Model Complaint Form1Pobieranie 27.74 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar27.74 Kb.Model Complaint Form1

For communications under:

• Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights

• Convention against Torture, or

• International Convention on the Elimination of Racial Discrimination
Please indicate which of the above procedures you are invoking: ………

Date: ………….I. Information on the complainant:

Name: ……… First name(s): ………….

Nationality: ……… Date and place of birth: ………….

Address for correspondence on this complaint: ………..

Submitting the communication:

on the author’s own behalf: ………..

on behalf of another person: ………..

[ If the complaint is being submitted on behalf of another person:]

Please provide the following personal details of that other person

Name: ……… First name(s): ………..

Nationality: ……… Date and place of birth: ………..

Address or current whereabouts: ……….

If you are acting with the knowledge and consent of that person, please provide that person’s authorization for you to bring this complaint …………

Or

If you are not so authorized, please explain the nature of your relationship with that person: ……………… and detail why you consider it appropriate to bring this complaint on his or her behalf: …………..II. State concerned/Articles violated

Name of the State that is either a party to the Optional Protocol (in the case of a complaint to the Human Rights Committee) or has made the relevant declaration (in the case of complaints to the Committee against Torture or the Committee on the Elimination of Racial Discrimination):

…………

Articles of the Covenant or Convention alleged to have been violated:…………

III. Exhaustion of domestic remedies/Application to other international procedures

Steps taken by or on behalf of the alleged victims to obtain redress within the State concerned for the alleged violation – detail which procedures have been pursued, including recourse to the courts and other public authorities, which claims you have made, at which times, and with which outcomes:

…………………………………………………………………………………………………..

If you have not exhausted these remedies on the basis that their application would be unduly

prolonged, that they would not be effective, that they are not available to you, or for any other

reason, please explain your reasons in detail: …………………………………………………..


Have you submitted the same matter for examination under another procedure of international investigation or settlement (e.g. the Inter-American Commission on Human Rights, the European Court of Human Rights, or the African Commission on Human and Peoples’ Rights)? …………………………………………………………………………………………
If so, detail which procedure(s) have been, or are being, pursued, which claims you have made, at which times, and with which outcomes: ………………………………………………

IV. Facts of the complaint

Detail, in chronological order, the facts and circumstances of the alleged violations. Include all matters which may be relevant to the assessment and consideration of your particular case. Please explain how you consider that the facts and circumstances described violate your rights.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Author’s signature: …………

[The blanks under the various sections of this model communication simply indicate where your responses

are required. You should take as much space as you need to set out your responses.]


V. Checklist of supporting documentation (copies, not originals, to be enclosed with your

complaint):
- Written authorization to act (if you are bringing the complaint on behalf of another person and are not otherwise justifying the absence of specific authorization): ……………………….
- Decisions of domestic courts and authorities on your claim (a copy of the relevant national

legislation is also helpful): ……………………………………………………………………...


- Complaints to and decisions by any other procedure of international investigation or settlement:

…………………………………………………………………………………………………...

- Any documentation or other corroborating evidence you possess that substantiates your description in Part IV of the facts of your claim and/or your argument that the facts described amount to a violation of your rights: …..……………………………………………………….
If you do not enclose this information and it needs to be sought specifically from you, or if accompanying documentation is not provided in the working languages of the Secretariat, the consideration of your complaint may be delayed.

Wzór skargi2

Skarga na naruszenie:  • Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

  • Konwencji przeciwko torturom, albo

  • Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej

Proszę wskazać, na którą z w/w procedur powołuje się Pan/Pani w skardze: .........

Data...................................................

I. Informacje dotyczące autora skargi

Nazwisko: ........................................... Imię/Imiona: ..................................................................

Narodowość: ......................................... Data i miejsce urodzenia: ......................................

Adres do korespondencji w sprawie dotyczącej skargi: .......................................................................................................................................................Skarga jest wnoszona:

w imieniu własnym: ....................................................................................................................

w imieniu innej osoby: ................................................................................................................


[Jeżeli skarga jest wnoszona w imieniu innej osoby]:

Proszę przedstawić następujące dane personalne innej osoby, w imieniu której jest wnoszona skarga:

Nazwisko: ................................................. Imię/Imiona: ............................................................

Narodowość: ............................................. Data oraz miejsce urodzenia: ..................................

Adres lub aktualne miejsce pobytu: .............................................................................................

.......................................................................................................................................................

Jeżeli działa Pan/Pani za wiedzą i zgodą osoby, w imieniu której jest wnoszona skarga, proszę dostarczyć jej pełnomocnictwo upoważniające Pana/Panią do wniesienia skargi: ..................................................

Lub

Jeśli nie posiada Pan/Pani pełnomocnictwa, proszę wyjaśnić charakter swoich relacji z osobą, w imieniu której jest wnoszona skarga: ......................................................................................................................................................

oraz uzasadnić dlaczego uważa Pan/Pani za właściwe wniesienie skargi w jej imieniu: .......................................................................................................................................................

II. Państwo, którego dotyczy skarga/naruszone postanowienia Konwencji

Nazwa Państwa, które jest stroną Protokołu Fakultatywnego do Paktu (w przypadku skargi złożonej do Komitetu Praw Człowieka) albo złożyło stosowne oświadczenie (w przypadku skargi złożonej do Komitetu przeciwko Torturom albo Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej):

.......................................................................................................................................................

Artykuły Paktu lub Konwencji, których naruszenie jest zarzucane:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. Wyczerpanie krajowych środków ochrony prawnej/Przedłożenie sprawy innym procedurom międzynarodowym

Kroki przedsięwzięte przez domniemane ofiary lub w ich imieniu, mające na celu otrzymanie zadośćuczynienia/odszkodowania w Państwie, któremu zarzuca się naruszenie praw – proszę szczegółowo przedstawić jakie procedury wykorzystano, w tym odwołanie się do sądów oraz innych władz publicznych, jakie zarzuty sformułowano, kiedy i z jakim skutkiem: .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Jeżeli nie wyczerpał/a Pan/Pani krajowych środków ochrony prawnej z tego powodu, iż ich zastosowanie byłoby w sposób nieuzasadniony przewlekłe lub nieefektywne albo są one dla Pana/Pani niedostępne, lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, proszę opisać szczegółowo te powody: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Czy tę samą sprawę przedłożył/a Pan/Pani do rozpatrzenia w ramach innej międzynarodowej procedury badania lub rozstrzygania sporów (np. do Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Afrykańskiej Komisji Praw Człowieka i Ludów)? ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jeśli tak, proszę szczegółowo przedstawić, które procedury były lub są wykorzystywane, jakie zarzuty sformułowano, kiedy i z jakim skutkiem: .......................................................................

.......................................................................................................................................................

IV. Stan faktyczny dotyczący skargi

Proszę szczegółowo przedstawić, w porządku chronologicznym, fakty i okoliczności domniemanych naruszeń. Proszę zawrzeć wszelkie kwestie, które mogą mieć znaczenie dla oceny i rozważenia Pana/Pani sprawy. Proszę wyjaśnić w jaki sposób, w Pana/Pani ocenie, opisane fakty i okoliczności naruszają Pana/Pani prawa.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpis autora skargi: .....................................................V. Lista załączników (kopie, nie oryginały, które należy dołączyć do skargi):

- Pisemne pełnomocnictwo (jeżeli składa Pan/Pani skargę w imieniu innej osoby i nie uzasadnia w inny sposób brak wyżej wymienionego pełnomocnictwa);

- Decyzje krajowych sądów i władz w odniesieniu do Pana/Pani zarzutów (kopia właściwego ustawodawstwa krajowego jest również pomocna);

- Skargi wniesione do i decyzje innych międzynarodowych organów badania lub rozstrzygania sporów;

- Wszelka dokumentacja lub inne dowody, jakie Pan/Pani posiada, które potwierdzają opis faktów zawarty w części IV i/lub stwierdzenie, że opisane fakty stanowią naruszenie Pana/Pani praw.

Jeżeli powyższe informacje nie zostaną załączone i konieczne będzie dodatkowe uzyskiwanie ich od Pana/Pani lub jeśli dodatkowa dokumentacja nie jest dostarczona w jednym z języków roboczych Sekretariatu, rozpatrzenie skargi może ulec opóźnieniu.
1 http://www2.ohchr.org/english/bodies/docs/annex1.pdf

2 Tłumaczenie roboczePobieranie 27.74 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna