Może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywanaPobieranie 135.2 Kb.
Strona1/8
Data02.05.2016
Rozmiar135.2 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI
Spółka w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywana. Spółka akcyjna w organizacji jest więc podmiotem prawa funkcjonującym w obrocie gospodarczym.

W wyniku zmian dokonanych w ustawie prawo działalności gospodarczej, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2004 roku, spółka akcyjna w organizacji może prowadzić działalność gospodarczą jeszcze przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Do tej pory było to niemożliwe.


Kiedy powstaje spółka akcyjna w organizacji?
W celu utworzenia spółki akcyjnej konieczne jest nie tylko przyjęcie i podpisanie statutu, lecz także objęcie wszystkich akcji tej spółki przez jej akcjonariuszy. Poprzez objecie akcji należy rozumieć zobowiązanie się przyszłego akcjonariusza do pokrycia akcji wkładem pieniężnym bądź niepieniężnym. Z chwilą objęcia wszystkich akcji następuje zawiązanie spółki. Z tą chwilą powstaje także spółka akcyjna w organizacji.

Spółka akcyjna w organizacji trwa aż do chwili rejestracji spółki akcyjnej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestracja następuje z chwilą wpisu przez referendarza sądowego spółki do tego rejestru.Fakt zawiązania spółki akcyjnej i zgłoszenie jej do rejestru powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od podpisania statutu, a nie od chwili zawiązania spółki akcyjnej. Oznacza to, że w przypadku spółki akcyjnej jej faza organizacyjna może trwać krócej niż 6 miesięcy (spółka akcyjna w organizacji powstaje bowiem z chwilą jej zawiązania - co należy odróżnić od chwili podpisania statutu). Jeżeli w tym terminie spółki nie zgłoszono do sądu albo jeżeli postanowienie sądu, w którym odmówiono rejestracji spółki stało się prawomocne, spółka ulega rozwiązaniu. Nie oznacza to jednak, że spółka akcyjna w organizacji może istnieć tylko przez 6 miesięcy. Okres ten jest wyznaczony na zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego. Czynności sądowe mogą jednak przedłużyć okres funkcjonowania spółki ponad ustawowe pół roku.

Firma spółki w organizacji

Ponieważ spółka akcyjna w organizacji nie posiada jeszcze osobowości prawnej (uzyskuje ją w chwili wpisu do rejestru) i jest podmiotem przejściowym, jej firma powinna zawierać dodatkowe oznaczenie "w organizacji". Pozwoli to ewentualnym kontrahentom spółki w organizacji zorientować się co do charakteru swego partnera handlowego.


Odpowiedzialność za zobowiązania spółki akcyjnej w organizacji.
Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z przepisów ogólnych kodeksu spółek handlowych dotyczących spółek kapitałowych, podmiotem odpowiedzialnym za zobowiązania spółki w organizacji jest ona sama a także osoby, które działały w jej imieniu. W wyniku zmian dokonanych w kodeksie spółek handlowych odpowiedzialność ta jest solidarna.

Solidarna jest natomiast odpowiedzialność spółki w organizacji z jej akcjonariuszami oraz osobami działającymi w imieniu spółki akcyjnej w organizacji. Odpowiedzialność akcjonariuszy ograniczona jest jednak do wartości niewniesionego wkładu określonego w statucie spółki. Tak skonstruowane zasady odpowiedzialności zgodne są z zamierzeniami akcjonariuszy przystępujących do spółki, którzy wnosząc wkład chcą ograniczyć ryzyko niepowodzenia do wysokości wniesionego wkładu. Jeżeli jednak akcjonariusz nie wniósł jeszcze do spółki całego wkładu, odpowiada solidarnie ze spółką za jej zobowiązania do wysokości przyrzeczonego w statucie spółki, a nie wniesionego jeszcze wkładu. Akcjonariusz wolny jest od odpowiedzialności za zobowiązania spółki tylko wówczas, gdy wniósł cały swój wkład.

Jeżeli jednak akcjonariusz jest jednocześnie reprezentantem spółki (osobą działającą w jej imieniu), odpowiada on ze spółką z racji pełnionej funkcji, a więc bez ograniczenia.
Reprezentacja spółki w organizacji.
Spółkę akcyjną w organizacji reprezentują wszyscy założyciele (czyli osoby, które podpisały statut) działający łącznie albo pełnomocnik ustanowiony jednomyślną uchwałą założycieli. Reprezentanci ci działają do chwili ustanowienia zarządu. Jednak faktyczna reprezentacja spółki akcyjnej w organizacji jest nieco węższa niż wynikałoby to z przedstawionych przepisów. Jak wiadomo, spółka akcyjna w organizacji powstaje z chwilą zawiązania spółki akcyjnej. Zawiązanie następuje poprzez objęcie akcji dokonane w formie aktu notarialnego. Zgodnie z art. 313 K.S.H., zgoda na objęcie akcji oraz na brzmienie statutu wyrażana jest w aktach notarialnych, w których należy także stwierdzić wybór pierwszych organów spółki. Skoro organem spółki akcyjnej jest także zarząd, a założyciele spółki albo ich pełnomocnik mogą reprezentować spółkę w organizacji tylko do chwili ustanowienia zarządu, spółka w organizacji zawsze będzie miała zarząd, który staje się więc jedynym reprezentantem spółki akcyjnej w organizacji.
Należy pamiętać, że:


  • spółką w organizacji może być tylko spółka kapitałowa

  • spółka akcyjna w organizacji jest podmiotem prawa, który we własnym imieniu nabywa prawa i zaciąga zobowiązania

  • spółkę akcyjną w organizacji reprezentuje zarząd

  • spółka akcyjna w organizacji powstaje z chwilą zawiązania spółki akcyjnej

  • z chwilą wpisu do rejestru spółka akcyjna wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki spółki akcyjnej w organizacji.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037)

  • ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku - prawo działalności gospodarczej (Dz. U. 1999 r., Nr 101, poz. 1178 ze zmianami)ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ

Kto jest uprawniony do zarządzania spółką akcyjną?

W spółkach osobowych (np.spółce jawnej, partnerskiej), opartych na osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, każdy wspólnik ma prawo prowadzenia jej spraw i ją reprezentować. W spółkach kapitałowych (sp. z o.o, spółce akcyjnej), posiadających osobowość prawną, gdzie odpowiedzialność wspólników ograniczona jest do wysokości wkładów, zajmują się tym organy spółki, głównie zarząd. Jedynym organem właścicielskim, w którym zasiadają wspólnicy/akcjonariusze jest walne zgromadzenie. Jest to z zasada rozdziału kapitału od zarządzania. W zarządzie zasiadają przeważnie profesjonaliści, których celem jest pomnożenie majątku spółki.

Pobieranie 135.2 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna