Nadleśnictwo BiałogardPobieranie 20.09 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar20.09 Kb.

Nadleśnictwo Białogard

Białogard 22.03.2012r.
SA-2710-3/12
Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi leśnej D-86 na dług. 3,3 km w leśnictwie Podborsko

(Nr spr. SA-2710- 3/12 )
Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą, Nadleśnictwo Białogard z siedzibą w Białogardzie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowę drogi leśnej D-86 na dług. 3,3 km w leśnictwie Podborsko
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert w postępowaniu j.w Nadleśnictwo Białogard

informuje, że została wybrana oferta nr 10 złożona przez firmę TRANS- ŻWIR Bernard Kłosowski, Warnino 27, 78-220 Tychowo na kwotę: 852 581,01zł brutto.

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy.

Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną spośród wszystkich złożonych ofert i w jedynym kryterium wyboru oferty – cena uzyskała 100 pkt. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia publicznego.

Oferta jest ważna, spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ i nie podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami.
1. W postępowaniu przetargowym brały udział firmy j.n:
Oferta Nr 2

TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych Spółka Akcyjna,
ul. Na Grobli 4, 73- 110 Stargard Szczeciński– cena brutto: 1 413 365,67zł,
która spełniała wszystkie warunki wymagane w SIWZ, a w jedynym kryterium wyboru ofert- cena uzyskała pkt: 60,32

Oferta była mniej korzystną dla Zamawiającego


Oferta Nr 3

ZUBW i T MĘTLOWIE Cezary Mętel i Dariusz Mętel, ul. Woj. Polskiego 7, 72-315 Resko- cena brutto: 923 467,09zł, która spełniała wszystkie warunki wymagane w SIWZ, a w jedynym kryterium wyboru ofert- cena uzyskała pkt: 92,32

Oferta była mniej korzystną dla Zamawiającego


Oferta Nr 4

DOMAR-T Maria Domaracka, ul.Kasztanowa 4, 75-685 Koszalin– cena brutto:
1 157 299,35zł,
która spełniała wszystkie warunki wymagane w SIWZ, a w jedynym kryterium wyboru ofert- cena uzyskała pkt: 73,67

Oferta była mniej korzystną dla Zamawiającego


Oferta Nr 5

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKO-TRANS Adam Kołodziejczyk,

ul. Akademicka 13/6, 75-337 Koszalin- cena brutto: 1 036 702,39zł, która spełniała wszystkie warunki wymagane w SIWZ, a w jedynym kryterium wyboru ofert -cena uzyskała pkt: 82,24

Oferta była mniej korzystną dla Zamawiającego.Oferta Nr 6

Firma GURAZDA Leszek Gurazda, ul. Węgorzewska 30, 76-004 Sianówcena brutto:
954 197,81zł,
która spełniała wszystkie warunki wymagane w SIWZ, a w jedynym kryterium wyboru ofert -cena uzyskała pkt: 89,35

Oferta była mniej korzystną dla Zamawiającego


Oferta Nr 7

ZAKŁAD USŁUG DROGOWO- MOSTOWO- TRANSPORTOWYCH Jan Kruszewski,
Redlino 50, 78-200 Białogard–
cena brutto: 918 393,46zł, która spełniała wszystkie warunki wymagane w SIWZ, a w jedynym kryterium wyboru ofert -cena uzyskała pkt: 92,83

Oferta była mniej korzystną dla Zamawiającego


Oferta Nr 8

RODBUD GRYFICE Janusz Rodkiewicz, ul. J. Piłsudskiego 24c, 72-300 Gryficecena brutto: 975 988,40zł, która spełniała wszystkie warunki wymagane w SIWZ, a w jedynym kryterium wyboru ofert -cena uzyskała pkt: 87,36

Oferta była mniej korzystną dla Zamawiającego


Oferta Nr 9

POL-DRÓG Białogard S.A. ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogardcena brutto:
1 231 400,11zł,
która spełniała wszystkie warunki wymagane w SIWZ, a w jedynym kryterium wyboru ofert -cena uzyskała pkt: 69,24

Oferta była mniej korzystną dla Zamawiającego


1. Zamawiający odrzucił oferty następujących Wykonawców

Oferta Nr 1

TERBAU Spółka zo.o

ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek

Cena brutto 707 437,48zł
Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją, zawartą w art, 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawa Zamówień Publicznych dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami– Zamawiający odrzuca ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający wymagał w pkt. 19 SIWZ, pkt. 3, że kosztorys ofertowy należy wypełnić w wersji szczegółowej z podaniem norm oraz cen jednostkowych, kosztorys musi zawierać zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu.

Wobec powyższego, złożona oferta z kosztorysem uproszczonym nie odpowiada treści SIWZ
i zgodnie z art. 89. ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami została odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego z Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

Nadleśniczy

mgr inż. Zdzisław Tomczak

www.szczecinek.lasy.gov.pl

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białogard

ul. Koszalińska 3, 78-200 Białogard

tel.: +48 94 312 11 12, fax: +48 94 312 11 15, e-mail: bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl: bip
bip -> Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
bip -> Instrukcja do kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
bip -> Formularz a karta informacyjna dla
bip -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
bip -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
bip -> Opis założeń do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy I Słudwi plb100003
bip -> Uchwała Nr 354/xxii/2004 r. Rady Miasta w Rybniku z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicach: Żorska, Prosta, Brzezińska, Stawowa, Przemysłowa, Za Totem
bip -> Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie
bip -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
bip -> 2015 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna