Na wydziale lingwistyki stosowanej uniwersytet warszawskiPobieranie 103.92 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar103.92 Kb.
PLAN I PROGRAM

STUDIÓW DOKTORANCKICH

NA WYDZIALE LINGWISTYKI STOSOWANEJ

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Wydział Lingwistyki Stosowanej posiada uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich w obszarze nauk humanistycznych, w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie: literaturoznawstwo i językoznawstwo. Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej prowadzone są w formie stacjonarnej.

Celem studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry naukowo-badawczej i nauczycieli akademickich. Absolwenci studiów zdobywają wiedzę wysokospecjalistyczną oraz wykształcenie ogólnohumanistyczne, które uwzględnia tradycje rodzimej Uczelni i Wydziału. Zgodnie z uchwałą Senatu UW nr 175 z 22.01.2014 r. program studiów doktoranckich obejmuje przedmioty obowiązkowe, fakultatywne, a także praktyki dydaktyczne.
Przedmioty obowiązkowe:

- seminaria doktoranckie prowadzone przez opiekuna naukowego lub promotora,

- metodologia badań naukowych w ramach dyscypliny uprawianej przez doktoranta (do wyboru: glottodydaktyka, językoznawstwo, literaturoznawstwo, translatoryka),

- główne kierunki i podstawowe zagadnienia filozofii nauki,

- warsztat naukowca,

- analiza jakościowa i ilościowa w naukach humanistycznych,

- dydaktyka szkoły wyższej.
Przedmioty fakultatywne, w tym:

- przedmioty fakultatywne zawodowe przygotowujące do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym,

- wykłady ogólnouniwersyteckie oferowane m.in. przez pracowników WLS.
Praktyki dydaktyczne

Doktorant ma obowiązek odbycia w trakcie studiów praktyk dydaktycznych w wymiarze 40 godzin (po 10 godzin rocznie).

Praktyki powinny być realizowane w szczególności w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu pod opieką i w obecności opiekuna naukowego albo promotora (czy też innego doświadczonego nauczyciela akademickiego), który następnie ocenia praktykę.
STUDIA DOKTORANCKIE

NA WYDZIALE LINGWISTYKI STOSOWANEJ

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
EFEKTY KSZTAŁCENIA
WIEDZA

Nr efektu

Po uzyskaniu stopnia doktora doktorant:

Sposoby działań prowadzących do uzyskania efektów kształcenia

Metoda oceniania uzyskanych efektów kształcenia

W_01

ma wiedzę ogólną na najbardziej zaawansowanym światowym poziomie z dziedziny, w której prowadzone są badania

naukowe (językoznawstwo, literaturoznawstwo) oraz na styku różnych dziedzin pokrewnych,

a także szczegółową specjalistyczną wiedzę

w dyscyplinie/specjalizacji,

w której wykonywana jest praca doktorska


seminaria

zajęcia z przedmiotów obowiązkowych/ fakultatywnych


samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej

i specjalistycznej
zaliczenie na ocenę

(na podstawie prezentacji wyników badań, dyskusji podczas seminarium)


egzamin/zaliczenie na stopień

egzamin doktorskiW_02

zna najnowsze teorie, metody badawcze, zasady i pojęcia

z dziedziny, w której prowadzone są badania naukowe (językoznawstwo, literaturoznawstwo) oraz na styku różnych dziedzin pokrewnych, szczegółową specjalistyczną

wiedzę umożliwiającą tworzenie nowych teorii, metodologii badań i pojęć przez niezależne badania w dyscyplinie/specjalizacji,

w której wykonywana jest praca doktorska lub na styku różnych dyscyplin/specjalności
seminaria

zajęcia z przedmiotów obowiązkowych/fakultatywnych


samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej

i specjalistycznej
zaliczenie na ocenę

(na podstawie prezentacji wyników badań, dyskusji podczas seminarium)


egzamin/zaliczenie na stopień

egzamin doktorskiW_03

rozumie najbardziej złożone

zależności w dziedzinie, w której

prowadzone są badania naukowe, a także w pokrewnych dziedzinach (np.: historia, socjologia, psychologia, filozofia, pedagogika, informatyka), z uwzględnieniem interakcji między dziedzinami


seminaria

zajęcia z przedmiotów obowiązkowych/fakultatywnych


samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej

i specjalistycznej


przygotowanie publikacji naukowych
przygotowanie pracy doktorskiej

zaliczenie na ocenę

(na podstawie prezentacji wyników badań, dyskusji podczas seminarium)


egzamin/zaliczenie na stopień

egzamin doktorski


recenzja wydawnicza publikacji naukowych


recenzja pracy doktorskiej


UMIEJĘTNOŚCI


Nr efektu

Po uzyskaniu stopnia doktora doktorant:

Sposoby działań prowadzących do uzyskania efektów kształcenia

Metoda oceniania uzyskanych efektów kształcenia

U_01

posiada zdolność diagnozowania zjawisk na najbardziej zaawansowanym poziomie

w oparciu o wiedzę z różnych źródeł
seminaria

zajęcia z przedmiotów obowiązkowych

samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej

i specjalistycznej


przygotowanie publikacji naukowych
przygotowanie pracy doktorskiej


zaliczenie na ocenę

(na podstawie prezentacji wyników badań, dyskusji podczas seminarium)


egzamin/zaliczenie na stopień

egzamin doktorski


recenzja wydawnicza publikacji naukowych


recenzja pracy doktorskiej


U_02

ma umiejętność poszerzania / rozwijania oryginalnych

i kreatywnych rozwiązań

nowych i złożonych problemów

naukowych i/lub praktycznych, właściwych dla dziedziny,

w której prowadzone są badania naukowe, ich krytycznej analizy, syntezy i oceny oraz formułowania sądów na ich temat


seminaria

samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej

i specjalistycznej
udział czynny i bierny

w konferencjach naukowych


przygotowanie publikacji naukowych
przygotowanie pracy doktorskiej


zaliczenie na ocenę

(na podstawie prezentacji wyników badań, dyskusji podczas seminarium)


egzamin doktorski

samoocena

recenzja wydawnicza publikacji naukowych
recenzja pracy doktorskiej


U_03

ma umiejętność twórczego rozwiązywania złożonych

i nietypowych problemów

w zmiennych

i nieprzewidywalnych

warunkach oraz tworzenia nowej wiedzy


seminaria i badania naukowe

przygotowanie publikacji naukowych


przygotowanie pracy doktorskiej
udział w projektach badawczych


zaliczenie na ocenę

(na podstawie prezentacji wyników badań, dyskusji podczas seminarium)


recenzja wydawnicza publikacji naukowych
recenzja pracy doktorskiej

ocena kierownika projektu badawczego
U_04

potrafi projektować i wykonywać złożone zadania naukowe i/lub praktyczne

w nieprzewidywalnych warunkach;
seminaria i badania naukowe

przygotowanie publikacji naukowych


przygotowanie pracy doktorskiej
udział w projektach badawczych

zaliczenie na ocenę

(na podstawie prezentacji wyników badań, dyskusji podczas seminarium)


recenzja wydawnicza publikacji naukowych
recenzja pracy doktorskiej

ocena kierownika projektu

badawczego


U_05

potrafi praktycznie wykorzystać

i udoskonalić metody badawcze oraz uzyskiwać dane właściwe dla dziedziny, w której prowadzone są badania naukowe, na poziomie zaawansowanym lub specjalistycznym
seminaria i badania naukowe

przygotowanie publikacji naukowych


przygotowanie pracy doktorskiej
udział w projektach badawczych


zaliczenie na ocenę

(na podstawie prezentacji wyników badań, dyskusji podczas seminarium)


recenzja wydawnicza publikacji naukowych
recenzja pracy doktorskiej

ocena kierownika projektu badawczego
U_06

potrafi przygotować publikację naukową przyjętą do druku

w recenzowanym czasopiśmie

lub w formie książki w języku ojczystym i/lub obcym


przygotowanie publikacji naukowychrecenzja wydawnicza publikacji naukowych


U_07

potrafi stosować nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych lub innych zawodowych, nabyte w trakcie zajęć fakultatywnych


praktyka dydaktyczna, wybór zajęć fakultatywnych (OGUNów)

zaliczenie na ocenę,

ocena kierującego praktyką, ocena osoby hospitującej zajęciaU_08

potrafi samodzielnie planować własny rozwój naukowy/zawodowy

samodzielne planowanie badań naukowych , wybór zajęć fakultatywnych (OGUNów), przygotowanie projektów badawczych/wniosków grantowych


ocena roczna opiekuna naukowego, skuteczność przygotowania projektów badawczych/ wniosków grantowychKOMPETENCJE SPOŁECZNE


Nr efektu

Po uzyskaniu stopnia doktora doktorant:

Sposoby działań prowadzących

do uzyskania efektów kształcenia

Metoda oceniania uzyskanych efektów kształcenia

K_01

wykazuje krytyczne zrozumienie wkładu wyników własnej działalności badawczej i/lub twórczej w rozwój studiowanej dziedziny/dyscypliny


udział w konferencjach naukowych (przygotowanie

i wygłoszenie referatu, przygotowanie panelu, posteru)


seminaria

samoocena, ocena opiekuna naukowego

ocena opiekuna naukowego
K_02

posiada umiejętność pracy

w zespołach badawczych

i wykazuje odpowiedzialność

za skutki działań własnych

i zespołowych


udział w projektach badawczych

ocena kierownika projektu badawczego

K_03

ma świadomość obowiązku twórczego poszukiwania odpowiedzi na wyzwania

współczesności i kształtowania wzorców postaw wobec nowych zjawisk i problemów
seminariaocena opiekuna naukowego


STUDIA DOKTORANCKIE

NA WYDZIALE LINGWISTYKI STOSOWANEJ

UNIWERSYTET WARSZAWSKI


PLAN STUDIÓWNazwa przedmiotu

Forma zajęć

Liczba

godzin

Forma

zaliczenia

Ects


Rok

studiów

1. Seminarium doktoranckie/konsultacje z opiekunem naukowym

seminarium

240

zaliczenie

na stopień20

I-IV

2. Dydaktyka szkoły wyższej

konwersatorium

15

zaliczenie

na stopień5

I

3. Warsztat naukowca

konwersatorium/

ćwiczenia30

zaliczenie

na stopień2

I

4. Analiza jakościowa

i ilościowa w naukach humanistycznych
konwersatorium/

ćwiczenia15

zaliczenie

na stopień1

II

4. Metodologia badań

- glottodydaktycznych

- językoznawczych

- literaturoznawczych

- translatorycznych

(1 do wyboru)konwersatorium

60

egzamin

5

II - III

5. Główne kierunki

i podstawowe zagadnienia filozofii naukikonwersatorium

30

egzamin

2

III

6.OGUN

wykład/

konwersatorium60

zaliczenie

na stopień5

I-II

7. Praktyki dydaktyczne,

prowadzenie zajęć

lub hospitacje40

zaliczenie


5

I-IV rok

(od II semestru

I roku*)


RAZEM
490
45

*Warunkiem przystąpienia do praktyk dydaktycznych jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu „Dydaktyka Szkoły Wyższej”, realizowanego w pierwszym semestrze pierwszego roku studiów.

STUDIA DOKTORANCKIE

NA WYDZIALE LINGWISTYKI STOSOWANEJ

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

SYLABUS (wzór)
(dot. zajęć obowiązkowych i fakultatywnych oferowanych przez WLS)

Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu
Rodzaj zajęć (obowiązkowe/fakultatywne)
Rok studiów
Forma zajęć
Liczba godzin
Forma zaliczenia
Język wykładowy
Punkty ECTS
Prowadzący

Informacje szczegółowe


Efekty kształcenia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne


Wymagania wstępne
Treści nauczania

Opis treści :

-

-

Zalecana literatura


Podstawowa

DodatkowaWykorzystanie e-learningu
Dostępność materiałów do zajęć
Strony WWW


Informacje dodatkowe

STUDIA DOKTORANCKIE

NA WYDZIALE LINGWISTYKI STOSOWANEJ

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
1. Lista pracowników samodzielnych i pozostałych wykładowców WLS prowadzących zajęcia obowiązkowe


 1. Seminarium doktoranckie:

Profesorowie tytularni i doktorzy habilitowani WLS UW

 1. Metodologia badań:

 1. glottodydaktycznych

dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

 1. językoznawczych

semestr zimowy – prof. dr hab. Sambor Grucza

semestr letni – prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik 1. literaturoznawczych

prof. UW dr hab. Magdalena Dąbrowska

 1. translatorycznych

prof. dr hab. Małgorzata Tryuk

 1. Główne kierunki i podstawowe zagadnienia filozofii nauki

prof. dr hab. Sambor Grucza

 1. Warsztat naukowca

dr Bożena Witowicz

 1. Analiza jakościowa i ilościowa w naukach humanistycznych

mgr Danuta Przepiórowska

2. Lista pracowników samodzielnych WLS prowadzących zajęcia fakultatywne (OGUN)

 1. prof. dr hab. Aleksander Wirpsza,

Wykład „Wybrane problemy przekładu literackiego”

 1. prof dr. hab. Zygmunt Saloni,

Wykład „Zagadnienia leksykografii”

 1. prof. UW dr hab. Adam Elbanowski

wykład “Historia literatury latynoamerykańskiej”

 1. dr hab. Urszula Topczewska

Wykład „Metoda hermeneutyczna w analizie dyskursu”

 1. prof. dr hab. Anna Duszak

konwersatorium „Krytyczna analiza dyskursu w badaniach komunikacji społecznej”

SYLWETKI PRACOWNIKÓW


Imię i nazwisko

Jednostka WLS

Sylwetka pracownika

prof. dr hab. Anna DUSZAK


ILS

Lingwistka oraz specjalistka w dziedzinie teorii komunikacji (szczególnie komunikacji międzykulturowej). Główny przedmiot jej zainteresowań badawczych obejmują pragmatyka, socjolingwistyka interakcyjna, lingwistyka antropologiczna, retoryka kontrastywna, (porównawcza) analiza gatunków mowy, a także lingwistyka krytyczna: krytyczna analiza dyskursu, semiotyka społeczna, modele komunikacji multimedialnej. Dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej. Kierownik Zakładu Badań nad Dyskursem. Autorka licznych publikacji z zakresu językoznawstwa oraz teorii komunikacji oraz krytycznej analizy dyskursu, redaktorka tomów zbiorowych oraz serii wydawniczych w dziedzinie lingwistyki, pragmatyki i krytycznej analizy dyskursu.

prof. dr hab.

Sambor GRUCZAIKLA

Językoznawca, specjalista w zakresie lingwistyki języków specjalistycznych, lingwistyki tekstu, lingwistyki kontrastywnej, lingwistyki stosowanej, translatoryki oraz glottodydaktyki. Kierownik licznych projektów badawczy międzynarodowych i krajowych w dziedzinie językoznawstwa języków specjalistycznych; dyrektor Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, kierownik Zakładu Lingwistyki Języków Specjalistycznych; autor bardzo licznych publikacji z zakresu językoznawstwa translatoryki i glottodydaktyki, redaktor czasopism, tomów zbiorowych oraz serii wydawniczych w dziedzinie lingwistyki języków specjalistycznych

prof. dr hab.

Aleksander WIRPSZAIKLA

Literaturoznawca, historyk literatury oraz krytyk literacki, tłumacz poezji niemieckiej, poeta; członek Zakładu Literaturoznawstwa Interkulturowego; autor bardzo licznych opracowań krytycznoliterackich oraz tomów poezji.

prof. dr hab.

Zygmunt SALONIILS

Językoznawca polonistyczny, zajmuje się zagadnieniami formalnymi języka polskiego, a zwłaszcza fleksją, składnią oraz leksykografią; inicjator prac związanych z rozwojem narzędzi i zasobów do komputerowego przetwarzania języka polskiego; autor i współautor licznych słowników, w tym Słownika gramatycznego języka polskiego (http://sgjp.pl/) oraz Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej,

prof. UW dr hab.

Magdalena DĄBROWSKAIR

Literaturoznawca, rusycystka, zajmuje się historią literatury rosyjskiej oraz komparatystyką; podstawowym przedmiotem badań jest literatura rosyjska czasów Oświecenia, czasopiśmiennictwo rosyjskie (XVIII-XIX w.), tradycja, formy i przemiany dyskursu podróżniczego w literaturze europejskiej oraz rosyjskie i zachodnioeuropejskie związki literackie, kulturalne i naukowe; dyrektor Instytutu Rusycystyki; autorka licznych publikacji z zakresu literaturoznawstwa rosyjskiego i porównawczego

prof. UW dr hab.

Adam ELBANOWSKIIKLA

Literaturoznawca, iberysta, specjalista w dziedzinie literatury i historii Ameryki Łacińskiej, tłumacz, eseista i autor książek; członek Zakładu Literaturoznawstwa Interkulturowego

prof. UW dr hab.

Elżbieta JAMROZIKIKLA

Językoznawca, italianistka, zajmuje się lingwistyką języków specjalistycznych, leksykologią, leksykografia, semantyką, terminologią oraz frazeologią; kierownik Zakładu Leksykologii i Leksykografii; autorka licznych publikacji z zakresu językoznawstwa stosowanego i włoskiego.

prof. dr hab.

Małgorzata TRYUKILS

Językoznawca, romanistka, translatoryk, zajmuje się przekładem ustnym; kieruje Zakładem Translatoryki oraz studiami podyplomowymi European Masters in Conference Interpreting; autorka licznych publikacji z zakresu translatoryki

dr hab. Magdalena

OLPIŃSKA-SZKIEŁKOIKLA

Językoznawca, germanistka, specjalistka w zakresie glottodydaktyki, nauczania bilingwalnego; kierownik Zakładu Teorii Języków i Akwizycji Językowej; autorka licznych publikacji z zakresu językoznawstwa stosowanego oraz glottodydaktyki

dr hab.

Urszula TOPCZEWSKAILS

Językoznawca, germanistka i italianistka, specjalistka w zakresie semantyki i pragmatyki językowej, narratologii oraz translatoryki; członek Zakładu Badań nad Dyskursem; autorka publikacji z zakresu semantyki i pragmatyki językowej

mgr Danuta

PRZEPIÓRKOWSKA


Mgr lingwistyki stosowanej oraz M.Sc. in Theoretical Linguistics and Cognitive Science (University of Edinburgh); specjalistka w zakresie komunikacji międzykulturowej w badaniach społecznych, socjologii przekładu, metod jakościowych w badaniach społecznych oraz korpusów w translatoryce i analizie dyskursu

dr

Bożena WITOWICZ


Dr filologii rosyjskiej, literaturoznawca, specjalistka w zakresie prawa autorskiego, pozyskiwania funduszy badawczych, narzędzi bibliometrycznych oraz zasad oceny pracy naukowej

Pobieranie 103.92 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna