Na zapytania do siwzPobieranie 61.65 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar61.65 Kb.
10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 532-29-01 /fax. (089) 532 29 76 , e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.plODPOWIEDZI

NA ZAPYTANIA DO SIWZ
Znak sprawy: SZP.270.27.2013

Data: 22.11.2013 r.Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy produktów farmaceutycznych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:


Wykonawca 1
Pyt.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt.2: Prosimy o doprecyzowanie zapisów umowy w par. 3 pkt. 3 : „W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena jednostkowa netto pozostanie stała, zmianie ulegnie jedynie cena jednostkowa brutto.”

Odp.: Zamawiający doprecyzowuje w/w zapis umowy w sposób następujący: „W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie jedynie cena jednostkowa netto.”
Pyt.3: Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę ilości w opakowaniu w formularzu cenowym z 500g na 50 szt.

Odp.: Patrz odpowiedź na pyt. 1 Wykonawcy 2.
Wykonawca 2
Pyt. 1: Zamawiający umieścił w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 poz. 6, 214, 365 i 367, nazwy własne pasków testowych do pomiaru glikemii, będące zastrzeżonymi znakami towarowymi. Ze względu na kompatybilność pasków danej marki jedynie z glukometrem tej samej marki systemy monitorujące glikemię są układami zamkniętymi – zatem nie jest możliwe złożenie oferty równoważnej przez wykonawców innych niż producenci wymienionych pasków i powiązane z nimi podmioty. Ponieważ taki zapis znacznie ogranicza konkurencyjność asortymentowo-cenową, prosimy aby Zamawiający, działając zgodnie z literą przepisów zawartych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 7 i 29), dopuścił do udziału w przetargu w w/w pozycjach dostawców konkurencyjnych pasków testowych charakteryzujących się następującymi parametrami: zakres pomiaru 20-600mg/dl lub szerszy, automatyczne kodowanie, zakres hematokrytu 20-60%, automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska, deklarowana dokładność pomiarów zgodna z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Dopuszczenie oferty konkurencyjnej umożliwi Zamawiającemu faktyczny wybór oferty najkorzystniejszej cenowo, co przełoży się na bardziej ekonomiczne gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi przez Zamawiającego, a także na ujednolicenie systemu monitorowania glikemii w placówce Zamawiającego. Oferujemy bezpłatne dostarczanie glukometrów kompatybilnych z zaoferowanymi paskami – prosimy o podanie niezbędnej liczby aparatów, do których oferujemy gwarancję i bezpłatny serwis w trakcie trwania całej umowy przetargowej.

Odp.: Zamawiający wykreśla z pakietu 1 poz. 214, 365 i 367. W pozycji 6 natomiast należy zaoferować 15400 sztuk pasków testowych do pomiaru glikemii spełniających zalecenia PTD z 2013 roku oraz posiadać zakres pomiaru 20-600mg/dl lub szerszy, automatytczne kodowanie, zakres hematokrytu 20-60%, automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska. Wykonawca, oferujący paski winien najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczyć do bezpłatnego użytkowania oferowanych pasków 15 sztuk glukometrów.
Wykonawca 3
Pyt. 1: Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 1 (Cisplatinum) wymaga koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji ze stabilnością po rozpuszczenie powyżej 24 godz. zgodnie z karta charakterystyki produktu leczniczego?

Odp.: Zamawiający wymaga koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji ze stabilnością po rozpuszczeniu powyżej 24 godz. zgodnie z karta charakterystyki produktu leczniczego.
Pyt.2: Czy w przypadku, jeżeli żądany przez zamawiającego lek niej jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji, a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odp.: Zgodnie z pkt 9 rozdziału III SIWZ - w sytuacji gdy w trakcie trwania postępowania przetargowego wymagany przez Zamawiającego lek nie jest produkowany, w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2a i 2b do SIWZ należy podać ostatnią cenę sprzedaży z adnotacją o zaprzestaniu produkcji.
Pyt.3: Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniące się postacią, przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

Odp.: Zamawiający wyrażą zgodę na powyższe.
Pyt.4: Prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów) niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilości opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odp.: Zgodnie z pkt 9 rozdziału III - w przypadku zaoferowania innej wielkości opakowań, Wykonawca jest zobowiązany do przeliczenia opakowań do dwóch miejsc po przecinku, tak aby liczba wymaganych tab., kaps. fiolek kg i itp., była zgodna z ilością wymaganą przez Zamawiającego. Przeliczoną ilość opakowań należy podać w rubryce „Ilość op. po przeliczeniu”, obok ilości pierwotnej, podanej przez Zamawiającego.
Wykonawca 4
Pyt.1: Czy, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi oraz konieczność redukcji dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, oraz u pacjentów o masie ciała poniżej 50 kg Zamawiający w Pakiecie nr 1 – poz.300 Meropenem 0,5g fiol. 10 – 20 op. wymaga, aby ww. produkt posiadał trwałość roztworu po przygotowaniu 6 godzin w kontrolowanej temp. pokojowej ( 15-25 st. C) i 24 godziny w temp. 2 – 8 stopni C?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, aby ww. produkt posiadał trwałość roztworu po przygotowaniu 6 godzin w kontrolowanej temp. pokojowej ( 15-25 st. C) i 24 godziny w temp. 2 – 8 stopni C.
Pyt.2: Czy Zamawiający wymaga, aby w Pakiecie nr 1 poz. nr 415 Pulmicort 0,5 mg/ml zawiesina do inhal. x 20 – 100 op. oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazanie - ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli? „

Odp.: Zamawiający nie wymaga aby oferowany produkt posiadał zarekwirowane wskazanie.
Wykonawca 5
Pyt.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 381 produktu leczniczego Paracetamol 1000mg/100ml w opakowaniu fiolka?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pyt.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 391 produktu leczniczego Propofol 1% x 5 ampułek?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pyt.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 4 pozycji 6,7,8 płynów infuzyjnych w opakowaniu butelka z dwoma portami?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 4 pozycji 11 oraz 12 produktu leczniczego Mannitol 20% w opakowaniu butelka szklana?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 4 pozycji 13-16 płynów infuzyjnych w opakowaniu butelka stojąca z dwoma samouszczelniającymi się portami, niewymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 4 pozycji 20-21 wody do irygacji w butelce zakręcanej z możliwością podgrzania do 40 ºC?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt.7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 5 pozycji 1 diety do żywienia dojelitowego, wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, normobiałkowej (5,6 g/100ml), zawierającej białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowej, o osmolarności 330 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt.8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 5 pozycji 2 diety do żywienia dojelitowego, standardowej, zawierającej białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokalorycznej 1 kcal/ml, bezresztkowej o osmolarności 220 mosmol/l, o smaku neutralnym, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt.9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 5 pozycji 3 diety do żywienia dojelitowego, standardowej, zawierającej białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokalorycznej 1 kcal/ml, bezresztkowej o osmolarności 220 mosmol/l, o smaku neutralnym, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pyt.10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 5 pozycji 4 diety do żywienia dojelitowego, wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, normobiałkowej (5,6 g/100ml), zawierającej białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowej, o osmolarności 330 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań na litry?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt.11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 5 pozycji 5 Leku do odżywiania pozajelitowego, zawierającego emulsję tłuszczową, roztwór aminokwasów z elektrolitami, roztwór glukozy, worek o trzech komorach o łącznej pojemności 1540 ml?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt.12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 5 pozycji 6 przyrządu Applix gravity set EasyBag - Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach typu Pack i EasyBag metodą grawitacyjną długości 180 cm z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu EN- lock?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pyt.13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 5 pozycji 7 przyrządu Applix gravity set VarioLine - Zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu EasyBag, Pack, butelka metodą grawitacyjną długości 180 cm z wymienną końcówką, komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu EN- lock?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pyt.14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 5 pozycji 8 zgłębnika Freka CH 8/120 cm - Zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej, ze znacznikiem RTG, podziałką i końcówką EN- lock, długości 120 cm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt.15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 5 pozycji 9 diety cząstkowej w proszku, będącej źródłem białka, o neutralnym smaku w opakowaniu jednostkowym po 300 g po odpowiednim przeliczeniu na gramy i zaokrągleniu do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pyt.16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 5 pozycji 10 diety normalizującej glikemię, kompletnej, normokalorycznej (1 kcal/ml), bogatoresztkowej, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, pojemność 1000ml (typu DIBEN)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Wykonawca 6
Pyt.1: Dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 516 - „Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja nr 516 (Vincristin), dopuści złożenie oferty na produkt leczniczy w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg? Umożliwi to naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty na w/w. lek oraz może skutkować obniżeniem kosztów zakupu przez Zamawiającego”.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Wykonawca 7
Pyt.1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pyt.2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pyt.3: Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 390. Czy Zamawiający wymaga, która potwierdza, że roztwór można przechowywać w temperaturze 25° C do 24 godzin i do 48 godzin w lodówce, w temperaturze 2-8° C?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, aby przedmiot zamówienia był przebadany pod względem trwałości chemicznej i fizycznej
Pyt.4: Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 390. Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia można było podawać jednocześnie przez wspólny dren infuzyjny „Y” z aminoglikozydami takimi jak gentamycyna i amikacyna?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, aby przedmiot zamówienia można było podawać jednocześnie przez wspólny dren infuzyjny „Y” z aminoglikozydami takimi jak gentamycyna i amikacyna.
Pyt.5: Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 486. Czy Zamawiający wymaga ,aby przedmiot zamówienia był przebadany pod względem trwałości chemicznej i fizycznej, która potwierdza, że roztwór można przechowywać w temperaturze 25° C do 24 godzin i do 48 godzin w lodówce, w temperaturze 2-8° C?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, aby przedmiot zamówienia był przebadany pod względem trwałości chemicznej i fizycznej.
Pyt.6: Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 486. Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia można było podawać jednocześnie przez wspólny dren infuzyjny „Y” z aminoglikozydami takimi jak gentamycyna i amikacyna?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, aby przedmiot zamówienia można było podawać jednocześnie przez wspólny dren infuzyjny „Y” z aminoglikozydami takimi jak gentamycyna i amikacyna.
Pyt.7: Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 514. Czy Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia dostarczony był w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do infuzji?

Odp.: Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia dostarczony był w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do infuzji.
Pyt.8: Dotyczy pakietu nr 8 pozycja 3 - Doxorubicin 20 mg/10 ml roztwór - 60 fiolek. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę objętości opakowań leku na opakowania o objętości 5 ml (dawka 10 mg) lub 25 ml (dawka 50 mg) z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań leku ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt.9: Zadanie 7. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 266 Lacidofil x 200 kaps – 50 op. , wyraża zgodę na wycenę Multilac, kaps.,x 10 - 334 op. ? (dzienna dawka to 1 kapsułka) ?

Poniżej najważniejsze cechy Multilac :


1. Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku z prebiotykiem.

2. Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywczą – oligofruktozę:

Lactobacillus helveticus, Lactoccocus lactis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve

Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus termophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei

Lactobacillus plantarum

3. Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki terapeutycznej.

4. Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność bakterii na niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do jelit.

5. Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii.

6. Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych barwników.

7. Nie wymaga przechowywania w lodówce.8. Multilac® jest suplementem diety. Jego właściwości zostały potwierdzone w badaniach przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Multilac jest suplementem diety, a Lacidofil lekiem.
Pyt.10: Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 343 neopancreatyna forte x 50 kaps. - 30 op., dopuszcza wycenę Pangrol 10 000 j., kaps., 50 szt. – 30 op. ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę Pangrol 10 000 j., kaps., 50 szt. – 30 op.
Pyt.11: Czy Zamawiający w pakiecie 3 wyraża zgodę na wydzielenie poz.1, celem zaproponowania korzystnej oferty cenowej ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pyt.12: Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 2 carboplatin 50 mg/5 ml roztwór – 50 fiolek, dopuszcza wycenę carboplatin 150 mg/15 ml roztwór – 17 fiolek ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wyceny carboplatin 150 mg/15 ml roztwór – 17 fiolek.
Pyt.13: Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 12 miał na myśli wycenę 266,67 opakowań (opakowanie zawiera 3 kaps.), czy należy wycenić 800 opakowań (każde po 3 kapsułki) ?

Odp.: Zamawiający prosi o wycenę 800 opakowań, po 3 tabletki.
Pyt.14: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §2 ust.6 i 7 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odp.: Okoliczności, których dotyczy w/w zapis ustawy dotyczy zmian określonych w § 3 ust. 3 i 4 umowy.
Pyt.15: Do §4 ust.2 ppkt c) projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Wykonawca nr 8
Pyt.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 poz. 3 leku Tussicom 200 w postaci saszetek?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pyt.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 poz. 207, 208 insulin w postaci wstrzykiwaczy typu solostar?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 poz. 274 leku Lewofloksacyna 500mg x 5 fiol w opakowaniu zawierającym 1 fiolkę z przeliczeniem wymaganej ogólnej liczby opakowań?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pyt.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 poz. 290 leku Losartan 50mg w opakowaniu zawierającym 30 tabletek z przeliczeniem wymaganej ogólnej liczby opakowań?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pyt.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 poz. 324 leku Mononit 20mg w opakowaniu zawierającym 60 tabletek z przeliczeniem wymaganej ogólnej liczby opakowań?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt.6: Wykonawca zwraca się z prośbą o sprostowanie czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 454 miał na myśli opakowanie leku Simvastatinum zawierające 30 tabl. – o czym mówi kolumna „nazwa” czy opakowanie zawierające 28 tabl. – kolumna „ilość w opakowaniu”. W przypadku gdy Zamawiający preferuje op. x 30 tabl. – czy wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w opakowaniu x 28 wraz przeliczeniem wymaganej ogólnej liczby opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w leku z przeliczeniem opakowań do dwóch miejsc po przecinku. Zgodnie z pkt 9 rozdziału III - w przypadku zaoferowania innej wielkości opakowań, Wykonawca jest zobowiązany do przeliczenia opakowań do dwóch miejsc po przecinku, tak aby liczba wymaganych tab., kaps. fiolek kg i itp., była zgodna z ilością wymaganą przez Zamawiającego. Przeliczoną ilość opakowań należy podać w rubryce „Ilość op. po przeliczeniu”, obok ilości pierwotnej, podanej przez Zamawiającego.
Pyt.7: Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie 6 miał na myśli wycenę 1 opakowania leku Enoxaparinum natrium zawierającego 10 amp.-strz. czy wycenę 1 ampułkostrzykawki?

Odp.: Zamawiający wymaga wyceny jednego opakowania leku Enoxaparinum natrium zawierającego 10 amp.-strz. (w kolumnie drugiej jest nazwa wymaganego preparatu wraz z ilością w opakowaniu, a w kolumnie czwartej w tytule jest „Ilość op.”)
Pyt.8: § 2 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez zastąpienie słów „w dniu następnym” sformułowaniem „ w terminie 24 godzin” ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pyt.9: § 2 ust.6 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowach „ilości przewidywane” sformułowania „z uwzględnieniem zachowania limitu wskazanego oświadczeniem Zamawiającego zawartego w ust. 7 poniżej” ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt.10: § 2 ust.7 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: dopisanie na zakończenie zdania w brzmieniu: „ Zamawiający oświadcza, że ograniczenie nie będzie większe niż o 30% w stosunku do wartości/ ilości określonej niniejszą umową” ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt.11: § 3 ust.3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez:

(a) zastąpienie dotychczasowego zdania drugiego tego postanowienia, nowym w brzmieniu: „ Zamawiający dopuszcza zmiany ceny jednostkowej w przypadku:

a)ustawowej zmiany stawki VAT,

b) zmiany stawek celnych,

c)zmiany cen urzędowych,

d)obniżenia cen wynikających z decyzji bezpośredniego producenta.”

(b) dodanie zdania trzeciego tego postanowienia, w brzmieniu:

„ W przypadku ustawowych zmian: stawki VAT oraz cen urzędowych leków stanowiących przedmiot zamówienia, zmianie ulegną ceny brutto oferowanych leków, w stosunku do wskazanych załącznikami do niniejszej umowy, a zmiany te następować będą z dniem wejścia w życie przepisów regulujących te zmiany, bez konieczności zawierania odrębnych, pisemnych aneksów do umowy.” ?Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt.12: § 4 ust.1 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: (a) dopisanie po słowie „ Wykonawca” zdania w brzmieniu: „ w przypadku uznania zasadności reklamacji”,(b) zastąpienia sformułowania „od dnia ujawnienia wady” sformułowaniem „od dnia uznania przez Wykonawcę wady” ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt.13: § 4 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na: (a) zastąpienia sformułowania „od dnia ujawnienia wady” sformułowaniem „od dnia uznania przez Wykonawcę wady” ,(b)obniżenie kary umownej do wartości 5% w lit. b) tego postanowienia ,(c) wykreślenie zapisu lit. c) tego postanowienia ?

UWAGA – funkcją kar umownych jest dyscyplinowanie zobowiązanego, nie zaś nadmierna restrykcyjność! Dlatego też procentowy poziom tych kar winien być miarkowany – i to zarówno jak chodzi o wskazanie procentowe naliczania, jak i wartość stanowiącą podstawę naliczania. Przepis art. 484 §2 KC daje wykonawcy (dłużnikowi) prawo żądania zmniejszenia takiej kary (gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub jest rażąco wygórowane).Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt.14: § 4 ust. 4 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na: (a) wykreślenie z tego postanowienia zdania: „w sytuacji określonej w ust. 2 pkt. c” , (b) dopisanie na zakończenie zdania: „w przypadku gdy Wykonawca odmówi dokonania dostawy” ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt.15: § 5 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienia tego postanowienia, poprzez dodanie sformułowania: „ Zgody takiej Zamawiający nie może bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt.16: § 6 ust.2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie na zakończenie sformułowania „ z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych postanowieniami niniejszej umowy, w tym §3 ust.3 powyżej” ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę powyższe.
Wykonawca 9
Pyt.1: Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty na Gliclazide (Diaprel MR) 60 mg x 60 tabl o zmodyf. uwalnianiu zamiast x Gliclazide (Diaprel MR) 30 mg x 90 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości?

Podzielność dawki, w tabletce o zmodyfikowanym uwalnianiu w preparacie Diaprel MR w dawce 60 mg, jest osiągnięta dzięki zastosowaniu technologii wbudowanej siatki polimerowej (EPMT2). Diaprel MR w dawce 60mg w opakowaniu zawierającym 30 tabletek (kod EAN 5909997747446) jest objęty refundacją (por. 1229 , odpłatność ryczałtowa - R). W przypadku wyrażenia zgody na powyższą propozycję, prosimy o informację jaką ilość Diaprelu MR 60 mg x 60 tabl. należy wycenić w ofercie przetargowej?Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Należy wycenić 15 opakowań.

Dyrektor


Irena Petryna

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma faxem na nr 089 532 29 66, e-mailem: mponichtera@pulmonologia.olsztyn.pl

Otrzymałem/am ............ stron (podać ilość)

(podpis i pieczęć firmowa) ...................................................................................................................
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna