Mostalwar sa-p 2006 Dodatkowe noty objaśniającePobieranie 80.68 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar80.68 Kb.

MOSTALWAR SA-P 2006
Dodatkowe noty objaśniające
1) Informacje o instrumentach finansowych
1.1) Rodzaje instrumentów finansowych posiadanych przez spółkę:


Rodzaj instrumentu

Tytuł

Stan na 31.12.2005r .

zwiększenia

zmniejszenia

Stan na 30.06.2006r.

  • zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

transakcje forward

0

3 474
3 474

- pozostałe zobowiązania finansowe

pożyczki otrzymane od pozostałych jednostek

44 320
44 320

0

  • pożyczki udzielone
pożyczki udzielone jednostkom pozostałym

2 062
564

1 498

W/w instrumenty finansowe są ujęte w bilansie spółki w pozycjach: zobowiązania krótkoterminowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe.


Opis zasad wyceny instrumentów finansowych stosowanych przez spółkę jest zawarty we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. Przychody i koszty finansowe związane z zawartymi transakcjami FORWARD zostały zaprezentowane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w notach 26c i 27b. Transakcje forward zostały zawarte w celu zabezpieczenia kontraktu podpisanego Belvedere Development Sp. z o.o., którego wartość jest wyrażona w EURO.
1.2) Przychody z odsetek z tytułu udzielonych pożyczek oraz od należności
W okresie sprawozdawczym Spółka nie naliczyła odsetek od pożyczek z uwagi na zagrożenie ich otrzymania, a także dokonała odpisu aktualizującego odsetki z lat poprzednich w kwocie 459 tys. zł.
1.3) Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych
Odsetki od pożyczek otrzymanych od Acciona Infraestructuras S.A. wyniosły za okres sprawozdawczy 527 tys. zł i zostały opłacone.
1.4) Informacja o udzielonych pożyczkach
Na dzień 30.06.2006 r. kwota udzielonych pożyczek (bez odsetek) wynosiła 1.123 tys. zł i obejmowała pożyczki udzielone Feniks-Ul z terminem spłaty przypadającym na 31.12.2004 r. przy oprocentowaniu WIBOR 1M+1%.
1.5) Informacja o otrzymanych pożyczkach
Spółka w I półroczu 2006 r. nie zaciągała pożyczek.
1.6) Cele zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, należą pożyczki, umowy leasingu finansowego, środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Spółki. Spółka posiada także inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej działalności.

Główne rodzaje ryzyka, wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyk. Zasady te w skrócie zostały omówione poniżej. Spółka monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych.


1.6.1) Ryzyko stopy procentowej
Udziały w spółkach posiadane przez Spółkę nie są podatne na ryzyko procentowe. Narażenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim długoterminowych zobowiązań finansowych, w tym przede wszystkim pożyczek długoterminowych.

Ryzyko związane z istniejącym zadłużeniem zostało uznane za nieistotne z punktu widzenia wpływu na wyniki Spółki, dlatego też w obecnej chwili zarządzanie ryzykiem stóp procentowych ogranicza się do bieżącego monitorowania sytuacji rynkowej. W przypadku wzrostu zadłużenia Spółki z tytułu kredytów bankowych zostaną podjęte działania w celu odpowiedniego zabezpieczenia przed zmianą stóp procentowych.


1.6.2) Ryzyko walutowe
Spółka narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych umów na kontrakty budowlane. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania przez jednostkę operacyjną sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta wyceny. Instrumenty pochodne, z których może skorzystać Spółka w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem zmiany kursów wymiany walut (zabezpieczające wartość godziwą) to walutowe kontrakty terminowe.

Spółka stara się negocjować warunki zabezpieczających instrumentów pochodnych w taki sposób, by odpowiadały one warunkom zabezpieczanej pozycji i zapewniały dzięki temu maksymalną skuteczność zabezpieczenia. W I półroczu 2006 roku Spółka korzystała z zabezpieczających instrumentów pochodnych typu forward..


1.6.3) Ryzyko cen towarów
Spółka narażona jest na ryzyko cenowe związane ze wzrostem cen najczęściej kupowanych materiałów budowlanych, takich jak: stal i beton, a także materiałów ropopochodnych takich jak: benzyna, olej napędowy, asfalty oraz olej opałowy. Ponadto, w wyniku wzrostu cen materiałów - mogą wzrosnąć ceny usług świadczonych na rzecz Spółkę przez firmy podwykonawcze. Ceny w umowach zawartych z inwestorami są stałe przez cały okres realizacji kontraktu – najczęściej od 6 – 36 miesięcy, z kolei umowy z podwykonawcami zawierane są w terminach późniejszych, w miarę postępu poszczególnych prac.

W celu ograniczenia ryzyka cenowego Spółka na bieżąco monitoruje ceny najczęściej kupowanych materiałów budowlanych, a podpisywane umowy mają odpowiednio dopasowane parametry, dotyczące między innymi czasu trwania kontraktu oraz wartości umowy do sytuacji rynkowej.


1.6.4) Ryzyko kredytowe
Spółka zawiera transakcje z firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne. W przypadkach, gdy kontrahenci są niewypłacalni Spółka jest zmuszona tworzyć rezerwy, które obciążają wynik okresu sprawozdawczego

W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz niektóre instrumenty pochodne, ryzyko kredytowe Spółki powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów.

W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego.

Każdy kontrahent, przed podpisaniem umowy, jest oceniany pod kątem możliwości wywiązania się z zobowiązań finansowych. W przypadku negatywnej oceny zdolności płatniczych kontrahenta, przystąpienie do kontraktu jest uzależnione od ustanowienia adekwatnych zabezpieczeń finansowych lub majątkowych. Ponadto, w umowach z inwestorami zawierane są klauzule przewidujące prawo do wstrzymania realizacji robót, jeżeli występuje opóźnienie w przekazaniu należności za wykonane usługi. W miarę możliwości tworzy się również zapisy umowne warunkujące dokonywanie płatności podwykonawcom od wpływu środków od inwestora.


1.6.5) Ryzyko związane z płynnością
Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak pożyczki, kredyty bankowe, umowy leasingu finansowego.
2) Dane o pozycjach pozabilansowych
Na dzień 30.06.2006 r. Mostostal Warszawa posiadał weksle własne od :


Nazwa Spółki

Wartość weksli w tys. zł

Mostostal Kielce S.A.

2.353

Remak S.A.

644

Wrobis S.A.

116

MPB Mielec S.A.

194

Pozostałych podmiotów

280

Razem

3.587

Gwarancje, poręczenia i weksle otrzymane od pozostałych jednostek wynosiły 6.073 tys. zł.


Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy wynosiły 41.850 tys. zł z tego:

Z tytułu udzielonych gwarancji

26.807 tys. zł

Tytułu wystawione weksli

13.652 tys. zł

Na rzecz podmiotów powiązanych (poręczone weksle dla Wrobis S.A.)

1.391 tys. zł3) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
Spółka w okresie sprawozdawczym nie posiadała żadnych zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków lub budowli.
4) Informacje o działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania
W okresie sprawozdawczym działalność zaniechana lub przewidziana do zaniechania nie wystąpiła.
5) Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby
W I półroczu 2006 r. koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby wyniósł 1.028 tys. zł.
6) Poniesione oraz planowane nakłady inwestycyjne
W I półroczu 2006 roku spółka poniosła nakłady inwestycyjne na zakup niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 2.791 tys. zł.

Do 30.06.2007 r. Spółka planuje nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości około 6.000 tys. zł.

Spółka nie poniosła w okresie sprawozdawczym i nie planuje na najbliższe 12 miesięcy wydatków inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska.
7.1) Transakcje z podmiotami powiązanymi dotyczące przeniesienia praw i obowiązków
Transakcje z podmiotami powiązanymi polegającymi na przeniesieniu praw i zobowiązań pod tytułem odpłatnym i darmowym zostały szerzej opisane w nocie nr 7.2.
7.2) Dane liczbowe dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi
Należności od jednostek powiązanych rozumianych jako powiązane w myśl Ustawy o Rachunkowości wyniosły na dzień 30.06.2006 r. 418 tys. zł, w tym od Mostostalu Kielce 380 tys. zł, Mostostalu Płock 15 tys. zł, Mostostalu Puławy 10 tys. zł, Wrobisu 9 tys. zł, , AMK Kraków 4 tys. zł.
Zobowiązania na dzień 30.06.2006 r. do jednostek powiązanych wyniosły 10.341 tys. zł, w tym do Wrobisu 4.977 tys. zł, Mostostalu Kielce 4.932 tys. zł, MPB Mielec 203 tys. zł, Mostostalu Puławy 140 tys. zł, Mostostalu Płock 89 tys. zł.
Sprzedaż produktów, materiałów i towarów z tytułu wzajemnych transakcji wyniosła 471 tys., w tym do Mostostalu Kielce 264 tys. zł, Wrobisu 154 tys. zł, AMK Kraków 18 tys. zł, Mostostalu Puławy 16 tys. zł, Mostostalu Płock 12 tys. zł, MPB Mielec 7 tys. zł.
Zakupy produktów, towarów i materiałów z tytułu wzajemnych transakcji wyniosły 21.120 tys. zł, w tym od: Wrobisu S.A. 11.865 tys. zł, Mostostalu Kielce S.A. 9.241 tys. zł, Mostostalu Puławy S.A. o wartości 10 tys. zł, Mostostalu Płock S.A. 4 tys. zł.
Spółka w dalszym ciągu kontynuuje współpracę z Acciona Infraestructuras S.A., spółką zależną właściciela grupy kapitałowej Acciona (właściciela 49% akcji emitenta) i wspólnie z oddziałem tej spółki, jako partnerem konsorcjum pozyskiwane są nowe zlecenia. W okresie sprawozdawczym emitent dokonał sprzedaży do Acciony z siedzibą w Polsce, głównie z tytułu robót budowlanych, w wysokości 26.169 tys. zł.
8) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach nie podlegających konsolidacji

Nie występują wspólne przedsięwzięcia niepodlegające konsolidacji.


9) Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu w Mostostalu Warszawa S.A. wyniosło 418 osób, w tym na stanowiskach robotniczych /pracownicy fizyczni/ - 93 osoby, tj. 22 % i na stanowiskach nierobotniczych 325 osób, tj. 78 %.
10) Informacja o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
Wynagrodzenie członków Zarządu w I półroczu 2006r. wyniosło:

Imię i nazwisko

Wynagrodzenie w Spółce

Wynagrodzenie w spółkach zależnych

Jarosław Popiołek

735 tys. zł

57 tys. zł

Andrzej Sitkiewicz

240 tys. zł
Grzegorz Owczarski

210 tys. zł
Jerzy Binkiewicz

209 tys. zł
Włodzimierz Woźniakowski

202 tys. zł

54 tys. zł

Manuel Abella Gomez

25 tys. zł
Razem

1.621 tys. zł

111 tys. zł

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. w tym okresie wyniosło:Imię i nazwisko

Wynagrodzenie w Spółce

Juan Ignacio Entrecanales Franco

47 tys. zł

Neil Balfour

23 tys. zł

Leszek Wysłocki

23 tys. zł

Piotr Gawryś

23 tys. zł

Gloria Alonso Martinez

19 tys. zł

Javier Ducay Real

4 tys. zł

Razem

139 tys. zł


11) Informacje o zobowiązaniach Zarządu i Rady Nadzorczej w stosunku do Spółki i Grupy Kapitałowej
W okresie sprawozdawczym Mostostal Warszawa S.A. oraz spółki od niego zależne i z nim stowarzyszone nie udzielały żadnych zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancji Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
12) Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych
Sprawozdanie finansowe nie zawiera znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.
13) Znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym
W dniu 6.07.2006 r. Spółka działając jako Lider Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. Acciona Infraestructuras S.A., zawarła z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Umowę na wykonanie robót pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Białobrzegi-Jedlińsk”. Wartość kontraktu wynosi 404 mln zł brutto.
14) Relacje między prawnym poprzednikiem a emitentem
Spółka Mostostal Warszawa S.A. powstała w 1991 roku z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Warszawskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Mostostal.
15) Znaczenie hiperinflacji dla sprawozdania finansowego
Średnioroczna skumulowana stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat ukształtowała się poniżej poziomu 100 %, w związku, z czym nie dokonano przeliczeń danych sprawozdawczych za okres poprzedni.
16) Zestawienie różnic pomiędzy danymi ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

Raport za I półrocze 2006r.

Raport za II kwartał 2006 r.

różnica

I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-7.865

-12.443

4.578

II. Zysk (strata) brutto

-10.302

-14.556

4.254

III. Zysk (strata) netto

-4.800

-8.371

3.571

IV. Aktywa razem

291.678

288.693

2.985

Różnica w wyniku finansowym i sumie bilansowej między sprawozdaniem za II kwartał a półrocznym została spowodowana:

- weryfikacją rezerw na sprawy sądowe,

- weryfikacją budżetów na realizowanych kontraktach,

- aktualizacją rezerw na naprawy gwarancyjne,

- rozwiązaniem odpisu aktualizującego na należności od spółki Bauwit.


17) Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego dokonane w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

W porównaniu do sprawozdania za 2005 r. w obecnym sprawozdaniu powrócono do prezentacji aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego w odpowiednich pozycjach bilansu w aktywach i pasywach. Ta zmiana spowodowała wzrost sumy bilansowej na 31.12.2005 r. o kwotę 1.306 tys. zł.

W obecnym sprawozdaniu zmieniono sposób prezentacji w bilansie różnicy wynikającej z wyceny aportu a wartością w księgach tego aportu zmieniono zasady prezentacji tej różnicy, która dotyczy aportu wniesionego do spółki Mostostal Kielce S.A. w kwocie 1.460 tys. zł. W poprzednich sprawozdaniach kwota ta powiększała rozliczenie międzyokresowe w pasywach obecnie zaś pomniejsza długoterminowe aktywa finansowe, co spowodowało obniżenie sumy bilansowej w porównaniu do wcześniej prezentowanych sprawozdań o w/w kwotę w okresach na 30.06.2005 r. i 31.12.2005 r.

W celu bardziej przejrzystej prezentacji przychodów ze sprzedaży na podstawowej działalności Spółki dokonano zmiany prezentacji sprzedaży pozakontraktowej (tj. dotyczącej obciążania podwykonawców częścią kosztów kontraktów związanych z ich działalnością), która obecnie obniża wartość kosztów na realizowanych kontraktach. Ta zmiana prezentacji spowodowała spadek przychodów netto ze sprzedaży i kosztów sprzedaży w rachunku zysków i strat za I półrocze 2005 o kwotę 657 tys. zł w porównaniu do raportu SA-P 2005r.

W 2006 r. uległ zmianie sposób rozpoznawania przychodów z tytułu kontraktów długoterminowych. Do 2005 r. do wyliczenia sprzedaży na kontraktach długoterminowych używano kosztów bezpośrednich kontraktów powiększonych o koszty pionów produkcyjnych, natomiast obecnie sprzedaż rozpoznawana jest bezpośrednich relacji do kosztów bezpośrednich na kontrakcie.

Wyżej wymienione zmiany nie mają wpływu na wynik netto i kapitały własne Spółki. Pozostałe zasady rachunkowości zaprezentowane w raporcie za 2005 r. nie uległy zmianie.


18) Korekty błędów podstawowych
Nie wystąpiły korekty błędów podstawowych.
19) Zagrożenie kontynuowania działalności
Nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności Spółki.
20) Wskazanie czy w okresie sprawozdawczym nastąpiło połączenie z innym podmiotem

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie z innym podmiotem.


21) Wycena udziałów i akcji metodą praw własności
Skutki zastosowania w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wyceny posiadanych udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych metodą praw własności są prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa S.A. w pozycji kapitał własny oraz wynik finansowy. Sprawozdaniem skonsolidowanym w wymaganych okresach sprawozdawczych objęte są wszystkie pod względem istotności jednostki podporządkowane Spółce. Podmioty wyłączone z konsolidacji są nieistotne w stosunku do sum bilansowych i przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych podmiotu dominującego.
22) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki
Spółka sporządza sprawozdanie skonsolidowane.
23) Inne istotne informacje dla sprawozdania finansowego


  1. W Sądzie Pracowniczym rozpatrywane są sprawy wytoczone z powództwa byłych pracowników. Łączna kwota tych roszczeń wynosi 507 tys. zł plus odsetki, z czego rezerwą objęto 225 tys. zł. W ocenie Zarządu ryzyko przegrania spraw nie objętych rezerwą jest znikome.
  1. W dniu 26 maja 2006 r. Sąd Arbitrażowy wydał wyrok w sprawie z powództwa podwykonawcy: MPRD S.A. o zapłatę za dodatkowe roboty i koszty zmiany technologii odwodnienia fos na budowie Trasy Siekierkowskiej w Warszawie, skierowanego przeciw inwestorowi: Miastu Warszawa i wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. po uzyskaniu opinii biegłego uznający w pełnym zakresie roszczenia MPRD S.A. i nakazujący spółce Mostostal Warszawa S.A. zapłatę kwoty 8.337 tys. zł wraz z należnymi odsetkami i kosztami sądowymi na rzecz podwykonawcy. Sąd uznał, że podwykonawca nie miał prawnej możliwości zgłoszenia swoich roszczeń bezpośrednio inwestorowi i chociaż Mostostal Warszawa S.A. nie jest właściwym adresatem tych roszczeń - ponieważ odmowy zapłat wydał inżynier kontraktu będący przedstawicielem inwestora, a Mostostal Warszawa S.A. bez akceptacji inżyniera zgodnie z postanowieniami kontraktu nie mógł dokonać żadnej zapłaty - to Mostostal Warszawa S.A. jako wykonawca i członek konsorcjum wykonawczego ma możliwość zgłoszenia roszczeń regresowych wobec lidera konsorcjum wykonawczego i zamawiającego. Wyrok nie jest prawomocny. Mostostal utworzył rezerwę na powyższe roszczenie w w kwocie 10.701 tys. zł (3.881 tys. zł w 2005 r., 6.820 tys. zł w I półroczu 2006 r.).

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna