"MŁodzież zapobiega pożarom"


Do zadań komendanta wojewódzkiego PSP należyPobieranie 261.57 Kb.
Strona4/5
Data29.04.2016
Rozmiar261.57 Kb.
1   2   3   4   5

Do zadań komendanta wojewódzkiego PSP należy


1) kierowanie komendą wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej,

2) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze województwa.

3) organizowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym odwodów operacyjnych na obszarze województwa,

4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratow­niczo-gaśniczego na obszarze województwa poprzez swoje stanowisko kie­rowania, a w szczególności dowodzenie działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwość sił ratowniczych powiatu.

5) kontrola uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony prze­ciwpożarowej,

6) kontrolowanie organów i jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Po­żarnej działających na obszarze województwa,

7) analizowanie stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie zadań realizo­wanych przez Państwową Straż Pożarną,

8) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

9) współdziałanie z zarządem wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Po­żarnych RP.
Komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej po­wołuje i odwołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki PSP, w porozumieniu ze starostą (burmistrzem, prezydentem). Za­stępców komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spo­śród oficerów lub aspirantów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje komen­dant wojewódzki PSP, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) PSP.
Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Po­żarnej należy:

1) kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej,

2) organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,

3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratow­niczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,

5) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,

6) współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,

7) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

8) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,

9) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

10) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,

11) wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzenia­nia się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,

12) organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,

13) szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,

14) współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizację Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej określa statut nadany, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Regulamin organizacyjny komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Po­żarnej jest ustalany przez komendanta wojewódzkiego PSP i zatwierdzany przez wojewodę.

Regulamin organizacyjny komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej jest ustalany przez komendanta powiatowego i zatwierdzany przez komendanta wojewódzkiego PSP.

Rada powiatu przynajmniej raz na rok rozpatruje informacje komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu (miasta na prawach powiatu). Na polecenie starosty informację taką właściwy komendant jest obo­wiązany składać w każdym czasie. Rada powiatu (miasta) na podstawie infor­macji, może określić w drodze uchwały istotne dla wspólnoty samorządowej za­grożenia bezpieczeństwa pożarowego. W przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w szczególności życia lub zdrowia, przewodniczący zarządu gminy lub powiatu może wydać komendantowi po­wiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej polecenie podjęcia dzia­łań w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzających do usu­nięcia tego zagrożenia.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, ko­rzystający z pełni praw publicznych, posiadający określone kwalifikacje- zawo­dowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby. Oceny zdol­ności fizycznej i psychicznej dokonują komisje lekarskie podległe MSW.

Osobę podejmującą służbę w PSP mianuje się strażakiem w służbie przy­gotowawczej, a osobę podejmującą naukę w szkołach oficerskich i aspiranckich strażakiem w służbie kandydackiej. Służba przygotowawcza trwa 3 lata. W

szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny PSP na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego może skrócić okres tej służby.

Stosunek służbowy strażaka powstaje z dniem mianowania na stanowisko służbowe. Mianowanie strażaka może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej. Warunku tego nie stosuje się do kobiet, a także absolwentów szkół oficerskich i aspiranckich, w których nauka jest równoważna z odbyciem zasadniczej służby wojskowej. Po odbyciu służby przygotowawczej strażak zostaje mianowany na stałe.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej strażak składa ślubowa­nie według następującej roty:

Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej Świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuje, być ofiarnym i męż­nym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z na­rażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej. a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".


Mianowania strażaka na stanowisko służbowe dokonuje właściwy przeło­żony:

1) w Komendzie Głównej PSP - Komendant Główny,

2) w komendzie wojewódzkiej PSP - komendant wojewódzki,

3) w komendzie powiatowej (miejskiej) PSP wraz z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi - komendant powiatowy (miejski),

4) w szkole PSP - komendant szkoły,

5) w jednostce badawczo-rozwojowej PSP - dyrektor tej jednostki,

6) w ośrodku szkolenia - komendant ośrodka.
Ustanowione zostały korpusy i stopnie w Państwowej Straży Pożarnej w następującym porządku:
1) w korpusie szeregowych straży pożarnej:

a) strażak,

b) starszy strażak,

2) w korpusie podoficerów straży pożarnej:

a) sekcyjny,

b) starszy sekcyjny,

c) młodszy ogniomistrz,

d) ogniomistrz,

e) starszy ogniomistrz,

3) w korpusie aspirantów straży pożarnej:

a) młodszy aspirant,

b) aspirant,

c) starszy aspirant,

d) aspirant sztabowy.

4) w korpusie oficerów straży pożarnej:

a) młodszy kapitan,

b) kapitan,

c) starszy kapitan,

d) młodszy brygadier,

e) brygadier,

f) starszy brygadier,

g)nadbrygadier,

h) generał brygadier.
Stopień strażaka i starszego strażaka nadają przełożeni uprawnieni do mia­nowania na stanowiska służbowe. Stopień strażaka nadaje się z dniem miano­wania na pierwsze stanowisko służbowe w Państwowej Straży Pożarnej. Stopnie podoficerskie w Państwowej Straży Pożarnej nadają:

1) w Komendzie Głównej - Komendant Główny,

2) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach - komendant szkoły,

3) w jednostce badawczo-rozwojowej- dyrektor jednostki,

4) w pozostałych jednostkach organizacyjnych - komendanci wojewódzcy..
Absolwentowi szkoły podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej pierwszy stopień podoficerski nadaje komendant szkoły.

Pierwszy stopień aspirancki i stopnie oficerskie nadaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a pozostałe stopnie aspirantów nadaje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypo­spolitej Polskiej na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podoficerem lub aspirantem może być osoba, która ukończyła szkołę pod­oficerską lub szkołę aspirantów straży pożarnej. Pierwszy stopień oficerski mo­że być nadany osobie, która ukończyła Szkołę Główną Służby Pożarniczej lub posiada wyższe wykształcenie i odbyła przeszkolenie zawodowe według zasad określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nadanie kolejnego wyższego stopnia w korpusie następuje po przesłużeniu wymaganego okresu oraz w zależności od opinii służbowej. Stopnie podofice­rów, aspirantów i oficerów straży pożarnej są dożywotnie. Strażacy nie pełniący służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (np. po przejściu na emerytu­rę) mogą używać posiadanych stopni, z dodatkiem określenia: „w stanie spo­czynku".
Jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej (w skrócie JRG) powołane są do realizacji zadań ratowniczych formacji. Liczbę jednostek niezbędnych do realizacji zadań ratowniczych na obszarze powiatu określa się w zależności od warunków lokalnych, a w szczególności od:

l) częstotliwości występowania pożarów, klęsk żywiołowych i innych miej­scowych zagrożeń wymagających podjęcia akcji ratowniczych lub pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych państwowej straży pożar­nej,

2) powierzchni i ukształtowania terenu powiatu, sieci dróg i innych warunków mających wpływ na czas podjęcia działań ratowniczych,

3) gęstości zaludnienia na obszarze powiatu,

4) rozmieszczenia oraz możliwości taktyczno -technicznych sił i środków in­nych jednostek ochrony przeciwpożarowej, służb i podmiotów ratowniczych działających na obszarze powiatu, wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

5) potrzeb określonych w planach ratowniczych powiatu.


Obsadę etatową jednostki ustala się w zależności od rodzaju i charakteru zagrożeń występujących w powiecie oraz rozmieszczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych podmiotów ratowniczych funkcjonujących na obsza­rze powiatu. Liczba etatów jednostki powinna zapewnić kadrę dowódczą, a tak­że obsługę pojazdów gaśniczych i specjalnych, sprzętu i środków technicznych stanowiących wyposażenie jednostki, obsadę punktu alarmowo-dyspozycyjnego oraz obsadę stanowisk pomocniczych zapewniających utrzymanie obiektów, pojazdów i sprzętu w należytym stanie technicznym.

Jednostki ratowniczo-gaśnicze mogą tworzyć również komendanci woje­wódzcy i Komendant Główny PSP, funkcjonujących, odpowiednio w struktu­rach organizacyjnych komendy wojewódzkiej i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Lokalizacja tych jednostek, wynika z potrzeb planów ratowni­czych województwa oraz planów sieci jednostek krajowego systemu ratowni­czo-gaśniczego.

Koszty związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej są po­krywane z budżetu państwa. Koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożar­nej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa.

W pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożar­nej mogą uczestniczyć:

1) gmina, powiat lub samorząd województwa,

2) organizatorzy imprez masowych.

Osoby prawne lub fizyczne mogą uczestniczyć w ponoszeniu kosztów budowy

strażnic, ich wyposażenia i utrzymania.

Wykonanie zadań zleconych Państwowej Straży Pożarnej przez osoby prawne lub fizyczne, a wykraczających poza zakres ustawowych zadań PSP. jest finansowane przez właściwego zleceniodawcę na podstawie zawartej umowy.

Państwowa Straż Pożarna zobowiązana jest nieodpłatnie szkolić członków ochotniczych straży pożarnych, a odpłatnie strażaków jednostek ochrony prze­ciwpożarowej. Ponadto PSP jest obowiązana przekazywać nieodpłatnie sprawny technicznie, zbędny sprzęt i urządzenia ochotniczym strażom pożarnym.


3.3. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA.
Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem opierającym się na pracy społecznej swoich członków. Jako stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także w oparciu o uchwalo­ny statut. Ochotnicza Straż Pożarna może być powołana w miejscowości (tzw. terenowa) lub w zakładzie pracy (zakładowa).

W celu założenia Ochotniczej Straży Pożarnej musi się zebrać co najmniej 15 członków założycieli, którzy na zebraniu założycielskim uchwalą statut, wy­biorą Komitet Założycielski i wystąpią z wnioskiem do właściwego terenowo Sądu Okręgowego o rejestrację OSP. Po zarejestrowaniu jednostki w sądzie, OSP otrzymuje osobowość prawną i może rozpocząć statutową działalność.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przezna­czoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej wg wzo­rów określonych w odrębnych przepisach.

Według wzorcowego statutu celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

1. Prowadzenie działalności zmierzającej do zapobiegania pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie poża­rów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicz­nych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4. Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadze­nie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przed­stawicielskich.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciw­pożarowej i statutu.


Wymienione cele Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpo­żarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej (sąsiednie miejscowo­ści, w których nie ma jednostek ochrony przeciwpożarowej).

2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów ratowniczych.

3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współ­działanie z PSP w organizowaniu szkolenia funkcyjnych (mechaników, ope­ratorów sprzętu, dowódców, radiooperatorów).

5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amator­skich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.

7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących ochronę prze­ciwpożarową.

8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i statutu.


Ochotnicza Straż Pożarna może prowadzić działalność gospodarczą we­dług ogólnych zasad określonych w przepisach państwowych. Dochód z działal­ności gospodarczej i uzyskane fundusze służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP. Natomiast jednost­ka może do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników (np. kierow­ców, księgowych itp.).
Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą ro­dziców lub prawnych opiekunów oraz osoby prawne (instytucje, stowarzysze­nia, przedsiębiorstwa). Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej dekla­racji.
Członkowie OSP dzielą się na:

1) członków czynnych,

2) członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,

3) wspierających,

4) honorowych,
Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wy­konywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła ustalone statutem przyrzeczenie (ślubowanie). Spośród członków czynnych Zarząd OSP tworzy jednostkę operacyjno-techniczną (uczestniczącą w działaniach ratowni­czych).

Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzecze­nie.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współ­działająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność.

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne ze­branie członków OSP. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkow­skich.

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
1. Wybierać i być wybierani do władz OSP.

2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.

3. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.

4. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

5. Używać munduru i odznak.
Do obowiązków członka czynnego należy:

1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP.

2. Przestrzegać postanowień statutu OSP jak też regulaminów i uchwał władz OSP.

3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.

4. Dbać o mienie OSP.

5. Regularnie opłacać składki członkowskie.


Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno-techniczną do udziału w akcjach ratowniczych.
Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.  1. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

Członkostwo ustaje na skutek:


1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP.

2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami statutu OSP.

3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający l rok.

4. Likwidacji OSP.

5. Śmierci członka OSP.

6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.


Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw i nie wykonuje obowiązków członka OSP.
Władzami Ochotniczej Straży Pożarnej są:

1) walne zebranie,

2) Zarząd.

3) Komisja Rewizyjna.


Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok. Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.


Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:

l • Z własnej inicjatywy.

2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP.

3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP.  1. Na żądanie Związku OSP RP.

Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest w terminie 21 dni od daty podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

Walne zebranie wybiera spośród siebie 5-9 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. Wybory do władz OSP od­bywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym. Ponadto do kompetencji walnego zebrania należy:

1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP.

2. Rozpatrywanie i zatwierdzania sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności.

3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP.

4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji ojej zmianie.

5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej.

6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.

7. Podejmowanie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.

8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także nabyciu i zbyciu środków trwałych ( urządzeń i sprzętu o dużej wartości).

9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.

10.Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów. Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obec­ność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego ze­brania zpadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieru­chomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów.

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wice-prezesów, sekretarza i skarbnika a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcje wiceprezesa.

Do zadań zarządu należy:

1. Reprezentowanie interesów OSP.

2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.

3. Zwoływanie walnego zebrania.

4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu.

5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków zarządu, także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.

6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przej­rzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.

7. Opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.

8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.

9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.

10.Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz wystę­powanie z wnioskami przyznanie odznaczeń i odznak.

11 .Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.

12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powie­rzonych im zadań.

13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależno­ści do OSP.

14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.
Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapra­szać przewodniczącego komisji rewizyjnej. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie głównej liczby głosów roz­strzyga głos prezesa lub wiceprezesa przewodniczącego obradom.

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. Do naczelnika straży należy:

1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykony­wania zadań operacyjno-technicznych.

2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego człon­ków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych.

3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.

4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.

5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.

6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami przeciwpożarowymi OSP oraz nad­zorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

7. Opracowywanie opinii i wniosków w stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.


Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez człon­ków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

1. Pochwałę ustną.

2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży.

3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody.

4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.
Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinar­ne:

1. Upomnienie ustne.

2. Nagana w rozkazie naczelnika straży.

3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka OSP.


Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.

2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.

3. Przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.

4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina. Gmina ma również obowiązek:


  • bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej,

  • ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków OSP i MDP,

  • wypłacania członkom OSP ekwiwalentu w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej, za każdą godzinę w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

Fundusze OSP powstają z: składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków i zapisów, ofiarności publicznej, wpływów z działalności gospodarczej i dochodów z posiadanego majątku i imprez.Pobieranie 261.57 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna