MotoryzacyjnychPobieranie 118.72 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar118.72 Kb.
CECH RZEMIOSŁ

MOTORYZACYJNYCH

W WARSZAWIE

KOMUNIKAT
www.motoryzacja.home.pl

00-252 Warszawa, ul. Podwale 11

tel./fax: / 22/ 635-04-64 0 608 502 875; e-mail: cech@motoryzacja.home.pl
Warszawa, luty 2016 r.

    SPOTKANIE WIELKANOCNE CZŁONKÓW CECHU odbędzie się 

18 marca  2016 r. (piątek

w restauracji „CHMIELNA ABC” w Warszawie ul. Chmielna 132/134.


Początek spotkania o godz. 19:00.   Koszt uczestnictwa – 110 zł. Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 15.03.2016 r. – tel. 022/635-04-64 lub 0 608502875

Zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu

Starszy Cechu Janusz ZdortI. SPRAWY ORGANIZACYJNE i SZKOLENIA
1.Szkolenia uprawniające do obsługi klimatyzacji samochodowych

                                                        W  związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 maja 2015 roku  o substancjach zubażających warstwę ozonowa oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych,  przedsiębiorcy prowadzący  działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń klimatyzacyjnych, zawierających fluorowane gazy cieplarniane zobowiązani zostali do uzyskania nowych  certyfikatów wydawanych przez uprawnione firmy. Zapraszamy na szkolenia:Obsługa urządzeń klimatyzacyjnych w świetle obowiązujących norm prawnych oraz sposobów zapobiegania emisji i odzysku gazów cieplarnianych

Termin       15.03.2016 r. /wtorek/  -  godz. 09.00-17.00

                     06.04.2016 r. /środa/ - godz.09.00-17.00

Miejsce:         Warszawa Cena dla członków Cechu: 280,00 netto + VATZgłoszenia: cech@motoryzacja.home.pl  lub telefonicznie pod numer: (22) 635 04 64 lub 608 502 8752. Szkolenie – SILVER DAT II  - 17 marzec czwartek 2016 r, -

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie  z DAT Polska Sp. z o.o zaprasza na prezentację oprogramowania służącego do kalkulowania kosztów naprawy SILVER DAT II. Spotkanie skierowane jest do doradców serwisowych warsztatów  w zakresie  identyfikacji i likwidacji szkód komunikacyjnych.

W trakcie szkolenia omawiane będą: • Program SilverDAT II – możliwości ich wykorzystania

 • Interpretacja zapisów w wykonanej kalkulacji

 • Problemy związane z procedurą likwidacji Szkód komunikacyjnych

Miejsce – siedziba Cechu – Warszawa ul. Podwale 11 lok. 121

Termin – 17 marzec 2016 r. czwartek – godz. 12.00 – 16.00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia14 marca 2016 r. na adres e-mail: cech@motoryzacja.home.pl  

                         

3. LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH – szkolenie 12.04.2016 r.  – wtorek

Koszt – 280,00 zł netto dla członków Cechu

Miejsce – Warszawa, ul. Podwale 11

Wykładowca - Mec. Sebastian Sadowski

Zapewniamy – materiały, catering, zaświadczenie, indywidualne konsultacje

Zgłoszenia droga mailową na adres: cech@motoryzacja.home.pl  lub telefonicznie pod numer: (22) 635 04 64 lub 608 502 8754. Branża motoryzacyjna na spotkaniu w Ministerstwie Finansów.

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik wspólnie z przedstawicielami Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych ZRP – Andrzej Duch, Jerzy Łęczycki i in., rzeczoznawców, Polskiej Izby Ubezpieczeń, PZU i Komisji Motoryzacyjnej ZRP spotkali się 3 lutego br.  z Piotrem Nowakiem wiceministrem finansów.

Spotkanie miało charakter konsultacyjny i dotyczyło pomysłu uszczelnienia systemu VAT przez wprowadzenie, jako obowiązku fakturowego rozliczania szkód z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Faktura dla potwierdzenia naprawy miałaby być zasadą. Wyjątki, tj. rozliczenie na tzw. kosztorys, byłyby możliwe, ale obwarowane dodatkowymi warunkami, na przykład obowiązkiem przeprowadzenia badań technicznych. Poruszono także problematykę szarej strefy napraw, VAT.

Uszczelnienie systemu napraw mogłoby wzbogacić budżet nawet o kilka miliardów złotych, przekonywała strona branży motoryzacyjnej. Mówiono o ograniczeniach, które dla systemu faktur stawia kodeks cywilny, zasada wyboru sposobu naprawy szkody i zasada pełnego odszkodowania..

Po spotkaniu wrażenia uczestników z różnych stron rynku były bardzo zgodne - MF jest tym razem bardzo zdeterminowane, by projekt zastąpienia kosztorysów fakturami przy OC wprowadzić. Pomysł oczywiście generalnie podoba się warsztatom.

Kolejne spotkanie konsultacyjne przewidziane jest za 2 tygodnie a rozmowy mają dotyczyć już bardziej szczegółowych rozwiązań, choćby kwestii pokonania przeszkody wynikającej z kodeksu cywilnego, że poszkodowany może wybrać sposób naprawienia szkody (zapłata lub przywrócenie stanu poprzedniego).www.zrp.pl


5. Serwisowanie układu klimatyzacji w samochodach - nowe obowiązki
Ustawa z dnia 15.05.2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 poz. 881), nakłada na warsztaty zajmujące się obsługą samochodowych układów klimatyzacji nowe obowiązki, w przeciwnym razie serwisujemy klimatyzację niezgodnie z ustawą.
Warsztaty wykonujące usługi serwisowania i napraw układu klimatyzacji w samochodach zgodnie z ustawą muszą posiadać przeszkolony personel.
Porównanie starej i nowej ustawy:

 • zastąpienie świadectw kwalifikacji, wydawanych na okres 5 lat, bezterminowymi zaświadczeniami dla personelu;

 • rezygnację z opłat za wprowadzenie substancji kontrolowanej na terytorium RP;

 • przekazanie Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Straży Pożarnej nadzoru nad postępowaniem z substancjami kontrolowanymi oraz produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje, sprawowanego do tej pory przez ministra do spraw ochrony środowiska.

Obowiązki warsztatów samochodowych
Warsztaty samochodowe, zajmujące się obsługą klimatyzacji samochodowej o objętości czynnika co najmniej 3 kg, są zobowiązane do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. Zakres informacji, które powinny się w niej znaleźć oraz przepisy dotyczące ich prowadzenia znajdują się w art. 14 ust. 1-6 oraz w art. 15.
Dokumentację, w postaci tzw. karty urządzenia, należy prowadzić dla każdego samochodu, w którym przeprowadzono serwisowanie układu klimatyzacji, podając m.in. ilość czynnika znajdującego się w pojeździe i uzupełnionego. Warsztat jest też zobligowany do prowadzenia ewidencji czynnika chłodniczego zużywanego w ciągu roku.
Zgodnie z art. 36.1 ustawy, w przypadku stwierdzenia wycieku czynnika chłodniczego z systemu klimatyzacji, w ilości odbiegającej od normalnej, warsztat jest obowiązany przed napełnieniem systemu, dokonać jego uszczelnienia. Wyciek w ilości odbiegającej od normalnej oznacza wyciek w skali roku 40 g czynnika dla systemu pojedynczego parownika i 60 g czynnika dla systemu podwójnego parownika. System podwójnego parownika oznacza system, w którym w układzie klimatyzacji zainstalowany jest skraplacz w komorze silnikowej oraz minimum dwa parowniki w pojeździe, natomiast system pojedynczego parownika – każdy inny system parownika w pojeździe silnikowym niż system podwójnego parownika.
Obsługą układu klimatyzacji w samochodzie może zajmować się osoba posiadająca odpowiednie zaświadczenie Zaświadczenie może uzyskać osoba pełnoletnia, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin. W odniesieniu do osób fizycznych zaświadczenia będą wydawane po odbyciu obowiązkowego szkolenia w jednostce prowadzącej szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z samochodowych systemów klimatyzacji i uprawnionej do wydawania zaświadczeń. Przed odbycie szkolenia sprawdzamy, czy dana firma ma odpowiednie uprawnienia, czyli musi być wyszczególniona w ministerialnym rejestrze.
Kontrola - kary
Za kontrolę przestrzegania ustawy będą odpowiadać Inspekcja Ochrony Środowiska oraz Państwowa Straż Pożarna. Karę od 600 do 3000 zł można zapłacić m.in. za nieprzekazanie w terminie sprawozdania. Za niezapewnienie, aby personel posiadał niezbędny certyfikat lub prowadzenie obsługi układu klimatyzacji bez tego certyfikatu grozi kara od 4 do 10 tys. zł. Przy ustalaniu wysokości administracyjnych kar pieniężnych uwzględnia się rodzaj i zakres naruszenia, w tym jego wpływ na środowisko, dotychczasową działalność podmiotu, który popełnił naruszenie, w zakresie objętym przepisami ustawy oraz skutki naruszenia.
Cele ustawy
Nowelizacja ustawy ma przyczynić się przede wszystkim do ograniczenia emisji do atmosfery niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową pochodzących przede wszystkim z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i ochrony przeciwpożarowej. Fluorowane gazy cieplarniane (HFC, PFC i SF6) są stosowane jako czynniki chłodnicze, środki spieniające i gaśnicze, gazy pędne w aerozolach oraz rozpuszczalniki. Ich emisja do atmosfery wpływa na ocieplanie się klimatu. Z kolei gazy niszczące warstwę ozonową to freony i halony (tzw. substancje zubożające warstwę ozonową). Zgodnie z przyjętymi założeniami będzie się to odbywać przede wszystkim przez:

 • kontrolę szczelności urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających te substancje i gazy;

 • odzysk substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń, systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic i systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych;

 • zakazy wprowadzania do obrotu substancji, produktów i urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową lub od nich uzależnionych, z pewnymi wyjątkami.

Ustawa zakłada także utworzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Będzie on zawierał m.in. informacje o podmiotach stosujących urządzenia ochrony przeciwpożarowej, a także o rodzaju i ilości substancji zubażającej warstwę ozonową lub fluorowanego gazu cieplarnianego, zawartych w stosowanych w naszym kraju urządzeniach.Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 poz. 881).


6. Konkurs dla firm z sektora MŚP ”Oszczędzając, chronisz środowisko” do 15 marca br.

Projekt „3xśrodowisko” ogłosił konkurs dla firm, które chcą być przyjazne środowisku,  z następujących branż: drzewnej, motoryzacyjnej (serwis), poligraficznej, budowlanej, spożywczej (piekarnie oraz cukiernie) i usług osobistych (salony fryzjerskie i kosmetyczne).

Do konkursu są zapraszane przedsiębiorstwa, które wdrażają rozwiązania pozwalające na oszczędzanie zasobów takich, jak: woda, energia elektryczna, paliwo, drewno itp. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, opisując wdrożone zmiany i przedstawiając jakie oszczędności zostały osiągnięte w firmie.

Więcej www.3xsrodowisko.pl
7. polub nas na facebooku -

www.facebook.com/Cech-Rzemiosł-Motoryzacyjnych- w-Warszawie.
8. Nowe przepisy z zakresu recyklingu pojazdów

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy, które znoszą opłatę recyklingową i nakładają obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów przez przedsiębiorców będących producentem, importerem lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu (wprowadzający pojazd). Nowym obowiązkiem zostały więc objęte podmioty sprowadzające zawodowo pojazdy używane. Wielkość sieci zbierania pojazdów uzależniona jest od liczby pojazdów wprowadzanych w ciągu roku na terytorium kraju. W przypadku wprowadzających nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku – sieć powinna składać się z co najmniej trzech stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, w tym co najmniej jednej stacji demontażu, położonych w różnych miejscowościach na terytorium kraju. Brak odpowiedniego skutkować może podstawową karą do 20 000 złotych oraz karą naliczaną proporcjonalnie do ilości sprowadzanych pojazdów. Przepisy zaczną obowiązywać od 21 stycznia 2016r.II. PODATKI i VAT
1. ZASADY KORYGOWANIA DEKLARACJI VAT W 2016 r.

Obecnie obowiązujący art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej określa, że wraz z deklaracją korygującą podatnik musi złożyć osobne pismo wyjaśniające przyczyny złożenia korekty. Wyjątek w tym zakresie dotyczy korygowania m.in. formularzy VIU-D, VIN-D czy VAT-27. Wzór pisma wskazującego przyczyny złożenia korekty nie został określony w przepisach, jednak wiele organów podatkowych stosuje w tym przypadku niestanowiący wzoru urzędowego formularz ORD-ZU. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby podatnik sam sporządził takie wyjaśnienie, pamiętając przy tym, że powinno ono zawierać następujące elementy: datę i miejsce sporządzenia pisma,  dane podatnika,  urząd skarbowy do którego jest adresowane pismo, wyjaśnienie przyczyny korekty, podpis.

Wątpliwości podatników w związku z wymogiem uzasadnienia przyczyn złożenia korekty dotyczą często konsekwencji niezłożenia, lub nieterminowego złożenia takiego uzasadnienia. Przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidują żadnych sankcji wobec podatników, którzy nie złożą wraz z deklaracją korygującą wymaganego uzasadnienia przyczyn złożenia korekty. Zatem nawet wówczas, gdy podatnik złoży deklarację korygującą bez uzasadnienia przyczyn złożenia korekty, korekta ta będzie prawnie skuteczna. Należy jednak liczyć się z tym, że organ podatkowy wezwie podatnika do dostarczenia uzasadnienia. Stanowisko to potwierdził m.in. NSA w wyroku z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 973/12.

Od 1 stycznia 2016 r. nastąpiły zmiany w tym zakresie. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649) zniosła obowiązek dołączania do deklaracji korygującej pisemnego uzasadnienia przyczyn złożenia korekty. Zatem od 1 stycznia 2016 r. ten formalny obowiązek zostanie zniesiony.

Korekta po postępowaniu kontrolnym lub podatkowym  -  prawo do korekty deklaracji podatkowej jest jednym z podstawowych praw podatników VAT. Nie jest ono jednak nieograniczone. W niektórych przypadkach podatnik nie ma możliwości złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji. Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą (art. 81b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Prawo to jednak przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość

zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że podatnik, u którego organ podatkowy przeprowadza kontrolę podatkową, nie może złożyć skutecznej korekty deklaracji, za kontrolowany okres. Mimo to, w okresie kontroli podatnik może złożyć korektę deklaracji za inne okresy rozliczeniowe (nieobjęte postępowaniem kontrolnym) na ogólnych zasadach.

Po zakończeniu postępowania kontrolnego podatnik, który nie ma zastrzeżeń do ustaleń poczynionych w protokole z kontroli, powinien po jej zakończeniu złożyć korektę deklaracji, jeszcze przed wszczęciem wobec niego postępowania podatkowego. Składając korektę w związku z postępowaniem kontrolnym, podatnik powinien w wyjaśnieniach przyczyn złożenia korekty wskazać, że korekta ma związek z tym postępowaniem.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej, jaka wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. nie zmieniła zasady, zgodnie z którą korekta złożona przez podatnika w czasie trwania kontroli lub postępowania podatkowego – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą, nie wywołuje skutków prawnych. Istotną zmianą w tym zakresie jest obowiązek poinformowania przez organ podatkowy podatnika o bezskuteczności złożonej w takich okolicznościach korekty. Zawiadomienie to będzie miało jednak wyłącznie charakter informacyjny i podatnik nie będzie miał możliwości jego zaskarżenia.

Niższe odsetki przy dobrowolnej korekcie deklaracji - w wyniku nowelizacji Ordynacji podatkowej, wynikającej z ustawy z dnia 10 września 2015 r., już od 1 stycznia 2016 r. zmieni się przepis regulujący zasady zapłaty niższych odsetek przez podatników korygujących deklaracje podatkowe. Stawka obniżonych odsetek wynosić będzie nie 75%, ale 50% stawki odsetek za zwłokę, jednak zapłata w takiej wysokości będzie możliwa przy spełnieniu łącznie następujących warunków • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,

 • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

2. NIŻSZY PRÓG TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH OGRANICZY WYŁUDZENIA W VAT

26 stycznia br. do konsultacji społecznych oraz międzyresortowych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W projekcie proponuje się zmianę obecnie obowiązujących przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ograniczających dokonywanie przez przedsiębiorców transakcji w formie gotówkowej. Jest to jeden z istotnych elementów uszczelniania systemu podatkowego. Proponowana zmiana wpłynie pozytywnie na wzrost uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami oraz zmniejszanie szarej strefy. W efekcie przyczyni się to do zwiększenia dochodów budżetu państwa orazograniczenia fikcyjnych transakcji w tym wyłudzeń VAT i "praniu brudnych pieniędzy". MF obserwuje nagminne wykorzystywanie dotychczasowego bardzo wysokiego progu wwysokości 15 000 euro do wykonywania płatności gotówką. Dlatego jego obniżenie do 15.000 zł będzie pełniło także istotną funkcję prewencyjną. W ostatnich latach wiele państw członkowskich UE wprowadziło regulacje obniżające maksymalne progi kwotowe dla dokonywania płatności gotówkowych. Dla przykładu w Portugalii, czy we Włoszech wynosi on zaledwie 1000 euro, w Belgii 3000 euro, a w Grecji 1500 euro.  Żródło: mf.gov.pl


3. PODATEK OD ODPRAW I ODSZKODOWAŃ WPROWADZONY

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2015 r., pod poz. 1992, opublikowano ustawę z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Powyższą ustawą wprowadzono 70% podatek dochodowy od osób fizycznych od odpraw i odszkodowań. Podatek powyższy będzie pobierany przez płatników.

 

Stanowią o tym dodane do art. 30 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy o PDOF. Zgodnie z tymi przepisami, zryczałtowany podatek dochodowy (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów) od dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r. będzie pobierany:z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej

go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania - w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania,

z tytułu określonych w umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej ze spółką, o której mowa wyżej, odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania wiążącej go ze spółką - w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania.
4.NOWE WZORY ZEZNAŃ, DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH

W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2015 r., pod poz. 1993, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Rozporządzenie to określa wzory: PIT-28, PIT-28/A i 28/B, PIT-16A, PIT-19A

 

W tym samym Dzienniku Ustaw (z 30 listopada br.), pod poz. 1998, opublikowano z kolei rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozporządzenie to określa wzór: oświadczeń PIT-2, PIT2A,PIT-3, PIT-12 i deklaracji: PIT4R, PIT-6, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R. 

W Dzienniku Ustaw z 30 listopada br., pod poz. 2001, opublikowano także rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozporządzenie to określa wzory: PIT-40, PIT-37, PIT-36 I 36L, PIT-38, PIT-39 oraz załączników do tych zeznań.

 

"Nowe" druki należy generalnie stosować do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2015 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń (za wyjątkiem "nowego" wzoru deklaracji PIT-6, który należy stosować do przychodów, dochodów/strat uzyskanych/poniesionych od dnia 1 stycznia 2016 r.).

Powyższe nie ma jednak zastosowania, jeżeli przed 1 stycznia 2016 r. deklaracje (informacje, itp.) zostały złożone na formularzach dotychczasowych. W takim przypadku za prawidłowe uznaje się zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących do końca 2015 r.Wszystkie ww. rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
5. OPUBLIKOWANO JEDNOLITY TEKST ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z VAT

W Dzienniku Ustaw z 28 maja 2015 r., pod poz. 736, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w powyższej sprawie, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, ogłoszono w załączniku do ww. obwieszczenia.


6.RACHUNKI BANKOWE URZĘDÓW SKARBOWYCH

Od 7.12.2015 r. w urzędach skarbowych obowiązuje nowy wykaz rachunków bankowych dla należności pieniężnych z tytułu podatku od: czynności cywilnoprawnych (PCC), spadków i darowizn (SD), zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (KP).

Zostały one określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. - Dz. Urz. MF z dnia 8 grudnia 2015 r., poz.86 (plik PDF 1,51 MB).
7. PRZYPOMINAMY – TERMINY PODATKOWE
1. Do 20 stycznia 2016 r. podatnicy ewidencjonujący przychody w kasie rejestrującej – jeśli chcą rozliczać zaliczki w dacie wpłaty - muszą zawiadomić Urząd Skarbowy o takim sposobie rozliczenia.
2. Do 20 lutego 2016 r. należy zawiadomić Urząd Skarbowy (wg miejsca zamieszkania podatnika) o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

3. Do 30 kwietnia 2016 r. należy złożyć zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i dokonać rocznego rozliczenia podatku.


4. Do 28 lutego 2016 r. - pracownikom, którzy nie złożyli oświadczenia PIT-12, oraz Urzędom Skarbowym według miejsca zamieszkania pracownika  należy przekazać imienne informacje PIT-11.

W przypadku podatników składających informacje roczne PIT11 w formie papierowej (zakłady zatrudniające do 5-ciu pracowników którzy rozliczają dokumenty sami bez pośrednictwa Biura Rachunkowego), termin na ich  złożenie w Urzędzie Skarbowym wyznaczony został na dzień 31 stycznia 2016.


5. Do 31 marca 2016 r. - przesłanie rocznego rozliczenia podatku PIT-40 dla pracownika oraz do 15 kwietnia do Urzędu Skarbowego wg miejsca zamieszkania pracownika. 
6. Do 30 kwietnia 2016 r. - złożenie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych przez podatników rozliczających się samodzielnie.
Przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku zakład pracy - na wniosek pracownika - uwzględnia faktycznie poniesione przez pracownika koszty dojazdu do pracy, jeżeli zostaną udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi, odlicza od dochodu składki płacone przez pracownika na rzecz organizacji do których przynależność jest obowiązkowa (np. Rada Adwokacka) oraz zwrócone nienależnie pobrane świadczenia jeżeli nie zostały potrącone od dochodu przy poborze zaliczek.

W przypadku zatrudnianych emerytów i rencistów należy pamiętać o przesłaniu do Oddziału ZUS w terminie do dnia 28 lutego 2016 r. informacji o wysokości wypłaconego za 2015 rok wynagrodzenia (ze stosunku pracy, umowy-zlecenia, umowy o dzieło itp.).


 8. SPRAWOZDANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
Do 15 marca 2016 r. – należy złożyć zbiorcze zestawienie danych o ilości wytworzonych odpadów 

Do 31 marca 2016 – należy złożyć sprawozdanie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Jest to sprawozdanie dotyczące prawie wszystkich przedsiębiorców, ponieważ dotyczy min. opłat  z tytułu zużycia paliwa w samochodach wykorzystywanych w działalności gospodarczej. 

Do 15 marca 2016 r. – składa się sprawozdanie w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami

9. ZMIANA ZASAD NALICZANIA ODSETEK OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Co do zasady – z nielicznymi wyjątkami enumeratywnie wskazanymi w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm. dalej: O.p.) – od zaległości podatkowych oraz od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek naliczane są odsetki za zwłokę. Podmiotami zobowiązanymi do ich naliczenia są: podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe, a niekiedy tylko czyni to organ podatkowy. Odsetki należy wpłacać bez wezwania organu podatkowego, przy czym trzeba wiedzieć, że jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.


Rok 2016 – trzy stawki odsetek za zwłokę

Do zaległości podatkowych, które powstaną po 31 grudnia 2015 r., będą miały zastosowanie trzy stawki odsetek za zwłokę: 1. stawka podstawowa - podstawowa stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i

2% z tym, że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Przepis ten nie uległ zmianie w stosunku do rozwiązań obowiązujących w roku 2015.

 1. stawka obniżona - stawka obniżona jest równa 50% podstawowej stawki odsetek za zwłokę. Oznacza to, że została ustalona w znacznie niższej wysokości niż ma to miejsce w latach 2009–2015. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że można ją zastosować tylko w przypadku łącznego spełnienia dwóch warunków:

  • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,

  • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

W porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym jeszcze w roku 2015, z obniżonej stawki w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych po 31 grudnia 2015 r. nie można będzie już skorzystać w sytuacji, gdy korekta będzie dotyczyła okresu wcześniejszego niż wspomniane 6 miesięcy.
W dalszym ciągu utrzymany został warunek, że z obniżonych odsetek nie będzie można skorzystać w sytuacji, gdy korekta deklaracji jest:

 • składana po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,

 • dokonywana w wyniku czynności sprawdzających.

3. stawka podwyższona - całkowitą nowością jest wprowadzenie stawki podwyższonej. Wynosi ona 150% stawki odsetek za zwłokę, przy czym stosuje się ją wyłącznie do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym i to jedynie w przypadku:

 • zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej bądź postępowania podatkowego,

 • korekty deklaracji: złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej, dokonanej w wyniku czynności sprawdzających, jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu,

 • ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

10. NOWE LIMITY WPŁAT NA IKE I IKZE

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenia dotyczące maksymalnych limitów rocznych wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w 2016 r. Limity te wyniosą odpowiednio 12 165 oraz  4 866 zł. 

W przypadku IKE, którego korzyścią podatkową jest brak opodatkowania zysków oraz brak opodatkowania przy wypłacie środków, limit maksymalnej wpłaty wynosi 12 165 zł.

Roczny limit dla IKZE zostanie z kolei podniesiony z obecnych 4 750,80 do 4 866 zł. Osoby decydujące się na tą formę oszczędzania odnoszą taką korzyść, że wpłacone kwoty pomniejszają dochody do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). W efekcie dany podatnik po rocznym rozliczeniu podatku otrzyma z urzędu skarbowego zwrot podatku.


Od zysków uzyskanych w ramach IKZE nie jest również naliczany tzw. podatek Belki. Od środków wypłacanych z IKZE naliczany jest jednak podatek – jeżeli pieniądze zostaną pobrane po ukończeniu 65 lat, to stawka opodatkowania wyniesie 10 proc. wypłaconej kwoty.Limity kwot określają: obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej                z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2016 (M. P. z 2015 r., poz. 1266); obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2016 (M. P. z 2015 r., poz. 1268).
III. OŚWIATA ZAWODOWA
1. Wynagrodzenie uczniów młodocianych za III, IV, .2016 r. wyliczone od kwoty 4.066,95 zł. (przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2015 r.) nie może być niższe od:
I rok nauki zawodu 4% -162,68 zł

II rok nauki zawodu 5% -203,35 zł

III rok nauki zawodu 6% -244,02 zł
Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).
Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

162,68 zł
(I rok nauki)

emerytalne

15,88 zł

15,88 zł

rentowe

10,57 zł

2,44  zł

chorobowe

-

3,99 zł

wypadkowe

x*)

-

203,35 zł
(II rok nauki)

emerytalne

19,85 zł

19,85 złrentowe

13,22 zł

3,05 zł

chorobowe

-

4,98 zł

wypadkowe

x*)

-

244,02 zł
(III rok nauki)

emerytalne

23,82 zł

23,82 zł

rentowe

15,86 zł

3,66 zł

chorobowe

-

5,98 zł

wypadkowe

x*)

-

Uwaga:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 878 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.
IV. ZUS

1. ZMIANY W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS OD UMÓW ZLECENIA zostały wprowadzone na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1831) i weszły w życie z dniem 01.01.2016 r., a mianowicie:

 • zgodnie z nowym art. 9 ust. 2 c powołanej ustawy osoba wykonująca umowę zlecenia, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe jest niższa od minimalnego wynagrodzenia tj. od 1850 zł i uzyskuje przychód z umowy zlecenia u innego pracodawcy, co do zasady będzie podlegała ubezpieczeniu ZUS z obydwu umów.

Zasady tej nie będzie się jednak stosowało wówczas, gdy łączna podstawa wymiaru składek z tytułu umów zlecenia lub innych tytułów osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia.

PRZYKŁAD 1

Osoba zatrudniona w zakładzie A na umowę zlecenia otrzyma w miesiącu styczniu 2016 r. wynagrodzenie w wysokości 900 zł, zaś w zakładzie B w tym samym miesiącu kwotę 700 zł również z umowy zlecenia. Ponieważ


łączne wynagrodzenie z obu umów jest niższe od minimalnego wynagrodzenia składki emerytalno-rentowe należy opłacić od każdej z umów.

PRZYKŁAD 2

Osoba zatrudniona na umowę zlecenia zakładzie A w miesiącu styczniu 2016 r. otrzymała z tytułu umowy zlecenia kwotę 1500 zł i w zakładzie B kwotę 1000 zł także z umowy zlecenia. Ponieważ łączne wynagrodzenie przekroczyło w miesiącu styczniu minimalne wynagrodzenie składki winny być opłacone od wynagrodzenia w zakładzie A.


Ponadto informujemy, że:

 • w przypadku, gdy osoba jest zatrudniona w zakładzie A na podstawie umowy o pracę i podejmie zatrudnienie na umowę zlecenia w tym samym miesiącu w zakładzie B to zawsze należy opłacać składki ZUS od umowy o pracę (A), zaś od umowy zlecenia (B) tylko wówczas, gdy wynagrodzenie z umowy o pracę będzie niższe od minimalnego wynagrodzenia.

Należy zauważyć, że jeżeli pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę w niepełnym wymiarze w zakładzie A i w tym samym miesiącu na umowę zlecenia w zakładzie B, składki ZUS od umowy zlecenia nie należy opłacać wówczas, gdy wynagrodzenie z umowy o pracę w przeliczeniu na pełny etat nie będzie niższe od minimalnego wynagrodzenia (na 1/2 etatu będzie to 925 zł).

 • jeśli chodzi o emerytów i rencistów, to w przypadku zawarcia jednej umowy zlecenia należy zawsze odprowadzić ZUS. Natomiast w przypadku zawarcia więcej niż jedna umowa zlecenia, kolejne umowy będą rodziły obowiązek ubezpieczenia dopóki łączna podstawa wymiaru składek osiągnie minimalne wynagrodzenie.

W sytuacji zaś, gdy emeryt lub rencista oprócz umowy zlecenia jest zatrudniony na umowę o pracę, to w pierwszej kolejności uwzględnia się podstawę wymiaru składek z umowy o pracę.

 • Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą i zatrudnione jednocześnie na umowę zlecenia będą podlegały obowiązkowi ubezpieczeniowemu z tytułu tej działalności, jeśli podstawa wymiaru składek z umowy zlecenia będzie niższa od najniższej podstawy wymiaru składek z tytułu działalności gospodarczej tj. od 60 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok. Jeżeli podstawa wymiaru składek ze zlecenia będzie wynosiła 60 % przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia to ubezpieczonemu będzie przysługiwał wybór, czy chce opłacać składki ZUS z działalności gospodarczej czy ze zlecenia.

Niezależnie od powyższego informujemy, że uległy zmianie: • Zasady opłacania składek ZUS w przypadku, gdy w jednym zakładzie pracownik osiąga również wynagrodzenie z umowy zlecenia lub o dzieło- składki płaci się od każdej formy zatrudnienia.

 • Przepisy zwalniające ze składek ZUS umowy o dzieło, gdy są odrębnym źródłem dochodu.

Natomiast na mocy nowelizacji art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych co do zasady objęcie obowiązkiem składkowania przychodów z różnych tytułów (np. kilku umów zlecenia) dotyczy tytułu, który powstał

najwcześniej. Swobodnego wyboru umowy do składkowania w przypadku umów zlecenia będzie można dokonać, jeżeli podstawa wymiaru składek wyniesie w danym miesiącu minimalne wynagrodzenie (1850 zł).
2. Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2016 r. wynosi 121 650 zł (MP z 2015 r., poz. 1292).
3. KOMUNIKAT  ZUS  W SPRAWIE WPROWADZENIA OD 2016 R. NOWYCH KODÓW I ZMIANY WZORU DEKLARACJI ROZLICZENIOWEJ ZUS DRA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował na swoich stronach, że w dniu 30 listopada 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. poz. 1996) wprowadzające następujące zmiany:

od dnia 1 stycznia 2016 r. dodane zostały nowe kody tytułu ubezpieczenia: 05 80 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego, 05 81 - osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego, • od dnia 1 kwietnia 2016 r. dodany został nowy kod świadczenia/przerwy: 329 - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego,

 • od dnia 1 kwietnia 2016 r. wprowadzono nowy wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.Jednocześnie Zakład informuje, że kod świadczenia/przerwy 329 obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2016 r., może być wykazywany nie wcześniej, niż w dokumentach rozliczeniowych składanych za marzec 2016 r. Zatem w razie wypłaty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego w styczniu lub w lutym 2016 r. należy to świadczenie rozliczyć w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata (tj. wykazać w imiennych raportach miesięcznych oraz w deklaracji rozliczeniowej) łącznie z zasiłkami macierzyńskimi, z użyciem kodu świadczenia/przerwy właściwego dla dokonywanej wypłaty zasiłku, tj. z zastosowaniem odpowiednio kodu 311, 319 lub 325.

Zmieniony wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA umożliwia w bloku V pola 04 - Kwota wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa / FUS, wykazanie łącznej kwoty wypłaconych w danym miesiącu podwyższeń zasiłków macierzyńskich do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie to podlega rozliczeniu w ciężar składek (świadczenie jest finansowane ze środków z budżetu państwa). W związku z tym, iż nowy wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r., pierwsze rozliczenie składek na nowym formularzu będzie mogło nastąpić za marzec 2016 r.


V. PRAWO PRACY
1. NOWE ZASADY ZAWIERANIA UMÓW TERMINOWYCH zostały określone      w ustawie z 25.06.2015r. nowelizującej kodeks pracy (Dz. U. z 2015r. poz.1220) i polegają w szczególności na tym, że od 22.02.2016r.

według nowego stanu prawnego zatrudnienie na podstawie umowy lub umów na czas określony będzie mogło trwać zaledwie 33 miesiące, przy czym strony będą mogły zawrzeć nie więcej niż 3 takie umowy, a ponadto

powyższa rygorystyczna zasada nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy umowa na czas określony została zawarta:

- w celu zastępstwa innego pracownika lub wykonywania prac dorywczych czy sezonowych

- na okres kadencji

- gdy pracodawca wskaże przyczyny leżące po jego stronie i pod warunkiem, że zostaną one zawarte w treści umowy a także zostanie powiadomiona inspekcja pracy w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy pod karą grzywny.

Kolejną  istotną zmianą jest rezygnacja z dwutygodniowego okresu  wypowiedzenia  umów na czas określony na rzecz wypowiedzenia, którego długość zależy od stażu zakładowego, tak jak ma to miejsce w przypadku umów na czas nieokreślony, a więc:

- dwutygodniowy okres przy stażu zakładowym poniżej 6 m-cy

- miesięczny okres, jeżeli pracownik jest zatrudniony w danej firmie co najmniej 3 m-cy

- trzymiesięczny przy co najmniej trzyletnim stażu.

 

Z innych zmian wymienić należy:- likwidację umów na czas wykonania określonej pracy

- pozostanie natomiast umowa na okres próbny, z tym że druga umowa na okres próbny ma dotyczyć wykonywania pracy innego rodzaju lub tego samego rodzaju, ale po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia poprzedniej umowy o pracę

- w razie upadłości lub likwidacji zakładu pracy można wypowiedzieć każdą bez wyjątku umowę zawartą na czas określony, także zawartą na okres do 6 m-cy lub nieposiadającej klauzuli o możliwości wypowiedzenia.

 

UWAGA!Zgodnie  z przepisami przejściowymi do w/w ustawy nowelizującej kodeks pracy osoby zatrudnione na podstawie umowy na czas określony zawartej przed dniem wejścia w życie nowelizacji, tj. przed 22.02.2016r. nie  stracą swego terminowego charakteru.

Co więcej limit 33 miesięcy będzie liczony od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, również w stosunku do umowy na czas określony, która będzie trwała w tym dniu.

Będzie ona traktowana jako pierwsza z limitu 3 umów lub jako druga z rzędu umowa na czas określony, w maksymalnie miesięcznym odstępie czasowym od zakończenia takiej pierwszej umowy.

1. Zawarcie aneksu umowy na cza określony przedłużającego jej trwanie będzie traktowane jak zawarcie kolejnej umowy na czas określony.

2. Natomiast zgodnie z przepisami przejściowymi do ustawy nowelizującymi kodeks pracy w przypadku umowy na czas określony, która została zawarta przed 22.0.2016 r. i będzie nadal trwać w tym dniu, okres 33 m-cy będzie liczony dopiero od 22.02.2016 r. Jeżeli jednak po upływie 33 m-cy od tej daty umowa będzie jeszcze trwała, zostanie potraktowana jako umowa na czas nieokreślony.

3. Należy podkreślić, że do wprowadzonego w kodeksie pracy limitu 3 umów, umowa na czas określony trwająca w dniu 22.02.2016 r. będzie traktowana jako pierwsza lub druga umowa, przy czym jako druga umowa będzie traktowana wówczas, gdy została zawarta przed upływem 1 miesiąca od zakończenia pierwszej umowy.

4. Do umów o pracę na czas określony trwających w dniu 22.02.2016 r., które zostały wypowiedziane przed tym dniem, stosuje się dotychczasowe przepisy o wypowiedzeniu takich umów.

5. Z kolei do umów o pracę na czas określony trwających w dniu 22.02.2016 r., które zostały zawarte na czas do 6 m-cy, albo na okres dłuższy, ale bez zastrzeżenia możliwości wypowiedzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe w zakresie dopuszczalności wypowiedzenia takich umów.

6. Natomiast przy wypowiedzeniu umów na czas określony trwających w dniu 22.02.2016 r., które zostały zawarte na okres dłuższy niż 6 m-cy i co do których strony przewidziały możliwość ich wypowiedzenia, stosuje się nowe okresy wypowiedzenia (14 dni, 1 miesiąc, 3 miesiące). Staż zakładowy, od którego zależy długość wypowiedzenia ustala się jednak od dnia 22.02.2016 r.
2. NOWY WZÓR UMOWY O PRACĘ

W Dz.U. z 1.12.2015 r. poz. 2005 opublikowano rozporządzenie MPiPS z 10.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w spr. zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt pracownika. W rozporządzeniu tym opublikowano nowy wzór umowy o pracę.

Zmiana wzoru stała się konieczna z uwagi na zmiany w Kodeksie pracy, które wejdą w życie właśnie 22 lutego 2016 r. Nowelizacja likwiduje umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy. Ponadto w odniesieniu do umowy o pracę na czas określony, która została zawarta na okres przekraczający określone w przepisach limity, pracodawca będzie musiał w umowie o pracę zamieścić informacje o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie takiej umowy /zastępstwo innego pracownika, wykonywanie pracy o charakterze sezonowym/.

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji zostało również zmienione pod kątem drugiej dużej nowelizacji kodeksu pracy, która weszła w życie  2 stycznia 2016 r. i dotyczy zmian w uprawnieniach rodzicielskich. W związku z tym określono, iż dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego powinny znajdować się w części B akt osobowych. Podobnie dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu bezpłatnego.

Nowy wzór umowy o pracę zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r., natomiast zmiany dotyczące przechowywania dokumentów związanych z korzystaniem z ww. urlopów wejdą w życie 2 stycznia 2016 r.

2. URLOPY MACIERZYNSKIE I RODZICIELSKIE na nowych warunkach przewiduje również kolejna nowelizacja kodeksu pracy(Dz.U. z 2015r. poz 1268)

Zmiany w sferze uprawnień związanych  z rodzicielstwem zostały zawarte w Dziale VIII Kodeksu pracy, w którym zamiast pracownika  pojawia się pojęcie  osoby ubezpieczonej, matki dziecka i ubezpieczonego, ojca dziecka (a więc matki i ojca nie posiadających statusu pracownika). Wprowadza się również pojęcie pracownika - innego członka najbliższej rodziny i ubezpieczonego - innego członka najbliższej rodziny. Oznacza to, że w przypadku, gdy matka dziecka jest ubezpieczona z innego tytułu niż stosunek pracy i z racji urodzenia dziecka nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego      (a nie urlopu macierzyńskiego) i po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego w wymiarze co najmniej 14 tygodni zrezygnuje z dalszego jego pobierania, pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko przysługiwać będzie prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającego po dniu rezygnacji z pobierania zasiłku.

Z innych zmian wymienić należy:


 • zlikwidowanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i  wydłużeniu w zamian tego wymiaru urlopu rodzicielskiego, który ustalono na 32 • tygodnie przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie i 34 tygodnie przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie, a ponadto

 • część urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 16 tygodni będzie można wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 lat

analogiczny termin nowelizacja przewiduje w odniesieniu do urlopu wychowawczego

 • jeżeli chodzi o urlop ojcowski to uprawniony pracownik będzie mógł go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 m-cy.

VI. KURSY i SZKOLENIA
Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – poszerzony o zakres ochrony przeciwpożarowej.

BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) oraz kierowników zakładu pracy, zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 5 lat.

Koszt szkolenia 150,00 zł. Termin zapisy na marzec 2016 r. – realizacja uzależniona od ilości zgłoszeń – minimalna grupa 10 osób.  Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia-ważne na 5 lat oraz fakturę VAT.

Zapisy i informacje:


Telefonicznie: 22/  635 04 64 lub 608502875 e-mail: cech@motoryzacja.home.pl

Szkolenie BHP i Ppoż. – okresowe dla pracowników – poszerzone o zakres ochrony przeciwpożarowej.

Termin: marzec 2016 r. – zapisy dla grupy minimum 10 osób /możliwość przeszkolenia na miejscu w warsztacie/

Zapraszamy pracowników na stanowiskach mechanika, elektromechanika, blacharza, lakiernika na szkolenie: BHP i Ppoż. okresowe – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 1-3 lat.

Koszt szkolenia 50,00 zł/60,00 zł - na zewnątrz

Miejsce szkolenia – siedziba Cechu – ul. Podwale 11 w Warszawie lub warsztat

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Fakturę VAT.

O szczegółowe informacje proszę pytać w biurze Cechu.
KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO – zapisy –2016 r.

Organizujemy kurs dla uczniów na II i III roku nauki zawodu, przygotowawczy do egzaminu czeladniczego zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami. Cena kursu: 250,00 zł netto dla firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie /obejmuje materiały/. Termin rozpoczęcia kursu: - rozpoczęcie uzależnione od ilości zgłoszeń.


Bezpłatny DYŻUR EKSPERTA   CECHU                tel. 22  635-04-64

Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej  - każdy wtorek   w godz. 11.00 – 12.00,    również w sprawie zmian w ustawach podatkowych, rozliczenia rocznego PIT.STARSZY CECHU

JANUSZ ZDORTPobieranie 118.72 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna