Mostalwar sa-q 2/2006 Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego sa-q2 za 2006 rPobieranie 24.76 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar24.76 Kb.

MOSTALWAR SA-Q 2/2006

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SA-Q2 za 2006 r.
Zasady rachunkowości

Raport za II kwartał 2006 r. został sporządzony zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości („PZR”) określonymi:  • ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), („Ustawa o rachunkowości”)

  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 z późniejszymi zmianami),

  • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2005r. Nr 209, poz. 1743)

  • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).

Zasady rachunkowości zaprezentowane w raporcie rocznym za 2005 r. nie uległy zmianie.

W celu zapewnienia porównywalności danych w sporządzonym raporcie dokonano zmiany w prezentacji danych finansowych za II kwartał 2005 r. w porównaniu do raportu SA-Q 2/2005.

W 2005 r. uległa zmianie prezentacja sprzedaży pozakontraktowej (tj. dotyczącej fakturowania części kosztów na podwykonawców), obecnie sprzedaż ta obniża wartość kosztów na realizowanych kontraktach. Zmiana prezentacji spowodowała spadek przychodów netto ze sprzedaży oraz kosztów sprzedaży w rachunku zysków i strat za 2 kwartały 2005 r. w obecnym sprawozdaniu o kwotę 657 tys. zł w porównaniu do raportu kwartalnego za II kwartał 2005 r. Powyższa zmiana nie miała wpływu na wynik netto II kwartału 2005 r.
Do wyliczenia wybranych danych finansowych dotyczących II kwartału 2006 r. w EURO przyjęto następujące zasady:


  • pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 2 kwartały 2006 r. przeliczono wg kursu 3,9002 zł/EURO będącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP na ostatnie dni stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja oraz czerwca 2006 r.

  • poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursu na dzień 30.06.2006 r. wynoszącego 4,0434 zł/EURO.

Istotne zmiany w wielkościach szacunkowych

W II kwartale rozwiązano: rezerwy z tytułu realizowanych kontraktów w kwocie 1.154 tys. zł, odpisy aktualizujące należności w kwocie 864 tys. zł, odpis aktualizujący utworzony na aktywa zaangażowane we Wrobis S.A. w kwocie 3.123 tys. zł, rezerwy z tytułu zakończonych spraw sądowych w kwocie 1.423 tys. zł.

Utworzono rezerwy na sprawy sądowe w kwocie 7.045 tys. zł. Dokonano odpisu aktualizującego należności w kwocie 198 tys. zł oraz dokonano odpisów aktualizujących krótkoterminowych aktywów finansowych w kwocie 459 tys. zł.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku wzrosły o 4.879 tys. zł. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku spadły o 820 tys zł.1. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń w II kwartale 2006 r.

W II kwartale sprzedaż Spółki wyniosła 109.057 tys. zł co oznacza wzrost o 151 % w porównaniu do analogicznego okresu 2005 r. oraz poniosła stratę brutto na sprzedaży w kwocie 5.497 tys. zł. Strata netto Spółki po dwóch kwartałach wyniosła 8.371 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r. miały miejsce następujące zdarzenia istotne dla Mostostalu Warszawa S.A.:

11.04.2006 r. Spółka zawarła z Bonifraterska Development Sp. z o.o. umowę na zaprojektowanie i wykonanie w charakterze Generalnego Wykonawcy budynku biurowego pn. „BELVEDERE CENTRUM” z pomieszczeniami handlowymi o powierzchni użytkowej brutto wynoszącą ok. 51.000 m2 w Warszawie. Za wykonanie przedmiotu umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 31,7 mln EUR netto.

19.04.2006 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie o dokonaniu wpisu w KRS – Rejestrze Przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki podniesiony został z 10.000 tys. zł do 20.000 tys. zł w wyniku zarejestrowania 10.000.000 akcji V emisji, o wartości nominalnej 1 zł/akcję. Ogólna liczba głosów po dokonaniu rejestracji wynosi 20.000.000 (każda akcja daje prawo do jednego głosu).

18.05.2006 r. WZA Spółki dokonało wyboru Rady Nadzorczej VI kadencji w składzie: Juan Ignacio Entrecanales Franco, Neil Roxbourgh Balfour, Piotr Gawryś, Leszek Wysłocki, Javier Ducay Real.

24.05.2006 r. Zarząd GPW S.A. postanowił wprowadzić z dniem 31 maja 2006 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela V emisji Mostostal Warszawa S.A. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dniem 31 maja 2006 roku oznaczył kodem PLMSTWS00019 20.000.000 akcji spółki Mostostal Warszawa S.A.

31.05.2006 r. Spółka zawarła z Zarządem Transportu Miejskiego reprezentującym m.st. Warszawa umowę na budowę szlaków komunikacyjnychB21 i B22 oraz stacji A21 „Bielany” i stacji A22 „Wawrzyszew” jak również urządzeń kolejowych dla odcinka B21-A22. Za wykonanie przedmiotu umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 217,7 mln PLN brutto.7.06.2006 r. Spółka zawarła z Konsorcjum PRG Metro/PeBeKa, które tworzą Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „METRO” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A., umowę na kompleksowe wykonanie stacji A20 „Park Kaskada” wraz z komorą rozjazdów i torami rozstawczymi na 207,3 m szlaku B21 wraz z wykonaniem projektów wykonawczych. Za wykonanie przedmiotu umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 93,36 mln PLN brutto.
12.06.2006 r. Spółka zawarła z Echo Investment S.A. umowę na wykonanie stanu surowego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Zwycięzców w Warszawie. Za wykonanie przedmiotu umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 17,4 mln PLN netto.
21.06.2006 r. Konsorcjum firm: Lider - Mostostal Warszawa S.A.; Partnerzy - FAL-BRUK B.B.Z. Falenta Sp.j., Zakład Usług Brukarskich ADROG Sp.j., Stabilator Sp. z o.o. zawarło z Zarządem Dróg Miejskich reprezentującym m.st. Warszawa umowę na wykonanie modernizacji (przebudowy) nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do Pl. Zamkowego. Wartość przedmiotu umowy wynosi 44,4 mln PLN brutto.
14.06.2006 r. Spółka podpisała z Acciona Nieruchomości Sp. z o.o. umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Roboty wykończeniowe w budynku XVII kondygnacyjnym stanowiącym etap III/I wielofunkcyjnego kompleksu mieszkalno-usługowego ISKRA I wraz z częścią usługową i garażami podziemnymi przy ul. Fieldorfa, Bora-Komorowskiego i Kwiatkowskiego w Warszawie". Wartość kontraktu: 20,1 mln PLN netto powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT.
19.06.2006 r. Spółka podpisała z Acciona Nieruchomości Sp. z o.o. umowę na wykonanie całości robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami na parterze, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Sieleckiej w Warszawie. Wartość umowy wynosi 11,9 mln zł netto i zostanie powiększona o należny podatek VAT.
26.06.2006 r. Acciona S.A. ogłosiła wezwanie do sprzedaży od 17,06% do 50,06% akcji Mostostalu Warszawa S.A. po 20 zł za akcję. Zapisy na sprzedaż papierów będzie przyjmować Dom Inwestycyjny BRE Banku od 5 lipca do 3 sierpnia 2006 r.
28.06.2006 r. Zarząd Spółki został poinformowany, że w sporze sądowym z powództwa podwykonawcy: MPRD S.A. o zapłatę za dodatkowe roboty i koszty zmiany technologii odwodnienia fos na budowie Trasy Siekierkowskiej w Warszawie, skierowanego przeciw inwestorowi: Miastu Warszawa i wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. zapadł – po uzyskaniu opinii biegłego - wyrok Sądu Arbitrażowego uznający w pełnym zakresie roszczenia MPRD S.A. i nakazujący spółce Mostostal Warszawa S.A. zapłatę kwoty 8.337 tys. zł wraz z należnymi odsetkami i kosztami sądowymi na rzecz podwykonawcy. Sąd uznał, że podwykonawca nie miał prawnej możliwości zgłoszenia swoich roszczeń bezpośrednio inwestorowi i chociaż Mostostal Warszawa S.A. nie jest właściwym adresatem tych roszczeń - ponieważ odmowy zapłat wydał inżynier kontraktu będący przedstawicielem inwestora, a Mostostal Warszawa S.A. bez akceptacji inżyniera zgodnie z postanowieniami kontraktu nie mógł dokonać żadnej zapłaty - to Mostostal Warszawa S.A. jako wykonawca i członek konsorcjum wykonawczego ma możliwość zgłoszenia roszczeń regresowych wobec lidera konsorcjum wykonawczego i zamawiającego. Wyrok nie jest prawomocny.

2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W II kwartale istotnymi czynnikami, które miały znaczący wpływ na osiągnięte wyniki były:  • przegranie przed Sądem Arbitrażowym sprawy z powództwa MPRD S.A. co spowodowało utworzenie dodatkowych rezerw w łącznej kwocie 6.820 tys. zł (w 2005 r. utworzono rezerwy na kwotę 3.880 tys. zł),

  • ujemna wycena kontraktów walutowych FORWARD zawartych na zabezpieczenie wartości przychodów na kontrakcie podpisanym z Bonifraterska Development Sp. z o.o. w kwocie 3.474 tys. zł,

  • wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 4.879 tys. zł,

  • rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość aktywów zaangażowanych w spółce Wrobis S.A. w kwocie 3.123 tys. zł

3. Sezonowość lub cykliczność działalności w II kwartale

Działalność Spółki jest uzależniona od warunków pogodowych. W II kwartale nastąpił znaczny wzrost sprzedaży w porównaniu do I kwartału co było spowodowane w pewnej części zakończeniem okresu zimowego.4. Emisje, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych;

W II kwartale nie przeprowadzano emisji oraz spłat dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.5. Wypłacone (lub zadeklarowane) dywidendy

Spółka nie wypłacała i nie deklarowała wypłaty dywidendy.6. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie, a w nim nie ujęte
6.07.2006 r. Spółka działając jako Lider Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. Acciona Infraestructuras S.A., zawarła z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Umowę na wykonanie robót pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Białobrzegi-Jedlińsk”. Wartość kontraktu wynosi 404 mln zł brutto. Udział partnerów w ramach umowy konsorcjum zakłada się następująco: Mostostal Warszawa S.A. – 5% i Acciona Infraestructuras S.A. – 95%.
14.07.2006 r. pomiędzy Zamawiającym: Warszawskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji – Zakładem Budżetowym m. st. Warszawy, a Wykonawcą, tj. konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A., Acciona Infraestructuras S.A. i Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych „A i B” Sp. z o.o. – została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie przekrycia trybuny zachodniej z galerią dla gości specjalnych oraz budynku biurowo-socjalnego w kompleksie stadionu KS Polonia w Warszawie. Wartość kontraktu brutto wynosi 18 mln zł.

7. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano istotnych skutków będących rezultatem zmian w strukturze organizacyjnej Spółki.8. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Zobowiązania warunkowe wzrosły o kwotę 6.561 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec 2005 r. z powodu wzrostu wartości gwarancji przetargowych. Odnotowano wzrost należności warunkowych o kwotę 3.785 tys. zł w analogicznym okresie, co było spowodowane przyjęciem weksli od podwykonawców na zabezpieczenie dobrego wykonania umów. Zobowiązania i aktywa warunkowe zaprezentowano w części liczbowej raportu.
Pobieranie 24.76 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna