Moja szkoła w Unii Europejskiej”- konkurs Wiedzy o Unii EuropejskiejPobieranie 25.43 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar25.43 Kb.
Moja szkoła w Unii Europejskiej”-

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej


1. Jeden z "Ojców Założycieli" zjednoczonej Europy, współautor koncepcji powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, pierwszy przewodniczący jej organu wykonawczego - Wysokiej Władzy to:
a) Konrad Adenauer

b) Jean Monnet

c) Robert Schuman
2. Ile państw zapoczątkowało proces tworzenia Unii Europejskiej:

a) 12


b) 3

c) 6
3. W 1973 r. do Wspólnoty Europejskiej przystąpiła:

a) Holandia, Grecja, Szwecja

b) Dania, Irlandia, Wielka Brytania

c) Estonia, Cypr, Malta
4. W 2004 r. do Unii Europejskiej przystąpiło:

a) 10 państw

b) 12 państw

c) 15 państw


5. Które z państw nie należy do Unii Europejskiej:

a) Szwecja

b) Norwegia

c) Hiszpania


6. W jakich dziedzinach gospodarki współpracowały państwa w ramach EWWiS:

a) rybołóstwo

b) rolnictwa

c) górnictwa i hutnictwa


7. Dokument określający politykę młodzieżową Unii Europejskiej przyjęty w 2003 r. nosi nazwę:

a) Wspólne dążenia

b) Strategia młodzieżowa

c) Wspólne cele


8. Europass to:

a) to paszport Unii Europejskiej w kolorze burgundzkiego wina

b) legitymacja młodego obywatela Europy

c) to komplet pięciu dokumentów ułatwiający znalezienie pracy w kraju i za granicą


9. Program wspólnotowy mający odniesienie do polityki młodzieżowej to:

a) Sapard

b) Leonardo da Vinci

c) Phare
10. Komisja Europejska liczy:

a) 21 komisarzy
b) 20 komisarzy

c) 25 komisarzy


11. Przewodniczącym Komisji Europejskiej jest:

a) Jose Manuel Barosso

b) Charles de Gaulle

c) Jacques Lucien Delors


12. Parlament Europejski liczy obecnie

a) 356 parlamentarzystów

b) 367 parlamentarzystów

c) 732 parlamentarzystów


13. Polskę, reprezentuje :

a) 54 posłów

b) 60 posłów

c) 80 posłów


14. Każde z państw Unii Europejskiej przewodniczy Radzie Unii Europejskiej przez:

a) 6 miesięcy

b) 12 miesięcy

c) 3 miesiące


15. Główna siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w:

a) Brukseli

b) Strasburgu

c) Frankfurcie nad Menem


16. W Radzie Unii Europejskiej reprezentowane są:

a) rządy państw członkowskich

b) organizacje młodzieżowe

c) partie polityczne


17. Podobnie, jak Hiszpania Polska posiada w Radzie Unii Europejskiej :

a) 29 głosów

b) 27 głosów

c) 14 głosów


18. Parlament Europejski wybierany jest przez:

a) obywateli Unii Europejskiej

b) Komisję Europejską

c) Radę Europy


19. Jakie państwo sprawuje obecnie rezydencję (przewodnictwo Radzie UE)

a) Wielka Brytania

b) Austria

c) Finlandia


20.Coreper to:

a) program młodzieżowy

b) stali przedstawiciele państw członkowskich UE w Brukseli

c) partia polityczna21. Objaśnij skróty: EWWiS, EWG, Euratom

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….22. Jak nazywał się francuski minister spraw zagranicznych, który w dniu 9 maja 1950 r. przedstawił plan zacieśnienia stosunków gospodarczych między krajami Europy?

…………………………………………………………….23. Wymień państwa, które jako pierwsze podpisały Traktat Paryski powołujący do życia EWWiS.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24. Jakie 2 organizacje obok Euratomu weszły w 1965r. w skład Wspólnot Europejskich?

…………………………………………………………………………………………………..25. Objaśnij pojęcie rasizmu:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

26. Objaśnij pojecie ksenofobii:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27. Wymień 3 korzyści, jakie niesie praca w charakterze wolontariusza w innym kraju:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..28. Podaj nazwy 2 programów wspólnotowych dotyczących młodzieży

………………………………………………………………………………………………..29. Jak nazywa się największy program edukacyjny Unii Europejskiej?

………………………………………………………………………30.Z jakich praw i możliwości może korzystać młodzież w Unii Europejskiej? Podaj 3 przykłady.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31 Wymień 3 instytucje Unii Europejskiej:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………32. Podaj 2 nazwy dokumentów określających politykę młodzieżową :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33. Jakie 2 organizacje wspólnotowe ustanowione w Traktatach Rzymskich?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34. Wymień 2 instytucje parlamentarne, które zostały powołane w Traktatach Rzymskich?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

35. Ogłosił Plan ustanowienia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali

a) Konrad Adenauer

b) Józef Retinger

c) Robert Schuman


36. Podczas II Wojny Światowej opracował plany zjednoczenia krajów Beneluksu

a) Paul Henri Spaak

b)Alcide De Gasperi

c) Konrad Adenauer


37. Odmówił przyjęcia w Kolonii Adolfa Hitlera jako Kanclerza Rzeszy, dając przez to wyraz swoim antyfaszystowskim poglądom

a) Robert Schuman

b) Konrad Adenauer

c) Paul Henri Spaak

38. Był współzałożycielem i sekretarzem generalnym Ruchu Europejskiego

a) Paul Henri Spaak

b) Konrad Adenauer

c) Jozef Retinger
  1. Jest autorem słów: „ My nie tworzymy koalicji państw, my jednoczymy ludzi”

  1. Robert Schuman

  2. Jean Monet

  3. Alcie De Gasperi

40 . przewodnią myśla jego działań było dążenie do wspólnoty obronnej, jako elementu zapewniającego pokój i powstrzymującego wojny domowe:

a) Alcide De Gasperi

b) Józef Retinger

c) Konrad Adenauer


  1. Kto przełożył na język polski tekst „Ody do Radości”?

………………………………………………………………………

Traktaty Rzymskie podpisano:

A)16 kwietnia 1956 r.

b) 25 marca 1957 r.c) 9 maja 1951 r.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna