaj został również uregulowany w przepisach dotyczących jakości handlowej jaj, tj. w art. 20 ww. rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008. Zgodnie z tym artykułem, producenci są zobowiązani do prowadzenia dziennej ewidencji, m. in. produkcji jaj oraz liczby lub masy jaj sprzedawanych lub dostarczonych w inny sposób.


IX. Rozdział 9. „Wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pszczelich nieprzetworzonych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, oraz dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej tych produktów”

W § 40 projektu wskazano przepisy rozdziału III, które powinny mieć zastosowanie do sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich nieprzetworzonych.

W odniesieniu do wymagań dla pomieszczeń, z uwagi na specyfikę produkcji i sprzedaży produktów pszczelich oraz brak czynności polegającej na obróbce tego rodzaju produktów, w projekcie zaproponowano, tak jak dotychczas, wskazanie wymogu dla pomieszczenia produkcyjnego, określonego w § 7 ust. 2 pkt 5, dotyczącego zapewnienia osobom wykonującym czynności związane z produkcją i sprzedażą bezpośrednią możliwości zmiany odzieży własnej na odzież roboczą lub ochronną, zmiany obuwia oraz oddzielnego przechowywania odzieży własnej.

W § 41 projektu zaproponowano przepis dotyczący przechowywania dokumentacji przez podmiot, prowadzący sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich nieprzetworzonych, analogiczny do przepisu § 19 określającego wymóg przechowywania dokumentacji przez podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tusz lub podrobów drobiu i zajęczaków, z tym że w tym przypadku z dokładnością co do miesiąca.X. Rozdział 10. „Przepisy końcowe”

Zgodnie z § 42 projektu, wraz z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia, utraci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U.


z 2007 r. Nr 5, poz. 38).

W § 43 projektu proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło


w życie z dniem 1 czerwca 2015 r., zgodnie z przepisami uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów prawnych (M.P. poz. 205).

Projekt rozporządzenia będzie podlegał notyfikacji, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Przepisy projektowanego rozporządzenia zapewniają osiągnięcie celów rozporządzenia (WE) nr 853/2004, zgodnie z art. 1 ust. 4 tego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej


w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto projekt został zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Opracowano w Departamencie

Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii:

Akceptował:

Za zgodność pod względem

prawnym i redakcyjnym:

Pobieranie 198.68 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna