Moi szanowni Uczniowie! Nauczanie języka polskiego w naszym liceum jest zgodnePobieranie 1.13 Mb.
Strona1/10
Data07.05.2016
Rozmiar1.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Moi szanowni Uczniowie!
Nauczanie języka polskiego w naszym liceum jest zgodne

z podstawą programową MEN. Korzystamy z zestawu podręczników

(5 części) wydawnictwa Operon. Specyfika pracy wymaga indywidualnego podejścia do treści programowych, toteż w sposób twórczy korzystamy z programu i rozkładu materiału zaproponowanego przez wydawcę. Dokonuję zatem koniecznych modyfikacji, by osiągnąć założone cele edukacyjne i wychowawcze, a to oznacza, że rozkład materiału może nieco odbiegać od prezentowanego poniżej modelu.
I tak, w klasie pierwszej

 • naukę rozpoczynamy zgodnie z poniższym programem od działu: Różne perspektywy mówienia o literaturze i języku,

 • następnie poznajemy kulturę i literaturę starożytnej Grecji i Rzymu: W kręgu kultury antycznej,

 • po czym realizujemy materiał biblijny: Biblia czyli księgi,

 • przechodzimy do Literatury i kultury średniowiecza,

 • a dalej, chronologicznie przemierzamy kolejne epoki historyczno-literackie, po drodze zatrzymując się przy zagadnieniach związanych z nauką języka ojczystego.


Tempo wędrówki i zakres poznawczy zależy od naszego

wspólnego zaangażowania i możliwości percepcyjnych.
W kolejnych klasach drugiej i trzeciej - kontynuujemy wyprawę, której celem jest poznawanie twórczości naszych przodków, ale też autorów współczesnych, ich sposobu myślenia, wyrażania refleksji, emocji w trudnych, niekiedy odległych, ale często pełnych fantazji i wbrew pozorom aż nazbyt aktualnych - tekstach kultury.

A wszystko po to, by choć trochę przybliżyć się do odpowiedzi na pytanie: Skąd przyszliśmy, dokąd zmierzamy?

- czego Wam i sobie życzę

Maryla Maryańska
ps. I jeszcze moje wymagania - konieczne, choć nie dość optymistyczne, bo przecież wzajemne oczekiwania przewyższają to, co poniżej, czyli
Wymagania na ocenę dopuszczającą:

 • znajomość cech charakterystycznych omówionych epok, autorów i ich dzieł

 • przedstawienie treści utworów wchodzących w skład obowiązkowych lektur w zakresie podstawowym, głównych problemów, charakterystyki bohaterów

 • znajomość 50% pojęć i terminów literackich, językowych kulturowych itp. Związanych z omówionym materiałem

 • zaliczenie wszystkich prac klasowych i sprawdzianów na 50%,

a prac z arkuszy maturalnych na 30%

 • i co równie oczywiste: aktywne uczestnictwo w lekcjach, zaleconych zajęciach rewalidacyjnych (tak, tak o 8.15! ), zaliczanie w terminie zaległości, każdego dnia o świcie.

 • a oczywistą oczywistością jak mawiał klasyk jest posiadanie własnoręcznie zapisanego sensownymi notatkami z lekcji i pracami domowymi (!) zeszytu i podręcznika części z aktualnie omawianymi zagadnieniami, jak również tak przydatnego w szkole narzędzia jak długopis.


A w poniższej tabeli możecie znaleźć ważne dla uczniów liceum

TREŚCI NAUCZANIA I OSIĄGNIĘCIA SZCZEGÓŁOWE Z KOLEJNYCH EPOK LITERACKICH: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne i współczesność. Gwiazdką * oznaczono treści z zakresu rozszerzonego.

(tabelę opracowałam na podstawie: Mariola Pobidyńska, JĘZYK POLSKI PROGRAM NAUCZANIA ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, LICEUM PROFILOWANEGO I TECHNIKUM, wyd, „Operon” )Treści nauczania

Osiągnięcia ucznia

Wiadomości

Uczeń:


Umiejętności

Uczeń:


Klasa I, semestr I: Starożytność. Średniowiecze

Różne perspektywy mówienia o literaturze i języku

1. Literatura z perspektywy historycznoliterackiej - czas realizacji 1 godzina

- podział dziej ów literatury na epoki historycznolite­rackie

- czynniki zewnętrzne i wewnętrzne

- umowność podziałów

- epoka literacka, prąd literacki, okres w kulturze

- podziały wewnątrz epoki

- istota konwencji artystycznej

- schemat przemienności epok literackich


- definiuje poj ęcia: epoka literacka, konwencja arty­styczna, prąd literacki

- poznaje czynniki kształtujące epokę

- wymienia epoki w dziejach literatury


- rozumie umowność podziałów wewnątrz dziej ów li­teratury

- wyjaśnia konwencję literacką jako nieformalną umo­wę dotyczącą użytych rozwiązań artystycznych

- opisuje i wyjaśnia schemat przemienności epok


2. Literatura z perspektywy rodzajów i gatunków literackich - czas realizacji: 2 godziny

- rodzaje literackie i ich wyznaczniki

- gatunki literackie

- mowa wiązana i niewiązana

- synkretyzm gatunkowy

- gatunki modne, ewol ucja gatunków

- przykłady utworów lub fragmentów dzieł stanowią­cych ilustrację rodzajów i gatunków

- tworzywo dzieła literackiego


- poznaje podział na rodzaje i gatunki literackie

- wymienia wyróżniki epiki, liryki i dramatu

- definiuje synkretyzm, wymienia gat unki synkretycz-ne

- wymienia przykłady różnych gatunków- na podstawie przykładowego utworu lirycznego (np. wiersza Leopolda Staffa Wysokie drzewa) uzasadnia liryczność tekstu

- analizuje fragment utworu epickiego (np. Katarynki Prusa), uzasadnia swoj e obserwacje

- bada zastosowaną we fragmencie dramatu Romeo iJulia formę wypowiedzi, uzasadnia wnioski

- rozpoznaje gat unek podanego utwor u (hymn, so­net, epopeja, nowela, tragedia, komedia)3. Rzeczywistość z perspektywy znaku - czas realizacji: 2 godziny

- istota języka jako narzędzia komunikacji

- wie 1 oznaczność słowa „język"

- znak, treść i forma znaku


- poznaje wie 1 oznaczność słowa „język"

- definiuje znak, wskazuje znaki umowne i naturalne

- wymienia podsystemy języka


- używa w różnych znaczeniach słowa „język"

- redaguje komunikat, posługując się różnymi kodami

- odszukuje wokół siebie różne rodzaje znaków


Treści nauczania

Osiągnięcia ucznia

Wiadomości

Uczeń:


Umiejętności

Uczeń:


- znaki umowne i naturalne

- język jako system znaków

- podsystemy języka

- wyraz i forma wyrazowa

- akty mowy (bezpośrednie i pośrednie)

- język jako tworzywo tekstu- omawia bezpośrednie i pośrednie akty mowy

- rozpoznaje i wyj aśnia intencje nadawcy tekstu

- podaje przykłady sytuacji, w których ma miejsce ko­munikat pośredni i bezpośredni

- rozumie czytany tekst na poziomie leksykalnym, wy­dziela elementy kompozycyjne, określa tematy po -szczególnych akapitów i całości


4. Komunikacja językowa. Funkcje tekstów językowych - czas realizacji: 2 godziny

- akt komunikacji językowej

- funkcje tekstów językowych (poznawcza, impresyw-na, ekspresywna, poetycka i inne)

- tekst Haliny Kurkowskiej O funkcji komunikatywnej tekstu

- język jako narzędzie kreowania świata- omawia akt komunikacji językowej

- wymienia podstawowe funkcje tekstów

- poznaje funkcję komunikatywną tekstu

- wie, że język jest narzędziem kreowania świata- tworzy teksty, świadomie dążąc do realizacji okre­ślonej funkcji

- stosuje właściwe dla funkcji tekstu środki językowe

- rozpoznaje dominującą funkcję we wskazanych tek­stach

- czyta tekst, anal izując jego kompozycję, sens po­szczególnych akapitów, znaczenia użytych form ję­zykowych

- wyjaśnia, w jaki sposób język kreuje świat


W kręgu kultury antycznej

1. Znaczenie mitologii w dziejach kultury europejskiej - czas realizacji: 2 godziny

- mit jako forma poznawania i opisu świata

- mit o Europie we wstępie do Europy Normana Dat viesa

- postacie mityczne jako archetypy

- przykłady bohaterów mitycznych i ich uniwersalne znaczenie

- mitologia jako zbiór mitów

- redaktorzy mitologii, polskie wersje mitologii grec kiej i rzymskiej

- znaczenie słów „mitoman" i „mitomania"


- poznaje podstawowe mity greckie

- wymienia przykłady postaci mitycznych stanowią­cych archetypiczny wzorzec zachowania

- definiuje mitologię

- poznaje polskie wydania mitologii w redakcji różt nych autorów- analizuje tekst zawierający odwołanie do mitu o Eu­ropie

- używa w poprawnym znaczeniu i poprawnym kon­tekście słów: „mitoman" i „mitomania"

- rozpoznaje uniwersalne znaczenie bohaterów mito­logicznych

- pisze własny tekst literacki, odwołując się do wybra­nego mitu

- rozpoznaje mity współczesnej kultury, anat i zuje je i wskazuje przyczyny ich powstawania

- czyta i analizuje tekst Normana Daviesa2. Kosmogonia mityczna - czas realizacji: 1 godzina

- mit o narodzinach świata według Mitologii Jana Pa-randowskiego

- pierwsze pary bogów i ich symbolika

- genealogia bogów olimpijskich

- kosmogonia mityczna a biblijna

- pojęcie politeizmu i monoteizmu

- mit o czterech wiekach ludzkości

- opozycja chaosu i kosmosu


- rekonstruuje treść mitu o powstaniu świata oraz oczterech wiekach ludzkości

- omawia znaczenia słów: „po t iteizm", „kosmogonia"

- poznaje pierwotne znaczenia słów „chaos" i „ko­smos"


- charakteryzuje greckich bogów, odwołując się do ich antropomorficznych wyobrażeń

- porównuje kosmogonię mitologiczną i biblijną

- sporządza notatkę w postaci tabeli

- wypowiada się z dbałością o kompozycję ustnej wy­powiedziTreści nauczania

Osiągnięcia ucznia

Wiadomości

Uczeń:


Umiejętności

Uczeń:


3. Na Olimpie i na Ziemi - czas realizacji: 1 godzina

- świat mitycznych bogów i ich wyobrażenie

- kult herosów

- obraz ludzkiego życia w mitach

- konkretyzacja wyobrażeń o bóstwach w dziełach sztuki (rzeźba, mat arstwo wazowe)- wymienia podstawowe greckie bóstwa i omawia ich znaczenie

- zna znaczenie słowa „heros"

- wymienia różne dziedziny twórczości plastycznej


- porównuje mityczne wyobrażenia bogów z typowy­mi zachowaniami człowieka, formułuje wnioski

- zbiera informacje o artystycznych przedstawieniach bóstw, korzystając z różnych źródeł

- charakteryzuje sylwetkę mitologicznego herosa


4. Mityczny Prometeusz w utworach literackich i dziełach sztuki - czas realizacji: 1 godzina

- mit o Prometeuszu

- prometeizm uniwersalną postawą ludzką

- obraz początków ludzkości w micie prometejskim

- Prometeusz na obr azie Tycjana oraz w wierszach Staffa i Herberta

- środki artystycznego wyrazu w mal arstwie i liryce


- opowiada mit o Prometeuszu

- definiuje prometeizm

- zna mityczną wersję pojawienia się istoty ludzkiej

- zna środki wyrazu artystycznego w różnych dziedzi­nach sztuki

- rozpoznaje tworzywo różnych dziedzin artystycz­nich


- porównuje literacką wersję mitu z hasłem słowniko­wym

- wskazuje wyznaczniki literackości w opowieści mit tycznej

- na podstawie mitu wyjaśnia wizję człowieczeństwa

- analizuje malarskie wyobrażenie Prometeusza

- analizuje i interpretuje wiersz Staffa Prometeusz, wskazuje źródła humoru

- omawia funkcję ironii w wierszu Herberta Stary Pro­meteusz5. Apollo i Dionizos - czas realizacji: 1 godzina

- Apollo i muzy oraz Dionizos jako znaczące motywy kulturowe

- mityczna opowieść o Apol t inie i Marsjaszu według Mitologii Greków i Rzymian Zygmunta Kubiaka

- literackie nawiązanie do mitycznej historii w wierszu Herberta Apollo i Marsjasz

- koncepcja sztuki apolt ińskiej i dionizyjskiej- przedstawia i omawia postaci muz, Apollina, Marsja-sza i Dionizosa

- opowiada historię o Marsjaszu

- zna artystyczne nawiązania do mitów zawierających wskazane motywy


- wyjaśnia kulturową funkcję postaci mitycznych

- wyszukuje informacje w tekście

- charakteryzuje bohaterów mitycznych, odnajdując w nich elementy antropomorficzne

- formułuje hipotezy interpretacyjne na podstawie wiersza Apollo i Marsjasz, wskazuje środki stylistycz­ne i wyjaśnia ich funkcję6. Czas na wnioski - funkcje i odmiany mitów - czas realizacji: 1 godzina

- funkcje mitów

- podział opowieści mitycznych

- obraz ludzkiego życia w mitach greckich


- rozpoznaje funkcje konkretnego mitu

- zna podział mitów ze względu na ich funkcję i temat

- opowiada treść wskazanych mitów


- porównuje mity i bohaterów mitycznych

- konstruuje zarys scenariusza filmu opartego na micie

- analizuje funkcję motywów mitologicznych w wybra-Pobieranie 1.13 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna