Moje konsumenckie abcPobieranie 20.04 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar20.04 Kb.
,,MOJE KONSUMENCKIE ABC”

Szkolenie zorganizowane przez CEO – Centrum Edukacji Obywatelskiej.


Cel:

 • jak racjonalnie odbierać przekaz reklamowy?

 • jak obiektywnie patrzeć na reklamy?

1.Pojęcie reklamy.

Reklama jest ogromnym mechanizmem, dźwignią handlu, ma charakter konsumpcyjny, zawiera mnóstwo elementów perswazji.

Powtórzenie jest jednym z najważniejszych sposobów działania reklamy.

Reklama to drukowane, ustne, graficzne, rękopiśmienne powiadomienie o osobie, towarze, usługach.

Osoba reklamująca nie jest przypadkowa. Jest wybierana spośród

tzw. grupy docelowej, inaczej targetowej /bada się najpierw grupę osób, zadając jej pytania np. jaka osoba powinna reklamować proszek do prania, lekarstwo, a potem wybiera się najczęściej występujące odpowiedzi dotyczące wieku, wyglądu itp./
Rola reklamy:


 • Przyciągnąć naszą uwagę

 • Wywołać zachowania nabywcze

Język reklamy to tzw. język wojskowy, czyli krótki, konkretny, zwięzły.

Kampanie marketingowe bardzo często próbują nam wmówić, że nie warto jest naprawiać rzeczy, lepiej kupić nowe.

Badania świadomości młodych konsumentów wykazały, że silny wpływ na ich wybory jako konsumentów ma marka towaru. Ogólna świadomość młodych konsumentów jest dobra /wiedzą, co oznaczają znaki na towarach, jak składać reklamacje, do czego jest potrzebny paragon itp./


2. Sposoby wpływania na świadomość dzieci jako konsumentów

 • organizowanie zajęć z wykorzystaniem komiksu,, Zakupy z Maxem”

 • odgrywanie scenek tematycznych

 • tworzenie mapy skojarzeń np. do wyrazu ,,konsument”, ,,sklep”itp.

 • wykorzystanie rebusów, gier dydaktycznych np. ,,Kupuj z głową”

 • organizowanie wycieczek edukacyjnych, konkursów

3. VADEMECUM PRAW KONSUMENCKICH DZIECI I MŁODZIEŻY


DZIECKO JAKO KONSUMENT, CZYLI DROBNE ZAKUPY.

Zgodnie z kodeksem cywilnym, dzieci poniżej 13 roku życia, nie mają zdolności prawnych czyli w ogóle nie powinny zawierać umów. Dzieci pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że mogą zawierać umowy powszechne, jeśli dotyczą one drobnych, bieżących spraw życia codziennego./mogą kupować np. żywność, czasopisma/.

Transakcja kupna towaru o wyższej wartości /np. rower,/ powinna być zawarta w obecności i za zgodą osoby pełnoletniej: rodzica lub opiekuna prawnego. Gdy dziecko dokona zakupu drogiego towaru bez zgody rodziców, to mają oni prawo przyjść do sklepu i zażądać zwrotu pieniędzy i oddać towar.

PARAGON


 • dowód zawarcia umowy

 • przechowuj go przez 2 lata


ZAKUPY NA ODLEGŁOŚĆ – sprzedaż wysyłkowa, internet, telezakupy

 • potwierdzenie zawarcia umowy pisemne lub mailem /najpóźniej w chwili otrzymania towaru/

 • masz 10 dni na zwrot towaru i odstąpienie od umowy /trzeba powiadomić na piśmie/

 • zwrot pieniędzy otrzymasz w ciągu 14 dni

 • nie musisz przyjąć nie zamówionego towaru ani za niego płacićBEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE


 • sprawdź sklep /adres pocztowy/,system zabezpieczeń transakcji i informacji

 • sprawdź całkowity koszt zakupu /cena, koszt przesyłki, podatek VAT/

 • zachowaj w pamięci komputera dane producenta i kopię zamówienia

 • masz 10 dni na zwrot towaru i odstąpienie od umowy /zrób to na piśmie/

 • w ciągu 14 dni zwrot pieniędzy /jeśli nie – szukaj pomocy rzecznika konsumentów/

 • prawo do oddania towaru nie dotyczy zakupów na portalach aukcyjnych, w sytuacji, gdy dokonujemy zakupu od innej osoby, a nie przedsiębiorcyNIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

Towar jest niezgodny z umową, gdy:

W takiej sytuacji sprzedawca powinien: • nieodpłatnie naprawić go

 • wymienić na inny

A w szczególnych przypadkach: • obniżyć cenę

 • zwrócić pieniądze

REKLAMACJA


 • można ją złożyć w ciągu 2 lat od zakupu

 • zgłoś się z paragonem i produktem do sprzedawcy lub z produktem i kartą gwarancyjną do gwaranta

 • czas rozpatrywania – 14 dni /termin ten dotyczy tylko reklamacji z tytułu niezgodność z umową, GWARANCJI NIE/

 • reklamacje żywności składaj w ciągu 3 dni od zakupu

 • w przypadku nieuwzględnienia reklamacji – polubowny sąd konsumencki przy Inspekcji Handlowej.GWARANCJA


 • gwarancji może udzielić producent, sprzedawca lub importer

 • gwarancja jest dobrowolna i nieodpłatna

 • dokument gwarancyjny musi zawierać: nazwę i adres gwaranta, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego

 • dokument gwarancyjny musi być wydany przez sprzedawcę wraz z towarem

 • gwarancja na dany towar nie ogranicza, nie wyłącza i nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową


KTO POMAGA KUPUJĄCYM?
W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH:

 • miejski lub powiatowy RZECZNIK KONSUMENTÓW

adresy na: www.uoikk.gov.pl

 • Federacja Konsumentów

adresy biur: www.federacja-konsumentow.org.pl

JEŚLI PROBLEM DOTYCZY ZBIOROWYCH INTERESÓW KONSUMENTÓW


 • skarga do URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

/wniesiona pisemnie, faksem, telegraficznie, poczta elektroniczną lub

podczas rozmowy z urzędnikiem/ • skarga podpisana /anonimowe nie są rozpatrywane/

 • po otrzymaniu sygnału od konsumenta UOKIK może wszcząć postępowanie administracyjne

 • UOKIK nie interweniuje w sprawach indywidualnych klientów

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Tel: (0-22) 556-08-00


konsument @ uokik.gov.pl

www.uokik.gov.pl • swoich praw dochodzę dwutorowo: z tytułu niezgodności towaru z umową

lub gwarancji

4. Ważne adresy: • Inspekcja Handlowa, Główny Inspektorat

Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, tel: (0-22) 826-23-30,

sekretariat @ giih.gov.pl

www.giih.gov.pl


 • Federacja Konsumentów

Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, tel: (0-22) 827-11-73

sekretariat @ federacja konsumentów.org.pl

www. federacja konsumentów.org.pl


 • Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,

ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa, tel: (0-22) 634-06-68

sekretariat @ skp.pl

www.skp.pl


 • Europejskie Centrum Konsumenckie

Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, tel: (0-22) 556-01-18


info@konsument.gov.pl

www.konsument.gov.pl
 • Scenariusze zajęć, gry, rebusy: www.konsumenckieabc.pl

5. REKLAMA A DZIECI


PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ


 • Dyrektywa z 3.10.1989 o telewizji bez granic.POLSKIE PRAWO O REKLAMIE


 • Ustawa z 29.12.1992 o radiofonii i telewizji

 • Ustawa z 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości

 • Ustawa z 9.11.1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu

 • Ustawa z 16.04.1993 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna