Na: „Ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności cywilnej wosiR na 2013 rokPobieranie 0.58 Mb.
Strona1/7
Data09.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej WOSiR
na 2013 rok.

DZ/ZP/17/12

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO


Miasto Stołeczne Warszawa – Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Rozbrat 26. 00-429 Warszawa.

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

  2. Nr postępowania nadany przez Zmawiającego: DZ/ZP/17/12

3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej WOSiR na 2013 rok.

  2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ;

  3. Kod CPV: 66.51.00.00-8 - Usługi ubezpieczeniowe; 66.51.60.00-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;

4.OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH


Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6) przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego.

6.INFORMCJA O OFERTACH WARIANTOWYCH


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZY UDZIELE PODWYKONAWCÓW


Wykonawca może powierzyć zamówienie podwykonawcom.

8.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2013 r., do dnia 31 grudnia 2013 r.

9.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:


 1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy;

 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy;

 3. Wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na ubezpieczeniu mienia i odpowiedzialności cywilnej o wartości ubezpieczenia mienia nie mniejszej niż 200 mln zł. brutto każda z tych usług – z podaniem krótkiego opisu usług, dat wykonania usług i odbiorców usług oraz załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 4. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wymaganego ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66) a w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP zezwolenie właściwego organu nadzoru na sprzedaż ubezpieczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

10.INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:


 1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (np. załącznik nr 4 do SIWZ);

 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy;

 3. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
  w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 11, poz. 66), a w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP zezwolenie właściwego organu nadzoru na sprzedaż ubezpieczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda złożenia Oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 Ustawy (np. załącznik nr 3 do SIWZ).

  2. W celu wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:


Wykazu (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 9.1.3) wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości, krótkiego opisu usług, dat wykonania usług oraz odbiorcy wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. załącznik nr 6 do SIWZ);
  1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (patrz art. 26 ust. 2b Ustawy).
  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna