Nader el massriPobieranie 0.89 Mb.
Strona1/16
Data04.05.2016
Rozmiar0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Uniwersytet Jagielloński

Collegium Medicum

Wydział Lekarski

NADER EL MASSRI

ŻYWOTNOŚĆ MIĘŚNIA SERCOWEGO PO OSTRYM ZAWALE LECZONYM PIERWOTNĄ LUB UŁATWIONĄ ANGIOPLASTYKĄ WIEŃCOWĄ


Praca doktorska

Promotor: Prof. dr hab. med. Wiesława Piwowarska


Pracę wykonano w Klinice Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kierownik jednostki Prof. dr hab. med. Wiesława Piwowarska

Kraków, 2005Dziękuję

Szanownej Pani Profesor dr hab. med. Wiesławie Piwowarskiej

za inspirację, cenne uwagi oraz wsparcie podczas realizacji tej pracy.

Rodzinie za cierpliwość i zrozumienie.

SPIS TREŚCI


1. WYJAŚNIENIE STOSOWANYCH SKRÓTÓW 4

2. WSTĘP 6

3. CEL PRACY 13

4. MATERIAŁ 14

5. METODYKA 19

5.1 Opis metod diagnostycznych 19

5.1.1 Stan kliniczny 19

5.1.2 Czas od początku objawów zawału do rozpoczęcia leczenia reperfuzyjnego 20

5.1.3 Koronarografia i angioplastyka wieńcowa 21

5.1.4 Powikłania krwotoczne 24

5.1.5 Spoczynkowe badania echokardiograficzne 25

5.1.6 Echokardiograficzny test farmakologiczny z małą dawką dobutaminy 27

5.1.7 Obserwacja 6-miesięczna 29

5.1.8 Analiza statystyczna 30

6. WYNIKI BADAŃ 32

6.1 Charakterystyka badanych chorych 32

6.1.1 Grupa A (ułatwiona PCI) 32

6.1.2 Grupa B (pierwotna PCI) 33

6.2 Wyniki koronarografii 35

6.2.1 Grupa A (ułatwiona PCI) 35

6.2.2 Grupa B (pierwotna PCI) 36

6.3 Wyniki angioplastyki wieńcowej 39

6.3.1 Grupa A (ułatwiona PCI) 39

6.3.2 Grupa B (pierwotna PCI) 41

6.4 Wyjściowe spoczynkowe badanie echokardiograficzne 46

6.4.1 Grupa A (ułatwiona PCI) 46

6.4.2 Grupa B (pierwotna PCI) 51

6.5 Funkcja rozkurczowa lewej komory 57

6.6 Wewnątrzszpitalne wyniki leczenia 60

6.6.1 Grupa A (ułatwiona PCI) 60

6.6.2 Grupa B (pierwotna PCI) 61

6.7 Kontrolne badanie echokardiograficzne po 6 miesiącach 64

6.7.1 Funkcja skurczowa lewej komory 64

6.7.2 Funkcja rozkurczowa lewej komory po 6 miesiącach 78

6.8 Echokardiograficzny test farmakologiczny z małą dawką dobutaminy 79

6.8.1 Podgrupa ADE 79

6.8.2 Podgrupa BDE 82

6.8.3 Wartość prognostyczna echokardiograficznego testu z małą dawką dobutaminy 85

6.9 Stan kliniczny chorych po 6 miesiącach od zawału serca 87

6.9.1 Grupa A (ułatwiona PCI) 88

6.9.2 Grupa B (pierwotna PCI) 89

7. OMÓWIENIE 94

8. WNIOSKI 108

9. STRESZCZENIE 110

10. SPIS TABEL 119

11. SPIS RYCIN 120

12. PIŚMIENNICTWO 122
1.WYJAŚNIENIE STOSOWANYCH SKRÓTÓWACT ­ (activated clotting time) aktywowany czas krzepnięcia

BMI (body mass index) wskaźnik masy ciała

BSA (body surface area) powierzchnia ciała w m2

CABG (coronary artery bypass grafting) pomostowanie aortalno-wieńcowe

CHF (congestive heart failure) niewydolność krążenia

CPK aktywność kinazy fosfokreatynowej w surowicy

DE echokardiograficzny test z małą dawką dobutaminy

FPCI (facilitated percutaneous coronary intervention) torowana lub ułatwiona angioplastyka wieńcowa

GMP gałąź międzykomorowa przednia lewej tętnicy wieńcowej

GO gałąź okalająca lewej tętnicy wieńcowej

h (hour) godzina

IRA (infarct related artery) tętnica dozawałowa

klasa CCS klasa nasilenia dolegliwości wieńcowych według Canadian Cardiovascular Society.

klasa NYHA klasa czynnościowa niewydolności krążenia według New York Heart Association

LK lewa komora

LTW lewa tętnica wieńcowa

LVEDD (left ventricle end-diastolic diameter) wymiar końcoworozkurczowy

lewej komoryLVEDVI (left ventricle end-diastolic volume index) zindeksowana objętość końcoworozkurczowa lewej komory

LVEF (left ventricle ejection fraction) frakcja wyrzutowa lewej komory

LVESVI (left ventricle end-systolic volume index) zindeksowana objętość końcowoskurczowa lewej komory

LVMI (left ventricle mass index) zindeksowana masa lewej komory

min minut

n (number) liczebność grupy

NS brak znamienności statystycznej

PCI (percutaneous coronary intervention) przezskórna interwencja wieńcowa

PTW prawa tętnica wieńcowa

RWMSI (regional wall motion score index) regionalny wskaźnik kurczliwości lewej komory

SD odchylenie standardowe

TAR (target artery revascularisation) rewaskularyzacja tętnicy dozawałowej.

TIMI (thrombolysis in myocardial infarction trial flow grade) skala oceny przepływu w nasierdziowej tętnicy wieńcowej

TMPG (TIMI myocardial perfusion grade) skala oceny perfuzji według TIMI

WMSI (wall motion score index) wskaźnik kurczliwości lewej komory

μg  mikrogram

...DE wartość danego parametru podczas testu dobutaminowego

...6m wartość danego parametru w badaniu spoczynkowym 6 miesięcy po zawale

∆ zmiana danego parametru w stosunku do stanu wyjściowegox średnia arytmetyczna  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna