Ministra rolnictwa I rozwoju wsiPobieranie 198.68 Kb.
Strona1/5
Data07.05.2016
Rozmiar198.68 Kb.
  1   2   3   4   5


Projekt

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia ........................................…. 2015 r.


w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej2)
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1577) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa:

 1. wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej i przez takie produkty;

 2. wielkość, zakres i obszar produkcji produktów, o których mowa w pkt 1;

 3. wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej.


§ 2. Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się wyłącznie produkty wyprodukowane z własnych surowców przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.
Rozdział 2

Wielkość, zakres i obszar produkcji

produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży

bezpośredniej
§ 3. Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się:

 1. tusze lub podroby, pozyskane z drobiu poddanego ubojowi
  w gospodarstwie rolnym podmiotu, w przypadku gdy roczna produkcja w tym gospodarstwie nie przekracza:

   1. 2500 sztuk indyków lub

   2. 10 000 sztuk innych gatunków drobiu

– przeprowadzonemu zgodnie z przepisami o ochronie zwierząt oraz przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

 1. tusze lub podroby, pozyskane z zajęczaków poddanych ubojowi
  w gospodarstwie rolnym podmiotu, w przypadku gdy roczna produkcja
  w tym gospodarstwie nie przekracza 5000 sztuk, a ubój został przeprowadzony zgodnie z przepisami o ochronie zwierząt oraz przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

 2. tusze lub podroby, pozyskane przez koło łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego będące dzierżawcą obwodu łowieckiego albo ośrodek hodowli zwierzyny prowadzony przez zarządcę obwodu łowieckiego, z:

   1. grubej zwierzyny łownej skórowanej albo nieoskórowanej lub

   2. drobnej zwierzyny łownej patroszonej albo niewypatroszonej lub opierzonej albo nieopierzonej, lub oskórowanej albo nieoskórowanej

– po odstrzale wykonanym zgodnie z przepisami prawa łowieckiego;

 1. produkty rybołówstwa, pozyskane przez uprawnionego do rybactwa
  w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym lub przez wykonującego rybołówstwo morskie w rozumieniu przepisów o rybołówstwie:

   1. żywe lub

   2. uśmiercone i:

 • niepoddane czynnościom naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną,

 • poddane czynnościom wykrwawiania, odgławiania, usuwania płetw lub patroszenia;

 1. żywe ślimaki lądowe z gatunków Helix pomatia3), Cornu aspersum aspersum4), Cornu aspersum maxima5), Helix lucorum oraz z gatunków
  z rodziny Achatinidae;

 2. mleko surowe, siarę, surową śmietanę, zsiadłe mleko, masło, ser twarogowy niedojrzewający kwasowy, zwany dalej „twarogiem”, maślankę lub serwatkę, pozyskane w gospodarstwie produkcji mleka;

 3. jaja pozyskane od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych;

 4. produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzgę, mleczko pszczele.


§ 4. Prowadzi się sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w § 3:

 1. pkt 1, 2 i 5:

   1. konsumentowi końcowemu:

 • w miejscach, w których odbywa się produkcja tych produktów, w tym znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego, lub

 • na targowiskach, lub

 • z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym ze specjalistycznych środków transportu, znajdujących się na terenie miejsc, w których odbywa się produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi, lub

   1. do zakładów prowadzących handel detaliczny
    z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

 1. pkt 3:

 1. konsumentowi końcowemu:

 • w miejscach, w których odbywa się produkcja tych produktów, w tym znajdujących się na terenie obwodu łowieckiego dzierżawionego przez koło łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego albo zarządzanego przez ośrodek hodowli zwierzyny, lub

 • na targowiskach, lub

 • z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym ze specjalistycznych środków transportu, znajdujących się na terenie miejsc, w których odbywa się produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi, lub

 1. do zakładów prowadzących handel detaliczny
  z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

 1. pkt 4:

 1. konsumentowi końcowemu:

 • w miejscach, w których odbywa się produkcja tych produktów, w tym znajdujących się na terenie gospodarstwa rybackiego lub gospodarstwa rolnego, lub ze statków, z wyłączeniem statków zamrażalni
  i statków przetwórni, lub

 • na targowiskach, lub

 • z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym ze specjalistycznych środków transportu, znajdujących się na terenie miejsc, w których odbywa się produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi, lub

 1. do zakładów prowadzących handel detaliczny
  z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

 1. pkt 6:

 1. konsumentowi końcowemu:

 • na terenie gospodarstwa produkcji mleka lub

 • na targowiskach, lub

 • z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym ze specjalistycznych środków transportu, znajdujących się na terenie gospodarstwa produkcji mleka, na terenie targowisk lub poza nimi, lub

 • z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności, w przypadku mleka surowego, siary, surowej śmietany, zsiadłego mleka, maślanki i serwatki, znajdujących się na terenie miejsc, w których odbywa się produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi, lub

 1. do zakładów prowadzących handel detaliczny
  z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

 1. pkt 7:

 1. konsumentowi końcowemu:

 • w miejscach, w których odbywa się produkcja tych produktów, w tym znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego, lub

 • na targowiskach, lub

 • z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym ze specjalistycznych środków transportu, znajdujących się na terenie miejsc, w których odbywa się produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi, lub

 • z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności, znajdujących na terenie miejsc, w których odbywa się produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi, lub

 1. do zakładów prowadzących handel detaliczny
  z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

 1. pkt 8:

 1. konsumentowi końcowemu:

 • w miejscach, w których odbywa się produkcja tych produktów, w tym znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego lub pasieki, lub

 • na targowiskach, lub

 • z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym ze specjalistycznych środków transportu, znajdujących się na terenie miejsc, w których odbywa się produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi, lub

 • z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności, znajdujących na terenie miejsc, w których odbywa się produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi, lub

 1. do zakładów prowadzących handel detaliczny
  z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego.


§ 5. 1. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego,
o których mowa w § 3, może być prowadzona na obszarze:

  1. województwa, w którym odbywa się produkcja tych produktów, lub na obszarze sąsiadujących z nim województw;

  2. województw innych niż określone w pkt 1, jeżeli jest prowadzona podczas imprez okolicznościowych, w szczególności wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji tych produktów.

2. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego,
o których mowa w § 3, może być prowadzona na obszarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej przekaże powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce, w którym zamierza prowadzić sprzedaż, co najmniej na 7 dni przed dniem jej rozpoczęcia, pisemną informację zawierającą:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego działalność w zakresie produkcji tych produktów oraz adres miejsca prowadzenia tej działalności;

 2. dane dotyczące miejsca i okresu, w których będzie prowadzona sprzedaż tych produktów.

3. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w § 3, wyprodukowanych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej może być dokonywana przez inny podmiot prowadzący taką działalność, jeżeli:

  1. zakłady prowadzone przez te podmioty zostały wpisane do rejestru zakładów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r.
   o produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym samym powiecie;

  2. sprzedaż jest prowadzona podczas imprez okolicznościowych,
   w szczególności wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji produktów pochodzenia zwierzęcego;

  3. podmiot posiada w miejscu sprzedaży:

 1. imienne upoważnienie do prowadzenia sprzedaży udzielone mu przez podmiot, który wyprodukował produkty pochodzenia zwierzęcego,

 2. kopię decyzji o wpisie podmiotu, który wyprodukował produkty pochodzenia zwierzęcego do rejestru zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią takich produktów;

  1. przy transporcie i sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego zostały spełnione wymagania weterynaryjne określone w rozporządzeniu.


§ 6. 1. Wielkość produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej wynosi nie więcej niż:

 1. 50 sztuk tygodniowo – w przypadku tusz indyków, wraz z podrobami pozyskanymi z tych indyków;

 2. 500 sztuk tygodniowo – w przypadku tusz gęsi, wraz z podrobami pozyskanymi z tych gęsi;

 3. 200 sztuk tygodniowo – w przypadku tusz innych gatunków drobiu niż wymienione w pkt 1 i 2, wraz z podrobami pozyskanymi z tego drobiu;

 4. 100 sztuk tygodniowo – w przypadku tusz zajęczaków, wraz z podrobami pozyskanymi z tych zajęczaków;

 5. 10 000 kg rocznie – w przypadku tusz grubej zwierzyny łownej, wraz z podrobami pozyskanymi z tej zwierzyny;

 6. 10 000 kg rocznie – w przypadku tusz drobnej zwierzyny łownej, wraz z podrobami pozyskanymi z tej zwierzyny;

 7. 1000 kg rocznie – w przypadku żywych ślimaków lądowych;

 8. 1000 litrów tygodniowo – w przypadku mleka surowego albo mleka surowego i siary;

 9. 200 litrów tygodniowo – w przypadku surowej śmietany;

 10. 1000 litrów tygodniowo – w przypadku zsiadłego mleka;

 11. 45 kg tygodniowo – w przypadku masła;

 12. 125 kg tygodniowo – w przypadku twarogu;

 13. 45 litrów tygodniowo – w przypadku maślanki;

 14. 850 litrów tygodniowo – w przypadku serwatki;

 15. 2450 sztuk tygodniowo – w przypadku jaj pozyskanych od drobiu;

 16. 500 sztuk rocznie – w przypadku jaj pozyskanych od ptaków bezgrzebieniowych.

2. Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzenia przez podmiot działalności w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4
i 8–15, na wniosek tego podmiotu, może wyrazić zgodę na przekroczenie w danym tygodniu wielkości produkcji tych produktów pod warunkiem zachowania rocznego limitu wielkości tej produkcji, który wynosi:

 1. 2500 sztuk – w przypadku tusz indyków, wraz z podrobami pozyskanymi z tych indyków;

 2. 10 000 sztuk – w przypadku tusz innych gatunków drobiu niż wymieniony
  w pkt 1, wraz z podrobami pozyskanymi z tego drobiu;

 3. 5000 sztuk – w przypadku tusz zajęczaków, wraz z podrobami pozyskanymi z tych zajęczaków;

 4. 52 000 litrów – w przypadku mleka surowego albo mleka surowego i siary;

 5. 10 400 litrów – w przypadku surowej śmietany;

 6. 52 000 litrów – w przypadku zsiadłego mleka;

 7. 2340 kg – w przypadku masła;

 8. 6500 kg – w przypadku twarogu;

 9. 2340 litrów – w przypadku maślanki;

 10. 44 200 litrów – w przypadku serwatki;

 11. 127 400 sztuk – w przypadku jaj pozyskanych od drobiu.Rozdział 3

Wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu i zajęczaków przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, oraz wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej tych produktów
§ 7. 1. Pomieszczenia, w których produkuje się tusze lub podroby pozyskane
z drobiu i zajęczaków lub w których prowadzi się sprzedaż bezpośrednią tych produktów, z wyjątkiem sprzedaży bezpośredniej, o której mowa w § 4 pkt 1 lit. a tiret trzecie:

 1. konstruuje się w sposób zapewniający uniknięcie ryzyka zanieczyszczenia produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przestrzeganie zasad higieny;

 2. wyposaża się w:

 1. sprzęt i urządzenia zapewniające ochronę przed gromadzeniem się zanieczyszczeń i przestrzeganie zasad higieny,

 2. wentylację wykluczającą powstawanie skroplin na ścianach i sufitach oraz na powierzchni urządzeń,

 3. naturalne lub sztuczne oświetlenie niepowodujące zmiany barw produktów pochodzenia zwierzęcego,

 4. urządzenia dostarczające bieżącą ciepłą i zimną wodę w ilości wystarczającej do celów produkcyjnych i sanitarnych;

 1. zabezpiecza się przed dostępem zwierząt, w szczególności owadów, ptaków i gryzoni;

 2. mają ściany, posadzki, sufity, drzwi i okna w dobrym stanie technicznym, o powierzchniach łatwych do czyszczenia i dezynfekcji; okna
  i drzwi są szczelne.

2. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, zapewnia się:

 1. wyodrębnione miejsce na sprzęt i środki do czyszczenia i dezynfekcji;

 2. wyodrębnione, zamykane miejsce do przechowywania materiałów opakowaniowych, chyba że materiały te są przechowywane w zamykanych pojemnikach;

 3. co najmniej jedną umywalkę przeznaczoną do mycia rąk, z ciepłą
  i zimną wodą, zaopatrzoną w środki do mycia rąk i ich higienicznego suszenia, usytuowaną w miejscu oddalonym od stanowisk do mycia lub przygotowywania produktów do sprzedaży bezpośredniej;

 4. toaletę spłukiwaną wodą:

  1. wyposażoną w naturalną lub mechaniczną wentylację, której drzwi wejściowe nie otwierają się bezpośrednio do pomieszczenia, w którym odbywa się produkcja lub znajdują się produkty pochodzenia zwierzęcego, lub

  2. zlokalizowaną w pobliżu miejsca produkcji lub pomieszczenia,
   w którym znajdują się produkty pochodzenia zwierzęcego;

 5. osobom wykonującym czynności związane z produkcją i sprzedażą bezpośrednią możliwość zmiany odzieży własnej na odzież roboczą lub ochronną, zmiany obuwia oraz oddzielnego przechowywania odzieży własnej.


§ 8. 1. Obiekty i urządzenia ruchome lub tymczasowe, w tym specjalistyczne środki transportu, z których prowadzi się sprzedaż bezpośrednią tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu i zajęczaków lub w których transportuje się te produkty:

 1. konstruuje się w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu produktów pochodzenia zwierzęcego;

 2. utrzymuje się w dobrym stanie technicznym;

 3. mają wyodrębnione, zamykane miejsce albo pojemnik do przechowywania materiałów opakowaniowych, jeżeli produkty pochodzenia zwierzęcego są pakowane podczas sprzedaży.

2. W przypadku sprzedaży bezpośredniej z obiektów i urządzeń ruchomych lub tymczasowych, o których mowa w ust. 1, lub w przypadku transportu w tych obiektach i urządzeniach jednocześnie z produktami pochodzenia zwierzęcego wymienionymi w ust. 1 innego rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego zapewnia się rozdzielenie tych produktów w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie.
§ 9. Instalacje, urządzenia i sprzęt, stosowane przy produkcji lub sprzedaży bezpośredniej tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu i zajęczaków, mające kontakt z tymi produktami:

 1. wykonuje się z materiałów wykluczających możliwość zanieczyszczenia tych produktów;

 2. utrzymuje się w czystości i dobrym stanie technicznym.


§ 10. 1. Czyszczenie i dezynfekcję instalacji, urządzeń oraz sprzętu, w tym opakowań wielokrotnego użytku, mających kontakt z tuszami lub podrobami pozyskanymi z drobiu i zajęczaków, przeprowadza się z użyciem środków, które nie wpływają negatywnie na te produkty, gdy nastąpi ich kontakt z wyczyszczoną lub zdezynfekowaną powierzchnią.

2. Dezynfekcję drobnego sprzętu, w tym noży, przeprowadza się w wodzie


w temperaturze nie niższej niż 82°C lub z wykorzystaniem innej metody zapewniającej równoważny skutek.

3. Czyszczenie i dezynfekcję instalacji, urządzeń oraz sprzętu, w tym opakowań wielokrotnego użytku, przeprowadza się po zakończeniu cyklu produkcyjnego lub po każdym zakończeniu pracy, lub częściej – jeżeli jest to konieczne.


§ 11. 1. Przy produkcji i sprzedaży bezpośredniej tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu i zajęczaków używa się wody spełniającej wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. Do produkcji lub przechowywania tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu


i zajęczaków używa się lodu pozyskanego wyłącznie z wody, o której mowa w ust. 1.
§ 12. Pomieszczenia, o których mowa w § 7, oraz obiekty i urządzenia ruchome lub tymczasowe, o których mowa w § 8 ust. 1, utrzymuje się w czystości, stosując czyszczenie i dezynfekcję, oraz zapewnia się w nich możliwość utrzymywania właściwej temperatury przechowywania produktów.
§ 13. Osoby mające kontakt z tuszami lub podrobami pozyskanymi z drobiu
i zajęczaków przy wykonywaniu czynności związanych ze sprzedażą bezpośrednią:

 1. przestrzegają zasad higieny w procesie produkcji i sprzedaży;

 2. posiadają orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, wydane na podstawie przepisów
  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

 3. używają czystej, w jasnym kolorze, odzieży roboczej, nakrycia głowy zasłaniającego włosy oraz obuwia roboczego;

 4. myją ręce przed każdym przystąpieniem do pracy oraz po każdym zabrudzeniu.


§ 14. Tusze lub podroby pozyskane z drobiu i zajęczaków przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej:

 1. powinny być świeże i mieć cechy organoleptyczne charakterystyczne dla takich produktów pochodzenia zwierzęcego;

 2. przechowuje się, transportuje i sprzedaje w warunkach uniemożliwiających ich zanieczyszczenie, w szczególności namnażanie się chorobotwórczych mikroorganizmów lub tworzenie się toksyn oraz psucie się.


§ 15. 1. Temperatura przechowywanych lub transportowanych tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu i zajęczaków przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej nie może być wyższa niż 4°C.

2. Tusze lub podroby pozyskane z drobiu i zajęczaków przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej niezwłocznie schładza się albo zamraża.

3. Temperatura, o której mowa w ust. 1, może być wyższa o 2°C podczas transportu do:


  1. miejsc, w których prowadzi się sprzedaż bezpośrednią konsumentom końcowym, lub

  2. zakładu prowadzącego handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

– jeżeli ten transport trwa nie dłużej niż 2 godziny, a po jego zakończeniu produkty pochodzenia zwierzęcego zostaną schłodzone do temperatury określonej w ust. 1.
§ 16. 1. Tusze pozyskane z nutrii przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej poddaje się badaniu na włośnie przeprowadzanemu w sposób określony
w załączniku I w rozdziale I albo II oraz w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 60, z późn. zm.).

2. Tusze i podroby pozyskane z nutrii mogą być przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, jeżeli w wyniku badania, o którym mowa w ust. 1, nie stwierdzono obecności włośni.


§ 17. 1. Z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, o których mowa
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia
21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1,
z późn. zm.), powstającymi przy produkcji tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu
i zajęczaków przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej postępuje się w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia tych tusz lub podrobów.

2. Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu i zajęczaków przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej zapewnia odpowiednie warunki do przechowywania i usuwania powstałych odpadów stałych i płynnych, zgodnie z zasadami higieny oraz przepisami o odpadach.


§ 18. Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu i zajęczaków przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej sprawdza:

  1. co najmniej raz w roku, czy woda spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o których mowa w § 11 ust. 1, jeżeli pobiera wodę z własnego ujęcia w procesie produkcji lub sprzedaży bezpośredniej;

  2. czy osoby mające kontakt z tuszami lub podrobami pozyskanymi z drobiu i zajęczaków posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 13 pkt 2.Pobieranie 198.68 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna