Moje przepisy Wajikra 26: 3-27: 34 Wprowadzenie do ParszyPobieranie 198.52 Kb.
Strona1/3
Data03.05.2016
Rozmiar198.52 Kb.
  1   2   3
33. Cotygodniowe czytanie Tory

Parsza Bechukotai בְּחֻקּתַי (Moje przepisy) Wajikra 26:3-27:34
Wprowadzenie do Parszy:

W tym tygodniu czytany fragment Tory (z Parszy Behar ) zakończył się następującym stwierdzeniem:תִּירָאוּ אֲנִי יְהוָה אֶת־שַׁבְּתתַי תִּשְׁמרוּ וּמִקְרָּשִׁי

Będziecie zachowywać moje szabaty i szanować mój święty przybytek Ja jestem Jahwe.
Parsza Bechukotai zaczyna się obietnicą, że jeśli będziemy przestrzegać nakazów Boga (chukkot) i przykazania (micwot), to w następstwie tego będziemy korzystać z błogosławieństwa materialne i mieszkać bezpiecznie w Ziemi Obiecanej. Moreover the LORD Himself will make His dwelling with us and will walk among us as our God. Ponadto sam Bóg (JHWH) zamieszka z nami i będzie chodził wśród nas jako nasz Bóg. We shall then truly be a m segulah - a treasured people among all the nations of the earth. Będziemy wtedy prawdziwie am segulah - drogocennym ludem, wśród wszystkich narodów ziemi.

Parsza rozpoczyna się słowami:

וַעֲשִׂיתֶם אתָם׃ אִם־בְּחֻקּתַי תֵּלֵכוּ וְאֶת־מִצוֹתַי תִּשְׁמְרוּ

Jeśli będziecie postępowali według moich ustaw (chukkot) i będziecie strzegli my commandments (mitzvot) and do them... moich przykazań (micwot) i wypełniali je ... (Lev 26:3) (Kpł 26:3)
Rodzaje micwot

The Torah is filled with various imperatives of one kind or another. Tora jest pełna różnych nakazów i przepisów innego rodzaju. The term mitzvot is a general term used to refer to any commandment given by God. Termin micwot to ogólne określenie używane w odniesieniu do każdego przykazania danego przez Boga. Przykazania mogą być pozytywne (nakazy) lub negatywne (zakazy).Mitzvot can be further divided into the subcategories of chukkim u'mishpatim (Deut. 4:5): Micwot mogą być także podzielone na podkategorie u'miszpatim chukkim (Pwt 4:5):Chukkim are statutes given without a reason (ie, fiats or divine decrees).● Chukkim nakazy są podane bez uzasadnienia (tzn. boże postanowienia). As such they are sometimes called "supra-rational" decrees. Jako takie są czasami nazywane "ponad-racjonalne" nakazy. The classic example is the chok (sing.) regarding the Red Heifer, which, legend has it, defied even the wisdom of King Solomon. Klasycznym przykładem jest Chok (lp.) przepis o czerwonej jałówce, która, jak głosi legenda, zignorowała nawet mądrość króla Salomona. Other examples include dietary law or the laws concerning family purity. Inny przykład to uznanie za czystego człowieka całkowicie pokrytego białym trądem carat itp. These laws can seem irrational to human reason. Przepisy te mogą wydawać się nieracjonalne dla ludzkiego rozumu.

Zot chukat haTorah ( זאת חֻקַּת הַתּוֹרָה ) - "this is the Torah's decree...."● Hatorah chukat Zot (זאִת חֻקַּת הַתּוֹרָה) - "To jest dekret Tory...." which we therefore accept as a commandment that transcends our abilities to rationally fathom. które w związku z tym trzeba przyjąć jako przykazanie, które przerasta nasze możliwości racjonalnego poznania. That is, when asked why we would do what is here commanded, we can only appeal to the fact that the LORD has commanded it - and that settles the issue. Oznacza to, że na pytanie, dlaczego robimy to, co jest tutaj dowodzi, że możemy jedynie odwołać się do faktu, że Bóg tak nakazał - i, to reguluje te kwestię.
Mishpatim (sing. mishpat) are laws given for a clearly specified reason (ie, logical laws). Miszpatim (lp. Miszpat) są to prawa dane z jasno określonych powodów (np. prawa logiki). An example would be the commandment to give charity or the prohibitions against theft and murder. Przykładem może być przykazanie okazywania miłości lub zakazy kradzieży i morderstwa.These mitzvot are inherently rational and appeal to the need for ethical unity (civil and moral life) within the community. Te micwot są z natury racjonalne i odwołują się do potrzeby etycznych zachowań (cywilnych i moralnego życia) w ramach wspólnoty ludzi. Stanowią one podstawę każdej cywilizacji.

Note: eidot (testimonials, from the root 'ed, witness) are mitzvot that commemorate or represent something -- eg, the commandments to put on tefillin, wear tzitzit, eat matzah on Passover, blow a shofar, etc. Since they commemorate or symbolically represent something, the eidot occupy a sort of middle ground between the rationally understandable mishpatim and the supra-rational chukkim.Uwaga: eidot (pochodna od źródłosłowu "ed, świadek) są micwot, które upamiętniają lub reprezentują coś - np. przykazanie zrobienia tefilin, użycie Cicit, jedzenie macy na Paschę, dęcie w róg Szofar, itp. Upamiętniają lub symbolizują coś, eidot zajmują miejsce pośrednie między racjonalnie zrozumiałymi miszpatim, a ponad racjonalnymi chukkim wspomnianymi powyżej.

Zacznij od posłuszeństwa Ta Parsza, jest ostatnią w Księdze Kapłańskiej, zaczyna się pragnieniem JHWH, aby wszyscy Żydzi studiowali Torę i przestrzegali micwot. " Jeśli będziecie postępowali według moich ustaw (chukkot) i będziecie strzegli my commandments (mitzvot) and do them... moich przykazań (micwot) i wypełniali je , to dam Ci deszcz we właściwym czasie, a ziemia wyda swój plon, a drzewo polne wyda owoc "( Kapł. 26:3-4 ).

Rzeczywiście, żydowscy mędrcy, twierdzą, że cały świat jest uzależniony od studium Tory (Talmud Tora) i miłości do Tory dla niej samej (Tora liszmah).

Rabi Meir uczył: Każdy, kto zajmuje się Torą dla niej samej, zyskuje wiele zasług, a cały świat ma wartość ze względu na niego. He is called friend, beloved, and intimate of God, lover of humanity; it clothes him in humility and reverences, rendering him fit to become righteous, saintly, upright, and faithful; it keeps him far from sin and brings him near to virtue, and from him men take counsel and sound knowledge, understanding, and fortitude, for it is written, 'Counsel is mine and sound knowledge, I am understanding, I am formidable.' Jest nazywany przyjacielem, ukochanym, kocha Boga, kocha ludzi, raduje Boga, raduje ludzi. [Tora] przyodziewa go w skromność i bojaźń i czyni go [ zdolnym do bycia] sprawiedliwym, pobożnym, prawym i godnym zaufania; [Tora] oddala go od grzechu i przybliża do zasług. [Ludzi] cieszy jego rada i mądrość, zrozumienie i moc, jak jest napisane: "Moja jest rada i mądrość, ja jestem, zrozumieniem, moja jest moc” (Miszle 8:14). [And it gives him kingship, dominion, and discernment; to him are revealed the secrets of the Torah, and he is becomes like a never-failing fountain, a river that never ceases to flow; he becomes modest, longsuffering, and forgiving of insult; and it magnifies him and exalts him above all things. (Pirkei Avot 6:1) Tora] daje mu królestwo, władzę i ostrość osądu i są mu ujawniane tajemnice Tory. I staje się jak źródło wzbierające i jak rzeka, która nie wysycha. Jest skromny i cierpliwy, wybaczający obrazę. [Tora] wynosi go i wywyższa go ponad wszystko. (Pirkei Avot 6:1)

Rabin Akiva; Co dowiedziałem się ze skały?

Jako młody człowiek, Akivah nie znał słowa Tory, ale pracował jako pastuch u bogacza w Jerozolimie. One day, while shepherding the flocks, he saw a hollowed-out rock resting under a waterfall and wondered how such a hard substance had been transformed. Pewnego dnia, podczas pasienia owiec, kiedy odpoczywał pod wodospadem, ujrzał wydrążoną skałę i zastanawiał się, jak taka twarda substancja została przekształcona. When he was told that the flowing water had made the drastic change in the rock, he reasoned: "If a rock, though extremely hard, can be hollowed out by water, how much more so should it be possible for Torah, which is compared to water, change my heart! I will begin to study it, and try to become a Torah scholar." Kiedy dowiedział się, że to płynąca woda uczyniła tak drastyczną zmianę w skale, rozumiał: "Jeśli skała, choć bardzo twarda, może być wydrążona przez wodę, o ileż bardziej powinno być możliwe dla Tory, która jest przyrównana do wody, zmienić moje serce! Zacznę studiować, i spróbuj stać się uczonym Tory ". Later Akivah became one of the greatest Torah sages of Israel who is still profoundly respected to this day. Później Akivah stał się jednym z największych mędrców Tory w Izraelu, a jego nauki są nadal głęboko zachowane do dziś.Obietnica błogosławieństwa za studiowanie Tory

Obietnica "padania deszczu we właściwym czasie" jest symbolem dobrobytu i powszechnego zadowolenia. Rain causes the air and drinking water to be pure, crops to be bountiful, and the lifestyle of everyone to be better. Deszcz powoduje, że powietrze i woda pitna są czyste, plony są obfite, polepsza się jakość życia, i wszyscy mają się lepiej. If we take the time to study the Torah and harvest from it knowledge of the ways of the LORD, God will reward us with material blessings, represented by a bountiful harvest from the land (middah keneged middah - "like for like"). Jeśli poświęcimy trochę czasu, aby studiować Torę i z niej pozyskać wiedzę na temat prawa JHWH, Bóg wynagrodzi to nam błogosławieństwem materialnym, reprezentowanym przez obfite zbiory plonów ziemi według zasady (middah keneged middah - "miarka za miarkę").

Moreover, if we make the study and practice of Torah our highest priority, the LORD promised venatati shalom ba'aretz ("I will give peace in the land"). Co więcej, jeśli uda nam się uczynić naukę i praktykowanie Tory naszym najwyższym priorytetem, to jak zapowiedział Bóg venatati ba'arec szalom ("dam pokój w ziemi"). The land itself will dwell securely from our enemies, but if any should arise, we shall enjoy decided victory over them. Będziemy mogli mieszkać bezpiecznie w swojej ziemi bez wrogów, a jeśli nawet pojawią się wrogowie, to będziemy cieszyć się zdecydowanym zwycięstwem nad nimi. Indeed one of us shall chase a hundred adversaries! Rzeczywiście jeden z nas będzie ścigać stu przeciwników!

We shall also be blessed with large families and no one shall worry about how to provide for their children, for the LORD will prosper us and cause our barns to overflow -- all because we take the time to put the LORD and His word first in our lives. Będziemy również obdarzeni rodziną wielodzietną i nikt nie będzie martwić się, jak zapewnić swoim dzieciom środki do życia , bo Bóg będzie błogosławić nas i spowoduje, że nasze stodoły będą ​​przepełnione - wszystkim dobrem dlatego, że poświęciliśmy czas, aby uczynić Boga i Jego słowo pierwszym naszym życiu. Pamiętaj, jeśli umieścisz Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, wszystko inne będzie na właściwym miejscu.

The greatest blessing of all, however, is that the LORD promised to make His holy Presence dwell among us, and we would be God's very own treasured people: Największym błogosławieństwem ze wszystkich, jednak jest to, że Bóg zapowiedział, że do Jego święta Obecność mieszkać będzie wśród nas, i będziemy własnością Boga i skarbem dla ludzi:Przybytek swój ustawię wśród was, i już was nie odrzucę od siebie. And I will walk among you and will be your God, Będę przebywał wśród was i będę waszym Bogiem,and you shall be my people. a wy będziecie moim ludem. (Lev. 26:11-12) (Kpł 26:11-12)

Zapowiedź Przekleństw za odrzucenie Tory

Z drugiej strony, jeśli okażemy nieposłuszeństwo Panu i nie będziemy chcieli wykonywać przykazań (micwot), i jeśli wzgardzimy nakazami (chukkim) i brzydzić się jego prawami (miszpatim), to będziemy wyłączeni z Przymierza, i doświadczymy wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa i ucisku w naszym życiu ( Lev. 26:14-16 ).We will experience panic attacks, diseases, heartache, and all manner of tsuris (vexation, trouble). Będziemy doświadczali ataków paniki, chorób, bólu, i wszelkiego rodzaju tsuris (utrapienia, problemy). Our enemies will eat our increase and those who hate us will rule over us. Nasi wrogowie wzrosną w siłę i ci, którzy nienawidzą nas będą panowali nad nami. We shall flee at the rustle of a leaf, and our lives will be full of terror and misery -- all because we did not take the time to put the LORD and His word first in our lives. Będziemy uciekać na odgłos szelestu liści, a nasze życie będzie pełne strachu i cierpienia - wszystko dlatego, że nie poświęciliśmy odrobiny czasu, aby umieścić Boga i Jego słowa pierwszy miejscu w naszym życiu.
If we refuse to do teshuvah and return to the LORD, the worst punishment of all would befall us: exile from the land and from the Presence of the LORD Himself. Jeśli mimo to odmówimy teszuwa i nie powrócimy do Boga, spotka nas najgorsza ze wszystkich kar: wygnanie z kraju i od obecności samego Boga. "Then the land shall enjoy its Sabbaths as long as it lies desolate, while you are in your enemies' land; then the land shall rest, and enjoy its Sabbaths" (Lev 26:34). "Wtedy ziemia dopełni swoich szabatów, przez cały czas swego spustoszenia, podczas gdy wy będziecie przebywać w kraju swych wrogów, aż ziemia odpocznie, i wypełni swoje szabaty" (Kpł 26:34).
Nonetheless, despite our disobedience, God's mercy toward us would never fully depart, for "if they confess their iniquity and the iniquity of their fathers in their treachery that they committed against me, and also in walking contrary to me, so that I walked contrary to them and brought them into the land of their enemies- if then their uncircumcised heart is humbled and they make amends for their iniquity, then I will remember my covenant with Jacob, and I will remember my covenant with Isaac and my covenant with Abraham, and I will remember the land" (Lev 26:41-3). Niemniej jednak, pomimo naszego nieposłuszeństwa, miłosierdzie Boga wobec nas nigdy nie zniknie całkowicie, bo "jeśli wyznacie swoje grzechy i winy swych ojców wykroczenia popełnione przeciwko mnie, jako, że występowali przeciwko do mnie, więc i Ja wystąpiłem przeciwko nim i zaprowadziłem ich do ziemi nieprzyjaciół ich, aby może ukorzyło się ich nieczułe serce (org. nieobrzezane serce) i aby zadośćuczynili za swe grzechy, wtedy wspomnę na moje przymierze z Jakubem, wtedy wspomnę na moje przymierze z Izaakiem i przymierze z Abrahamem, i będę pamiętał o kraju "(Kpł 26:41-3).
The parashah ends with a discussion of laws pertaining to vows (nederim) that a person makes to contribute towards the upkeep of the sanctuary. Parsza kończy się omówieniem przepisów odnoszących się do ślubów (nederim), które osoba złożyła aby przyczynić się do utrzymania Sanktuarium. These include dedications of persons, animals, houses, and lands. Yasher Koach and Chazak! (said upon completing a book of the Torah). Należą do nich dedykacje (darowizny) osób, zwierząt, domów i gruntów. Jaszer Koach i Chazak! (Powiedz po zakończeniu czytania księgi Tory).

Jak się odpada od Boga?

Zdarza się stopniowo, malutkimi etapami.The evil one does not come to us one day and say, "Stop studying the Scriptures," since he knows we would immediately reject this as an evil suggestion. Zły nie przyjdzie do nas jednego dnia i nie powie ci: "Dość studiowania Pisma Świętego", ponieważ wie, że ty natychmiast odrzucisz tę propozycję jako zło. No, instead he comes and tells us that we don't need to study so much. After all, the LORD loves us and has taken care of our sin problem by His grace, so we can take it easy, right? Nie, zamiast tego przychodzi i mówi, że nie trzeba aż tak wiele pracy. Wszakże Pan nas kocha i ma pod opieką, a problem grzechu mamy załatwiony przez Jego łaskę, abyśmy mogli żyć łatwo, prawda? "You can't get right with God by good deeds," he hisses, "so why not leave the study and learning of things like Torah to the professionals! After all, isn't that what (ahem) the clergy are paid for?" "Nie można się przecież pojednać z Bogiem przez dobre uczynki", on syczy ", więc dlaczego nie zostawić badania i uczenia się takich rzeczy, jak Tora dla profesjonalistów! Przecież czy to nie my (hmm) opłacamy duchownych? "


After awhile, we study less and less, until finally we abandon the serious study of the Scriptures altogether (though we might still read a daily devotional on occasion). Po jakimś czasie uczymy się coraz mniej, aż w końcu porzucamy poważne studium Pisma Świętego w ogóle (choć możemy wciąż czytać codzienną porcje przy okazji). We don't think this should worry us, however, since we still attend services and "try to be a good person" by avoiding the bigger sins. Uważamy, że nie powinno to nas niepokoić, ponieważ jednak nadal uczestniczymy w usługiwaniu oraz "staramy się być dobrym człowiekiem" unikając większych grzechów.
This way of living leads finally to outright apostasy, however, since without the study of Scripture as our highest priority, we will soon forget the call of the LORD in our lives. Ten sposób życia prowadzi w końcu do bezwarunkowych apostazji, jednak, ponieważ bez studium Pisma Świętego jako nasz najwyższy priorytet, wkrótce zapomnimy wzywać Pana w naszym życiu. The little sins soon don't bother us so much; and we find ourselves compromising here and there, with a divided heart on matters that used to cause us to wince... Małe grzechy nie przeszkadzają nam tak wiele, a my znajdujemy się kompromisy tu i tam, z serca podzielonego w sprawach, które kiedyś skłonić nas do wince ... We begin to forget that we are always walking upon holy ground before the Presence of the LORD, and our lives will become more and more profane and out of touch with the fear of God. Zaczynamy zapominać, że jesteśmy zawsze chodzącymi po świętej ziemi przed obliczem Pana, a nasze życie staje się coraz bardziej świeckie i brak nam prawdziwej bojaźni Bożej. Attending services themselves soon becomes optional, though we are sure to attend the bigger holidays, at least for the sake of appearances. Udział w nabożeństwach szybko staje się tylko rutyną czy nawykiem, choć jesteśmy pewni, że powinniśmy brać udziału w większe święta, przynajmniej dla pozoru. Then the bigger sins come, and with them come trouble, vexation, shame, desperation, and a sense of "exile" from the LORD. Wtedy przychodzą większe grzechy, a z nimi kłopoty, przykrości, wstyd, rozpacz i poczucie "wygnania" od Pana.
Our children will see this. Nasze dzieci szybko to zobaczą. So will our friends. Nasi przyjaciele także. Our testimony and witness will be compromised. Świadectwo naszego życia będzie zagrożone. Soon our children will think that the study of Scripture and the obedience to the Word of God are optional "lifestyle choices," and they will slide further away into a profane and alienated lifestyle of their own. Niedługo nasze dzieci będą myśleć, że studium Pisma Świętego i posłuszeństwo Słowu Boga są tylko opcjonalnym "stylem życia", a oni coraz bardziej będą wchodzić w świecki wyobcowany styl życia własnego.

Czy chrześcijanie powinni dziś studiować Torę?

Often Christians think that the "Old Testament" is virtually irrelevant today, since the doctrines of the Church are made explicit in the New Testament writings. Chrześcijanie często myślą, że "Stary Testament" jest dzisiaj praktycznie bez znaczenia , bo doktryny Kościoła, są jasno określone w pismach Nowego Testamentu. However, this is a serious mistake, as the following facts will demonstrate: Jednak jest to poważny błąd, ponieważ następujące fakty wykazują, że: 1. Yeshua (Jesus) and all his disciples were Torah-observant Jews. Jeszua (Jezus) i wszyscy jego uczniowie uczyli się z Tory używanej przez Żydów. The Scriptures which they studied, loved, and quoted were the Torah, the Prophets, and the Writings (ie, the Jewish Tanakh). Pisma, które studiowali, i szanowali, były znane jako Tora, Prorocy i Pisma (tzn. żydowski Tanach). Indeed, Yeshua quoted from the book of Deuteronomy (from the Torah) more than any other book in the Scriptures. Rzeczywiście, Jeszua cytował z Księgi Powtórzonego Prawa (z Tory) więcej niż z jakakolwiek innej księgi w Piśmie Świętym. As a child, Yeshua would have studied the Torah and memorized it with other Jewish children. Jako dziecko, Jeszua studiował Torę by zapamiętać ją z innymi żydowskimi dziećmi. He would also have been familiar with the teaching of the earlier Jewish sages of Israel. On również został zaznajomiony z nauką wcześniej żydowskich mędrców Izraela.

  When asked what was the greatest commandment of the LORD, Yeshua quoted the ve'ahavta portion of the Shema : ve'ahavta et Adonai eloheykha be'khol-levavkha, u'vekhol nafshekha, u'vekhol me'odekha, "And you shall love the LORD your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength" (Deut. 6:5), and then He added the commandment, v'ahavta l're'akha kamokha - ani Adonai , "You shall love your neighbor as yourself" (Lev. 19:18). Na pytanie, o największe przykazanie Pan, Jeszua zacytował część ve'ahavta z Szema : ve'ahavta et Adonai eloheykha be'khol-levavkha, u'vekhol nafshekha, u'vekhol me'odekha "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich sił "(Pwt 6:5), a potem dodał przykazanie v'ahavta l're'akha kamokha - Ani Adonai" Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego "(Kpł 19,18). Both of these commandments come directly from the Torah. Oba te przykazania pochodzą bezpośrednio z Tory.  Indeed, Yeshua said that He did not come to abolish the Torah or the Prophets, but to fulfill them ( Matt. 5:17-19 ). Rzeczywiście, Jeszua powiedział, że nie przyszedłem znieść Tory czy Proroków, ale wypełnić ( Mat. 5:1719 He later told a prospective follower of His, "If you would enter life, keep the commandments" ( Matt. 19:17 ). Później powiedział potencjalnemu naśladowcy Jego: "Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania" ( Mat. 19:17 ).When He was further asked which ones, Yeshua replied by citing the Ten Commandments and appealed to the man to follow Him ( Matt. 19:18-21 ). Gdy odpowiadał dalsze pytanie, które z nich, Jeszua odpowiedział, powołując się na Dekalog i zaapelował do mężczyzny, aby szedł za Nim ( Mat. 19:18-21 ).

 2. Yeshua said that the Jewish Scriptures plainly testify of Him ( John 5:39 ). Jeszua powiedział, że żydowskie Pismo Święte wyraźnie świadczy o Nim ( Jana 5:39 ). As His followers, we should understand what this means and how they indeed bear witness of Him as the King of the Jews ( Matt 2:2; 27:11 ). Jako Jego zwolennicy, mamy rozumieć, co to oznacza i jak rzeczywiście świadczą o Nim jako Król Żydowski ( Mat 2:2, 27:11 ). In addition, by studying Torah, we can more fully appreciate the glory and grace as revealed in the Person and Work of our beloved Mashiach. Ponadto, przez studiowanie Tory, możemy bardziej docenić chwałę i łaskę, jaka objawia się w osobie i działaniach naszego ukochanego Mesjasza. For example, we can more fully savor the role of the sacrificial system and how Yeshua fulfilled all of God's holy requirements on our behalf as the Kohen Gadol (High Priest) of the new covenant. Na przykład, możemy w pełni docenić rolę systemu ofiar i jak Jeszua spełnia wszystkie wymogi wobec świętego Boga w naszym imieniu, jako Kohen Gadol (arcykapłan) nowego przymierza.

 3. When two disciples were on their way to the town of Emmaus discussing the implications of the crucifixion of Yeshua three days earlier, who but the Master Himself appeared alongside of them and taught them from the Jewish Scriptures? Dwóch uczniów w drodze do miasta Emaus, omawiało skutki ukrzyżowania Jeszua trzy dni wcześniej, ale Mistrz, który pojawił się obok nich i nauczał ich z żydowskiego Pisma Świętego! "And beginning with Moses and all the Prophets, he interpreted to them in all the Scriptures the things concerning himself" ( Luke 24: 13-36 ). "I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego" ( Łk 24, 13-36 ). Again, as His followers, we should likewise be able to recount how Yeshua is revealed in the Jewish Scriptures. Podobnie jak Jego wyznawcy, powinniśmy również być w stanie opowiedzieć jak Jeszua jest objawiony w Biblii żydowskiej.

 4. The "Church" was born on a Jewish holiday of Shauv'ot (Pentecost) among the Jewish people in Jerusalem. "Kościół", urodził się Boże święto Szauv'ot (Pięćdziesiątnica) wśród Żydów w Jerozolimie. Peter's sermon during that festival ( Acts 2:1-41 ) was entirely Jewish, copiously quoting from the prophets and David, which would have meant little to any Gentiles in earshot (if there were any). Piotr wygłosił kazanie podczas tego święta ( Dz 2:1-41 ) cytował obficie całkowicie żydowskie, proroków i Dawida, co oznaczało mały wszelkich pogan w zasięgu słuchu (jeśli takie istniały). It is likely, therefore, that the 3,000 people who were saved that day would have been all Jewish. Prawdopodobne jest zatem, że 3000 osób, które zostały nawrócone w tym dniu były wyłącznie żydami. The earliest members of the new church met regularly in the Temple, where Gentiles were explicitly excluded ( Acts 2:46 ). Pierwsi członkowie nowego kościoła regularnie spotykali się w świątyni, gdzie narody zostały wyraźnie wyłączone ( Dz 2,46 . Note that the apostles Peter and John are recorded to have gone to the Temple for prayer during the time of the minchah (afternoon) sacrifices ( Acts 3:1 ), and their ministry continued exclusively among the Jewish people, "among whom were thousands who believed and were zealous for the Torah" ( Acts 21:20 ). Należy pamiętać, że apostołowie Piotr i Jan są rejestrowani, gdy udają się do świątyni na modlitwę w czasie ofiary minchah (po południu) ( Dz 3:1 ), a ich służba nadal prowadzona jest wyłącznie wśród Żydów, wśród których były tysiące ludzi którzy uwierzyli i byli gorliwi w praktykowaniu Tory "( Dz 21:20 . Even after they were imprisoned but miraculously escaped, an angel told them to "Go, stand and speak in the Temple to the people all the words of this life" ( Acts 5:20 ). Nawet po tym gdy zostali uwięzieni, ale cudem uciekli, anioł powiedział im: "Idźcie, i stańcie i mówcie w Świątyni do ludu wszystkie słowa tego życia" ( Dz 5:20 ).

 5. Later, when the Jerusalem Council wrote their letter to the Gentiles regarding their relationship to the Torah, they advised them to at first abstain from those things that would make them abhorrent to the Jews, with the assumption that they would later go on to study the Torah of Moses and the other Jewish Scriptures ( Acts 15:19-21 ). Później, kiedy Rada w Jerozolimie napisała w piśmie do pogan o ich stosunku do Tory, radzili im, aby w pierwszym powstrzymać się od tych rzeczy, które były szczególnie odrażające dla Żydów, przy założeniu, że będą później studiowali Torę Mojżesza i inne żydowskie Pisma Święte (Dz 15:19-21).

 6. The Apostle Paul was raised a Torah observant Jew who studied under the famous Rabbi Gamaliel in Jerusalem ( Acts 22:3 ). Apostoł Paweł został przedstawiony jako przestrzegający Tory Żyd, który studiował u słynnego rabina Gamaliela w Jerozolimie ( Dz 22:3 ). Rabbi Sha'ul (as he would have been called) was well-established in the Jewish leadership of his day, and even had a relationship with the Sanhedrin and High Priest of Israel ( Acts 9:1-2 ). Rabin Szaul (jak był on nazywany) był dobrze znany przywódcą żydowskim w jego czasach, a nawet miał związek z Sanhedrynem i arcykapłanem Izraela ( Dz 9:1-2 ). But even after his conversion on the road to Damascus ( Acts 9:1-21 ), he still identified himself a Jew. Ale nawet po nawróceniu na drodze do Damaszku ( Dz 9:1-21 ), wciąż utożsamia się Żydem. In Acts 23:6 he confessed, "I am (not "was") a Pharisee." W por. Dz 23,6 wyznał: "Jestem (nie" byłem ") faryzeuszem". He even declared that concerning the observance of the Torah he was "blameless," which indicates that he observed a Jewish lifestyle to his dying day ( Phil. 3:6 ). Nawet oświadczył, że w odniesieniu do przestrzegania Tory był "bez skazy", który wskazuje, że przestrzegał żydowskiego stylu życia aż do dnia swojej śmierci ( Fil. 3:6 ). Paul testified that he kept the Torah throughout his life ( Acts 25:7-8 , see also Acts 28:17 ). Paweł zeznał, że zachowywał Torę przez całe życie ( Dz 25:7-8 , patrz także Dz 28,17 ).

  Paul took the Nazarite vow ( Acts 18:18 ), lived "in observance of the Torah" ( Acts 21:23-24 ), and even offered sacrifices in the Jewish Temple ( Acts 21:26 ). Paweł złożył ślub nazyreatu ( Dz 18:18 ), mieszkał "w przestrzeganiu Tory" ( Dz 21:23-24 ), a nawet złożył ofiarę w świątyni jerozolimskiej ( Dz 21:26 ). Notice that Paul not only paid for his own sacrifices in order to be released from his Nazarite vow, but also paid for the sacrifices for four other Jewish believers! Zauważmy, że Paweł nie tylko zapłacił za swoje ofiary, aby być zwolniony ze ślubu nazyreatu, ale zapłacił za ofiary dla czterech innych wierzących Żydów! Notice also that this was performed at the explicit request of James, the head of the Jerusalem Church (and half-brother of Yeshua). Zauważmy też, że to zostało wykonane na wyraźne żądanie Jakuba, głowy Kościoła w Jerozolimie (i przyrodni brat Jeszua).

  Paul regularly attended synagogue. Apostoł Paweł regularnie uczęszczał do synagogi. "He came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews. And Paul, as his manner was , went in unto them, and three Sabbath days reasoned with them out of the Scriptures" ( Acts 17:1-2 ). "Przyszedł do Tesaloniki, gdzie była synagoga Żydów. Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich, przez trzy Szabaty rozprawiał z nimi na podstawie Pisma Świętego" ( Dz 17:1-2 ).

  When Paul wrote to the Gentile churches, "All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good work" ( 2 Tim 3:16-17 ), he was of course referring to the Jewish Scriptures, since the New Testament had not yet been compiled for the church. Kiedy Paweł pisał do przywódców kościołów, "Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był właściwy, przysposobiony do każdego dobrego czynu" ( 2 Tim 3:16-17 ), było to oczywiście odwołanie się do Pisma Świętego Żydów, ponieważ Nowy Testament nie zostały jeszcze opracowany dla kościoła.

  Indeed, in order to understand Paul's writings, we need to remember his training as a Rabbi when he quotes the Scriptures in his writings. Rzeczywiście, w celu zrozumienia pism Pawła, musimy pamiętać o jego nauce jako Rabbi, kiedy cytuje Pismo Święte w swoich listach. For example, when he wrote, "And all drank the same spiritual drink, for they were drinking from a spiritual rock which followed them; and the rock was Christ" ( 1 Cor. 10:4 ), he was quoting from a story later written in the Talmud (ie, that from the time that Moses struck the rock at Horeb and brought forth water until the death of Miriam ( Ex. 20:1 ), this water-giving rock "followed the children of Israel through the desert and provided water for them each day" (Taanit, 9a and Bava Metizia, 86b). Na przykład, gdy pisał: "I wszyscy pili ten sam duchowy napój, bo pili z duchowej skały, które w ślad za nimi, a skałą był Chrystus" ( 1 Kor 10:04. ) On cytuje opowieść później napisaną w Talmudzie (tzn., że od czasu, kiedy Mojżesz uderzył w skałę na górze Horeb i wyprowadził wody aż do śmierci Miriam ( Ex. 20:1 ), ta skała dawała wodę ", a następnie dzieci Izraela przez pustynię i pod warunkiem wody dla nich każdego dnia "(Taanit, 9a i Bava Metizia, 86b).


 7. Many Christian denominations profess to believe in the authority of both the "Old Testament" and the New Testament Scriptures while functionally relegating the study of the Torah to the dustheap of history. Wiele wyznań chrześcijańskich wierzy w autorytet zarówno "Starego Testamentu" i Nowego Testamentu, podczas gdy funkcjonalnie sprowadza studiowanie Tory do tła historii. If the Jewish Scriptures are taken seriously at all, these denominational traditions attempt to explain away their clear reading (for example, the covenantal promises made to ethnic Israel) and arrogate the intent of the text as being applicable solely to the Church. Jeśli w ogóle żydowskie Pisma są traktowane poważnie, te tradycje wyznaniowe próbę wyjaśnienia od ich wyraźne czytanie (na przykład obietnice z przymierza etnicznych Izrael) i roszczą intencji tekstu, stosowaną wyłącznie do Kościoła.

  This is both shortsighted and inconsistent, since it is impossible to understand the New Testament writings (including the very Church itself) while ignoring the cultural and theological context of which it is a part. Jest to zarówno krótkowzroczne i niespójne, ponieważ nie jest możliwe zrozumienie Nowego Testamentu (w tym bardzo sam Kościół), ignorując kulturę i teologię, której jest częścią. Moreover, it must be remembered that the Greek text of the New Testament derives its authority and veracity from the Jewish Scriptures, and not the other way around. Ponadto należy pamiętać, że grecki tekst Nowego Testamentu usankcjonowany jest prawdziwością z żydowskiego Pisma Świętego, a nie na odwrót. Too many Christian theologians go at this backwards, reading the New Testament (and particularly certain ideas ascribed to the Apostle Paul) as the interpretative filter for the study of the Hebrew text. Zbyt wielu teologów chrześcijańskich podchodzi do tego na odwrót i, czytanie z Nowego Testamentu (a szczególnie pewne idee przypisane do apostoła Pawła), stosuje jako filtr interpretacyjny do badania tekstu hebrajskiego. Theologians of the Western traditions must consciously remember the dictum, "a text without a context is a pretext" and repent of their heresies of replacement theology and implicit anti-Semitism (for more on this, click here ). Teolodzy zachodniej tradycji muszą świadomie pamiętać powiedzenie "tekst bez kontekstu jest pretekstem" i pokutować za swoje herezje teologii zastąpienia i ukrytego antysemityzmu. So yes, for these (and many other) reasons, it is important, even vital, for Christians to study the Torah as part of the whole counsel of God ( 2 Tim. 2:15 ). Więc tak, dla tych (i wielu innych) powodów, ważne jest, a nawet bardzo istotne, dla chrześcijan, aby studiowali Torę dla poznania całej woli Boga ( 2 Tym. 2:15 ).Czytanie z Haftory Jirmija/Jeremiasz 16:19-17:14; To ostatnia haftara z księgi Kapłańskiej. Opisuje fundamentalną zasadę kary i nagrody w judaizmie - zasadą, wedle której ludzie dobrzy będą błogosławieni, źli zaś - przeklęci. Ale jak społeczeństwo może zadecydować, określić czyjąś dobroć? Jaki rodzaj ludzi podlega karze? Tradycyjny judaizm zawsze kładzie nacisk na większa wagę zachowania niż uczuć, mówi, że od motywów ważniejsze są czyny. Z drugiej strony, znaczna część współczesnej cywilizacji skrupulatnie zajmuje się motywami kierującymi ludzkim postępowaniem, zwłaszcza, jeśli jest ono złe. Można wręcz mówić o wielkim wysiłku społecznym, którego motto brzmi: "Obwiniaj innych za swoje problemy". Ta strategia stoi nie tylko za karierami pojedynczych osób, ale także za studiami, ekspertami, instytutami naukowymi, filmami, książkami, ustawami, telewizyjnymi show i programami rządowymi.

Złe postępowanie zostało zdefiniowane jako choroba, której ofiary są coraz liczniejsze. Według niektórych obliczeń 1/3 obywateli USA cierpi na możliwe do zdiagnozowania psychiczne anomalia. Nie tylko jesteśmy ofiarami sił wewnętrznych, ale odnajdujemy siebie jako ofiary pokonywane przez potęgi zewnętrzne. Zgodnie ze zdaniem Aarona Wildavskiego, jeśli połączysz wszystkie grupy określające się jako dyskryminowane mniejszości - kobiety, Murzynów, Indian, bezrobotnych, biednych, etc. - ich liczba osiągnie 374% populacji.

Jeśli wszyscy są ofiarami, kto jest katem? W miejsce zła nasze społeczeństwo wynalazło "chorobę". W miejsce konsekwencji - terapię i zrozumienie. W miejsce odpowiedzialności - tłumaczenie ludzi "impulsami", które nimi kierują. Wytłumaczenie chorobą staje się coraz powszechniejsze w sprawach karnych.

Czy istnieje jakieś rozwiązanie dla tego kryzysu? Jeremiasz w dzisiejszej haftarze daje nam ważną podpowiedź. We fragmencie 17:9-10 mówi:

"Serce zniekształcone jest wszystkimi rodzajami zła i chore. Myśli sobie: Któż świadom jest moich zamysłów? Ale Ja, Bóg, badam serce i doświadczam nerek, tak aby oddać każdemu człowiekowi wedle jego postępowania i wedle skutków jego uczynków".

Prorok przypomina nam, że jedynie Bóg może naprawdę zrozumieć nasze motywy, a ludzie powinni patrzeć na uczynki, nie na serce. Nawet jeśli potrafilibyśmy zrozumieć serce, najlepiej znana żydowska modlitwa, Szema, ostrzega: "Strzeżcie się, aby nie zwiodły was wasze serca". Musimy zasłużyć na boże błogosławieństwo naszym postępowaniem. Czyny, mimo wszystko, zawsze mówią głośniej! W Hafṭorze dla Bechukotai widzimy proroka Jeremiasza jak desperacko próbuje apelować do narodu żydowskiego przed nadejściem wyroku i zniszczeniem świątyni przez Babilończyków w 586 rpne Jeremiasz przypomina bałwochwalstwa Izraela, zaniedbanie przykazania szemittah (rok szabatowy) i ogólnego spadku zaufania do Boga JHWH.


Jeremiah contrasts the future behavior of the nations in the Millennial Kingdom with the behavior of the Jewish people. Jeremiasz przeciwstawia przyszłe zachowanie narodów w Tysiącletnim Królestwie z zachowaniem Żydów. "To You the nations will come from the distant parts of the earth" and confess the worthlessness of their fathers' gods. "To narody pochodzące z odległych części ziemi" będą wyznać bezwartościowości bogów swoich ojców. But the Jews refuse to give up their idolatry, even in the face of the teshuvah (repentance) of the nations! Ale Żydzi nadal odmawiają wyrzeczenia się swojego bałwochwalstwa, nawet w obliczu teszuwa (skrucha) narodów!
Another reason for the coming judgment is that the Jewish people abandoned the commandment of shemittah (the refraining of the Jewish farmer from working his land during the seventh year). Innym powodem jest to, że nadchodzący sąd narodu żydowskiego za opuszczenie przykazania o szemittah (powstrzymując żydowskiego rolnika z pracy na swojej roli co siedem lat). In fact, the 70 years of Babylonian captivity were punishment meted out for the 70 sabbatical years Israel failed to observe from the time they entered the land to the destruction of the first Temple (ie, 490 years). W rzeczywistości, 70 lat niewoli babilońskiej było karą wymierzoną za 70 lat szabatowych które Izrael naruszył od chwili, gdy wszedł do ziemi Kannan do zniszczenia pierwszej Świątyni (tzn. 490 lat).
Jeremiah then sets up the contrast between trusting in man and trusting in the LORD. Jeremiasz następnie przedstawia kontrast między zaufaniem w człowieka i zaufanie w Bogu. "Thus saith the LORD; Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the LORD" (Jer. 17:5)."Tak mówi JHWH: Przeklęty mąż, który ufa w człowieku i ciało uważa za swoją ostoję, a którego serce daleko od JHWH" (Jr 17:5). By failing to trust in the LORD's provision during the sabbatical year, the Jews demonstrate that their heart departed from the LORD. Gdy Żydzi nie ufali prawu Bożemu w czasie rocznego odpocznienia, wykazali, że ich serca bardzo odeszły od Boga. They shall be parched and uninhabited in their places. Są oni na spalonej i niezamieszkanej ziemi. On the other hand, Z drugiej strony:

וְהָיָה יְהוָה מִבְטַחוֹ בָּרוּ הַגֶּבֶר אֲשֶׁר יִבְטַח בַּיהוָה

Błogosławiony, ten kto ufa JHWH, i którego ufnością jest JHWH (Jer.17:7).
והיה כעץ שׂתול על פלגי מים אשׂר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשׂר יעשׁה יצליח Ten, kto ufa Bogu będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające owoce w swoim czasie. Ps 1:3

The haftarah ends with Jeremiah puzzling over the mystery of iniquity, and the LORD answering him by stating that He examines the heart and rewards each person according to the fruit of his deeds. Hafṭorę kończy Jeremiasz zastanawiając się nad tajemnicą nieprawości, a Bóg mu odpowiada, stwierdzając, że on bada serca i nagradza każdego według owoców jego uczynków. The LORD is the Living Water, and those who refuse it will be subject to death and shame. Bóg jest wodą życia, dla tych, którzy nie będą podlegać hańbie śmierci.Czytanie z Brith Chaddasza: (Mat 21;33-41 i 2 Kor 6:14-18)

Czytanie z Ewangelii Mateusza dotyczy przypowieść o dzierżawcach winnicy.

Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili”.And they took him and threw him out of the vineyard and killed him."
Yeshua then asks his listeners (the chief priests and Pharisees), "When the Master of the vineyard comes, what will he do to those tenants?" Jeszua pyta swoich słuchaczy (arcykapłanów i faryzeuszy), "kiedy pan winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?" To which they answered, "He will put those wretches to a miserable death and let out the vineyard to other tenants who will give him the fruits in their seasons." Odpowiedzieli Mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze."

Yeshua then reminds them that His rejection by the Jews was in fact prophesied ( Psalm 118:22 ), and that the kingdom of God would be taken away from them and given to a people producing its fruits. Jeszua to przypomina im, że jego odrzucenie przez Żydów było w rzeczywistości przepowiedziane ( Psalm 118:22 ) i że Królestwo Boże będzie im zabrane, a dane ludziom wydającym dobre owoce.

In other words, the Master of the House is the God of Israel, the tenants are the Jewish people, the servants of the Master are the prophets sent to the Jews, and the son of the Master is the Son of God, who was "thrown out of the vineyard and killed" by the tenants. Innymi słowy, Władcą domu jest Bóg Izraela, najemcami, Żydzi, sługami gospodarza są prorocy wysłani do Żydów, a syn Gospodarza jest Synem Bożym, który był " wyrzucony z winnicy i zabity przez najemców”. The people producing the fruits of the Kingdom of God are those who honor the Son of God, Yeshua the Mashiach, who, though they be broken, shall not be crushed when the Father comes in judgment at the end of the age. Ludzie wydający owoce Królestwa Bożego to ci, którzy czcili Syna Bożego, Mesjasza Jeszua, którzy, choć niedoskonali, to powinni być skruszeni, gdy Ojciec wyda wyrok na koniec wieku.
List do Koryntian mówi o tym, kto stanowi Kościół Boga żywego oraz wzywa do zerwania z wszelkim bałwochwalstwem, gdyż nie ma żadnej społeczności miedzy Chrystusem a Belialem

tak jak światłość nie ma nic wspólnego z ciemnością. Dlatego też nie możemy chodzić w jednym jarzmie z niewierzącymi.

DALSZE MYŚLI O PARSZY BECHUKOTAI 3 Mojż. 26:3-27:34

Obietnica błogosławieństw płynących z przestrzegania Prawa (26:3-13) • Zapowiedź przekleństw wynikających z lekceważenia Prawa (26:14-39) • Obietnica przywrócenia Izraela do łaski Przymierza (26:40-46) • Okup za poślubione życie (27:1-8) • Odkupienie poślubionych zwierząt i nieruchomości (27:9-34) •
Pobieranie 198.52 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna