Na XII zjazd sprawozdawczyPobieranie 0.84 Mb.
Strona1/11
Data08.05.2016
Rozmiar0.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11MATERIAŁY

NA XII ZJAZD SPRAWOZDAWCZY

KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ

IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

W BYDGOSZCZY
w dniu 06 kwietnia 2013 roku


Bydgoszcz, styczeń 2013

SPRAWOZDANIE ORGANÓW KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

NA XII ZJAZD SPRAWOZDAWCZY
SPIS TREŚCI


I.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW IZBY1.

WPROWADZENIE

31.1.

Wstęp

31.2.

Struktura organizacyjna

41.3.

Stan ilościowy członków KUP OIIB

8
2.

DZIAŁALNOŚĆ RADY KUP OIIB

92.1.

Sprawozdanie z realizacji kierunków działania Okręgowej Rady w 2012 roku


92.2.

Prezydium Okręgowej Rady

132.3.

Okręgowa Rada

192.4.

Zespoły problemowe

272.5.

Organizacja i działalność Biura KUP OIIB oraz Punktów Informacyjnych i Konsultacyjnego


322.6.

Doskonalenie zawodowe członków Izby

412.7.

Realizacja uchwał i wniosków XI Zjazdu Sprawo-

zdawczego KUP OIIB

452.8.

Działalność finansowa Okręgowej Rady

50
3.

DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ KUP OIIB

64
4.

DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ KUP OIIB


70
5.

DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO KUP OIIB

74
6.

DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KUP OIIB

76

II.

KIERUNKI DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ RADY I PROJEKT BUDŻETU NA 2013 ROK


80
1.

KIERUNKI DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ RADY

80
2.

PROJEKT BUDŻETU NA 2013 ROK

82
 1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW IZBY
  1. WPROWADZENIE
  1. Wstęp

Czasy pionierskie naszej Izby mamy już za sobą. Po dziesięciu latach działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa przedstawiamy sprawozdanie z realizacji ustawowych obowiązków. Opracowano je w celu przekazania jak największej ilości informacji członkom Izby, z pracy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (KUP OIIB).

Zgodnie z Konstytucją RP Państwo może tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. W tym celu stworzony został samorząd zawodowy inżynierów budownictwa, który tworzą członkowie zrzeszeni w izbach inżynierów budownictwa. Wykonują oni czynności polegające na projektowaniu obiektów budowlanych, ich realizacji, nadzorze nad procesem powstawania, utrzymaniu tych obiektów oraz na edukacji w tym zakresie.

Rok 2012 jest kolejnym w III kadencji działalności władz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dnia 14 kwietnia 2012 roku obradował XI Zjazd Sprawozdawczy, na którym podsumowano dotychczasową działalność i wytyczono kierunki działania. Okręgowa Rada KUP OIIB wspierała członów izby w wykonywaniu zawodu inżyniera oraz udzielała pomocy w tym zakresie.

W minionym roku realizowano zadania określone w: • ustawie z dnia 15.12.2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

 • statucie PIIB poprawionym i uzupełnionym przez VII Krajowy Zjazd PIIB 20-21 czerwiec 2008 roku,

 • programie działania PIIB w okresie kadencji 2010-2014 przyjętym przez IX Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB 18-19 czerwca 2010 roku,

 • kierunkach działania określonych przez XI Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów w Bydgoszczy, który obradował 14 kwietnia 2012 roku,

 • szczegółowym planie działania Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy na 2012 rok.

Sprawozdanie z działalności to okazja do podsumowania, jak zawód inżyniera budownictwa postrzegany jest przez społeczeństwo oraz jaki jest wizerunek inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. Okazuje się jednak, że inżynierowie budownictwa w niewystarczający sposób są postrzegani przez społeczeństwo jako profesja, której słusznie przyznano status zawodu zaufania publicznego. Jednak uwzględniając społeczne poważanie inżynierowie lokują się w środku stawki zawodów zaufania publicznego. Również wizerunek inżynierów budownictwa jest raczej pozytywny. Co ważne ocena ta jest trochę wyższa wśród osób, które korzystały już z ich usług.

Zawód zaufania publicznego nobilituje, ale jednocześnie nakłada na nas dużą odpowiedzialność. Zadaniem i powinnością wszystkich członków samorządu musi być rzetelne i kompetentne wykonywanie powierzonych czynności oraz stałe podnoszenie własnych kwalifikacji. Dzięki temu zarówno wizerunek jak i społeczny szacunek do zawodu inżyniera będzie się stale powiększał.

W materiałach przedstawiono strukturę organizacyjną, skład osobowy organów KUP OIIB oraz sprawozdania z ich działalności, w tym realizację budżetu za rok 2012 i wykonanie uchwał i wniosków przyjętych na XI Zjeździe.

Przedstawiając niniejsze sprawozdania, zachęca się Delegatów do ich rzetelnej i twórczej oceny oraz proponowania konstruktywnych wniosków mających na celu jeszcze lepszą organizację i pracę organów Izby.

  1. Struktura organizacyjnaSKŁAD OSOBOWY ORGANÓW IZBY PO IX ZJEŹDZIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM OD DNIA 17.04.2010 ROKU
Prezydium Okręgowej Rady KUP OIIB

 1. Adam Podhorecki – Przewodniczący

 2. Andrzej Myśliwiec – Z-ca Przewodniczącego

 3. Paweł Piotrowiak – Z-ca Przewodniczącego

 4. Włodzimierz Miklas – Z-ca Przewodniczącego

 5. Olgierd Nagórski – Z-ca Przewodniczącego

 6. Wojciech Bromirski – Z-ca Przewodniczącego

 7. Marian Lipkowski – Skarbnik

 8. Kazimierz Chojnacki – Sekretarz


Członkowie Okręgowej Rady KUP OIIB

 1. Jadwiga Bizon-Górecka – Członek

 2. Zdzisław Brążkiewicz – Członek

 3. Andrzej Frydryszak – Członek

 4. Anna Józefowicz – Członek

 5. Stefan Kalinowski – Członek

 6. Włodzimierz Mroziński – Członek

 7. Ryszard Orłowski – Członek

 8. Zdzisław Paczkowski – Członek

 9. Roman Pastwa – Członek

 10. Adam Przybylski – Członek

 11. Wiesław Stasiuk – Członek

 12. Renata Staszak – Członek

 13. Marek Żółtowski – Członek


Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna KUP OIIB

 1. Jacek Kołodziej - Przewodniczący

 2. Wojciech Klatecki - Wiceprzewodniczący

 3. Franciszek Szypliński - Sekretarz

 4. Stefan Baca - Członek

 5. Lucjan Ceglarek - Członek

 6. Paweł Gonczerzewicz - Członek

 7. Róża Guśpiel - Członek

 8. Jacek Kamiński - Członek

 9. Jadwiga Kaniewska - Członek

 10. Tomasz Kasperkiewicz - Członek

 11. Marek Krzyżanowski - Członek

 12. Andrzej Mańkowski - Członek

 13. Zenon Musiał – Członek (do dn.27.04.2012 roku)

 14. Grażyna Staroń - Członek


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej KUP OIIB

 1. Krzysztof Dudek - koordynator

 2. Andrzej Filipczak

 3. Sławomir Konieczka

 4. Dariusz Morczyński

 5. Adam Olejniczak

 6. Czesław Szczesik

 7. Mirosław Ślesiński


Okręgowy Sąd Dyscyplinarny KUP OIIB

 1. Henryk Pączek - Przewodniczący

 2. Błażej Janiszewski - Z-ca Przewodniczącego OSD

 3. Danuta Jelinska - Sekretarz OSD

 4. Jerzy Arszyński - Członek OSD

 5. Andrzej Bizon - Członek OSD

 6. Michał Buzalski - Członek OSD

 7. Krzysztof Kołosowski - Członek OSD

 8. Wiesław Mancewicz - Członek OSD

 9. Zbigniew Rybak - Członek OSD

 10. Czesław Rybak - Członek OSD (do dn. 1.02.2013 roku)

 11. Paweł Rygielski - Członek OSD

 12. Edward Smentek - Członek OSD

 13. Włodzimierz Smoczyński - Członek OSD

 14. Barbara Targańska - Członek OSD

Okręgowa Komisja Rewizyjna KUP OIIB

 1. Bruno Bronkau - Przewodniczący

 2. Jan Guzik – Z-ca Przewodniczącego

 3. Franciszek Gładykowski – Sekretarz

 4. Jarosław Bobkowski – Członek

 5. Marek Oleś – Członek

 6. Krzysztof Mizgajski – Członek


Delegaci na Krajowy Zjazd III Kadencji (2010-2014)

 1. Jacek Kamiński

 2. Tomasz Kasperkiewicz

 3. Jacek Kołodziej

 4. Marian Lipkowski

 5. Dariusz Morczyński

 6. Andrzej Myśliwiec

 7. Paweł Piotrowiak

 8. Bronisław Przybysz

 9. Grażyna Staroń

 10. Renata StaszakSKŁAD OSOBOWY ZESPOŁÓW PROBLEMOWYCH KUP OIIB PO IX ZJEŹDZIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM OD DNIA 17.04.2010 ROKU

Zespół nr 1- d/s ekonomicznych Rady Okręgowej

Andrzej Myśliwiec – Przewodniczący

Kazimierz Chojnacki

Renata Staszak

Zdzisław Brążkiewicz

Wiesław Stasiuk


Zespół nr 2 - d/s ustawicznego doskonalenia zawodowego

Paweł Piotrowiak - Przewodniczący

Jacek Kamiński - Sekretarz zespołu

Andrzej Myśliwiec

Jadwiga Kaniewska

Adam Przybylski

Renata Staszak

Stefan Kalinowski


Zespół nr 3 - d/s prawno-regulaminowych

Wojciech Bromirski - Przewodniczący

Marek Żółtowski – Z-ca Przewodniczącego

Adam Przybylski

Ewa Topolewska

Anna Józefowicz

Jadwiga Bizon-Górecka

Wiesław Stasiuk (do dnia 26.11.2012 roku)

Roman Pastwa

Andrzej Frydryszak

Marian Lipkowski
Zespół nr 4 - d/s samopomocy koleżeńskiej i ochrony interesów zawodowych członków Izby

Olgierd Nagórski – Przewodniczący

Ewa Topolewska

Czesław Rybak (do dn. 1.02.2013 roku)

Piotr Mankiewicz

Zespół nr 5 – d/s współpracy z uczelniami i Kujawsko-Pomorską Izbą Architektów

Marian Lipkowski – Przewodniczący

Andrzej Myśliwiec

Jadwiga Bizon - Górecka

Piotr Kiedrowski (UTP)

Adam Przybylski

Henryk Pączek

Justyna Sobczak - Piąstka (UTP)

Renata Staszak

Ryszard Orłowski


Zespół nr 6 Rada Programowa informatora „AKTUALNOŚCI”

Włodzimierz Miklas – Przewodniczący

Jacek Kołodziej

Henryk Pączek

Krzysztof Dudek

Bruno Bronkau

Renata Staszak

Paweł Piotrowiak

Kazimierz Chojnacki

Zespół nr 7 – d/s Zamówień Publicznych (powołany uchwałą Rady

Okręgowej nr 15/42/2011 z dn.12.12.2011 roku)

Andrzej Myśliwiec – Przewodniczący

Roman Gajkowski

Kazimierz Chojnacki

Roman Dembek


SKŁAD OSOBOWY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH KUP OIIB
W sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby, zawieszenia w prawach członka, skreślenia z listy lub wznowienia członkostwa

Andrzej Myśliwiec

Kazimierz Chojnacki

Marian Lipkowski

Renata Staszak
W sprawie tymczasowego wpisu na listę członków okręgowej izby osób świadczących usługi transgraniczne

Kazimierz Chojnacki

Wojciech Klatecki

Renata Staszak


Osoby reprezentujące KUP OIIB w organach i komisjach krajowych PIIB (od IX Zjazdu PIIB):

1. Adam Podhorecki – członek Krajowej Rady PIIB,

2. Paweł Piotrowiak – członek Krajowej Komisji Rewizyjnej,

– członek Komisji ds. Ustawicznego Doskonalenia

Zawodowego PIIB – do 16.03.2011 roku,

3. Renata Staszak – członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,

4. Grażyna Staroń – członek Komisji Wnioskowej Krajowej Rady,

5. Wojciech Bromirski – członek Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady,

6. Andrzej Myśliwiec – członek Komisji ds. Ustawicznego Doskonalenia

Zawodowego PIIB – od 16.03.2011 roku powołany Uchwałą

nr 10/R/11 w sprawie zmiany w uchwale nr 4/P/10

Prezydium Krajowej Rady PIIB z 04.08.2010 roku,

i Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

wybrany w wyborach uzupełniających na X Krajowym

Zjeździe Sprawozdawczym w W-wie w dn. 17-18 czerwca

2011 roku.


Na IX Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym na III kadencję na lata 2010-2014 wybrano 143 Delegatów:

z Obwodu brodnickiego – 5 delegatów,

z Obwodu bydgoskiego – 62 delegatów,

z Obwodu grudziądzkiego – 15 delegatów,

z Obwodu inowrocławskiego – 14 delegatów,

z Obwodu toruńskiego – 29 delegatów,

z Obwodu włocławskiego – 18 delegatów.
1.3. Stan ilościowy członków KUP OIIB.
Ogólna liczba członków na dzień 31.12.2012 roku wynosiła 5.739 osób.

W 2012 roku przyjęto 210 członków, 52 wznowiło członkostwo, zawieszono 265 członków, skreślono 142 członków.

W stosunku do 2011 roku stan liczbowy zmniejszył się o 41 członków.

Udział członków w poszczególnych specjalnościach przedstawia się następująco: • konstrukcyjno-budowlanej - budownictwo ogólne – 3133 osób,

 • instalacji sanitarnych (IS) – 1006 osób,

 • instalacji elektrycznych (IE) – 896 osób,

 • drogowej (BD) – 439 osób,

 • budownictwo wodne i melioracyjne (WM) – 92 osoby,

 • kolejowej (BK) – 70 osób,

 • telekomunikacyjnej (BT) – 54 osoby,

 • mostowej (BM) – 49 osób.

Udział członków na dzień 31.12.2012 roku w poszczególnych obwodach przedstawia się następująco:

- Obwód Brodnica – 219 członków,

- Obwód Bydgoszcz – 2482 członków,

- Obwód Grudziądz – 624 członków,

- Obwód Inowrocław – 537 członków,

- Obwód Toruń – 1161 członków,

- Obwód Włocławek – 716 członków.2. DZIAŁALNOŚĆ RADY KUP OIIB
2.1. Sprawozdanie z realizacji kierunków działania Okręgowej Rady w 2012 roku
2.1.1. Sprawozdanie obejmuje realizację uchwały nr   6/2012 XI Zjazdu Sprawozdawczego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14.04.2012 roku w sprawie kierunków działania Okręgowej Rady KUP OIIB w 2012 roku. Wyszczególnione w planie kierunki były realizowane przez organy izby i biuro izby.

2.1.2. Działanie Punktów Informacyjnych w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu oraz Punktu Konsultacyjnego w Brodnicy zapewnia bliski kontakt z Izbą dla członków w terenie. Kontakt ten zapewniają zastępcy Przewodniczącego oraz członek Rady poprzez pełnienie dyżurów w terenie.

2.1.3. W I półroczu roku bieżącego w punktach konsultacyjnych i punkcie informacyjnym odbyły się spotkania z udziałem Przewodniczącego Rady i członków Prezydium Rady, z delegatami na XI Zjazd KUP OIIB. Tematem spotkań były sprawy związane z organizacją XI Zjazd Sprawozdawczego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów w Bydgoszczy, omawiano jakie kierunki działania powinien wytyczyć Zjazd, omawiano aktualne problemy związane z działalnością Izby, takie jak szkolenia i nabywanie uprawnień budowlanych, zmiany w prawie budowlanym. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom, które w formie wniosków powinny trafić pod obrady zjazdu. W poszczególnych obwodach odbyły się spotkania z okazji Dni Budowlanych, podczas których przypominano o ważnych dla naszego środowiska sprawach do załatwienia, po to abyśmy byli zawodowo docenieni. Spotkania członków Izby z okazji Dni Budowlanych przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze. Dni budowlanych były połączone z obchodami X-lecia naszej Izby. Obszerna relacja ze spotkań była zamieszczana w „Aktualnościach”. W czasie uroczystych obchodów zasłużonym inżynierom wręczano odznaczenia honorowe PIIB oraz medale 10 LAT KUJAWSKO POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA.

2.1.4. Współpraca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi jest realizowana przez kontakty robocze obejmujące wspólne działania w zakresie szkoleń branżowych, szkoleń kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, opiniowania kandydatów na rzeczoznawców budowlanych i udział w konferencjach organizowanych przez stowarzyszenia. 15 czerwca 2012 r. Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podpisał porozumienie w sprawie współdziałania Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Polska Izbą Inżynierów Budownictwa. Parlamentarzyści i samorządowcy uczestniczyli w odchodach Dni Budowlanych, podczas spotkań omawiano kwestie doskonalenia prawnych fundamentów, na jakich opiera się działanie budowlanych – Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych a także ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 19 czerwca br. odbyło się spotkanie z wicemarszałkiem Senatu RP, Janem Wyrowińskim, któremu przedstawiono pakiet najbardziej potrzebnych do rozwiązania problemów naszego środowiska. 24 maja 2012 roku Przewodniczący Okręgowej Rady KUP OIIB prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki podpisał z Marszałkiem województwa kujawsko - pomorskiego Piotrem Całbeckim porozumienie o współpracy i podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju województwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, związanych z rozwojem samorządu zawodowego oraz rozwojem potencjału technologiczno-inwestycyjnego województwa.

2.1.5. Kontynuowana jest współpraca z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Wyższą Szkołą Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku i Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy w zakresie dofinansowania konferencji naukowo-technicznych, konkursu na najlepsze prace dyplomowe w poszczególnych latach i pomocy w organizacji egzaminów na uprawnienia budowlane. Architekci uczestniczą w Zjazdach Izby oraz spotkaniach okolicznościowych.

2.1.6. Okręgowa Rada korzysta z pomocy powołanych Zespołów Problemowych. Powołano następujące zespoły problemowe:

Nr 1 – ds. Ekonomicznych,

Nr 2 – ds. Ustawicznego doskonalenia zawodowego,

Nr 3 – ds. Prawno-regulaminowych,

Nr 4 – ds. Samopomocy koleżeńskiej i ochrony interesów zawodowych członków,

Nr 5 – ds. Współpracy z uczelniami i Kujawsko-Pomorską Izbą Architektów,

Nr 6 – Rada programowa informatora „Aktualności”,

Nr 7 – ds. Zamówień publicznych.

Na bieżąco rozpatrują one sprawy, do których zostały powołane i wypracowane stanowisko przekazują Radzie. Sprawozdanie z działalności zespołów problemowych za 2012 rok zawarto w rozdziale I, pkt. 2.4. niniejszego opracowania. Rada Programowa informatora „Aktualności” ustala tematykę do publikacji w informatorze, przez co zapewnia przekazywanie informacji o działalności KUP OIIB dla wszystkich członków Izby. W sprawie nabycia udziałów w nieruchomości Bydgoskiego Domu Technika został powołany odrębny zespół roboczy w składzie Marian Lipkowski – przewodniczący, Anna Józefowicz i Włodzimierz Mroziński, w celu rozpoznania tematu i przygotowania wstępnych materiałów. Do kontynuacji prac związanych z nabyciem udziałów w nieruchomości Bydgoskiego Domu Technika i przygotowania materiałów do umowy kupna i realizacji uchwały nr 30/83/2012 z 17 grudnia 2012 roku, został powołany drugi zespół roboczy w składzie: Wojciech Bromirski, Zdzisław Brążkiewicz, Włodzimierz Miklas, Olgierd Nagórski, Renata Staszak (przewodniczący), Marek Żółtowski, przy udziale mecenasa Andrzeja Papucewicza i skarbnika Mariana Lipkowskiego.

2.1.7. Organizowano szkolenia o tematyce zaproponowanej przez członków Izby i zespół ds. Ustawicznego doskonalenia zawodowego. Biuro prowadzi na bieżąco rejestr uczestników szkoleń w ramach doskonalenia członków Izby. W roku bieżącym szkolenia zewnętrzne członków KUP OIIB dofinansowane są przez t.z.: „Bon szkoleniowy”. Rozpatrzono pozytywnie 5 wniosków o dofinansowanie szkoleń przez bon szkoleniowy. Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego przedstawiono w rozdziale I, pkt. 2.6. niniejszego opracowania.

2.1.8. Przyjmowanie wniosków o wpisanie na listę członków, skreślanie i zawieszenie członków Izby, rozpatruje systematycznie powołany przez Przewodniczącego Okręgowej Rady skład orzekający. Co najmniej raz w miesiącu podejmowane były odpowiednie uchwały w tej sprawie. Prowadzone są na bieżąco rejestry członków Izby, rejestry ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej i rejestr dla osób pragnących świadczyć usługi transgraniczne.

2.1.9. Rejestry uchwał Prezydium i Okręgowej Rady prowadzi Biuro Izby. Odpisy uchwał Okręgowej Rady zgodnie z terminem przesyłane są do wiadomości do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

2.1.10. Wykonywanie uchwał i zleceń Krajowej Rady Izby, Zjazdów Izby i Okręgowej Rady realizowane jest na bieżąco.

2.1.11. Biuro prowadzi rejestr wniosków zgłaszanych na Zjazdach Delegatów KUP OIIB. Systematycznie na posiedzeniach Prezydium i Okręgowej Rady rozpatrywany jest sposób ich załatwiania. Sprawozdanie z realizacji wniosków zawarto w rozdziale I, pkt. 2.7. niniejszego opracowania.

2.1.12. Interesanci przyjmowani są systematycznie w siedzibie Biura Izby i w terenowych Punktach Informacyjnych i w Punkcie Konsultacyjnym przez pracowników Biura i urzędujących członków Prezydium. Dotychczas nie wpłynęła do Biura żadna skarga na sposób przyjęcia i załatwiania spraw członków Izby. Również dotychczas nie wpłynęła do Biura żadna skarga dotycząca przestrzegania kodeksu etyki zawodowej. Pomoc materialna udzielana jest na podstawie złożonych wniosków. Wnioski po analizie i opinii zespołu d/s samopomocy koleżeńskiej i ochrony interesów zawodowych, rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Prezydium Rady. Sprawozdanie z działalności Biura oraz Punktów Informacyjnych i Konsultacyjnego przedstawiono w rozdziale I, pkt. 2.5. niniejszego opracowania.

2.1.13. Budżet KUP OIIB na 2012 rok został przyjęty uchwałą nr 7/2012 XI Zjazdu Sprawozdawczego KUP OIIB z dnia 14 kwietnia 2012 roku. Okresowa analiza wykonania budżetu pod kątem działalności Izby była omawiana na posiedzeniach Rady. Zawarta była w odrębnym opracowaniu przygotowanym przez Skarbnika pt. „Realizacja preliminarza budżetowego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za dany okres w 2012 roku”. Sprawozdanie z realizacji budżetu i działalność finansową Okręgowej Rady przedstawiono w rozdziale I, pkt. 2.8. niniejszego opracowania.

2.1.14. Okręgowa Rada po każdej sesji egzaminacyjnej otrzymuje od Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej informacje o przebiegu sesji i wynikach egzaminów. Przewodniczący OKK składa informację z przebiegu sesji na posiedzeniach Okręgowej Rady. Przewodniczący Rady wspólnie z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przyjmują uroczyste ślubowanie i wręczają decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych.

Przewodniczący OKK zgodnie z ustaleniami przedstawia osoby, które zdaniem komisji zasługują na honorowe uczestnictwo w posiedzeniach Okręgowej Rady.

2.1.15 Wielki niepokój wśród inżynierów wywołały działania zmierzające do uchwalenia zmian w Prawie budowlanym i w Prawie zamówień publicznych. Nowe propozycje mają usprawnić proces inwestycyjny, uprościć procedury oraz ograniczyć ilość barier administracyjnych. Nowe regulacje mają doprowadzić do integracji przepisów znajdujących się w różnych aktach prawa. Czy będą to zmiany korzystne okaże się po uchwaleniu tych ustaw i po ich wdrożeniu do praktyki. Jako samorząd zawodowy braliśmy udział w konsultacjach na temat proponowanych przez rząd zmian.

2.1.16. Członkowie Izby na bieżąco mogą korzystać z działalności informacyjnej i publikacji: Inżynier Budownictwa, Aktualności, Biuletyn Informacji Publicznej, norm w systemie INTEGRAM, wiedzy z udziału w konferencjach członków Izby oraz świadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia. Drogą elektroniczną członkowie Izby mogą uzyskać zaświadczenia o przynależności do KUP OIIB.

2.1.17. Izba otrzymała szczegółową interpretację prawną co do możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez KUP OIIB. Izba nie może prowadzić działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu usług w zakresie obsługi inwestycyjnej, projektowania architektonicznego, konstrukcyjno-budowlanego, robót budowlanych oraz rzeczoznawstwa budowlanego.

2.1.18. Posiedzenia Prezydium i Okręgowej Rady odbywały się zgodnie z przyjętym przez Radę harmonogramem na 2012 rok. Z każdego posiedzenia Prezydium i Okręgowej Rady sporządzany był protokół. W protokole zapisywano porządek posiedzenia oraz treść omawianych zagadnień i podjęte uchwały. Sprawozdanie z działalności Prezydium Okręgowej Rady oraz działalności Okręgowej Rady przedstawiono w rozdziale I, pkt. 2.2. i 2.3 niniejszego opracowania.

2.1.19. Wybrani członkowie KUP OIIB uczestniczyli w posiedzeniach organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: Kol. Adam Podhorecki - w posiedzeniach Krajowej Rady PIIB, Kol. Paweł Piotrowiak w posiedzeniach KKR, Kol. Renata Staszak w posiedzeniach KKK. Kol. Andrzej Myśliwiec w posiedzeniach Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB. Ponadto w Komisji Wnioskowej przy Krajowej Radzie uczestniczy Kol. Grażyna Staroń a Kol. Wojciech Bromirski w Komisji Prawno-Regulaminowej. Przedstawiciele okręgowych organów Izby uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez PIIB.

- Kol. Renata Staszak brała udział z ramienia władz KUP OIIB w Gdańskiej konferencji regionalnej, której celem były konsultacje założeń do ustawy Prawo budowlane i zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Kol. Andrzej Myśliwiec brał udział w spotkaniu samorządowym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy dotyczącym strategii województwa kujawsko-pomorskiego, zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Rafała Bruskiego. Okręgowa Rada KUP OIIB wyraziła swoją opinię na piśmie dotyczącą Konsultacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich i przesłała ją do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

- Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki i Kol. Dyr. Biura Renata Staszak brali udział w naradzie szkoleniowej Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego organizowanej przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- Członkowie KUP OIIB uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez Urząd Miasta Bydgoszcz, którego celem była wymiana opinii w kwestii działań administracyjnych związanych z pozwoleniami na budowę.Pobieranie 0.84 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna