Mostalwar sa-qs 2/2006 Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego sa–qs 2/2006Pobieranie 59.43 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar59.43 Kb.

MOSTALWAR SA-QS 2/2006

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego SA–QS 2/2006 1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz istotne zasady rachunkowości

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2006 roku zostało sporządzone zgodnie z: • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - § 86 ust.2, dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.

 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 186, poz.1921).

 • Do wyliczenia wybranych danych finansowych dotyczących II kwartału 2006 r. w EURO przyjęto następujące zasady:

 • pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 2 kwartały 2006 r. przeliczono wg kursu 3,9002 zł/EURO będącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP na ostatnie dni stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja oraz czerwca 2006 r.

 • poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursu na dzień 30.06.2006 r. wynoszącego 4,0434 zł/EURO.
 • Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w polskich złotych, a wszystkie podane wartości – o ile nie wskazano inaczej – zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych.

Oświadczenie o zgodności

Z dniem 1 stycznia 2005 roku Ustawa nałożyła na Grupę obowiązek przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. W chwili obecnej, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF oraz standardami MSSF przyjętymi przez Unię Europejską.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

Grupa zastosowała MSSF według stanu obowiązującego na dzień 30 czerwca 2006 roku.

Jednostki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie standardy rachunkowości”). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF.

Szacunki


Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym, w tym w dodatkowych informacjach i objaśnieniach. Mimo, że przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych.

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości zastosowane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za 2006 r. nie uległy zmianie w stosunku do zasad rachunkowości stosowanych przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu rocznego za 2005 rok.

 1. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń w II kwartale 2006 r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r. miały miejsce następujące zdarzenia istotne dla Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa:

- 11.04.2006 r. Spółka Dominująca Mostostal Warszawa S.A. zawarła z Bonifraterska Development Sp. z o.o. umowę na zaprojektowanie i wykonanie w charakterze Generalnego Wykonawcy budynku biurowego pn. „BELVEDERE CENTRUM” z pomieszczeniami handlowymi o powierzchni użytkowej brutto wynoszącą ok. 51.000 m2 w Warszawie. Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 31,70 mln EUR powiększone o należny podatek VAT. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do stycznia 2008 r.

- 19.04.2006 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie o dokonaniu wpisu w KRS – Rejestrze Przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Dominującej Mostostal Warszawa S.A.. Kapitał zakładowy Spółki podniesiony został z 10.000 tys. zł do 20.000 tys. zł w wyniku zarejestrowania 10.000.000 akcji V emisji, o wartości nominalnej 1 zł/akcję. Ogólna liczba głosów po dokonaniu rejestracji wynosi 20.000.000 (każda akcja daje prawo do jednego głosu).


- 27.04.2006 r. Spółka zależna Wrobis S.A. zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na rozbudowę, w charakterze Generalnego Wykonawcy, Zakładu Teleradioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Wynagrodzenie za roboty objęte umową wynosi 5,18 mln PLN netto i zostanie powiększone o należny podatek VAT. Termin realizacji określony w umowie wynosi 12 miesięcy od daty jej zawarcia.
- 28.04.2006 r. Spółka zależna Wrobis S.A. zawarła umowę z Zarządem Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu na zaprojektowanie i wykonanie wykończeniowych robót budowlanych wg programu funkcjonalo-użytkowego w obiekcie Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wynagrodzenie za roboty objęte umową wynosi 16,4 mln PLN netto i zostanie powiększone o należny podatek VAT. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy określono na 12 grudnia 2006 r.
- 11.05.2006 r. Spółka zależna Wrobis S.A. zawarła z ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. umowę pn.:" Budowa zespołu usługowo - mieszkaniowego "Legnicka Park" we Wrocławiu". Przedmiotem umowy jest budowa zespołu usługowo - mieszkaniowego, w skład którego wchodzą sekcje mieszkalne (221 mieszkań), biurowe, usługowe, parking podziemny (299 stanowisk)i park rekreacyjny. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 8444,8 m2, kubatura 149.942,90 m3 a powierzchnia użytkowa 37.441,60 m2 .Wynagrodzenie za roboty objęte umową wynosi 20,4 mln PLN netto i zostanie powiększone o należny podatek VAT. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy określono na 19 lutego 2007 r.
- 15.05.2006 r. Spółka zależna Wrobis S.A. zawarła z VERONA BUILDING Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy Alei Pracy 2. Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania działki nr 3/8 o powierzchni 3,0171 ha wraz z prawem własności znajdujących się na przedmiotowej działce zabudowań. Nieruchomość była dotychczas wykorzystywana przez Wrobis S.A. jako zaplecze biurowo - usługowo - magazynowe przeznaczone głównie na wynajem. Cena sprzedaży wynosi 16,2 mln PLN, z tego 8,1 mln PLN Spółka otrzymała w dniu zawarcia umowy a 8,1 mln PLN zostanie zapłacone najpóźniej do 19.04.2007 r. Pozostała do zapłaty należność w kwocie 8,1 mln PLN jest zabezpieczona hipoteką na sprzedanej nieruchomości.

- 18.05.2006 r. WZA Spółki Dominującej Mostostal Warszawa S.A. dokonało wyboru Rady Nadzorczej VI kadencji w składzie: Juan Ignacio Entrecanales Franco, Neil Roxbourgh Balfour, Piotr Gawryś, Leszek Wysłocki, Javier Ducay Real.

- 24.05.2006 r. Zarząd GPW S.A. postanowił wprowadzić z dniem 31 maja 2006 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela V emisji Mostostal Warszawa S.A. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dniem 31 maja 2006 roku oznaczył kodem PLMSTWS00019 20.000.000 akcji spółki Mostostal Warszawa S.A.

- 31.05.2006 r. Spółka Dominująca Mostostal Warszawa S.A. zawarła z Zarządem Transportu Miejskiego reprezentującym m.st. Warszawa umowę na budowę szlaków komunikacyjnych B21 i B22 oraz stacji A21 „Bielany” i stacji A22 „Wawrzyszew” jak również urządzeń kolejowych dla odcinka B21-A22. Za wykonanie przedmiotu umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 217,7 mln PLN brutto.


- 07.06.2006 r. Spółka Dominująca Mostostal Warszawa S.A. zawarła z Konsorcjum PRG Metro/PeBeKa, które tworzą Przedsiebiorstwo Robót Górniczych „METRO” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A., umowę na kompleksowe wykonanie stacji A20 „Park Kaskada” wraz z komorą rozjazdów i torami rozstawczymi na 207,3 m szlaku B21 wraz z wykonaniem projektów wykonawczych. Za wykonanie przedmiotu umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 93,4 mln PLN brutto. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 27 września 2007 r.
- 08.06.2006 r. Spółka zależna Mostostal Płock S.A zawarła umowę z firmą Amitt S.A. z siedzibą w Jonalaukis, Litwa na wykonanie prac mechaniczno – montażowych i spawalniczych na instalacjach znajdujących się na obiektach spółki UAB Amitt o wartości netto 4,5 mln PLN.
- 12.06.2006 r. Spółka Dominująca Mostostal Warszawa S.A. zawarła z Echo Investment S.A. umowę na wykonanie stanu surowego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Zwycięzców w Warszawie. Za wykonanie przedmiotu umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 17,4 mln PLN netto.
- 14.06.2006 r. Spółka Dominująca Mostostal Warszawa S.A. podpisała z Acciona Nieruchomości Sp. z o.o. umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Roboty wykończeniowe w budynku XVII kondygnacyjnym stanowiącym etap III/I wielofunkcyjnego kompleksu mieszkalno-usługowego ISKRA I wraz z częścią usługową i garażami podziemnymi przy ul. Fieldorfa, Bora-Komorowskiego i Kwiatkowskiego w Warszawie". Wartość kontraktu: 20,1 mln PLN netto powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT.
- 19.06.2006 r. Spółka Dominująca Mostostal Warszawa S.A. zawarła umowę z Accioną Nieruchomości Sp. z o.o. Umowa obejmuje wykonanie całości robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami na parterze, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Sieleckiej w Warszawie. Wartość umowy wynosi 11,9 mln PLN netto i zostanie powiększona o należny podatek VAT. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 10 lipca 2007 r.
- 21.06.2006 r. Konsorcjum firm: Lider - Mostostal Warszawa S.A.; Partnerzy - FAL-BRUK B.B.Z. Falenta Sp.j., Zakład Usług Brukarskich ADROG Sp.j., Stabilator Sp. z o.o. zawarło z Zarządem Dróg Miejskich reprezentującym m.st. Warszawa umowę na wykonanie modernizacji (przebudowy) nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do Pl. Zamkowego. Wartość przedmiotu umowy wynosi 44,4 mln PLN brutto.
- 23.06.2006 r. Spółka zależna Wrobis S.A. zawarła umowę z SCA Hygiene Products Sp. z o.o. na realizację zadania „Rozbudowa fabryki SCA Hygiene Products - Budowa magazynu wyrobów gotowych, budowa magazynu surowców, przebudowa hali produkcyjnej, budowa i przebudowa przyległej infrastruktury. Wartość brutto podpisanej umowy wynosi: 48,8 mln PLN.
- 26.06.2006 r. Acciona S.A. ogłosiła wezwanie do sprzedaży od 17,06% do 50,06% akcji Mostostalu Warszawa S.A. po 20 zł za akcję. Zapisy na sprzedaż papierów będzie przyjmować Dom Inwestycyjny BRE Banku od 5 lipca do 3 sierpnia 2006 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. komunikatem z dnia 04.08.2006 poinformowała, że zgodnie z informacją przekazaną przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. o braku zapisów w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki Mostostal Warszawa S.A.

- 28.06.2006 r. Zarząd Spółki Dominującej Mostostal Warszawa S.A. został poinformowany, że w sporze sądowym z powództwa podwykonawcy: MPRD S.A. o zapłatę za dodatkowe roboty i koszty zmiany technologii odwodnienia fos na budowie Trasy Siekierkowskiej w Warszawie, skierowanego przeciw inwestorowi: Miastu Warszawa i wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. zapadł – po uzyskaniu opinii biegłego - wyrok Sądu Arbitrażowego uznający w pełnym zakresie roszczenia MPRD S.A. i nakazujący spółce Mostostal Warszawa S.A. zapłatę kwoty 8.337 tys. zł wraz z należnymi odsetkami i kosztami sądowymi na rzecz podwykonawcy. Sąd uznał, że podwykonawca nie miał prawnej możliwości zgłoszenia swoich roszczeń bezpośrednio inwestorowi i chociaż Mostostal Warszawa S.A. nie jest właściwym adresatem tych roszczeń - ponieważ odmowy zapłat wydał inżynier kontraktu będący przedstawicielem inwestora, a Mostostal Warszawa S.A. bez akceptacji inżyniera zgodnie z postanowieniami kontraktu nie mógł dokonać żadnej zapłaty - to Mostostal Warszawa S.A. jako wykonawca i członek konsorcjum wykonawczego ma możliwość zgłoszenia roszczeń regresowych wobec lidera konsorcjum wykonawczego i zamawiającego. Wyrok nie jest prawomocny.
- 28.06.2006 r. Spółka zależna Remak SA zawarła umowę z Ansaldo Caldaie S.p.a. Italy na wykonanie montażu 3 kotłów w miejscowościach Herdecke i Knapsack w Niemczech. Wartość kontraktu wynosi 32.6 mln PLN (równowartość 8 mln EUR). Zadanie realizowane będzie do 31.01.2007r
- 30.06.2006 r Spółka zależna Mostostal Puławy S.A. zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Robót Mostowych "Mosty-Łódź" S.A. kontrakt na wykonanie, montaż i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej ustroju niosącego mostu przez Wisłę w Puławach w ramach inwestycji "Budowa I etapu obwodnicy miasta Puławy o dł. 12,71 km wraz z budową nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach o dł. 1038,2 m". Wartość netto podpisanej umowy wynosi: 18,5 mln PLN. Termin zakończenia realizacji: kwiecień 2007.

W II kwartale 2006 r. w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa objętej konsolidacją wchodziły następujące podmioty: • spółka dominująca: Mostostal Warszawa S.A.

 • spółki zależne: Mostostal Kielce S.A., AMK Kraków S.A., Wrobis S.A., Mostostal Płock S.A., Remak S.A., MPB Mielec S.A.;

 • Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy

Spółkami nieobjętymi konsolidacją w II kwartale 2006 r., były: 3A Agencja Art. ASP Sp. z o.o., MMA j.v. S.A., Multi Parking Sp. z o.o., Brylowska Sp. z o.o., Wigry – Projekt S.A., Uni – Most Sp. z o.o. (w likwidacji). Spółki te nie są objęte konsolidacją ze względu na ich nieistotność dla skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa, co jest zgodne z „Założeniami koncepcyjnymi sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych” MSSF.
 1. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Wyniki finansowe w I półroczu 2006 roku. w tys. złWyszczególnienie

I kwartał 2006

II kwartał 2006

I półrocze 2006

Przychody ze sprzedaży

178.341

285.345

463.686

Zysk brutto na sprzedaży

17.703

14.235

31.938

Koszty zarządu i sprzedaży

12.633

11.996

24.629

Saldo na działalności operacyjnej

-1.282

6.742

5.460

Zysk z działalności kontynuowanej

3.788

8.981

12.769

Saldo na działalności finansowej

-689

-5.178

-5.867

Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych

-253

-1.234

-1.487

Wynik brutto

2.846

2.569

5.415

Podatek dochodowy

2.355

-3.522

-1.167

Wynik netto z działalności kontynuowanej

491

6.091

6.582

Wynik z działalności zaniechanej

-

-

-

Wynik netto

491

6.091

6.582
Wynik netto za rok obrotowy przypisany:


Akcjonariuszom spółki dominującej

467

4.614

5.081

Akcjonariuszom mniejszościowym

24

1.477

1.501

Przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej w II kwartale 2006 roku wzrosły o 31% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W II kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk z działalności kontynuowanej w kwocie 8.981 tys. zł. oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej w kwocie 4.614 tys. zł.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w II kwartale spadły o 15.008 tys. zł., przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej spadły o 2.324 tys. zł., przepływy pieniężne netto z działalności finansowej wzrosły o 78.244 tys. zł. w porównaniu do stanu na 31.03.2006 r.
W II kwartale 2006 aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego wzrosły o 10.041 tys. PLN w stosunku do 31.03.2006 roku, a rezerwy z tytułu podatku odroczonego zmniejszyły się o 345 tys. PLN w stosunku do 31.03.2006.
W II kwartale istotnymi czynnikami, które miały wpływ na osiągnięte wyniki były:

- sprzedaż przez spółkę zależną Wrobis S.A. za 16.200 tys. PLN nieruchomości we Wrocławiu przy Alei Pracy 2. W wyniku sprzedaży Wrobis S.A osiągnął zysk netto w wysokości 10.905 tys. PLN, natomiast Grupa Kapitałowa po uwzględnieniu korekt konsolidacyjnych zanotowała zysk netto w wysokości 6.924 tys. PLN.

- przegranie przez Spółkę Dominującą Mostostal Warszawa S.A. przed Sądem Arbitrażowym sprawy z powództwa MPRD S.A. co spowodowało utworzenie dodatkowych rezerw w łącznej kwocie 6.820 tys. zł (w 2005 r. utworzono rezerwy na kwotę 3.880 tys. zł).


 1. Sezonowość lub cykliczność działalności w II kwartale 2006 roku

Działalność Grupy Kapitałowej jest uzależniona od warunków pogodowych. W II kwartale 2006, z uwagi na okres wiosenno - letni Grupa mogła w pełni wykorzystać swój potencjał produkcyjny.
 1. Emisje, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych;

W II kwartale nie przeprowadzano emisji oraz spłat dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
 1. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono sprawozdanie

6.07.2006 r. Spółka Dominująca Mostostal Warszawa S.A. działając jako Lider Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. Acciona Infraestructuras S.A., zawarła z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Umowę na wykonanie robót pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Białobrzegi-Jedlińsk”. Wartość kontraktu wynosi 404 mln zł brutto. Udział partnerów w ramach umowy konsorcjum zakłada się następująco: Mostostal Warszawa S.A. – 5% i Acciona Infraestructuras S.A. – 95%.


14.07.2006 r. pomiędzy Zamawiającym: Warszawskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji – Zakładem Budżetowym m. st. Warszawy, a Wykonawcą, tj. konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A., Acciona Infraestructuras S.A. i Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych „A i B” Sp. z o.o. – została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie przykrycia trybuny zachodniej z galerią dla gości specjalnych oraz budynku biurowo-socjalnego w kompleksie stadionu KS Polonia w Warszawie. Wartość kontraktu brutto wynosi 18 mln zł.
24.07.2006 Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa w Tarnobrzegu wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu zawartego przez Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. w Mielcu (spółka zależna Mostostalu Warszawa S.A.) z wierzycielami w dniu 14 lipca 2006 r.


 1. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano istotnych skutków będących rezultatem zmian w strukturze organizacyjnej Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej.
 1. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Zobowiązania warunkowe według stanu na dzień 30.06.2006 wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 38.925 tys. PLN, a w stosunku do stanu na dzień 31.03.2006 o kwotę 3.756 tys. PLN.

Należności warunkowe według stanu na dzień 30.06.2006 wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 16.845 tys. PLN, a w stosunku do stanu na dzień 31.03.2006 o kwotę 19.298 tys. PLN.

Zobowiązania i aktywa warunkowe zaprezentowano w części liczbowej raportu.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pobieranie 59.43 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna