Msjo-a3-jf1Pobieranie 258.55 Kb.
Strona1/6
Data03.05.2016
Rozmiar258.55 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Opisy przedmiotów – studia dzienne:
11.3-8MSP-A1-I1

Informatyka

Computer Studies

30 ĆW./30 T

09.1-7MSJO-A3-JF1


Język francuski

French


30 ĆW./30 T

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną; frekwencja na zajęciach; zaliczenie testu gramatyczno-leksykalnego na ocenę dostateczną (51% punktów)

Osoba odpowiedzialna za treści kształcenia: mgr Bogumiła Stecka

Wymagania wstępne: brak

Cele kształcenia: zapoznanie ze słownictwem dotyczącym sytuacji życiowych oraz z zagadnieniami gramatycznymi na poziomie podstawowym
Treści kształcenia:

- formy grzecznościowe

- przedstawienie siebie

- identyfikacja osób

- wyrażenie swoich upodobań

- sytuowanie w czasie (daty ) i miejscu (okoliczniki miejsca).


Literatura podstawowa:

M. Kaneman – Pougatch; S.Trevisi - Cafe-Crème, (cz. I), Hachette 1997;

S. Dupre Latour; G.D. de Salins – Premiers exercices de grammaire

Hatier/Didier 1991;

F. Martini – Civilisation francaise – La Spiga 1993;

J. Glanowska; S. Janicka – Un mois a Paris – WSIP 1984;


09.1-7MSJO-A3-JN1
Język niemiecki

German

30 ĆW./30 TForma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Osoba odpowiedzialna za kurs: mgr B. Głowacka-Rusin

Wymagania wstępne: brak

Cele kształcenia:

Cel komunikacyjny: przygotowanie studentów do brania udziału w wymianie informacji w języku niemieckim oraz do występowania w określonych rolach komunikacyjnych (mówienie, słyszenie, pisanie i ciche czytanie)

opanowanie umiejętności konwersacji w sytuacjach życia codziennego i towarzyskich (rodzina, ulica, impreza, podróże itp.) oraz w środowisku naukowym (literatura, sztuka);

wyrobienie umiejętności korzystania ze źródeł drukowanych, katalogu, słownika, instrukcji, gazety;

przygotowanie studentów do samodzielnej analizy publicystyki niemieckojęzycznej pod względem treści i formy.Cel ogólny, wychowawczy: poprzez rozwijanie umiejętności językowych – sprzyjanie w kształtowaniu osobowości i kultury studentów oraz wzbogacanie ich wiedzy o życiu i kulturze narodów niemieckiego obszaru językowego.
Treści kształcenia: Sprawdzenie i utrwalenie ogólnych wiadomości z języka niemieckiego wyniesionych ze szkoły średniej. Ćwiczenia konwersacji i wypowiedzi na tematy życia codziennego. Powtórzenie podstawowych zagadnień tematycznych, a zwłaszcza: Imperativ Possesivpronomen, Personalpronomen, Substantiv – Deklination, Pronomen. Ćwiczenia słuchania ze zrozumieniem (nagrania).
Literatura podstawowa:

J. Czochralski, E. Namowicz, W. Rieck, H. Scharmach-Skoza, Akademicki podręcznik języka niemieckiego;

St. Bęza, Deutsch deine Chance

„Kulturchronik” - miesięcznik

„Kafka” Czasopismo dla Europy Środkowej

słowniki, leksykony

nagrania tekstów, piosenek, dialogów
09.9-7MSJO-A4-JŁ1

Język łaciński

Latin


30 ĆW./30 T
16.1-9MSWF-A5-WF1
Wychowanie fizyczne

Physical Education

30 ĆW./30 TForma zaliczenia: Zaliczenie z oceną na podstawie:1 aktywnego uczestnictwa w zajęciach 2. testy sprawności motorycznych 3. sprawdziany umiejętności wybranych gier zespołowych

Osoba odpowiedzialna za treści kształcenia: mgr A. Czwenar, mgr A. Dybowski

Wymagania wstępne: brak

Cele kształcenia: Przekazanie studentom wiadomości i umiejętności z poszczególnych działów wychowania fizycznego(lekkaatletyka, gimnastyka, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna, unihoc ,aerobic -ćwiczenia kształtujące przy muzyce) oraz kształtowanie cech motorycznych.
Treści kształcenia: 1.Wyrabianie u studentów potrzeby stałego, samodzielnego działania na rzecz własnego zdrowia i sprawności fizycznej. 2.Kształtowanie potrzeby stałej aktywności fizycznej. 3. Przygotowanie studentów do czynnego wypoczynku. 4. Wyposażenie studentów w zasób umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej, rekreacyjnej i sportowej. 5. Zapobieganie powstawaniu oraz korygowanie wad postawy.
Literatura podstawowa:

Barankiewicz J., Poradnik nauczyciela wychowania fizycznego, Kalisz 1992;

Bielski J., Życie jest ruchem, Warszawa 1996;

Huciński T., Koszykówka, Resortowe Centrum Szkolenia Kultury Fizycznej, Warszawa 1992;

Kaniewicz J., Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne, AWF- Gdańsk, Gdańsk 1991;

Mazur S., Piłka siatkowa, AWF Warszawa, Warszawa 1996;

Lekkaatletyka, Sport i Turystyka, Warszawa 1982;

Talaga J., Piłka nożna, AWF Warszawa, Warszawa 1975;

Trześniowski R., Zabawy i gry ruchowe, Warszawa 1989;
16.9-8MSP-A36-IB1

Informacja biblioteczna

Library Studies

2 ĆW./2 TForma zaliczenia: zajęcia kończą się obowiązkowym zaliczeniem bez oceny

the compulsory examination without grade is the condition for taking the a credit for the course by studentsOsoba odpowiedzialna za treści kształcenia: mgr U. Franas-Mirowska

Wymagania wstępne: zdanie egzaminu wstępnego

successful passing of entrance examinationCele kształcenia: Wymogi schematu organizacyjnego zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych. Zajęcia te prowadzone są przez pięciu bibliotekarzy. Osoby te posiadają przygotowanie pedagogiczne i wieloletnią praktykę zawodową. Powyższe zajęcia realizowane są podczas dwugodzinnego kursu w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych. Odbywają się w sali Czytelni, gdzie znajdują się wszystkie podstawowe źródła niezbędne w procesie dydaktycznym z zakresu informacji naukowej.
Requirements of schedule of classes on stationary and part-time studies including classes conducted in the first term from the following studies: Education I "A" (stationary and part-time studies); Economy (stationary and part-time studies); Agribusiness (stationary and part-time); Polish, English and German studies (stationary and part-time one); History (stationary and part-time studies). Classes are conducted by five librarians with educational experience. Two hour classes comprise the lecture as well as training course. They are conducted in the reading room where you can find all necessary means of instruction.
Treści kształcenia: Rys historyczny bibliotek naukowych. Zapoznanie studentów ze strukturą i sposobem funkcjonowania biblioteki naukowej. Wyrobieniem umiejętności swobodnego korzystania ze zbiorów biblioteki. Zapoznanie z podstawowymi źródłami informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Wprowadzenie możliwości wykorzystania elektronicznych nośników informacji.

Połączenie zajęć z wiedzy o bibliotece z treściami dotyczącymi podstaw informacji naukowej

łączy w sobie wszystkie elementy dotyczące szeroko pojętej wiedzy o bibliotece i informacji naukowej. Taka konstrukcja programu pozwala na uzyskanie celu nadrzędnego jakim jest kształcenie użytkowników naszej biblioteki. Student po odbyciu dwugodzinnego kursu posiada umiejętności korzystania z biblioteki, potrafi prowadzić indywidualne poszukiwania w różnego typu katalogach kartkowych i katalogu komputerowym, umie posługiwać się polską ogólną bieżącą bibliografią narodową (Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism, Bibliografia Wydawnictw Ciągłych, Polonica Zagraniczne. Bibliografia)
Objectives :

- to provide students some necessary information about history of scientific libraries, the structure as well as the way the library in Akademia Świętokrzyska works;

- to teach students how to use the collection of books in the library ;

- to familiarize students with main sources of information about bibliographies and library;

- to instruct students how to use on-line catalogue.

Contents of syllabus:

Students participating in the following course should know rules and regulations of the library, they should be able to use classified and alphabetical as well as on-line catalogues. The students are also required to know how to use general up-to-date national bibliography (Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism, Bibliografia Wydawnictw Ciągłych, Polonica Zagraniczne, Bibliografia).
Literatura podstawowa:

Andrzejewska J., Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. T. 1, Organizacja biblioteki, Warszawa 1999;

Chociewicz K., Przysposobienie czytelnicze i informacyjne w szkole średniej.

Dubowik H., Dzieje książki i biblioteki w zarysie, Warszawa 1982;

Encyklopedia Wiedzy o Książce, Wrocław 1971;

Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, Wrocław 1976;

Łysakowski A., Bibliotekarstwo naukowe z uwzględnieniem dokumentacji naukowo-technicznej, Warszawa 1956;

Żmigrodzki Z., Bibliotekarstwo, Warszawa 1998;


09.2-6FA-C1-WDL1
Wstęp do literaturoznawstwa

Introduction to Literary Studies

30 W/30L


Forma zaliczenia: test prawda – fałsz / test wyboru/łączenie informacji/odpowiedzi opisowe

test true/false/multiple choice /matching/ open essay-like questionsOsoba odpowiedzialna za treści kształcenia: dr Katarzyna Szmigiero

Wymagania wstępne: zdanie egzaminu wstępnego

successful passing of entrance examinationCele kształcenia: Zapoznanie studentów z podstawową terminologią dotyczącą poetyki w języku angielskim; krótka historia poszczególnych gatunków literackich w literaturze powszechnej i specyfika krytyki literackiej dotyczącej tych gatunków; problematyka związana z okresami literackimi, krótkie przedstawienie historii teorii literatury od Arystotelesa po czasy współczesne.
Familiarising the students with basic English terms used in literary studies, short history of the main three genres and problems connected with them, literary periods in the world and in English-speaking countries, theory of literature from Aristotle to modernity.
Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie do teorii literatury i zakresu jej zainteresowań

2. Arystoteles i poetyki neoklasycystyczne

3. Problem gatunku i rodzaju literackiego

4. Krótka historia i teoria dramatu

5. Krótka historia i teoria liryki: tropy poetyckie, systemy wersyfikacyjne

6. Krótka historia i teoria epiki: narratologia

7. Problematyka związana z okresami literackimi: nazwy epok, czas ich trwania, zakres geograficzny, główne nurty

8. Badania literackie w wieku XVIII i XIX: Kant, Hegel, Taine

9. Badania literackie i teorie literatury w wieku XX: formalizm rosyjski, strukturalizm, poststrukturalizm, dekonstrukcja, nowy historycyzm, postkolonializm, feminizm i inne kierunki w teorii literatury


1. Introduction to literary studies

2. Aristotle and neoclassical poetics

3. Problem of genres and modes of writing.

4. Short history and theory of drama

5. Short history and theory of lyrical poetry: figures of thought and speech, type of verses

6. Short history and theory of narrative writing: narratology

7. Literary periods:names, dates, countries, main trends

8. Literary studies in 18th and 19th century: Kant, Hegel, Taine

9. Literary studies and theories in the 20th century:Russian Formalism, structuralism, poststructuralism, deconstruction, New Historicism, postcolonialism, feminism and others.
Literatura podstawowa:

(sugerowane materiały)

Aristotle. Poetics. Trans. S. G. Butcher. www.classics.mit.edu

Baldick Ch., The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, Oxford: OUP 1991;

Banks R.A., Drama and Theatre Arts. London: Hodder and Stoughton 1991;

Barry P., Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory,

Manchester: Manchester University Press 1995;

Cuddon J.A., Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, London: Penguin Books, 1991;

Eagleton T., Literary Theory. An Introduction, Oxford: Blackwell Publishing 1996;

Edelson M., Approaches to Literary Theory. Vol. 1. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1998;

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1991;

Klarer M., An Introduction to Literary Studies, London: Routledge 2004;

Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa: PWN 1990;

Markiewicz H., Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970;

Markiewicz H., Teorie powieści za granicą, Warszawa: PWN 1995;

Mitosek Z., Teorie badań literackich, Warszawa: PWN 2004;

Nicoll A., Dzieje dramatu, Warszawa: PWN 1983;

Powell J., Derrida for Beginners, Danbury: Writers and Readers Publishing 1997;

Sarup M., An Introductory guide to Post-Structuralism and Postmodernism, Athens: University of Georgia Press 1993;

Sierotwiński S., Słownik terminów literackich, Wrocław: Ossolineum 1986;

Sokal A., Bricmont J., Modne Bzdury, Trans. P. Amsterdamski. Warszawa: Prószyński i Ska 2004;

Szymczyk-Kluszczyńska G., Pustkowski H., Teoria literatury (materiały pomocnicze), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1984;

Tyson L., Critical Theory Today. A User-Friendly Guide, New York: Garland Publishing 1999;

Wellek R., Pojęcia i problemy nauki o literaturze, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979;

Wellek R., Warren A., Teoria literatury, Warszawa: PWN 1975;
09.3-6FA-C7-WDJ1

Wstęp do językoznawstwa


Introduction to Linquistics

30 W/30 LForma zaliczenia: zaliczenie semestru na podstawie udziału w zajęciach i testu końcowego.

assessment based on class participation and semester test.Osoba odpowiedzialna za treści kształcenia: dr Monika Gregorowicz -Cap

Wymagania wstępne: pomyślne zdanie egzaminów wstępnych

a pass at the entrance examinationsCele kształcenia: Kurs stanowi pierwszy kontakt studentów z zagadnieniami językowymi. Kurs dostarcza wstępnej wiedzy i terminologii niezbędnych w dalszej karierze zawodowej nauczycieli.
The aim of the course is to present the basic linguistic concepts and theories, their development and practical application.
Treści kształcenia: definicja języka, lingwistyka i nauki pokrewne, teorie lingwistyczne, fonetyka i fonologia, morfologia, składnia, TGG, gramatyka kognitywna, analiza tekstu, koherencja i kohezja, znaczenie (słów, zdań, tekstu), typy języków, zmiany w języku, lingwistyka kontrastywna, język i psychologia, akwizycja języka, język w społeczeństwie, językoznawstwo i literatura, komputery i lingwistyka. Szczególny nacisk kładzie się na morfologiczne, składniowe i semantyczne zróżnicowanie we współczesnym języku angielskim z opisowego raczej niż preskryptywnego punktu widzenia.
Contents of the course: definition of the language, linguistics and similar disciplines, linguistic theories, phonetics and phonology, morphology, syntax, TGG, cognitive grammar, text analysis, cohesion, the meaning (of words, sentences, text), types of languages, changes in the language, contrastive linguistics, language and psychology, language acqusition, language in the society, linguistics and literature, computers and linguistics. Emphasis given to morphological, syntactic and semantic diffrences in the contemporary English language from the descriptive rather than prescriptive point of view.
Literatura podstawowa:

Chomsky, N., Aspects of the Theory of Syntax. Mass: MIT, Cambridge 1965;

Lewnadowska-Tomaszczyk, B.ed., Ways to Language, Łódź University Press, Łódź 1993;

Levinson, S., Pragmatics, CUP ,Cambridge 1983;

Lyons, J., Introduction to Theoretical Linguistics, CUP, Cambridge 1968;

Lyons, J., Semantics, CUP, Cambridge 1977;


09.3-6FA-C8-GO1

Gramatyka Opisowa 1 - fonetyka i fonologia


Descriptive Grammar 1 - Phonetics and Phonology

30 ĆW./30 TForma zaliczenia: postęp wiedzy i umiejętności studentów sprawdzany jest systematycznie w formie różnorodnych testów i zadań

students' progress is assessed periodically through a variety of tests and tasksOsoba odpowiedzialna za treści kształcenia: mgr Sławomir Połeć

Wymagania wstępne: zdany egzamin wstępny (angielski na poziomie 'First Certificate)

"First Certificate" level languageCele kształcenia: Zaznajomienie studentów z podstawowymi terminami, pojęciami i procesami fonetycznymi; uzyskanie kontroli nad aparatem artykulacyjnym; wykształcenie umiejętności wymowy głosek angielskich i transkrypcji fonetycznej oraz świadomości różnic fonetycznych i fonologicznych pomiędzy językiem polskim i angielskim.
Introducing students to basic phonetic and phonological terms, concepts, processes, etc.; gaining control of the articulatory apparatus; teaching correct pronunciation of English sounds; increasing students' awareness of the differences between phonological systems of Polish and English; teaching spelling-to-sound correspondences and transcription.
Treści kształcenia: Miejsce fonetyki i fonologii w lingwistyce; mechanizm mowy; sylaba; Samogłoski Kardynalne; fonem, alofon; angielskie samogłoski i spółgłoski: artykulacja i warianty alofoniczne; mowa wiązana: akcent, rytm, elizja, asymilacja; intonacja; relacje między pisownią a wymową.
The place of phonetics and phonology in linguistics; speech mechanism; the syllable; the Cardinal Vowel system; the phoneme, allophones; English vowels and consonants: articulation, allophonic variants; connected speech: stress, rhythm, elision, assimilation; intonational patterns; spelling-to-sound correspondences.
Literatura podstawowa:

Baker A., Ship or Sheep? Cambridge University Press, Cambridge 1981;

Bowler B., Cunningham S., Headway Upper-Intermediate Pronunciation, Oxford University Press Oxford 1991;

Catford J. C., A Practical Introduction to Phonetics, Oxford University Press, New York 1988;

Gimson A. C., Cruttenden A., Gimson's Pronunciation of English, Edward Arnold, Londyn 1994;

Roach P., English Phonetics and Phonology, Cambridge University Press, Cambridge 1991;

Trim J.L.M., English Pronunciation Illustrated, Cambridge University Press, Cambridge 1975;
09.1-6FA-C16-SIM1

Słuchanie i mówienie


Speaking, Listening and Phonetics

60 ĆW./60 TForma zaliczenia: Studenci oceniani są w oparciu o następujące kryteria:

· aktywne uczestnictwo w zajęciach

· dwa testy z rozumienia języka mówionego

· dwa testy słownictwa i poprawy błędów występujących w konwersacjach

· krótka ustna wypowiedź indywidualna

· umiejętność prowadzenia dialogu i dyskusji w parach

Przy ocenianiu poprawności w mówieniu nacisk położony jest na kryteria precyzji i dobór słownictwa, chociaż może się jeszcze zdarzać niepoprawne użycie niektórych elementów. Przy ćwiczeniu i ocenie potocznych rozmów i dialogów istotne jest użycie odpowiednich socjolingwistycznie wyrażeń i kolokacji. Studenci na tym etapie powinni mieć pełną kontrolę gramatyczną nad strukturą zdania prostego (np. formy czasów gramatycznych). Poziom kompetencji w odniesieniu do sprawności rozumienia oceniany jest na podstawie zrozumienia fragmentów wiadomości i innych autentycznych nagrań, poprzez wypełnianie tabel, uzupełnianie luk, wybór właściwych odpowiedzi, raporty, streszczenia.

Assessment is based on the following elements:

· active class participation

· two quizzes on listening comprehension

· two vocabulary and error correction tests

· one individual and one pair interview

While assessing the accuracy level in speaking, the emphasis is put on lexical precision for describing and narrating, although occasional overuse or misuse of lexical items is accepted. In casual conversations and dialogues stress is placed on the correct use of formulaic expressions and on sociolinguistic appropriacy, e.g. formal vs. informal style. Students should have full control of basic sentence structure, e.g. tense forms, subjects-verb agreement, etc. The level of competence in regard to the listening skill is assessed on the basis of the ability to comprehend and report items of BBC news programmes, or any other authentic material, through filling charts, completing notes, etc.

Osoba odpowiedzialna za treści kształcenia: mgr Jacek Szymański

Wymagania wstępne: zdany egzamin wstępny; egzamin wstępny odpowiada poziomowi języka testowanego podczas egzaminu FCE;

pass mark in the entrance exam; the exam is comparable to the level of Cambridge FCE;Cele kształcenia: Studenci powinni uzyskać znaczny stopień opanowania umiejętności prowadzenia potocznej rozmowy w języku angielskim oraz umiejętność rozumienia różnych odmian języka mówionego. W szczególności obejmuje to:

· dostarczenie studentom próbek autentycznego, mówionego języka angielskiego

· zniwelowanie różnic między sztucznym 'szkolnym' językiem a językiem 'autentycznym'

· rozwijanie sprawności słuchania i rozumienia w skali 'mikro'

· rozbudowanie zakresu słownictwa u studentów

· nacisk na opanowanie przez studentów wyrażeń leksykalnych i kolokacji służących umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim.


As students should get full control of the casual conversation skill and the ability to understand numerous varieties of spoken English, the main emphasis is put on:

· providing the students with samples of authentic spoken English

· bridging the gap between 'classroom English' and authentic English

· developing listening micro-skills

· enriching and expanding vocabulary

· control over lexical items and formulaic expressions used for speaking


Treści kształcenia: Program nauczania oparty jest na różnego rodzaju nagraniach i różnych typach ćwiczeń konwersacyjnych skorelowanych z materiałami do słuchania. Tematy odnoszące się do różnych sfer życia codziennego, sportu, wypoczynku, edukacji, problemów środowiska naturalnego czy aktualnych wydarzeń mają na celu zachęcenie studentów do wyrażenia własnych opinii, zainteresowań i uczuć oraz aktywnego udziału w potocznym dialogu.

W celu wyrobienia obu typów omawianych sprawności stosowane są następujące rodzaje

ćwiczeń językowych:

· uzupełnianie zdań - budowanie monologu

· dopasowanie opisu do osoby mówiącej

· identyfikacja uczuć i postaw osób mówiących

· wypełnianie luk, ćwiczenia wielokrotnego wyboru

· dialogi sterowane: praca w grupach i w parach

· rozbudowywanie dyskusji

· umiejętność opisu, definicji, porównania, podporządkowania

· umiejętność negocjacji, obrona własnego punktu widzenia

· wyrabianie strategii konwersacyjnych (np. zmiana tematu, przerywanie)

· narracja, opowiadanie

· ćwiczenia oparte na symulacji i tzw. 'role play


The content of the listening/speaking syllabus is based on different types of recordings and includes various types of conversation activities. The course covers topics connected with everyday life, character and , sports and leisure, attitudes and beliefs, health and illness, work, entertainment, traveling, environment and current news.

Work on both types of skills considers the following types of tasks and classroom activities: matching descriptions to speakers, monologue sentence completion, identifying feelings and attitudes, completing notes, gap filling, multiple matching, true-false statements, cued dialogues, individual and group dialogue building, developing discussions, describing and defining, expressing comparison and contrast, turn-taking strategies, reporting, guided narrations, role-play simulation.


Literatura podstawowa:

Aspinal T., Capel A., Advanced Masterclass CAE, Oxford University Press 1996;

O'Dell F., English Panorama 1, Cambridge University Press 1997;

Wellman G., Wordbuilder, Heineman, London 1992;

McMarthy M., O'Dell F., English Vocabulary in Use, Cambridge University Press, Cambridge 1994;

Underwood M., Listen to This, Oxford University Press, Oxford 1973;

Harrison M., Kerr R., CAE Practice Tests, Cambridge University Press, Oxford 1994;

O'Connel S., Advanced English CAE Tests, Nelson London 1993;

Triggs T. D., Certificate in Advanced English, Heineman, Oxford 1992;

BBC English Magazine

BBC World, Euronews and CNN news items
09.1-6FA-C17-CIP1

Czytanie i pisanie


Reading and Writing

60 ĆW./60 TForma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr Aagnieszka Stanecka

Wymagania wstępne: dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

good command of English languageCele kształcenia: Studenci nauczą się czytać teksty w oryginale ze zrozumieniem. Zapoznają się także z podstawowymi technikami pisania różnych tekstów w języku angielskim.
Students will learn to read texts in original language version with understanding. They will get to know the basic techniques of writing various texts in English.
Treści kształcenia: Studenci zapoznają się z różnymi tekstami, które reprezentują różne dziedziny począwszy od fragmentów tekstów literaturowych, skończywszy na tekstach z gazet, magazynów, przewodników turystycznych, internetu, ulotek reklamowych itp.Studenci będą ćwiczyć pisanie poprzez ćwiczenia kontrolowane przez nauczyciela. Zapoznają się także z teoretycznymi podstawami tworzenia tekstu.
Studenta are going to read numerous texts representing variuos fields and areas of interest starting with the simplest literature texts and finishing on various texts whixh are to be encountered in every day life, for instance newspapers, magazines, tourist guides, the Internet texts, leaflets etc. Students will be provided with controlled exercises focusing on discourse analysis and theoretical background for text creation.
Literatura podstawowa:

Evans V., Successful Writing, Upper-Intermediate, Express Publishing, Swansea 1998;

Pye D., Greenall S., CAE Reading Skills, Cambridge University Press, Cambridge 1996;

Cory H., Advanced Writing, Oxford University Press, Oxford 1996;

Greenall S., Swan M., Effective Reading, Cambridge University Press, Cambridge 1986;

O'Dell F., CAE Writing Skills, Cambridge University Press, Cambridge 1996;

Stephens M., Practise Advanced Writing, Longman London 1992;
09.1-6FA-C18-GP1

Gramatyka praktyczna


Grammar

30 ĆW./30 TForma zaliczenia: ćwiczenia w oparciu o różnorodne zadania językowe tj. parafraza struktur językowych, uzupełnianie tekstu luk, testy wielokrotnego wyboru, rozpoznawanie i poprawa błędów językowych, słowotwórstwo. Warunkiem zaliczenie kursu jest udział we wszystkich zadaniach dydaktycznych i uzyskanie pozytywnych ocen z testów śród-semetralnych i testu końcowego.

activities based on solving language tasks, such as paraphrasing, gapped texts, multiple choice and multiple cloze tests, error recognition and correction, word-formation. Course assessment is based on successful completion of tasks and positve results of mid-term and end-of the-term tests.Osoba odpowiedzialna za treści kształcenia: dr Aleksander Soloszenko

Wymagania wstępne: pozytywny wynik rekrutacji.

positive result of entrance procedures.Cele kształcenia: Rozwój kompetencji językowej, podniesienie stopnia poprawności językowej w języku mówionym i pisanym.
Development of language competence, improvement of grammatical and lexical accuracy in spoken and written English.
Tresci kształcenia: Kurs obejmuje następujace zagadnienia: grupa czasownikowa: formy czasownikowe, czasowniki modalne, czasy gramatyczne (teraźniejsze, przeszłe, zaprzeszłe, przyszłe w aspektach dokonanym i niedokonanym).
The course covers the following problems: the verbal group: verb forms, modal verbs, tenses (present, present perfect, past, past perfect, future, simple and continuous).
Literatura podstawowa:

Alexander L.G., Longman English Grammar, Longman, London 1993;

Biber J. et al, Longman Grammar of Spoken and Written English, Longman, Harlow 1999;

Graver B.D., Advanced English Practice, Oxford University Press, Oxford 1990;

Swan M., Practical English Usage, Oxford University Press, Oxford 1991;

Thomson A.J., Martinet A.V., A Practical English Grammar, Oxford University Press, Oxford 1990;

Vince M., Advanced Language Practice, Heineman, Oxford 1994;
05.8-6FA-D32-P1

Psychologia

Psychology

30 W + 15 ĆW./ 30 L + 15 T

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Osoba odpowiedzialna za treści kształcenia: dr Konstantinos Tsirigotis, dr G. Sztanke

Wymagania wstępne: zdany egzamin wstępny na filologię angielską

entrance examination passedCele kształcenia: Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom wiadomości oraz umiejętności z zakresu Psychologii, zapoznanie ich z podstawowymi kategoriami pojęciowymi oraz mechanizmami zachowania się człowieka.
The aim of the lecture is to provide students with knowledge and skills on psychology, make students familiarise with the basic concepts and behavioural mechanisms of a human being.
Treści kształcenia: Treści programowe przedmiotu obejmują główne kierunki Psychologii, biologiczne podstawy zachowania, zagadnienia z zakresu psychologii ogólnej (procesy poznawcze, uwaga, myślenie, mowa, język, pamięć), psychologii nauczania i wychowania, psychologii emocji i motywacji, psycholingwistyki, psychologii osobowości oraz psychologii społecznej. Poszczególne tematy są przedstawiane w kontekście praktycznym, jako ukierunkowanie aktywności studentów na psychologiczne ujmowanie i interpretowanie zjawisk i procesów przebiegających w działalności dydaktycznej i wychowawczej.
The contents of the course comprise the main directions in psychology, biological basis of behaviour, concepts of general psychology (cognitive processes, concentration, thinking, speech, language, memory), psychology of teaching and education, psychology of emotions, psycholinguistics, psychology of personality and social psychology. The particular topics are presented in a practical context directing students' activity towards psychological interpretation of phenomena and processes taking place in dydactic and educational reality.
Literatura podstawowa:

Budohoska W., Włodarski Z., Psychologia uczenia się, PWN, Warszawa 1977;

Ernst K., Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić? WsiP, Warszawa 1977;

Eysenck H.J. i M., Podpatrywanie ludzkiego umysłu, GWP, Gdańsk 2000;

Hilgard E., Wprowadzenie do Psychologii, PWN, Warszawa 1972;

Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Żak, Warszawa 1997;

Kurcz I. (red.), Studia z psycholingwistyki ogólnej i rozwojowej, Ossolineum, Warszawa 1980;

Lindsay P.H., Norman D.A., Procesy przetwarzania informacji u człowieka. Wprowadzenie do Psychologii, PWN, Warszawa 1984;

Mietzel G., Psychologia kształcenia, GWP, Gdańsk 2002;

Mika S., Psychologia społeczna dla nauczycieli, WsiP, Warszawa 1980;

Strelau J. i in., Podstawy Psychologii dla nauczycieli, PWN, Warszawa 1981;

Strelau J. (red.), Psychologia, GWP, Gdańsk 2001;

Tomaszewski T. (red.), Psychologia, PWN, Warszawa 1979;

Tomaszewski T. (red.), Psychologia Ogólna, PWN, Warszawa 2000;

Zimbardo P.H., Ruch F.L., Psychologia i życie, PTP Warszawa 1994, 1999;

09.1-7MSJO-A3-JF2

Język francuski


French

30 ĆW./30 TForma zaliczenia: zaliczenie z oceną; frekwencja na zajęciach, zaliczenie testu gramatyczno-

leksykalnego na ocenę dostateczną (51% punktów).


Osoba odpowiedzialna za treści kształcenia: mgr Bogumiła Stecka

Wymagania wstępne: zaliczenie semestru I

Cele kształcenia:

- doprowadzenie do sprawności na poziomie podstawowym,

- umiejętności mówienia, czytania i pisania,

- poszerzenie słownictwa dotyczącego sytuacji życiowych w oparciu o zagadnienia gramatyczne

- wprowadzenie zagadnień z zakresu cywilizacji Francji (główne zabytki Paryża) wybitne postacie historyczne.
Treści kształcenia:

- rodzina, struktura rodziny

- nawiązywanie kontaktów formalnych i nieformalnych,

- rozkład zajęć, sposoby spędzania wolnego czasu,

- plany na przyszłość.
Literatura podstawowa:

O.M. Kaneman – Paugatch; S. Trewisi- Cafe-Crème, (cz.I) Hachette 1997;

J. Courtillon; G.D. de Salins – Libre Echange, (cz.I) Hatier/Didier 1995;

F. Martini – Civilisation francaise – La Spiga 1993;


09.1-7MSJO-A3-JN2
Język niemiecki

German

30 ĆW./30 TForma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Osoba odpowiedzialna za kurs: mgr A. Szwab - Gusta

Wymagania wstępne: zaliczenie I semestru

Cele kształcenia:

Cel komunikacyjny – przygotowanie studentów do brania udziału w wymianie informacji w języku niemieckim oraz do występowania w określonych rolach komunikacyjnych (mówienie, słyszenie, pisanie i ciche czytanie)

opanowanie umiejętności konwersacji w sytuacjach życia codziennego i towarzyskich (rodzina, ulica, impreza, podróże itp.) oraz w środowisku naukowym (literatura, sztuka);

wyrobienie umiejętności korzystania ze źródeł drukowanych, katalogu, słownika, instrukcji, gazety;

przygotowanie studentów do samodzielnej analizy publicystyki niemieckojęzycznej pod względem treści i formy.Cel ogólny, wychowawczy - poprzez rozwijanie umiejętności językowych – sprzyjanie w kształtowaniu osobowości i kultury studentów oraz wzbogacanie ich wiedzy o życiu i kulturze narodów niemieckiego obszaru językowego.
Treści kształcenia: Dalsze doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem (nagrania) oraz rozwijanie spontanicznej konwersacji z użyciem ćwiczonych form gramatycznych. Formułowanie pytań oraz dłuższych wypowiedzi.
Literatura podstawowa:

J. Czochralski, E. Namowicz, W. Rieck, H. Scharmach-Skoza, Akademicki podręcznik języka niemieckiego;

St. Bęza, Deutsch deine Chance;

„Kulturchronik” - miesięcznik

„Kafka”- Czasopismo dla Europy Środkowej

słowniki, leksykony

nagrania tekstów, piosenek, dialogów
09.9-7MSJO-A4-JŁ2

Język łaciński


Latin

30 ĆW./30 T


16.1-9MSWF-A5-WF2

Wychowanie fizyczne


Physical Education

30 ĆW./30 TForma zaliczenia: Zaliczenie z oceną na podstawie:1 aktywnego uczestnictwa w zajęciach 2. testy sprawności motorycznych 3. sprawdziany umiejętności wybranych gier zespołowych

Osoba odpowiedzialna za treści kształcenia: mgr A. Dybowski, mgr A. Czwenar

Wymagania wstępne: brak

Cele kształcenia: Przekazanie studentom wiadomości i umiejętności z poszczególnych działów wychowania fizycznego(lekkoatletyka, gimnastyka, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna, unihoc ,aerobic -ćwiczenia kształtujące przy muzyce) oraz kształtowanie cech motorycznych.
Treści kształcenia: 1.Wyrabianie u studentów potrzeby stałego, samodzielnego działania na rzecz własnego zdrowia i sprawności fizycznej. 2.Kształtowanie potrzeby stałej aktywności fizycznej. 3. Przygotowanie studentów do czynnego wypoczynku. 4. Wyposażenie studentów w zasób umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej, rekreacyjnej i sportowej. 5. Zapobieganie powstawaniu oraz korygowanie wad postawy.
Literatura podstawowa:

Barankiewicz J., Poradnik nauczyciela wychowania fizycznego, Kalisz 1992;

Bielski J., Życie jest ruchem, Warszawa 1996;

Huciński T., Koszykówka, Resortowe Centrum Szkolenia Kultury Fizycznej, Warszawa 1992;

Kaniewicz J., Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne, AWF- Gdańsk, Gdańsk 1991;

Mazur S., Piłka siatkowa, AWF Warszawa, Warszawa 1996;

Lekkaatletyka, Sport i Turystyka, Warszawa 1982;

Talaga J., Piłka nożna, AWF Warszawa, Warszawa 1975;

Trześniowski R., Zabawy i gry ruchowe, Warszawa 1989;

09.2-6FA-C2-HLA1

Historia literatury angielskiej


English Literature

15 ĆW./15 TForma zaliczenia: ustny egzamin na końcu semestru sprawdza postepy studentow

there is an end of semester oral exam to assess students progressOsoba odpowiedzialna za tresci kształcenia: mgr A. Stanecka

Wymagania wstępne: zdany pierwszy rok semestr pierwszy

completed first year first semesterCele kształcenia: Cel kursu jest zaznajomic studentow z najwazniejszymi postepami angielskiej literatury, jej najslynnieszymi przedstawicielami, literackie okresy i zwiazane spoleczno - historyczno - moralne kwestie.
The objectives of the course are to familiarize students with major developments in English literature, its better known representatives, literary periods and related social-historical-moral issues.
Treści kształcenia: Kurs jest przegladem najwazniejszych i najciekawszych dziel angielskiej literatury napisane od okresu Anglo - Sasków do końca okresu romantyzmu, mniej więcej od 700 n. e. do lat 1840. Uwaga jest skupiona na najważniejsze postępy literackie, kulturowe, historyczne i społeczne dzieł pod dyskusią.
The course is a selected survey of some of the most significant and interesting works of English literature written from the Anglo Saxon era to the end of the romantic era, from approximately 700 A.D. to the 1840's. Attention is paid to important literary developments and the cultural, historical and social contexts of the works under discussion.
Literatura podstawowa:

Abrams M. H. (ed.), The Norton Anthology of English Literature Volume 1, Norton and Company, New York 1993;

Abrams M. H. (ed.), The Norton Anthology of English Literature Volume 2, Norton and Company, New York 1993;

Burgess A., English Literature: A Survey for Students, Longman Limited, Harlow 1996;

Sanders A., The Short Oxford History of English Literature, Clarendon Press, Oxford 1994;
09.0-6FA-C5-HAOJ1

Historia angielskiego obszaru językowego


British and American History

30 W/30 LForma zaliczenia: egzamin

Exam


Odpowiedzialny za kurs: dr Katarzyna Stelmasiak

Warunki wpisania: zaliczenie 1 semestru

completed first semesterCele kształcenia: poznanie historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej; przedstawienie literatury przedmiotu; zainteresowanie problematyką historyczną krajów angielskiego obszaru językowego;

to obtain knowledge of British and American history; to introduce students the most important books of the subject; to make interest in history of English speaking countries;Treści kształcenia:

1.) Wilhelm Zdobywca i jego czasy.

The early Middle ages part I

2.) Pierwsi Plantageneci (1154-1272).

The early Middle Ages part II

3.) Monarchia pierwszych Tudorów (1485-1547).

The Tudors part I

4.) Epoka elżbietańska (1547-1603).

The Tudors part II

5.) Czasy kolonialne w Ameryce Północnej.

Colonial life in America

6.) Wielka Brytania – w dobie rewolucji amerykańskiej i francuskiej oraz wojen napoleońskich.

The eighteenth century in Great Britain

7.) Powstanie Stanów Zjednoczonych.

The American Revolution

8.) Lata Konfederacji w Stanach Zjednoczonych.

The American Constitution

9.) Imperium wolności.

The Years of Growth

10.) Amerykańska ekspansja terytorialna w pierwszej połowie XIX wieku.

Explortaion and expansion

11.) Wojna Secesyjna.

The Civil War.

12.) Rekonstrukcja w Stanach Zjednoczonych.

Reconstrution

13.) Przemiany wieku XIX w Wielkiej Brytanii

The 19 th century in Great Britain

14.) Przemiany wieku XIX w Stanach Zjednoczonych

The 19 th century in the USA

15.) Stany Zjednoczone po II wojnie światowej

Superpower
Literatura podstawowa:

Atlas historyczny świata, pod red. J. Wolskiego. Wyd. 2, Warszawa - Wrocław 1986.

Beard Ch.A. i M., Rozwój cywilizacji amerykańskiej, Warszawa 1961.

Davies N., Wyspy. Historia, Kraków 2003.

Grzybowski S., Historia Irlandii, Wrocław 1977.

Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki [pod red.] A. Bartnicki, D.T. Critchlow,

Warszawa 1995, t. 1-5.

Johnson P., Historia Anglików, Gdańsk 1995.

Jones M.A., Historia USA, Gdańsk 2002.

Kapitaniak T., Historia Szkocji, Łódź 200.

Katz H., Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1971.

Kędzierski J., Dzieje Anglii, t. 1-2, Wrocław 1986.

Pastusiak L., Dyplomacja Stanów Zjednoczonych. Toruń-Warszawa 1997.

Trevelyan G.M., Historia społeczna Anglii, Warszawa 1961.

Trevelyan G.M., Historia Anglii, Warszawa 1963.

Zabiegalik S., Historia Szkocji, Gdańsk 2000.

Zaremba P., Historia Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1992.

Zins H., Historia Anglii, Warszawa 1971.


Hammond E., A Brief History of the United States, Poznań 1994.

McDowall D., An Illustrated History of Britain, Longman 1989.

Meloche S.M., American Sketches, Rzeszów 1996.

O’Callaghan B., An Illustrated History of the USA, Longman 1990.

The Oxford Illustrated History of Britain, edited by K.O. Morgan, Oxford University Press 1984.

Pyzik T., Readings in American Civilization, Katowice 1984.


09.3-6FA-C8-GO2

Gramatyka Opisowa 1 - fonetyka i fonologia


Descriptive Grammar 1 - Phonetics and Phonology

30 ĆW./30 TForma zaliczenia: Postęp wiedzy i umiejętności studentów sprawdzany jest systematycznie w formie różnorodnych testów i zadań.

Students' progress is assessed periodically through a variety of tests and tasks.Osoba odpowiedzialna za treści kształcenia: mgr Sławomir Połeć

Wymagania wstępne: zaliczony semestr 1 na filologii angielskiej-studia licencjackie

successful completion of the first semester at the English DepartmentCele kształcenia: Wzbogacanie i utrwalanie wiedzy na temat terminów, pojęć i procesów fonetycznych; uzyskanie kontroli nad aparatem artykulacyjnym; wykształcenie umiejętności wymowy głosek angielskich i transkrypcji fonetycznej oraz świadomości różnic fonetycznych i fonologicznych pomiędzy językiem polskim i angielskim.
Enriching and revising the basic phonetic and phonological terms, concepts, processes, etc.; gaining control of the articulatory apparatus; teaching correct pronunciation of English sounds; increasing students' awareness of the differences between phonological systems of Polish and English; teaching spelling-to-sound correspondences and transcription.
Treści kształcenia: Miejsce fonetyki i fonologii w lingwistyce; mechanizm mowy; sylaba; Samogłoski Kardynalne; fonem, alofon; angielskie samogłoski i spółgłoski: artykulacja i warianty alofoniczne; mowa wiązana: akcent, rytm, elizja, asymilacja; intonacja; relacje między pisownią a wymową.
The place of phonetics and phonology in linguistics; speech mechanism; the syllable; the Cardinal Vowel system; the phoneme, allophones; English vowels and consonants: articulation, allophonic variants; connected speech: stress, rhythm, elision, assimilation; intonational patterns; spelling-to-sound correspondences.
Literatura podstawowa:

Baker A., Ship or Sheep? Cambridge University Press, Cambridge 1981;

Bowler B., Cunningham S., Headway Upper-Intermediate Pronunciation, Oxford University Press Oxford 1991;

Catford J. C., A Practical Introduction to Phonetics, Oxford University Press, New York 1988;

Gimson A. C., Cruttenden A., Gimson's Pronunciation of English, Edward Arnold, Londyn 1994;

Roach P., English Phonetics and Phonology, Cambridge University Press, Cambridge 1991;

Trim J.L.M., English Pronunciation Illustrated, Cambridge University Press, Cambridge 1975;
09.1-6FA-C16-SIM2

Słuchanie i mówienie


Speaking, Listening and Phonetics

30 ĆW./30 TForma zaliczenia: Studenci oceniani są w oparciu o następujące kryteria:

· aktywne uczestnictwo w zajęciach

· dwa testy z rozumienia języka mówionego

· dwa testy słownictwa i poprawy błędów występujących w konwersacjach

· krótka ustna wypowiedź indywidualna

· umiejętność prowadzenia dialogu i dyskusji w parach

Przy ocenianiu poprawności w mówieniu nacisk położony jest na kryteria precyzji i dobór słownictwa, chociaż może się jeszcze zdarzać niepoprawne użycie niektórych elementów. Przy ćwiczeniu i ocenie potocznych rozmów i dialogów istotne jest użycie odpowiednich socjolingwistycznie wyrażeń i kolokacji. Studenci na tym etapie powinni mieć pełną kontrolę gramatyczną nad strukturą zdania prostego (np. formy czasów gramatycznych). Poziom kompetencji w odniesieniu do sprawności rozumienia oceniany jest na podstawie zrozumienia fragmentów wiadomości i innych autentycznych nagrań, poprzez wypełnianie tabel, uzupełnianie luk, wybór właściwych odpowiedzi, raporty, streszczenia.

Assessment is based on the following elements:

· active class participation

· two quizzes on listening comprehension

· two vocabulary and error correction tests

· one individual and one pair interview

While assessing the accuracy level in speaking, the emphasis is put on lexical precision for describing and narrating, although occasional overuse or misuse of lexical items is accepted. In casual conversations and dialogues stress is placed on the correct use of formulaic expressions and on sociolinguistic appropriacy, e.g. formal vs. informal style. Students should have full control of basic sentence structure, e.g. tense forms, subjects-verb agreement, etc. The level of competence in regard to the listening skill is assessed on the basis of the ability to comprehend and report items of BBC news programmes, or any other authentic material, through filling charts, completing notes, etc.

Osoba odpowiedzialna za treści kształcenia: mgr Jacek Szymański

Wymagania wstępne: zaliczenie kursu Integrated Skills w semestrze pierwszym

successful completion of Integrated Skills course - semester 1Cele kształcenia: Studenci powinni uzyskać znaczny stopień opanowania umiejętności prowadzenia potocznej rozmowy w języku angielskim oraz umiejętność rozumienia różnych odmian języka mówionego. W szczególności obejmuje to:

· dostarczenie studentom próbek autentycznego, mówionego języka angielskiego

· zniwelowanie różnic między sztucznym 'szkolnym' językiem a językiem 'autentycznym'

· rozwijanie sprawności słuchania i rozumienia w skali 'mikro'

· rozbudowanie zakresu słownictwa u studentów

· nacisk na opanowanie przez studentów wyrażeń leksykalnych i kolokacji służących umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim.


As students should get full control of the casual conversation skill and the ability to understand numerous varieties of spoken English, the main emphasis is put on:

· providing the students with samples of authentic spoken English

· bridging the gap between 'classroom English' and authentic English

· developing listening micro-skills

· enriching and expanding vocabulary

· control over lexical items and formulaic expressions used for speaking


Treści kształcenia: Program nauczania oparty jest na różnego rodzaju nagraniach i różnych typach ćwiczeń konwersacyjnych skorelowanych z materiałami do słuchania. Tematy odnoszące się do różnych sfer życia codziennego, sportu, wypoczynku, edukacji, problemów środowiska naturalnego czy aktualnych wydarzeń mają na celu zachęcenie studentów do wyrażenia własnych opinii, zainteresowań i uczuć oraz aktywnego udziału w potocznym dialogu.

W celu wyrobienia obu typów omawianych sprawności stosowane są następujące rodzaje

ćwiczeń językowych:

· uzupełnianie zdań - budowanie monologu

· dopasowanie opisu do osoby mówiącej

· identyfikacja uczuć i postaw osób mówiących

· wypełnianie luk, ćwiczenia wielokrotnego wyboru

· dialogi sterowane: praca w grupach i w parach

· rozbudowywanie dyskusji

· umiejętność opisu, definicji, porównania, podporządkowania

· umiejętność negocjacji, obrona własnego punktu widzenia

· wyrabianie strategii konwersacyjnych (np. zmiana tematu, przerywanie)

· narracja, opowiadanie

· ćwiczenia oparte na symulacji i tzw. 'role play


The content of the listening/speaking syllabus is based on different types of recordings and includes various types of conversation activities. The course covers topics connected with everyday life, character and , sports and leisure, attitudes and beliefs, health and illness, work, entertainment, traveling, environment and current news.

Work on both types of skills considers the following types of tasks and classroom activities: matching descriptions to speakers, monologue sentence completion, identifying feelings and attitudes, completing notes, gap filling, multiple matching, true-false statements, cued dialogues, individual and group dialogue building, developing discussions, describing and defining, expressing comparison and contrast, turn-taking strategies, reporting, guided narrations, role-play simulation.


Literatura podstawowa:

Aspinal T., Capel A., Advanced Masterclass CAE, Oxford University Press 1996;

O'Connel S., Advanced English CAE Tests, Nelson, London 1993;

O'Dell F., English Panorama 1, Cambridge University Press 1997;

Harrison M., Kerr R., CAE Practice Tests, Cambridge University Press, Oxford 1994;

McMarthy M., O'Dell F., English Vocabulary in Use, Cambridge University Press, Cambridge 1994;

Underwood M., Listen to This, Oxford University Press, Oxford 1973;

Triggs T. D., Certificate in Advanced English, Heineman, Oxford 1992;

Wellman G., Wordbuilder, Heineman, London 1992;

BBC English Magazine

BBC World, Euronews and CNN news items

09.1-6FA-C17-CIP2

Czytanie i pisanie


Reading and Writing

60 ĆW./60 TForma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Osoba odpowiedzialna za treści kształcenia: mgr K. Kowalczyk

Wymagania wstępne: dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozytywne ukończenie pierwszego semestru

good command of English language, positive results achieved during first semesterCele kształcenia: Studenci nauczą się czytać teksty w oryginale ze zrozumieniem. Zapoznają się także z podstawowymi technikami pisania różnych tekstów w języku angielskim.
Students will learn to read texts in original language version with understanding. They will get to know the basic techniques of writing various texts in English.
Treści kształcenia: Studenci będą czytać teksty w wersji oryginalnej oraz wykonywać różnorakie ćwiczenia powiązane z tekstami. Część przedmiotu o nazwie "pisanie" pozwoli studentom opanować samodzielne tworzenie tekstów takich jak eseje, recenzje, listy formalne i nieformalne, opisy, artykuły, raporty etc.
Studenta are going to read texts in original language version and do the tasks connected with the texts. As far as writing is concerned students will learn to write the basic texts like: different kinds of essays, reviews, formal and informal letters, descriptions, articles, reports etc.
Literatura podstawowa:

Evans V., Successful Writing, Upper-Intermediate, Express Publishing, Swansea 1998;

Pye D., Greenall S., CAE Reading Skills, Cambridge University Press, Cambridge 1996;

Cory H., Advanced Writing, Oxford University Press, Oxford 1996;

Greenall S., Swan M., Effective Reading, Cambridge University Press, Cambridge 1986;

O'Dell F., CAE Writing Skills, Cambridge University Press, Cambridge 1996;

Stephens M., Practise Advanced Writing, Longman London 1992;
09.1-6FA-C18-GP2

Gramatyka praktyczna


Practical Grammar

30 ĆW./30 TForma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Osoba odpowiedzialna za treści kształcenia: dr Aleksander Sołoszenko

Wymagania wstępne: zaliczenie 1 semestru

Complited first semesterCele kształcenia: Uzyskanie wiedzy o strukturze zdań złożonych.
The student should obtain knowledge of complex sentence structures
Treści kształcenia: Formy czasownikowe z końcówką -ing, bezokoliczniki, zdania podrzędne z that. Imiesłowy. Przysłówki. Mowa zależna. Zdania warunkowe. Strona bierna. Zdania złożone.
Verb patterns with -ing forms, infinitives and that clauses. Participles and gerunds. The position of adverbs. Reported speech. Conditional sentences. The passive voice. Relative clauses
Literatura podstawowa:

Bywater F., A Proficiency Course in English, Edward Arnold, London 1982;

Graver B.D., Advanced English Practice, OUP: Oxford 1991;

Swan M., Practical English Usage, OUP: Oxford 1990;

Vince M., Advanced Language Practice, Heinemann ELT, Oxford 1994;
09.1-6FA-C21-ATL1

Analiza tekstów literackich


Reading Literary Texts

30 ĆW./30 TForma zaliczenia: Na ocenę będą składać się następujące elementy: jakość pisemnych prac domowych, udział w czytaniu i dyskusjach. Uczęszczanie na zajęcia: dopuszcza się dwie usprawiedliwione nieobecności i jedną nieusprawiedliwioną.

Asessment is based on the following elements: The quality of written homework based on what has been done in class. Student's participation in the reading tasks, but more importantly, on their active participation in the discussions. Attendance of classes. More than two certified absences and one uncertified absence is unacceptable.Osoba odpowiedzialna za treści kształcenia: mgr Karol Kowalczyk

Wymagania wstępne: zdany wstepny egzamin

passed entrance examCele kształcenia: Zaznajomienie studentów z autentycznymi tekstami literatury angielskiej a także poznanie różnych gatunków literackich. Poprawienie umiejętności czytania poprzez analizę wierszy, nowel i wyjątków z powieści i sztuk. Poprawienie umiejętności mówienia poprzez dyskusje na temat przeczytanych materiałów. Wprowadzenie wyrażeń i słownictwa związanego z analizą literacką.
To present the rudimentary concepts and English terminology of the history and theory of literature, genres, themes, modes and techniques. To facilitate in the students an understanding of how literary works are constructed, and why readers respond to them in certain ways. To teach students to evaluate works of literature. To use literature as a platform for language practice.
Treści kształcenia: Zajęcia opierają się głównie na czytaniu materiałów w klasie powiązanym z dyskusją na temat "literackiej natury", tzn. zamiast omawiania dosłownej zawartości danego dzieła, studenci skoncentrują się na: budowie wątku, analizie i opisie bohaterów, specyficznym dla danego autora języku, symbolice itd. Studenci będą także czasami czytać dłuższe wyjątki a następnie będą je omawiać w klasie.
Classes will be based on reading material provided by the teacher followed by discussions of a 'literary nature', that is, discussion of plot structure, character analysis, author style, symolism and so on. Students will occasionally read longer extracts outside class for discussion in class.

I

Literatura podstawowa:

Barnet S., Morton B., Burto W., An Introduction to Literature, Little, Brown and Company, Boston, Toronto 1963;

Bode C., Highlights of American Literature, English Language Programs Division, Bureau of Educational and Cultural Affairs, U. S. Information Agency, Washington D. C. 1988;

Carter R., Long M.N., The Web of Words, Cambridge University Press, Cambridge 1990;

Costello J., Tucker A., Forms of Literature, Random House, New York 1989;

Harrison R. G., Critical Questions, McClelland and Stewart Limited, Montreal 1966;

Maley A., Duff A., Literature, Oxford University Press, Oxford 1992;


05.8-6FA-D32-P2

Psychologia


Psychology

15 W + 15 ĆW./15 L +15 TForma zaliczenia: egzamin

exam


Osoba odpowiedzialna za tręsci kształcenia: dr Konstantinos Tsirigotis, dr G. Sztanke

Wymagania wstępne: zdany egzamin wstępny na filologię angielską

entrance examination passed.Cele kształcenia: Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom wiadomości oraz umiejętności z zakresu Psychologii, zapoznanie ich z podstawowymi kategoriami pojęciowymi oraz mechanizmami zachowania się człowieka
The aim of the lecture is to provide students with knowledge and skills on psychology, make students familiarise with the basic concepts and behavioural mechanisms of a human being.
Treści kształcenia: Treści programowe przedmiotu obejmują główne kierunki Psychologii, biologiczne pod-stawy zachowania, zagadnienia z zakresu psychologii ogólnej (procesy poznawcze, uwaga, myślenie, mowa, język, pamięć), psychologii nauczania i wychowania, psychologii emocji i motywacji, psycholingwistyki, psychologii osobowości oraz psychologii społecznej. Poszczególne tematy są przedstawiane w kontekście praktycznym, jako ukierunkowanie aktywności studentów na psychologiczne ujmowanie i interpretowanie zjawisk i procesów przebiegających w działalności dydaktycznej i wychowawczej.
The contents of the course comprise the main directions in psychology, biological basis of behaviour, concepts of general psychology (cognitive processes, concentration, thinking, speech, language, memory), psychology of teaching and education, psychology of emotions, psycholinguistics, psychology of personality and social psychology. The particular topics are presented in a practical context directing students' activity towards psychological interpretation of phenomena and processes taking place in dydactic and educational reality.
Literatura podstawowa:

Budohoska W., Włodarski Z., Psychologia uczenia się, PWN, Warszawa 1977;

Ernst K., Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić? WsiP, Warszawa 1977;

Eysenck H.J. i M., Podpatrywanie ludzkiego umysłu, GWP, Gdańsk 2000;

Hilgard E., Wprowadzenie do Psychologii, PWN, Warszawa 1972;

Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Żak, Warszawa 1997;

Kurcz I. (red.), Studia z psycholingwistyki ogólnej i rozwojowej, Ossolineum, Warszawa 1980;

Lindsay P.H., Norman D.A., Procesy przetwarzania informacji u człowieka. Wprowadzenie do Psychologii, PWN, Warszawa 1984;

Mietzel G., Psychologia kształcenia, GWP, Gdańsk 2002;

Mika S., Psychologia społeczna dla nauczycieli, WsiP, Warszawa 1980;

Strelau J. i in., Podstawy Psychologii dla nauczycieli, PWN, Warszawa 1981;

Strelau J. (red.), Psychologia, GWP, Gdańsk 2001;

Tomaszewski T. (red.), Psychologia, PWN, Warszawa 1979;

Tomaszewski T. (red.), Psychologia Ogólna, PWN, Warszawa 2000;

Zimbardo P.H., Ruch F.L., Psychologia i życie, PTP Warszawa 1994, 1999;
09.1-7MSJO-A3-JF3

Język francuski

French


30 ĆW./30 T

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną; warunek zaliczenia – frekwencja na zajęciach, zaliczenie testu gramatyczno- leksykalnego na ocenę dostateczną (51% punktów).

Osoba odpowiedzialna za treści kształcenia: mgr Bogumiła Stecka

Wymagania wstępne: zaliczenie semestru II

Cele kształcenia:

- pogłębienie sprawności na poziomie podstawowym umiejętności językowych mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania,

- poszerzenie zakresu słownictwa o słownictwo specjalistyczne w oparciu o zag. gramatyczne,

- zwrócenie uwagi na związki historyczne i kulturalne Francji i Anglii.


Treści kształcenia:

- opis wydarzeń w czasie przeszłym

- opis miejsc , osób (charakterystyka)

- opis stanu zdrowia ; wzorce racjonalnego trybu życia

- poszukiwanie pracy (CV, list motywacyjny)

- problem bezrobocia.


Literatura podstawowa:

M. Kaneman – Pougatch; S. Trevisi –Cafe-Crème, (cz. I), Hachette 1997

J. Courtillon; G.D. de Salins – Libre Echange, (cz. I) Hatier/Didier 1995;

Tempo cz. I –Hatier/Didier 1996;


09.1-7MSJO-A3-JN3

Język niemiecki

German


30 ĆW./30 T

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną;

Osoba odpowiedzialna za treści kształcenia: mgr B. Głowacka-Rusin

Wymagania wstępne: zaliczenie semestru II

Cele kształcenia:

Cel komunikacyjny – przygotowanie studentów do brania udziału w wymianie informacji w języku niemieckim oraz do występowania w określonych rolach komunikacyjnych (mówienie, słyszenie, pisanie i ciche czytanie)

opanowanie umiejętności konwersacji w sytuacjach życia codziennego i towarzyskich (rodzina, ulica, impreza, podróże itp.) oraz w środowisku naukowym (literatura, sztuka);

wyrobienie umiejętności korzystania ze źródeł drukowanych, katalogu, słownika, instrukcji, gazety;

przygotowanie studentów do samodzielnej analizy publicystyki niemieckojęzycznej pod względem treści i formy.

  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna