Na: przebudowę mieszkań na gabinety lekarsko – rehabilitacyjne I salę zajęciową w budynku Centrum Rehabilitacji Medycznej I Ośrodka Osób Niepełnosprawnych przy ulPobieranie 125.29 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar125.29 Kb.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przebudowa mieszkań na gabinety lekarsko-rehabilitacyjne
Nr spr. 14/09/2007
Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia


na:

przebudowę mieszkań na gabinety lekarsko – rehabilitacyjne i salę zajęciową w budynku Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu
ZAMAWIAJĄCY:
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych

ul. Sarnowska 9a

63-900 Rawicz

woj. wielkopolskie
(e-mail) centrum@powiatrawicki.home.pl www.spzoz.rawicz.pl

Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono w :


Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.09. 2007 nr ogłoszenia 169281-2007

na stronie zamawiającego – 18.09. 2007 r.

na tablicy zamawiającego – 18.09.2007 r.

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ, składa się z następujących części:

Część I - Instrukcja dla wykonawców z załącznikami

- wzór oferty

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- wzór wykazu zadań,

- wzór dot. udziału podwykonawców

Część II - Kosztorys zerowy wraz z przedmiarem robót

Część III - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Część III - Projekt umowy

Część IV - Projekt budowlany na przebudowę wraz z pozwoleniem na budowę


Część I Informacja dla wykonawców z załącznikami
zawiera następujące rozdziały 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz istotne postanowienia ogólne

 3. Opis przedmiotu zamówienia

 4. Opis części zamówienia

 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

 6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych

 7. Termin wykonania zamówienia.

 8. Opis warunków udziału w postępowaniu.

 9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy.

 10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

 11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

 12. Wymagania dotyczące wadium.

 13. Termin związania ofertą.

 14. Opis sposobu przygotowania ofert.

 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 16. Opis sposobu obliczenia ceny.

 17. Informacje dotyczące walut obcych.

 18. Opis kryteriów

 19. Informacja o formalnościach po wyborze oferty

 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 21. Istotne dla stron postanowienia.

 22. Pouczenia o środkach ochrony prawnej.


Rozdział I
Nazwa i adres zamawiającego


SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych

ul. Sarnowska 9a

63-900 Rawicz

woj. wielkopolskie
(e-mail) centrum@powiatrawicki.home.pl www.spzoz.rawicz.pl

zwany dalej „Zamawiającym”


zaprasza do złożenia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:


przebudowę mieszkań na gabinety lekarsko – rehabilitacyjne i salę zajęciową

w budynku Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych

przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu
Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia oraz inne istotne postanowienia ogólne
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2006 roku Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

 2. Ilekroć w SIWZ jest mowa bez bliższego określenia o „ustawie” należy uważać , że dotyczy to ustawy o której wyżej mowa.

 3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 10 ust. 1, art. 39 ustawy.

 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91c. ustawy .

 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie lub w załączniku do oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 7. W takim przypadku wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 KC (do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora). Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu umowę lub projekt umowy z podwykonawcą przed podpisaniem umowy.

 8. Zamawiający nie określa żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej polegające na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej powierzchni mieszkalnej na gabinety lekarsko – rehabilitacyjne z częścią socjalną i szatnią oraz na zwiększeniu powierzchni istniejącej sali zajęciowej wraz z wykonaniem sanitariatów w budynku Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu.

Zakres zamówienia obejmuje:
a) branża budowlana

- roboty rozbiórkowe ścian, filarów, kolumn i posadzek;

- wykonanie ścianek działowych i przesklepień otworów w ścianach;

- ocieplenie zewnętrzne;

- stolarka drzwiowa i okienna;

- tynki i okładziny wewnętrzne;

- roboty malarskie;

- budowa dwóch kominów wentylacyjnych;
b) branża elektryczna

- tablice rozdzielcze;

- wykucie bruzd i przebijanie otworów;

- położenie kabli i przewodów;

- montaż osprzętu i opraw;

- pomiary i sprawdzenie
c) branża sanitarna

- prace demontażowe;

- instalacja centralnego ogrzewania;

- instalacja wodna;

- instalacja kanalizacyjna;

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
     1. - roboty budowlane

     1. - roboty w zakresie burzenia

     1. - roboty murarskie

     1. -izolacja cieplna

     1. - instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych

     1. - tynkowanie

     1. - roboty malarskie

     1. - roboty murarskie,

     1. - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

     1. - roboty w zakresie instalacji elektrycznychSzczegółowy i pełny zakres robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania zawiera załączony przedmiar i kosztorys zerowy opracowany w oparciu o projekt budowlany i wydane pozwolenie na budowę.
Roboty winny być prowadzone przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.


Wykonawca przy realizacji robót budowlanych zobowiązany będzie do:


 • stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04. 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zm.);
 • ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót jak również za odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny;
 • organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie kierownika budowy oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)


 • odtworzenie i przywrócenie do stanu pierwotnego utwardzeń terenu i zieleni,
 • po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie całego terenu zajętego na prowadzenie robót
 • udzielenia 3 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały .ROZDZIAŁ IV

Opis części zamówienia
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
ROZDZIAŁ V

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających


 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.


ROZDZIAŁ VI

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ VII

Termin wykonania zamówienia
1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:


 • w terminie 80 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowyROZDZIAŁ VIII

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełnienia tych warunków.


 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia niżej określone warunki:


WARUNEK 1 - spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01. 2004 roku Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy tj.

  • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  • nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówieniaWARUNEK nr 2 - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

WARUNEK nr 3 - w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim

rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca składający ofertę w nie więcejniż 4 zamówieniach udokumentuje wykonanie robót ogólnobudowlanych o łącznej wartości 300.000 PLN,

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów

wykazów szczegółowo określonych w niniejszej SIWZ. Ocena spełnienia tych warunków dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.
 1. Nie spełnienie chociażby jednego z w/wym. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta będzie uznana jako odrzucona.
ROZDZIAŁ IX

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków o których mowa w rozdziale VIII Zamawiający żąda do złożenia przez Wykonawcę , w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów:
 1. Oświadczenie wykonawcy (wg załączonego wzoru) , że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01. 2004 roku Prawo zamówień publicznych 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oraz koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej "zamówieniem"


(w przypadku dokumentu wystawionego w okresie wcześniejszym, wymagane jest potwierdzenie przez organ wydający dokument w wymaganym wyżej terminie, że stan prawny wykazany w załączonym dokumencie jest aktualny ) 1. aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 1. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wg załączonego druku).

Załączone dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku nr 3.


 1. Wykonawcy, którzy zamierzają powierzyć część zamówienia podwykonawcom zobowiązani są w treści oferty lub w załączniku do oferty wskazać tą część zamówienia (określenie zakresu robot), których wykonanie powierzy podwykonawcom.2. Każdy wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu oprócz dokumentów i oświadczeń

wymienionych w punkcie 1 niniejszego rozdziału składa ponadto: 1. Kosztorys ofertowy w wersji papierowej opracowany przez Wykonawcę metodą szczegółową w oparciu o załączony kosztorys i przedmiar oraz założenia wynikające z niniejszej SIWZ z uwzględnieniem zapisów zawartych w rozdziale XVI.


 1. oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona za zgodność odpisu z oryginałem przez notariusza ( w przypadku udziału pełnomocnika)
 1. oświadczenie, że akceptuje bez zastrzeżeń warunki zamówienia określone w niniejszej SIWZ oraz w projekcie umowy w tym warunki płatności o których mowa w projekcie umowy ( wzór oferty).
3. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Oferta przedstawiona przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będzie musiała spełniać następujące wymagania:

 1. w przypadku , gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają oni pełnomocnika – lidera konsorcjum do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

 2. oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów,

 3. wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;

 4. każdy uczestnik wspólnej oferty musi udokumentować, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. Przy ocenie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 brany będzie łączny potencjał poszczególnych partnerów spółki lub konsorcjum,

 5. dokumenty załączone do oferty przez lidera oraz innych członków konsorcjum winne być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez lidera konsorcjum.

 6. przepisy ustawy PZP dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

4. W przypadku Wykonawcy występującego wspólnie (w tym również wspólnikom spółki cywilnej) należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać: • nazwę postępowania do którego zostało wystawione,

 • dane pełnomocnika oraz zakres umocowania,

 • dane wszystkich wykonawców, którzy ubiegają się o zamówienie wraz z ich podpisami

5. Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

publicznego (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie Wykonawcy – konsorcjum.


Doświadczenia podwykonawców oraz ich potencjał nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu czy wykonawca spełnia

warunki udziału.

   1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast

dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą

być składane, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w ]

całości wykonania decyzji właściwego organu.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.


Zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 w/cytowanego rozporządzenia składa zaświadczenie

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty

dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy.

Dokument o którym mowa wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem do składania ofert.


7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-5 w/cyt. rozporządzenia zastępuje się je dokumentem zawierającym

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca na siedzibę lub

miejsce zamieszkania.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy,

gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez

wykonawcę.

Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów - oświadczeń o których wyżej mowa zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania (aktualne dane).

Dokumenty o których wyżej mowa mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.


ROZDZIAŁ X

Informacja o sposobie porozumiewania się

zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do „Zamawiającego” o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. ”Zamawiający” udzieli wyjaśnień wykonawcy, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.


 1. „Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz umieści je na stronie internetowej zamawiającego.
 1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu , z zastrzeżeniem protestu, który składa się wyłącznie w formie pisemnej na adres Zamawiającego. Złożenie protestu w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
 1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekaże faksem dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
 1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
 1. Szczególnie w uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacje oraz umieszcza je na stronie internetowej Zamawiającego.
 1. W celu zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowania ich ofert, Zamawiający przedłuży w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38 ust. 6 i 7 ustawy.
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się z Wykonawcą za pomocą poczty elektronicznej lub strony internetowej.


ROZDZIAŁ XI

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami


 1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są :

 • Elżbieta Koszarek - z-ca kierownika SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu ul. Sarnowska 9a tel. (065) 545-44-02 w godz. 8.00 – 13.00.
pracownik Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz

ROZDZIAŁ XII

Wymagania dotyczące wadium


 1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie pobiera się wadium.


ROZDZIAŁ XIII

Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert tj. do dnia 08 listopada 2007 roku.

 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.
 1. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą.ROZDZIAŁ XIV

Opis sposobu przygotowania ofert


 1. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym atramentem pod rygorem nieważności oraz podpisana winna być przez osobę lub osoby należycie umocowane do jej podpisania (upełnomocnienie przedstawiciela Wykonawcy) zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Załączniki do oferty winny być również podpisane przez umocowanych przedstawicieli Wykonawcy. Wszystkie stronice oferty, na których wykonawca naniósł zmiany, poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
 1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
 1. Nakazuje się Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie ( w tym również wspólnikom spółki cywilnej) do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 1. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie nie ustanowią pełnomocnika i nie dołączą prawidłowego pełnomocnictwa do oferty o którym mowa w rozdziale IX SIWZ , to podmioty te zostaną wykluczone z postępowania.
 1. Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.
 1. Każdy podmiot występujący wspólnie (wchodzący w skład konsorcjum np. spółka cywilna) musi złożyć dokumenty wymagane art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o zamówieniach publicznych, czyli dokumenty stwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 w/cytowanej ustawy oraz dokumenty wymagane art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Odpowiednie stosowanie przepisów zezwala na łączne (sumaryczne) rozpoznanie zdolności do prawidłowego wykonania

zamówienia wszystkich podmiotów występujących wspólnie (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 p.z.p.), natomiast okoliczności

uzasadniające wykluczenie z mocy przepisów art. 24 p.z.p. zachodzące choćby względem jednego podmiotu występującego

wspólnie o zamówienie dyskwalifikują całą grupę.

 1. Zaleca się, aby wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. Brak oględzin w terenie nie może skutkować później brakiem koniecznych informacji w tym zakresie.
 1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum.
 1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Oferta winna obejmować całość zamówienia.
 1. Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
 1. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest udostępniany zainteresowanym wykonawcom nieodpłatnie.
 1. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi niniejszej specyfikacji.
 1. W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osoba upełnomocniona). Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.
 1. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia wykonawcy winny być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.
 1. Upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych

do oferty.


 1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
 1. Jeżeli oferta zawiera informacje o których mowa w pkt 18 , wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu w celu zachowania przez zamawiającego tajemnicy. Dokumenty lub pakiet dokumentów musi być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.
 1. Niniejsze postępowanie prowadzi się w formie pisemnej na zasadach określonych w rozdziale X SIWZ.
 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 1. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, która

 • będzie opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert,

 • będzie zaadresowana na „Zamawiającego”,

 • będzie posiadać oznaczenie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na gabinety lekarskie” – nie otwierać przed 10 października 2007 r. godz. 10.10

 • poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia


ROZDZIAŁ XV

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


 1. Oferty należy złożyć do dnia 10 października 2007 roku do godz. 10.00 w sekretariacie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu , 63-900 Rawicz, ul. Sarnowska 9a.
 1. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za pokwitowaniem odbioru, na adres zamawiającego - w takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez zamawiającego.
 1. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 1. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z rozdziałem X pkt. 7 i 8. W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców, uprzednio odnoszące się do wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert.
 1. Otwarcie ofert jest jawne. 1. „Zamawiający” otworzy koperty z ofertami w dniu 10 października 2007 roku o godz. 10.10 w sekretariacie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu , 63-900 Rawicz, ul. Sarnowska 9a.
 1. Podczas otwarcia ofert / część jawna posiedzenia komisji przetargowej / Zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 1. Informacje, o których wyżej mowa przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
 1. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert, zawierający informacje o których mowa w art. 96 ustawy.
 1. W toku badania ofert / część niejawna posiedzenie komisji przetargowej/ Zamawiający stwierdzi ich ważność oraz zawartość merytoryczną.
 1. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym czasie. 1. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny na zasadach określonych w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty .
 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 • jest niezgodna z ustawą;

 • jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;

 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 • zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

 • wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 1. W toku badania i oceny ofert „Zamawiający” może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiając równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 1. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.


ROZDZIAŁ XVI

Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cenę ofertową za przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ustalić w oparciu o załączony przedmiar robót i kosztorys zerowy, projekt budowlany, zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określone w rozdziale III oraz przy uwzględnieniu wymagań określonych w SIWZ wraz z załącznikami ( w tym specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot technicznych ) oraz w projekcie umowy.
 1. Kosztorys ofertowy należy opracować metodą szczegółową z podaniem narzutów, cen materiałów, sprzętu, robocizny oraz tabelą elementów scalonych.
 1. Cenę ofertową za cały przedmiot zamówienia należy sporządzić z należytą starannością oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i kosztorysowej.
 1. W ofercie należy podać cenę netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie.
 1. W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia w tym wszelkie koszty związane z realizacją zadania ( roboty przygotowawcze towarzyszące wykonaniu zamówienia, przygotowanie zaplecza budowy, koszty utrzymania placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), ubezpieczenie budowy na czas prowadzenia robót oraz inne wymagane prawem.
 1. Wartość zamówienia nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.
 1. Wartość zamówienia podana przez wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną.
 1. Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT.
 1. W toku badania ofert Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

ROZDZIAŁ XVII

Informacje dotyczące walut obcych


   1. Cena oferty winna być wyrażona w PLN.

   2. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.ROZDZIAŁ XVIII

Opis kryteriów, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 • NAJNIŻSZA CENA (całkowity koszt zamówienia) z VAT-em


Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany określić podatek VAT z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa.


 1. Cena stanowi jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, wobec tego nie ma obowiązku przeprowadzania punktacji przez członków komisji, czyli przeliczania relacji ceny oferty najkorzystniejszej do ceny oferty badanej.
 1. Zamawiający w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1 sporządzi streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Wartość punktowa ceny będzie ustalana poprzez wyliczenie stosunku ceny najniższej do ceny badanej i pomnożenie

uzyskanego wyniku przez znaczenie procentowe kryterium czyli wg wzoru


cena ofertowa najniższa / z VAT-em/

C = ------------------------------------ x 100 %

cena badanej oferty / z VAT-em/ 1. Członkowie komisji przetargowej dokonują oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dokonują badania i oceny ofert.
 1. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedzi powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania.
 1. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
 1. Ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje kierownik jednostki lub osoba upoważniona , zatwierdzając propozycję komisji przetargowej.
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa cena ofertowa.
 1. Do wyboru najkorzystniejszej oferty są dopuszczone wyłącznie oferty uznane za ważne nie podlegające odrzuceniu. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania, ich oferty podlegają odrzuceniu, wobec tego nie są rozpatrywane.


ROZDZIAŁ XIX

Informacja o formalnościach po wyborze oferty 1. „Zamawiający” udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została wybrana jako najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów przyjętych w przetargu.
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, na zasadach określonych w art. 92 wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 • wyborze najkorzystniejszej oferty podając informacje wynikające z art. 92 ust. 1 pkt 1 ,

 • wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

 • wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania

oraz zamieszcza informacje , o których w art. 92 ust. 1 pkt 1 na stronie internetowej zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w art. 94 ust. 1a.
 1. Zamawiający ustali w porozumieniu z Wykonawcą miejsce i termin podpisania umowy.
 1. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.


ROZDZIAŁ XX

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy.


2.W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XXI

Istotne dla stron postanowienia
1. Zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji.
ROZDZIAŁ XXII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.


 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
 1. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu , czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.
 1. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Pisemny protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
 1. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

  1. 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
  1. 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 1. Wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
 1. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
 1. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.
 1. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
 1. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
 1. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
 1. treści ogłoszenia;

 2. postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 3. wykluczenia Wykonawcy z postępowania, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

 1. Protest inny, niż wymieniony wyżej zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.
 1. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach o których mowa w pkt 10 i 11 uznaje się za jego oddalenie. 1. Od rozstrzygnięcia protestu, na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy, nie przysługuje odwołanie. Rozstrzygniecie protestu przez zamawiającego jest ostateczne.
 1. Środki ochrony prawnej zostały szczegółowo uregulowane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XXIII

PRZEPISY OGÓLNE
1. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

stosuje się przepisy ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r, - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) , jeżeli przepisy

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

Wobec tego każdy uczestnik postępowania powinien zapoznać się z w/wymienionymi przepisami w celu poznania

zasad i trybu udzielania zamówień publicznych.

Rawicz 2007- 09 – 12 po zapoznaniu się ze specyfikacją

istotnych warunków zamówienia,

ogłoszeniem oraz projektem umowy

Z a t w i e r d z a m do realizacji:

.....................................................

(podpis kierownika jednostki)


________________________________________________________________________________________________SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu

Pobieranie 125.29 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna