Muzyka w gimnazjum, kl. IPobieranie 135.6 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar135.6 Kb.
PLAN WYNIKOWY PRZEDMIOTU MUZYKA W GIMNAZJUM, kl.I


Lp.


Temat zajęć

Treści programowe

Wymagania edukacyjne

Środki dydaktyczne

1.

Trochę lata na powitanie jesieni. Nauka piosenki Wakacje.


– zapoznanie z programem nauczania, formami
i metodami pracy na lekcjach muzyki oraz Przedmiotowym Systemem Oceniania,

– nauka piosenki Wakacje


z repertuaru kabaretu OTTO,

– układanie wakacyjnej listy przebojów,
Uczeń:

 • poznaje ogólne treści programowe z muzyki oraz Przedmiotowy System Oceniania,

 • orientuje się w budowie podręcznika Muzyczny świat,

 • śpiewa w zespole piosenkę Wakacje z akompaniamentem granym przez nauczyc. lub odtwarzanym z płyty CD,

 • uczestniczy w układaniu wakacyjnej listy przebojów muzycznych,
podręcznik Muzyczny świat, nuty lub nagranie CD piosenki Wakacje (piosenka
z repertuaru kabaretu OTTO), nagrania piosenek z letnich list przebojów, pianino, odtwarzacz płyt CD,


2.

Muzyczna prehistoria.

Początki muzyki, najstarsze instrumenty muzyczne.
– zapoznanie z różnymi teoriami powstania muzyki,

– ukazanie funkcji muzyki


u ludów pierwotnych,

– poznanie historii instrumentów muzycznych,– wykonanie prostego instrumentu perkusyjnego lub strunowego,


 • wyjaśnia, czym zajmuje się etnografia muzyczna,

 • wymienia hipotezy powstania muzyki na ziemi,

 • opowiada o roli muzyki w życiu ludów pierwotnych,

 • wykonuje prosty inst. perkus. lub strunowy wykorzystując naturalne materiały,

 • improwizuje w grupie taniec rytualny,
albumy ze zdjęciami malarstwa jaskiniowego i ilustracjami najstarszych instrumentów muzycznych, materiały potrzebne do wykonania prostych instrumentów muzycznych (tekturowe pudełka, puszki, słoiczki, kasza, groch, kamyczki, muszelki), *nagranie utworu Igora Strawińskiego Święto wiosny, odtwarzacz płyt CD,


3.

O tym, jak w starożytnej Grecji i Rzymie bywało.


 • przybliżenie roli i funkcji muzyki w starożytnej Grecji
  i Rzymie,

 • zaznajomienie z mitami greckimi i ich związkami
  z muzyką,

 • poznanie historii fletni Pana
  i innych instrumentów starożytnej Grecji i Rzymu,

 • omówienie roli pantomimy
  w starożytnym Rzymie,

 • improwizacja gestów i min gry pantomimicznej,

 • poznanie utworów inspirowanych kulturą starożytną,
 • wymienia ważne ośrodki kultury świata starożytnego (Chiny, Mezopotamia, Indie, Egipt, Grecja, Rzym),

 • wie, jak nazywa się bóg grecki opiekun sztuki (Apollo),

 • wymienia kilka muz związanych z muzyką (np. Kaliope, Euterpe, Terpsychora, Polihymnia),

 • korzystając z mitologii lub innych źródeł poznaje mit grecki związany z muzyką,

 • wie, jakie funkcje spełniała muzyka w starożytnej Grecji i Rzymie,

 • wymienia instrumenty starożytne (np.: fletnia Pana, kitara, lira, aulos),

 • wyjaśnia termin „pantomima”,

 • śpiewa w zespole piosenkę Bardzo smutna piosenka retro
  z akompaniamentem granym przez nauczyc. lub odtwarzany z płyty CD,
zdjęcia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu, mapa historyczna
z państwami starożytnymi, Mitologia (J. Parandowski), nuty lub nagranie Bardzo smutnej piosenki retro (sł. i muz.
A. Sikorowski), nagranie utworu Syrinx (C. Debussy) i brzmienia fletni Pana, pianino, odtwarzacz płyt CD,


4.

O muzyce na bożą chwałę. Najstarsze zabytki muzyki polskiej.


 • omówienie najważniejszych cech i funkcji muzyki średniowiecza,

– zapoznanie z najstarszymi polskimi zabytkami muzycznymi (Bogurodzica, Gaude Mater Polonia),

 • słuchanie utworów z epoki średniowiecza,

 • nauka pieśni Breve regnum,

 • *improwizacja ruchowa Tańca rycerzy spod Grunwaldu,
 • określa ramy czasowe średniowiecza i zaznacza je na osi czasu,

 • rozpoznaje w słuchanych utworach chorał gregoriański i określa jego charakterystyczne cechy,

 • wymienia najważniejsze zabytki muzyki polskiej (Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, Breve regnum),

 • opowiada o działalności muzycznej trubadurów,

 • śpiewa w zespole pieśń Breve regnum i fragment Bogurodzicy*,

 • improwizuje ruchem pozy taneczne z Tańca rycerzy spod Grunwaldu,
albumy ze zdjęciami architektury, rzeźby
i malarstwa średniowiecza, nagranie chorału gregoriańskiego oraz utworów: Bogurodzica (Anonim), Gaude Mater Polonia (Wincenty
z Kielczy), wzór planszy
z neumami, flety, pianino, kartka z bloku, czarny flamaster, kredki, nuty pieśni Breve regnum, odtwarzacz płyt CD,


5.

Polska muzyka ludowa – tradycje i teraźniejszość. Obrzędy i zwyczaje ludowe.


 • omówienie działalności wybitnego polskiego etnografa Oskara Kolberga, poznanie popularnych obrzędów i zwyczajów ludowych z różnych regionów Polski,

 • słuchanie muzyki w wykonaniu kapel ludowych oraz utworów muzycznych inspirowanych folklorem,

 • nauka wybranej pieśni ludowej lub piosenki w stylu folk,

 • nauka regionalnego tańca Trojak,
 • opowiada o działalności etnograficznej Oskara Kolberga,

 • wymienia ludowe instrumenty muz. (np.: dudy, bazuna, basy, mazanki),

 • omawia obrzędy i zwyczaje ludowe swojego regionu,

 • wyjaśnia terminy: folklor, folk music,

 • wykonuje (gra lub śpiewa) utwór ludowy lub inspirowany folklorem,

 • docenia w swoich wypowiedziach wartość dzieł twórców ludowych dla polskiego dziedzictwa narodowego,

 • tańczy w zespole wybrany taniec regionalny,
albumy etnograficzne, wytwory sztuki ludowej, plansza edukacyjne
z instrumentami ludowymi, nagranie CD melodii w wykonaniu kapel ludowych z różnych regionów Polski oraz utworów: Krzesany (W. Kilar), Mazurek a-moll op. 68 nr 2
(F. Chopin), nuty pieśni Uciekła mi przepióreczka (sł. i muz. lud., opracowanie: I. Przeżycki), Był Duda (sł. i muz. lud., opracowanie:
P. Muszyński) lub piosenki Szalała, szalała (sł. i muz. lud.), oraz melodii ludowej Trojak, odtwarzacz płyt CD, pianino,


6.

Renesansowe granie
i śpiewanie.

„Złoty wiek” muzyki polskiej. Nauka pieśni Kleszczmy rekoma.
 • omówienie głównych cech epoki renesansu w muzyce i sztuce,

 • przybliżenie twórczości wybitnych kompozytorów renesansowych: G. P. da Palestriny i O. di Lasso,

 • słuchanie utworów renesansowych,

 • poznawanie stylu muzycznego epoki,

 • omówienie rozwoju polskiej muzyki renesansowej, działalności kapeli rorantystów i twórczości polskich kompozytorów,

 • granie w zespole fragmentu utworu z epoki renesansu,

 • nauka śpiewu w dwugłosie fragm. psalmu Kleszczmy rękoma (Mikołaj Gomółka),
 • określa ramy czasowe renesansu w muzyce i zaznacza je na osi czasu,

 • wymienia religijne i świeckie formy muzyczne dominujące w renesansie (msze, motety, lamentacje, litanie, madrygały, canzone, chanson) oraz popularne instrumenty epoki (viola, szpinet, klawesyn, lutnia),

 • omawia twórczość reprezentatywnych kompozytorów renesansowych (O. di Lasso, G. P. da Palestrina),

 • gra na flecie lub dzwonkach renesansowy utwór muzyczny,

 • wyjaśnia dlaczego epokę renesansu nazywa się „ złotym wiekiem”

 • poprawnie śpiewa linię melodyczną w utworze dwugłosowym,
albumy o sztuce renesansu, nagrania utworów: Missa Papae Marcelli cz. Sanctus (G.P. da Palestrina), Nieście chwałę mocarze z Melodii na Psałterz polski (M. Gomółka), Villanella (W. Długoraj), nuty utworów: Kleszczmy rękoma (sł. pol. J. Kochanowski, muz.
M. Gomółka), Bourree
(J. de Saint-Luc), flety, dzwonki, odtwarzacz płyt CD, pianino,


7.

Klimaty jesieni. Nauka piosenki Pocztówka z Beskidu.


 • nauka piosenki Pocztówka
  z Beskidu
  ,

 • określenie kolorystyki, nastroju, klimatu utworów artystycznych inspirowanych jesienią,

 • układanie kompozycji rytmiczno - melodycznej Jesienny deszcz,

 • słuchanie utworów – „muzyczna recepta” na jesienną niepogodę i smutki (propozycje uczniów),
 • improwizuje własne melodie do fragmentów wierszy o tematyce jesiennej,

 • śpiewa w zespole piosenkę Pocztówka z Beskidu z akompaniamentem granym przez nauczyciela lub odtwarzanym z płyty CD,

 • tworzy i wykonuje w zespole kompozycję muzyczną Jesienny wiatr,
nuty lub nagrania piosenek: Pocztówka z Beskidu (sł.
i muz. W. Jarosz), Kasztany (sł. K. Wodnicka, muz. Z. Korepta) w wyk. Edyty Górniak, fragmenty utworów literackich, nagrania utworów muzycznych przygotowanych przez uczniów, instrumenty perkusyjne, flety, pianino, odtwarzacz płyt CD.


8.

Barokowe muzyczne brzmienia.


 • poznanie charakterystycznych cech epoki baroku w muzyce europejskiej i polskiej,

 • słuchanie utworów kompozytorów barokowych,

 • poznanie budowy koncertu solowego i concerto grosso,

 • rozpoznawanie brzmienia instrumentów solowych
  i grających concertino,
 • określa ramy czasowe epoki baroku w muzyce i zaznacza je na osi czasu,

 • omawia rozwój muzyki w epoce baroku,

 • wymienia nazwiska kompozytorów tej epoki ( J. S. Bach, G, F. Händel, A. Vivaldi),

 • rozpoznaje w słuchanych utworach formę koncertu solowego i concerto grosso,

 • nazywa instrumenty solowe,
album o sztuce baroku, nagrania utworów: Koncert F- dur Jesień cz. Allegro (A. Vivaldi), Muzyka sztucznych ogni (G. F. Händel), Kanon (J. Pachelbel), Toccata i fuga d-moll (J. S. Bach), Concerto grosso D-dur cz. Adagio-Allegro (A. Corelli), nagranie DVD z fragm. koncertu symfonicznego, odtwarzacz płyt CD


9.

Miłośnicy koncertów, oper i oratoriów.


 • poznanie twórczości wybitnych kompoz. baroku: A. Vivaldiego, J. S. Bacha, G. F. Händla,

 • słuchanie wybranych dzieł kompozytorów,

 • poznanie barokowych form scenicznych: opery i oratorium,

 • nauka gry utworu z epoki baroku,
 • omawia twórczość muzyczną
  G. F. Händla, J. S. Bacha, A.Vivaldiego

 • podaje tytuły ich znaczących dzieł,

 • określa różnice między operą
  a oratorium,

 • gra na instrumencie utwór z epoki baroku, np.: fragment koncertu Jesień, Zima (A. Vivaldi), Adagio (T.Albinoni)
nagrania utworów Mesjasz
cz. II Alleluja (G. F. Händel), Koncert brandenburski nr 1 F- dur cz. Allegro (J.S. Bach), nuty fragmentów utworów do wyboru: Koncert F- dur Jesień, Koncert Zima (A.Vivaldi), Adagio (T. Albinoni), dzwonki lub flety, pianino, odtwarzacz płyt CD,


10.

Muzyka różnych kultur europejskich.


 • poznanie charakterystycznych cech muzyki wybranych państw europejskich,

 • śpiewanie Ody do radości (L.van Beethovena),

 • nauka podstawowych kroków i figur tanecznych wybranego tańca z krajów europejskich,
 • charakteryzuje muzykę różnych krajów europejskich,

 • wykazuje szacunek i tolerancję dla sztuki różnych kultur,

 • śpiewa z pamięci Odę do radości L.van Beethovena,

 • tańczy w parze polkę lub inny wybrany taniec europejski,
nuty angielskiej melodii ludowej Greensleeves (autor nieznany), Oda do radości (L.van Beethoven), nagrania CD: przykład akordeonowej muzyki francuskiej, gitarowej hiszpańskiej, itp., melodia
z filmu Grek Zorba, pianino, odtwarzacz CD,


11.

Klasycyzm – epoka prawdy, doskonałości
i rozumu.


 • zapoznanie z ogólnymi założeniami epoki klasycyzmu i hasłami programowymi epoki,

 • omówienie głównych form, muz. i technik kompozycyjnych

 • słuchanie wybranych utworów muz. charakteryzujących styl epoki,

 • poznanie różnych typów zespołów wykonawczych w klasycyzmie,

 • przybliżenie uczniom epoki polskiego oświecenia i twórczości wybitnych kompozytorów,

 • *nauka śpiewu melodii pieśni Kurdesz,
 • wymienia charakterystyczne cechy muzyki klasycyzmu,

 • nazywa grupy instrumentów wchodzących w skład wielkiej orkiestry symfonicznej,

 • wymienia główne instr. w każdej grupie,

 • określa rolę dyrygenta w orkiestrze,

 • nazywa instrumenty wchodzące w skład kwartetu smyczkowego,

 • wymienia kilka tytułów polskich oper, pieśni i utworów instrumentalnych powstałych w okresie klasycyzmu,

 • zna zastosowanie metronomu
  w muzyce,

- śpiewa melodię pieśni Kurdesz,


nagrania CD utworów: Kwartet cesarski C-dur op. 76 nr 3, Koncert Es-dur na trąbkę, cz. 3 Allegro (J. Haydn), Symfonia nr 40 g-moll,

cz. I Molto allegro


(W. A. Mozart), Sonata fortepianowa cis-moll op. 27 nr 2 Księżycowa
(L. van Beethoven), Polonez
a-moll Pożegnanie Ojczyzny
(M. K. Ogiński), nuty Mazurka Dąbrowskiego, (sł. J. Wybicki, kompozytor nieznany) oraz *pieśni Kurdesz (sł. F. Bohomolec, muz. autor nieznany), pianino, dzwonki, flety, odtwarzacz płyt CD,


12.

Wiedeńscy mistrzowie muzyki.


 • poznanie ważnych faktów biograficznych z życia klasyków wiedeńskich,

 • słuchanie wybranych utworów J. Haydna,
  W.A. Mozarta, L. van Beethovena,

 • nauka gry na flecie lub

dzwonkach fragmentu melodii

z epoki klasycyzmu,
 • zna ważne fakty biograficzne
  z życia klasyków wiedeńskich:
  J. Haydna, W. A. Mozarta,
  L. van Beethovena,

 • wymienia formy muzyczne, jakie tworzyli kompozytorzy tego okresu oraz kilka tytułów ich dzieł,

 • gra na instrumencie fragment melodii kompozytorów epoki baroku, np.: Andante cantabile
  z Kwartetu F- dur (J. Haydn), Eine kleine Nachtmusik
  (W.A. Mozart) lub Śpiew pasterza z VI Symfonii Pastoralnej (L. vanBeethoven),
Aria Królowej Nocy z II aktu opery Czarodziejski flet, KV 620, Requiem d-moll, cz. Lacrimosa, KV 626
(W. A. Mozart), VI Symfonia F-dur Pastoralna op. 68, cz. V (L. van Beethoven), Symfonia nr 94 G-dur

Z uderzeniem w kocioł, cz. Andante (J. Haydn), nuty melodii utworów kompozytorów barokowych do wyboru, np.: Andante cantabile z Kwartetu F- dur (J. Haydn), Śpiew pasterza z VI Symfonii Pastoralnej
(L van Beethoven), Eine kleine Nachtmusik (W.A.Mozart), tekst wiersza Grób Beethovena (K. I. Gałczyński), odtwarzacz płyt CD, dzwonki, flety


13.

Romantycznie o romantyzmie.


 • zapoznanie z charakterystycznymi cechami epoki romantyzmu w muz.

 • poznanie głównych form muz. i nazwisk ich twórców,

 • słuchanie utworów kompozytorów epoki, określanie chartka. cech muzyki romantycznej,

 • nauka gry wybranego utworu z epoki romantyzmu,
 • określa ramy czasowe romantyzmu i zaznacza je na osi czasu,

 • charakteryzuje epokę romantyzmu w muzyce,

 • wymienia popularne formy muzyczne epoki i ich twórców, pieśń romantyczna
  F. Schuberta, opera romantyczna
  K. M. Webera, dramat muzyczny R. Wagnera, poemat symfoniczny F.Liszta miniatura fortepianowa R. Schumanna),

 • na przykładzie słuchanych utworów wskazuje cechy muzyki romantycznej,

 • wyjaśnia znaczenie słowa wirtuoz,
nagrania CD utworów: Ave Maria (F. Schubert), Marsz weselny ze Snu nocy letniej op.61 (F. Mendelssohn - Bartholdy), Marzenie op.15 nr 7 (R. Schumann), Kaprys a-moll op. 1 nr 24 (N. Paganini), nuty Marsza wojskowego (F. Schubert), flety, dzwonki, pianino, odtwarzacz płyt CD,


14.

Tradycje świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Nauka pastorałki Chrystus się narodził.


 • zapoznanie ze zwyczajami świątecznymi z różnych regionów Polski,

 • nauka piosenki Chrystus się narodził,

 • nauka gry pastorałki Oj,Maluśki, Maluśki,
 • wymienia popularne polskie tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem,

 • śpiewa w zespole kolędę, pastorałkę, piosenkę o tematyce bożonarodzeniowej, np. Chrystus się narodził,

 • gra na instr. wybraną kolędę polską,

 • prawidłowo realizuje rytm z triolami. w pastorałce Oj, Maluśki, Maluśki,
nuty CD utworów: Chrystus się narodził (sł. J. Wróblewski, muz. J. Szczyrba), Oj, Maluśki, Maluśki (mel. lud. z Podhala), dzwonki, flety, pianino,


15.

Opera i dramat muzyczny.


 • zapoznanie z rozwojem opery w epoce romantyzmu (opera francuska, włoska, niemiecka),

 • poznanie treści literackich wybranych oper i dramatów muz. (Tosca G. Pucciniego, Aida
  G. Verdiego, Śpiewacy norymberscy R. Wagnera),

 • słuchanie fragm. popularnych arii i duetów operowych

 • nauka gry na flecie lub dzwonkach fragm. melodii La donna e mobile z opery Rigoletto G.Verdiego),

 • wyszukiwanie na stronach www repertuaru teatrów operowych,
 • wymienia i charakteryzuje najważniejsze części opery (uwertura, aria, duet, recytatyw),

 • streszcza wybrane libretta najpopularniejszych oper polskich i światowych,

 • wypowiada się na temat wartości muzyki operowej w literaturze muz.

 • nuci popularne mel. z muz. operowej,

 • gra na instrumencie fragment melodii La donna e mobile z opery Rigoletto (G. Verdi),

 • wymienia rodzaje głosów żeńskich i męskich,

 • wyszykuje na stronach www aktualny repertuar teatrów muzycznych,
nuty melodii La donna
e
mobile z opery Rigoletto
(G. Verdi), nagrania fragmentów muzyki operowej, np. Cwałowanie Walkirii – wstęp symfoniczny do III aktu dramatu muzycznego Walkiria, Pieśń do Gwiazdy z III aktu opery Tannhäuser, kwintet Selig wie die Sonne z III aktu opery Śpiewacy norymberscy (R. Wagner), aria Radamesa Boska Aido z I aktu opery Aida (G. Verdi), aria Vissi d’arte z II aktu opery Tosca
(G. Puccini), odtwarzacz płyt CD, płyta z nagraniem wybranej opery, magnetowid, flety, dzwonki,


16.

Lekki oddech operetki.


 • zapoznanie z operetką – nową formą widowiska sceniczno-muzycznego,

 • przybliżenie treści literackich wybranych operetek,

 • słuchanie najsłynniejszych fragmentów operetkowych

 • granie na instrumencie fragm. melodii operetkowych,
 • określa podobieństwa i różnice między operą a operetką,

 • wymienia tytuły znanych operetek oraz nazwiska ich twórców,

 • gra na instr. melodię z wybranej operetki, np.: Galop (J. Offenbach), Pieśń Parysa (J. Offenbach),
nagrania CD utworów: Kankan z operetki Orfeusz w piekle
(J. Offenbach), Wesoła wdówka (F. Lehár), Zemsta nietoperza lub Baron cygański (J. Strauss), nuty utworów: Galop, Pieśń Parysa (J. Offenbach), arii Usta milczą, dusza śpiewa z operetki Wesoła wdówka (F. Lehár), dzwonki, flety lub keyboardy, pianino, odtwarzacz płyt CD,

17.

W karnawałowym tanecznym rytmie.


– zapoznanie z charakterystyką wybranych tańców towarzyskich (walc, polka, passo doble, tango, rumba, samba, fokstrot, salsa),

– wystukiwanie charakterystycznych rytmów różnych tańców,

– nauka gry na flecie, dzwonkach melodii walca Karnawał wenecki lub melodii La Paloma,

– poznanie dzieł plastycznych inspirowanych tańcem,– nauka kroków i figur tanecznych salsy lub tanga,


 • określa charakterystyczne cechy tańców towarzyskich z różnych stron świata (np.: walc, passo doble, tango, rumba, samba, salsa),

 • wyklaskuje charakterystyczne rytmy wybranych tańców,

 • gra na instr. melodie taneczne, np. Karnawał wenecki (walc), La Paloma (tango),

 • wykonuje w parze kilka kroków i figur tanecznych wybranych tańców towarzyskich
nuty melodii La Paloma
(S. Yradier), Karnawał wenecki (włoska mel. lud.), nagrania CD melodii w rytmie salsy i tanga oraz utworów Nad pięknym, modrym Dunajem, Pizzicato-polka (J. Strauss), Tango Milonga (J. Petersburski), Samba de una nota so (A. C. Jobim), reprodukcje dzieł plastycznych inspirowanych tańcem, np.: Taniec (H. Matisse), Taniec życia (E. Munch), Primabalerina, Błękitne tancerki (E. Degas), flety, dzwonki, odtwarzacz płyt CD,


18.

Ukochana ojczyzna – kompozytorzy szkół narodowych.


 • omówienie nurtu szkół narodowych w muzyce,

 • zapoznanie z twórczością przedstawicieli szkół narodowych,

 • granie na dzwonkach lub flecie wybranego utworu kompozytora szkół narodowych (fragment),

 • wysłuchanie wybranych fragm. z cyklu miniatur Obrazki z wystawy
  (M. Musorgski),
 • wymienia szkoły narodowe (czeska, rosyjska, norweska, polska, hiszpańska) oraz kilka nazwisk ich przedstawicieli
  (np.: P. Czajkowski,
  M. Musorgski, B. Smetana,
  A. Dworzak, E. Grieg,
  M. de Falla, F. Chopin,
  S. Moniuszko),

 • na przykładach słuchanych utworów określi sposób realizacji stylu narodowego przez kompozytorów,
nagrania CD utworów m.in:
I Koncert fortepianowy b-moll
op. 23, cz. Allegro con fuocco
(P. Czajkowski), cykl miniatur Obrazki z wystawy (M. Musorgski), Polka z opery Sprzedana narzeczona (B. Smetana), Taniec słowiańskiop. 46 nr 7 (A. Dworzak), Taniec ognia z baletu Czarodziejska miłość (Manuel de Falla), nuty utworu Poranek (E. Grieg), dzwonki, flety, odtwarzacz płyt CD,


19.

Muzyka programowa. Poemat symfoniczny Wełtawa.


 • przybliżenie uczniom utworów inspirowanych pozamuzycznym programem

 • zapoznanie z formą poematu symfonicznego,

 • wysłuchanie poematu symfonicznego Wełtawa B. Smetany,

 • nauka gry na instrumencie motywu melodycznego rzeki Wełtawy z poematu symfonicznego B. Smetany,
 • gra melodię Poranek z I suity Peer Gynt (E. Grieg)

 • docenia rolę muzyki w krzewieniu kultury narodowej,

 • wymienia przykłady utworów programowych inspirowanych dziełami plastycznymi, wydarzeniami hist., przeżyciami osobistymi, zjawiskami przyrody, utworami literackimi,

 • omawia formę poematu symfonicznego na przykładzie poematu symfonicznego Wełtawa (B. Smetana),

 • określa sposób realizacji treści pozamuzycznych w utworze,

 • gra motyw rzeki Wełtawy
  z poematu symfonicznego B.Smetany,
nagrania CD: Wełtawa
(B. Smetana), Preludia
(C. Debussy), Lot trzmiela
(N. Rimski-Korsakow), Źródło Aretuzy (K. Szymanowski), Marzenie (R. Schumann), nuty: poematu symfonicznego Wełtawa (B. Smetana), flety, dzwonki lub keyboardy, odtwarzacz płyt CD,


20.

Kobiety inspiracją dzieł wielkich artystów. Nauka piosenki Nie zakocham się w tobie.


– nauka piosenki Nie zakocham się w tobie,

– prezentacja dedykacji muzycznych przygotowanych przez młodzież,

– recytowanie frag. poezji na tle muz.

– granie na dzwonkach, flecie lub keyboardzie fragmentów muzyki klasycznej, filmowej, popularnej o nastrojowym, romantycznym charakterze,
 • śpiewa w zespole piosenkę
  Nie zakocham się w tobie
  z komp. granym przez nauczyciela lub odtwarzanym z płyty CD,

 • wymienia dzieła różnych artystów inspirowanych postacią kobiety,

 • gra na flecie lub dzwonkach fragment utworu Romance de Amor,
teksty wierszy Mów do mnie jeszcze (K. Przerwa-Tetmajer), Żal (A. Słonimski), Rozmowa liryczna (K. I. Gałczyński), nagranie CD piosenki Nie zakocham się w tobie
(sł. J. Koczanowska, muz. A. Wolski, nagrania utworów: Spoza nas
(wyk. M. Szcześniak), Mrok (wyk. R. Rynkowski) nuty utworu Romance de amor (V. Gomez), dzwonki, flety, odtwarzacz płyt CD, pianino.


21.

Wybitni kompozytorzy polskiego romantyzmu


 • zapoznanie z życiem
  i twórczością kompozytorów polskiego romantyzmu, słuchanie wybranych utworów polskich kompozytorów,

 • granie melodii z opery Hrabina (S. Moniuszko),

 • wyszukiwanie na stronach www informacji konkursach
  i festiwalach im. F. Chopina, S. Moniuszki,
  H. Wieniawskiego,
- przytacza ważne fakty biograficzne z życia F. Chopina, S. Moniuszki,
H. Wieniawskiego,

- wymienia formy muz., które tworzyli kompozytorzy polskiego romantyzmu oraz kilka tytułów ich utworów,

- wyjaśnia termin stylizacja muzyki,

- gra melodię myśliwską Pojedziemy na łów z opery Hrabina (S. Moniuszko),

- wyszukuje na stronach www informacje o polskich konkursach i festiwalach muz,

- docenia wartość i znaczenie muzyki kompozytorów epoki romantyzmu w krzewieniu polskiej kultury narodowej,nagrania utworów F. Chopina: I Koncert fortepianowy e-moll op. 11, cz. Allegro maestoso, dowolna etiuda, Mazurek F-dur ( F. Chopin), Kozak (S. Moniuszko), aria Halki Gdybym rannym słonkiem
z II aktu opery Halka (S. Moniuszko, Kujawiak C-dur (H. Wieniawski), nuty melodii Pojedziemy na łów
z opery Hrabina (S. Moniuszko), tekst wiersza Etiudy (Roman

Brandstaetter), flety, dzwonki, odtwarzacz płyt CD.
22.

Impresjonizm w muzyce.


 • poznanie impresjonizmu -nowego kierunku w sztuce przełomu XIX i XX w.

 • omówienie twórczości muzycznych impresjonistów,

 • słuchanie wybranych utworów (C. Debussy, M. Ravel),

 • wykonanie ilustracji plastycznej inspirowanej jedną z części tryptyku symfonicznego Morze
  C. Debussy’ego,

 • wyklaskiwanie rytmu Bolera M. Ravela,
 • charakteryzuje główne założenia impresjonizmu, wymienia czołowe nazwiska kompozytorów impresjonistycznych,

 • wykonuje ilustrację plastyczną do utworu Morze Claude’a Debussy’ego, stosując technikę puentylizmu lub dywizjonizmu,

 • wystukuje rytm Bolera
  M. Ravela,

 • gra na instrumencie fragment utworu Pawana dla zmarłej Infantki (M. Ravel),
albumy z malarstwem impresjonistów, nagrania utworów: Popołudnie fauna, Ogrody w deszczu, Rozmowa wiatru z morzem z tryptyku Morze (C. Debussy), nuty Pawana dla zmarłej Infantki, fragment Bolera (M. Ravel), tekst wiersza Słota
(J. Iwaszkiewicz), flety, dzwonki lub keyboardy, bębenki, tamburyna, odtwarzacz płyt CD, farby, pędzel, blok rysunkowy,


23.

Muzyka w wiosennym nastroju. Nauka piosenki Chodź, pomaluj mój świat.


– słuchanie utworów muzycznych inspirowanych przyrodą,

– tworzenie ilustracji muzycznej do wiersza Haliny Szayerowej Co się stało wiatrowi?,

– utrwalenie formy kanonu
w muzyce,

– *nauka śpiewu kanonu Wiosna,
 • śpiewa w zespole piosenkę Chodź, pomaluj mój świat
  z komp. granym przez nauczyciela lub odtwarzanym z płyty CD,

 • podaje przykłady utworów muzycznych inspirowanych wiosną,

 • tworzy ilustrację muz. do wiersza Haliny Szayerowej Co się stało wiatrowi?

 • *śpiewa trzygłosowy kanon Wiosna,
nuty i nagranie piosenki Chodź, pomaluj mój świat (sł. M. Dutkiewicz, muz. J. Kruk),

* nuty kanonu Wiosna (sł. M. Komorowska, muz. T. Gummesson), nagrania CD utworów: Szmery wiosny (Ch. Sinding), Jaskółki na wsi (J. Strauss), tekst wiersza Co się stało wiatrowi? (H. Szayerowa), instr. perkus., dzwonki, pianino, odtwarzacz płyt CD,


24.

Muzyczne pokolenie Młodej Polski.


 • zapoznanie z Młodą Polską – nowym kierunkiem w literaturze i muzyce,

 • omówienie ważnych faktów z życia
  K. Szymanowskiego, M.Karłowicza
  I. Paderewskiego,

 • słuchanie utworów kompozytorów okresu Młodej Polski,

 • śpiewanie pieśni M. Karłowicza Pod jaworem z podziałem na partie (dziewczęta i chłopców),

- Menuet G-dur I. J. Paderewskiego,

 • zna ważne fakty biograficzne
  z życia najwybitniejszych kompozytorów okresu Młodej Polski,

 • wymienia formy muzyczne, które tworzyli kompozytorzy Młodej Polski oraz kilka tytułów ich dzieł,

 • gra fragment Menueta G-dur
  I. J. Paderewskiego,

 • śpiewa swoją partię wokalną
  w pieśni Pod jaworem
  (M. Karłowicz),
nagrania utworów: Pieśń Roksany z opery Król Roger, fragment baletu Harnasie
(K. Szymanowski), nuty pieśni Pod jaworem (M. Karłowicz), fragment utworu Menuet G-dur (I. J. Paderewski), odtwarzacz płyt CD, flety, dzwonki, pianino,


25.

Jazzowe improwizacje.


– zapoznanie z historią jazzu

i stylami muzyki jazzowej,

– nauka gry na dzwonkach, flecie lub melodii Hello, Dolly z repertuaru Louisa Armstronga lub Somebody loves me (G. Gershwina),


 • przybliżenie uczniom twórczości kompoz., którzy włączali do swoich utworów elementy muz. jazzowej,

– wysłuchanie popularnych tematów jazzowych,

 • zna historię powstania jazzu, wyjaśnia termin: improwizacja,

 • wymienia nazwiska wybitnych jazzowych indywidualności muz. ( np.: Louis Amstrong, Miles Davis, Charlie Parker, Bessie Smith, Adam Makowicz, Zbigniew Namysłowski, Michał Urbaniak, Urszula Dudziak),

 • gra melodię The Entertainer
  (S. Joplin) lub Somebody loves me (G. Gershwin),

nagrania utworów Koncert na zespół jazzowy i orkiestrę symfoniczną (R. Liebermann), Amerykanin w Paryżu, Błękitna rapsodia
(G. Gershwin), nuty utworów: Somebody loves me (G. Gershwin),
, The Entertainer (S. Joplin), dzwonki, flety lub pianino, odtwarzacz płyt CD,

plansza edukacyjna z zespołem big – bandu,26.

Historia Polski w słowach pieśni. Nauka pieśni Mazurek Trzeciego Maja.


– śpiewanie znanych pieśni patriotycznych z różnych epok hist.

– nauka pieśni Mazurek Trzeciego Maja,

– przybliżenie faktów historycznych i ważnych postaci Polaków opisanych w tekstach pieśni,

– dyskusja na temat roli pieśni w kształtowaniu polskości


i dokumentowaniu wydarzeń hist.

– zapoznanie z przykładami malarstwa batalistycznego,
 • wymienia tytuły pieśni patriotycznych z różnych okresów historycznych,

 • kojarzy fakty historyczne i bohaterów narodowych opisanych w tekstach pieśni,

 • śpiewa w zespole pieśń Mazurek Trzeciego Maja oraz z pamięci hymn państwowy Mazurek Dąbrowskiego,

 • poznaje obrazy batalistyczne przedstawiające sceny i postaci
  z różnych epok historycznych,
nuty lub nagranie CD pieśni Mazurek Trzeciego Maja (sł. R. Suchodolski, kompozytor nieznany), nagrania pieśni patriotycznych z różnych okresów hist. np. Bogurodzica (Anonim), Warszawianka (sł. C. Delavigne, muz. K. Kurpiński), Do broni, bracia; Piechota , Czerwone maki na Monte Cassino (sł. F. Konarski, muz. A. Schütz), Rota (sł. M. Konopnicka, muz. F. Nowowiejski), Mury (sł. i muz. J. Kaczmarski), reprodukcje przedstawiające sceny bitewne i bohaterów narodowych, odtwarzacz płyt CD, pianino,


27.

Polska muzyka współczesna i jej przedstawiciele.


– zapoznanie z twórczością wybitnych kompozytorów polskich XX w. (W. Lutosławski,
K. Penderecki, H. M. Górecki, W. Kilar),

– słuchanie wybranych utworów muz. współczesnych kompoz. polskich,

–*śpiewanie pieśni H. M. Góreckiego Do Matki ze zwróceniem uwagi na znaki dynamiczne i oznaczenia tempa,


 • wymienia nazwiska najwybitniejszych polskich komp. muzyki współczesnej i wybrane tytuły ich wybitnych dzieł,

 • wypowiada własne zdanie na temat wartości artystycznej słuchanych dzieł oraz nowatorskich pomysłów wprowadzanych przez kompozytorów współczesnych do swojej muzyki,
fragmenty utworów: Tren ofiarom Hiroszimy na 52 instrumenty smyczkowe, Stabat Mater na chór a cappella (K. Penderecki), wybrane części Małej suity,
(W. Lutosławski), Krzesany, Bogurodzica (W. Kilar) Ad Matrem, (H. M. Górecki), *nuty pieśni pt. Do Matki (H. M. Górecki), pianino, odtwarzacz płyt CD,


28.

Poezja śpiewana. Nauka piosenki B. Okudżawy Francois Villon.


przybliżenie uczniom twórczości wybitnych twórców piosenki poetyckiej: B. Okudżawy, B.Dylana
W. Wysockiego,

nauka piosenki François Villon, praca nad wyrazem artystycznym utworu,

– poznanie tekstów poetyckich z repertuaru E. Demarczyk, Cz. Niemena, M. Grechuty i innych,


 • słuchanie piosenek poetyckich w wykonaniu artystów polskiej sceny,

– oddanie muzyką klimatu
i nastroju utworów poetyckich,


 • wymienia kilka nazwisk popularnych bardów (np. Bułat Okudżawy, Włodzimierz Wysocki, Bob Dylan, Marek Grechuta),

 • śpiewa piosenkę poetycką
  B. Okudżawy François Villon,

 • oddaje muzyką klimat i nastrój wiersza,

 • wypowiada się na temat przesłania tekstów piosenek poetyckich,
nagranie utworów: Odpowiedź niesie wiatr (B. Dylan), Pożegnanie z górami (W. Wysocki), teksty wierszy: Ulewa (A. Asnyk), Zakochana (M. Hillar), O mojej poezji (K. I. Gałczyński), Piosenka
o Mozarcie
(B. Okudżawa), nuty piosenki François Villon (sł. i muz. B. Okudżawa), nagrania utworów muzycznych różnych kompozytorów, nagrania piosenek poetyckich, np. Dziwny jest ten świat (sł. M. Bellon, muz. Cz. Niemen) Niepewność (sł. A. Mickiewicz, muz. J. Kanty Pawluśkiewicz), odtwarzacz płyt CD, magnetofon, mikrofon, pianino,


29.

Musicalowe szaleństwa.


– zapoznanie uczniów z musicalem,

– omówienie treści literackich światowych musicali: Skrzypek na dachu, West Side Story, Jesus Christ Superstar, Hair,

– słuchanie wybranych fragmentów z popularnych musicali,

– nauka gry na flecie, dzwonkach melodii Sunrise, sunset


z musicalu Skrzypek na dachu,


 • omawia charakterystyczne cechy musicalu,

 • wymienia kilka tytułów światowych musicali,

 • gra melodię Sunrise, sunset
  z musicalu Skrzypek na dachu,

 • wyszukuje na stronach www. repertuar teatrów muzycznych,
nuty lub nagranie CD piosenki Wieża Babel z musicalu Metro (sł. A. i M. Miklaszewskie, muz. J. Stokłosa), nuty melodii Sunrise, sunset (J. Bock), kaseta VHS z nagraniem wybranego musicalu, nagrania utworów: Superstar
(sł. T. Rice, muz. A. L. Webber), Hare Krishna
(G. Mc Dermot),odtwarzacz płyt CD, flety, dzwonki,


30.

Muzyka na dużym ekranie.


- zapoznanie z historią rozwoju filmu,

– określenie roli muzyki w dziele filmowym,

– nauka gry na flecie lub dzwonkach fragmentu tematu muzycznego z filmu New York, New York,

– nucenie znanych tematów muzycznych z różnych filmów,

– próba adaptacji muzyki poważnej do wybranych scen filmowych,

– poznanie twórczości polskich kompozytorów muzyki filmowej,
 • wie, jaką rolę odgrywa muzyka w filmie,

 • nuci fragm. muz. przeboju z wybranego filmu, wymienia nazwiska czołowych kompozytorów muzyki filmowej,

 • gra mel. z filmu New York, NewYork,

 • przedstawia podstawowe informacje dotyczące rozwoju kina w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej w programie PowerPoint,
płyty DVD z fragmentami filmów: Gwiezdne wojny (reż. G. Lucas), Chopin – Pragnienie miłości (reż. J. Antczak), Ogniem i mieczem (reż. J. Hoffman), Dumka na dwa serca (wyk. E. Górniak, M. Szcześniak), nagrania utworów: Stary zamek (M. Musorgski, I Koncert fortepianowy e-moll cz. Allegro maestoso (F. Chopin), nuty melodii z filmu New York, New York (J. Kander), odtwarzacz CD i DVD,


31.

Muzyka znana i lubiana.

Nauka piosenki Kwiaty we włosach.
 • przybliżenie uczniom nurtów muzyki rozrywkowej,

 • nauka piosenki Kwiaty we włosach,

 • słuchanie utworów różnych wykonawców muzyki rozrywkowej m.in.: The Beatles, E. Presleya,

Led Zeppelin, Black Sabbath,

 • obejrzenie fragm. koncertu znanego zespołu muz., wyjaśnienie pojęcia idol, fan,

 • nauka gry na dzwonkach, flecie melodii Yesterday z repertuaru zespołu The Beatles,

 • tworzenie własnej listy przebojów muzycznych,
 • zna główne nurty muzyki rozrywkowej(muzyka pop, rock, reggae, punk rock, hard rock, heavy metal),

 • wymienia kilku popularnych wykonawców muzyki rozrywkowej,

 • śpiewa w zespole piosenkę Kwiaty we włosach z akompaniamentem granym przez nauczyciela lub odtwarzanym z płyty CD,

 • wyraża swoje zdanie na temat różnych stylów w muzyce rozrywkowej,

 • wymienia festiwale promujące polską muzykę rozrywkową,
nuty melodii Yesterday
z rep. The Beatles, nagrania różnych utworów muzyki rozrywkowej polskiej
i zagranicznej, kaseta VHS
z nagraniem koncertu znanego wykonawcy muzyki popularnej, dzwonki, flety lub keyboardy, odtwarzacz płyt CD, magnetowid, pianino,


32.

Muzyka etniczna różnych kultur i narodów.


 • przybliżanie uczniom kultury muzycznej wybranych narodów,

 • granie na instr. chińskiej mel.lud.

 • śpiewanie i granie przykładów skal pentatonicznych,
 • charakteryzuje muzykę wybranych kultur, np.: chińską, afrykańską, Ameryki Południowej,

 • wyjaśnia pojęcie muzyka etniczna,

 • gra na instr. fragm. chińskiej mel. Lud.
nuty chińskiej melodii ludowej, dzwonki lub flety, bębenki, pudełka akustyczne, pianino,


33.

Muzyczne pożegnanie. Nauka piosenki Dni, których nie znamy.


– nauka piosenki Dni, których nie znamy,

– powtórzenie i utrwalenie repertuaru muzycznego poznanego w kl. 1 gimnazjum,

– powtórzenie i utrwalenie kroków i figur tanecznych,

– quiz muzyczny – Muzyka od A do Z.
 • śpiewa w zespole piosenkę Dni, których nie znamy
  z akompaniamentem granym przez nauczyciela lub odtwarzanym z płyty CD,

 • gra na instrumencie wybrany utwór muzyczny z repertuaru poznanego w gimnazjum,

 • zna podstawowe wiadomości
  i pojęcia muzyczne z zakresu gimnazjum,

 • umie zatańczyć podstawowy krok i kilka figur wybranego tańca.

nuty lub nagranie CD piosenki Dni, których nie znamy
(sł. M. Grechuta, muz.
J. Kanty. Pawluśkiewicz), nuty wybranych utworów muzycznych z repertuaru gimnazjum, odtwarzacz płyt CD, pianino, dzwonki lub keyboardy.


Pobieranie 135.6 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna