Najbardziej doświadczony w polsce zespół ekspertów bezpieczeństwa informacji I systemów informatycznych Nowe Warsztaty abi „Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych po deregulacji”Pobieranie 67.11 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar67.11 Kb.


najbardziej doświadczony w polsce zespół ekspertów

bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych


Nowe Warsztaty ABI
Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych po deregulacji”


Warsztaty ABI

Przygotowanie do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

po deregulacji
Warsztaty ABI

Wykonywanie nowych zadań zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,


Zapraszamy do udziału w nowych warsztatach dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, po zmianie statusu ABI w ustawie o ochronie danych osobowych, w związku z uchwaleniem ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (IV pakiet deregulacyjny Ministerstwa Gospodarki). Warsztaty zostały przygotowane przez osoby, które brały udział w pracach nad nowelizacją ustawy w zakresie zmiany statusu ABI, co gwarantuje przekazanie rzetelnych i właściwych informacji związanych z wprowadzanymi zmianami w pełnieniu funkcji ABI.

Warsztaty pomogą Państwu zrozumieć istotę przyjętych zmian ustawowych oraz podjąć decyzję co do wyboru sposobu postępowania po wejściu w życie nowych przepisów - albo wyznaczenia ABI, albo wykonywanie nadzoru przez ADO.

Formuła Warsztatów ABI przewiduje ich podział na dwa rodzaje związane z poziomem doświadczenia oraz zaawansowaniem uczestnika w wykonywaniu funkcji ABI: • Przygotowanie do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji po deregulacji
  (2 dni).
   


 • Wykonywanie nowych zadań zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (1 dzień)
Warsztaty Przygotowanie do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji po deregulacji - skierowane są do osób początkujących, rozpoczynających lub pełniących funkcję ABI od niedawna, jak również do osób pragnących ugruntować posiadaną wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Warsztaty zawierają wyjaśnienie najważniejszych pojęć ustawy oraz obowiązków z niej wynikających, a także ćwiczenia praktyczne odnoszące się do najważniejszych czynności wykonywanych przez ABI. Forma prowadzenia warsztatów pozwala również na udzielenie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z procesami przetwarzania danych osobowych. Warsztaty przeznaczone są zarówno dla ABI, którzy będą zgłoszeni do rejestracji GIODO, jak również dla osób wyznaczonych do wykonywania zadań nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych (w sytuacji nie zarejestrowania ABI w GIODO).

Warsztaty Wykonywanie nowych zadań zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych skierowane są do osób pełniących funkcję ABI od dłuższego czasu i posiadających doświadczenie w dziedzinie ochrony danych osobowych. Warsztaty te mają na celu przygotowanie do wykonywania nowych zadań ABI określonych w nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z 7 listopada 2014 r., w tym: sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami, nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji przetwarzania danych oraz przestrzegania zasad w niej określonych, prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez ADO.

Ideą warsztatów jest również wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz skonsultowanie z ekspertami ENSI stosowanych w Państwa organizacjach rozwiązań, dotyczących ochrony danych osobowych.
Program Warsztatów został opracowany przez Zespół Kancelarii Ekspertów ENSI, pod kierunkiem Prezesa ENSI p. Macieja Byczkowskiego, który brał udział w przygotowywaniu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie nowego statusu ABI oraz rozporządzeń wykonawczych w zakresie wykonywania zadań ABI.

Warsztaty prowadzone  przez specjalistów – praktyków posiadających bardzo duże, co najmniej 8-letnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący pełnią funkcję ABI w podmiotach różnych branży w Polsce – w ramach outsourcingu.

Od 2004 r. w warsztatach ENSI (otwartych i zamkniętych) organizowanych w tej tematyce wzięło udział ponad 1000 osób.

Obecnie na rynku można znaleźć ogromną liczbę szkoleń z zakresu danych osobowych. Wiele z nich, prowadzonych jest przez teoretyków lub osoby, które jedynie zapoznały się z ustawą o ochronie danych osobowych lub przeczytały o jej nowelizacji, bez zrozumienia istoty zmian. Taka sytuacja prowadzi to przekazywania zafałszowanych i błędnych informacji związanych z wykonywaniem nowych zadań ABI, co skutkuje dezorientacją i niepokoi ADO oraz osoby, które pełnią funkcję ABI.

Wiedza teoretyczna to za mało, żeby przekazać rzetelną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, zwłaszcza w zakresie wykonywania zadań ABI po deregulacji.

Podczas warsztatów, nasi eksperci-praktycy podzielą się z Państwem wiedzą ekspercką, popartą 15-letnim doświadczeniem. Udział w warsztatach zagwarantuje Państwu otrzymanie najważniejszych, rzetelnych informacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz przedstawienia praktycznego podejścia do tematu.

Nieliczne grupy uczestników podczas warsztatów, gwarantują skuteczną naukę oraz swobodną wymianę doświadczeń, jak również merytoryczne i przydatne dyskusje.Serdecznie zapraszamy!!!

Wszelkich informacji udziela Aleksandra Jarzębska


tel. (22) 620 12 00 lub e-mail: aleksandra.jarzebska@ensi.net


Przygotowanie do pełnienia funkcji
administratora bezpieczeństwa informacji


AGENDA WARSZTATÓW

I dzień

9:30 – 13:45

(przerwa na kawę ok. 11.30.)1. Konieczność ochrony danych osobowych w podmiotach działających w Polsce.

 1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych w Polsce.

 2. Dane osobowe w różnych aktach prawnych.

 3. Dane osobowe a inne informacje prawnie chronione.


2. Status Administratora bezpieczeństwa informacji

 1. Nowe obowiązki zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z 7.11.2014 r.

 2. Nowy Status ABI obowiązujący od 1 stycznia 2015 r.

 3. Nowe zasady powołania ABI oraz zakres zadań i obowiązków ABI.

 4. Wymagane kwalifikacje do pełnienia funkcji ABI.

 5. Umocowanie ABI w strukturze organizacji – niezależność stanowiska.

 6. Zgłoszenie ABI do rejestracji GIODO.

 7. Rola ABI w kontroli GIODO.

 8. Nowe rozporządzenia wykonawcze w zakresie wykonywania zadań ABI.

 9. Wykonywanie zadań zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w sytuacji niepowołania ABI.

 10. Zmiany w obowiązkach zgłaszania zbiorów danych osobowych do rejestracji GIODO.


3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy o ochronie danych osobowych - wyjaśnienie podstawowych pojęć

 1. Dane osobowe.

 2. Zbiór danych osobowych.

Ćwiczenie: identyfikacja zbiorów danych osobowych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych.

 2. Udostępnianie danych – odbiorcy danych.

 3. Powierzanie przetwarzania danych – procesorzy.

 4. Administrator danych osobowych.

 5. Administrator bezpieczeństwa Informacji.

 6. Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.


4. Obowiązki administratora danych osobowych

 1. Obowiązek przetwarzania danych zgodnie z prawem - podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Ćwiczenie: określenie podstaw prawnych przetwarzania danych – ćwiczenia na przykładach.

13:45 – 14:45

Obiad

14:45 – 16:45

 1. Obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych osobowych.

Ćwiczenia: opracowanie klauzuli informacyjnej

 1. Obowiązki szczególnej staranności administratora danych osobowych – celowość, adekwatność oraz czas przetwarzania danych osobowych.

 2. Obowiązki związane z realizacją praw osób, których dane dotyczą.

 3. Zasady przekazywania danych osobowych innym podmiotom:

  • Zasady udostępniania danych osobowych.

  • Obowiązki przy powierzaniu przetwarzania danych osobowych.

  • Powierzenie przetwarzania danych osobowych a udostępnienie danych osobowych - rozróżnienie sytuacji.

Ćwiczenie: opracowanie zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych.

  • Transfer danych - przekazywanie danych do państwa trzeciego.

 1. Obowiązek zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji GIODO.

  • Wyłączenia z obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych,

Ćwiczenia: identyfikacja zbiorów wyłączonych spod obowiązku rejestracji, wypełnienie wniosku rejestracyjnego.

II dzień

09:30 – 13:30

(przerwa


na kawę
ok. godz. 12.00.)

5. Uprawnienia GIODO oraz odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych

 1. Uprawnienia kontrolne GIODO i inspektorów jego Biura – jak przygotować się do kontroli?

 2. Odpowiedzialność karna i cywilna za naruszenie ochrony danych osobowych – komu i co może realnie grozić.


6. Obowiązki zabezpieczenia danych osobowych

 1. Wymogi ustawy o ochronie danych osobowych – Rozdział 5.

 2. Wymogi zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
  i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r., Nr 100, poz. 1024).


7. Zadania ABI po nowelizacji – podsumowanie

 1. Nowy zakres zadań ABI.

 2. Inwentaryzacja zbiorów danych osobowych przetwarzanych w organizacji.

 3. Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych z przepisami - realizacja obowiązków formalno-prawnych przetwarzania danych, w tym:

  • Zbieranie danych – klauzule informacyjne, oświadczenia zgody.

  • Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom.

  • Powierzanie przetwarzania danych osobowych procesorom.

  • Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz aktualizacja zgłoszeń.

 4. Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych z przepisami - realizacja obowiązków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych, w tym:

  • Upoważnianie osób do przetwarzania danych osobowych.

  • Szkolenia osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

  • Wdrożenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

  • Zabezpieczenie obszaru przetwarzania danych osobowych.

  • Zabezpieczenie miejsc agregowania danych osobowych – system informatyczny, archiwa papierowe.

 5. Nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych – teczka ABI.

 6. Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych określonych
  w dokumentacji przetwarzania danych

 7. Prowadzenie przez ABI jawnego rejestru zbiorów danych osobowych.


Test ze znajomości zasad ochrony danych osobowych w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych
Rozdanie dyplomów. Zakończenie Warsztatów

Prowadzący warsztaty : p. Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu ENSI – szef Zespołu Kancelarii Ekspertów ENSI), p. Paweł Romaniuk (Ekspert ENSI), Tomasz Wojtyś (Ekspert ENSI).


Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu ENSI, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (od 2007 r.). Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej (2004 – 2013). Brał udział w pracach: sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (2007 - 2010); pracach Zespołu ekspertów powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców (2011 – 2014); sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (deregulacja IV) oraz pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowywaniem nowych projektów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywania zadań ABI. Uczestniczy również w pracach nad zmianą rozporządzenia wykonawczego w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych do ustawy o ochronie danych osobowych oraz konsultacjach w przygotowaniu polskiego stanowiska na forum Rady Europy w związku z reformą ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (18 lat doświadczeń). Współtwórca Metodyki TISM, Metodyki TSM – BCP, Metodyki TSM – całościowej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO). Wraz z zespołem przygotował ponad 250 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych; przeszkolił ponad 15 000 osób; pełni rolę ABI (w ramach outsourcingu) w różnych organizacjach. Prowadził wiele projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wg TISM oraz normy ISO 27001) w organizacjach wielu branży w Polsce. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Wykłada na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) w ramach Studium Podyplomowego „Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT” oraz na Studiach Podyplomowych “Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych” na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych.


Paweł Romaniuk – Ekspert ENSI w dziedzinie audytów i konsultacji z zakresu ochrony danych osobowych. Wieloletni pracownik Departamentu Inspekcji Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie zdobył doświadczenie w prowadzeniu czynności kontrolnych oraz postępowań prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Jako członek Zespołu Ekspertów ENSI, brał udział w wielu audytach mających na celu przygotowanie kooperantów do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Tomasz Wojtyś – Ekspert ENSI w dziedzinie audytów i konsultacji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Kierował wieloma projektami wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji, w tym danych osobowych. Pełni funkcję ABI w kilkunastu podmiotach w Polsce w ramach outsourcingu prowadzonego przez Zespołu Ekspertów ENSI (w tym w dużych międzynarodowych korporacjach). Prowadzi cyklicznie szkolenia zamknięte i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania dokumentów Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych, wdrażania projektów informatycznych oraz zarządzania działem IT.

Absolwent Politechniki Warszawskiej. W latach 2001-2009 Dyrektor IT/IS w Eurozet. Ukończył szkolenia organizowane między innymi przez: Harvard Business School Publishing, Canadian International Management Institute oraz Ernst & Young. Z ENSI związany od 2010 r.Wykonywanie nowych zadań zapewniania

przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
AGENDA WARSZTATÓW


9.30 – 13.30
(przerwa

na kawę ok.


12.00 - 12.10)

1. Status prawny Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 1. Nowe obowiązki zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z 7.11.2014 r.

 2. Nowy Status ABI obowiązujący od 1 stycznia 2015 r.

 3. Nowe zasady powołania ABI.

 4. Nowy zakres zadań i obowiązków ABI.

 5. Wymagane kwalifikacje do pełnienia funkcji ABI.

 6. Umocowanie ABI w strukturze organizacji – niezależność stanowiska.

 7. Zgłoszenie ABI do rejestracji GIODO.

 8. Rola ABI w kontroli GIODO.

 9. Nowe rozporządzenia wykonawcze w zakresie wykonywania zadań ABI.

 10. Wykonywanie zadań zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w sytuacji niepowołania ABI.

 11. Zmiany w obowiązkach zgłaszania zbiorów danych osobowych do rejestracji GIODO.


2. Zgłaszanie ABI do rejestracji GIODO

 1. Kiedy należy zgłosić ABI do rejestracji GIODO?

 2. Zasady zgłaszania ABI do rejestracji GIODO oraz jego odwołania.

 3. Prowadzenie przez GIODO – jawnego rejestru ABI.

 4. Nowe rozporządzenie wykonawcze dotyczące wzorów zgłoszenia powołania i odwołania ABI do rejestracji GIODO.

  • Jak wypełnić poprawnie wniosek rejestracyjny?


3. Wykonywanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych – praktyczne i skuteczne podejście

 1. Stworzenie listy kontrolnej oraz planu sprawdzenia przez ABI.

 2. Inwentaryzacja zbiorów/zasobów danych osobowych przetwarzanych przez ADO.

 3. Sprawdzenie wypełniania obowiązków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych.

 4. Sprawdzenie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 5. Analiza dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 6. Przygotowywanie sprawozdania ze sprawdzenia dla ADO.

 7. Prowadzenie aktualnej „Teczki ABI”.

13.30 – 14.30

Obiad

14.30 – 17.00

(przerwa

na kawę
16.15 – 16.25)


3. Wdrożenie i nadzór przestrzegania zasad ochrony danych osobowych

 1. Określanie i doskonalenie zasad ochrony danych osobowych w organizacji – metody zapobiegania naruszeniom obowiązków przy przetwarzaniu danych.

 2. Organizacja zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych (Metodyka PBDO):

 • Podział zadań przy przetwarzaniu danych osobowych – role zarządcze, wykonawcze i kontrolne.

 • Zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

 1. Podstawy do wdrożenia właściwej dokumentacji przetwarzania danych osobowych:

 • Wymogi ustawy i przepisów wykonawczych,

 • Zastosowanie metodyk eksperckich oraz wytycznych norm dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 1. Wdrożenie i doskonalenie Polityki bezpieczeństwa danych osobowych (PBDO) – omówienie zakresu przykładowego dokumentu oraz dokumentów uzupełniających, takich jak:

 • Procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

 • Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

 1. Wdrożenie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do
  przetwarzania danych osobowych (IZSI) – omówienie zakresu przykładowego dokumentu.

 2. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad określonych w PBDO i IZSI.


4. Prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych przez ABI

 1. Zgłaszanie informacji o prowadzonych zbiorach danych do ABI.

 2. Jakie zbiory danych ABI ma obowiązek wprowadzać do rejestru?

 3. Sposób prowadzenia jawnego rejestru zbiorów danych osobowych przez ABI zgłoszonego do rejestracji GIODO.

 4. Sposoby udostępniania jawnego rejestru zbiorów danych do przeglądania.

 5. Nowe rozporządzenie wykonawcze określające sposób prowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych przez ABI.


5. Rola ABI w sytuacji kontroli GIODO

 1. Uprawnienia kontrolne GIODO i inspektorów jego biura.

 2. Wykonywanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych przez ABI na wniosek GIODO.

 3. Powody i przebieg kontroli GIODO.

 4. Przygotowanie do kontroli GIODO – podział zadań.

 5. Odpowiedzialność karna za naruszenie zasad ochrony danych osobowych wynikająca z przeprowadzonej kontroli GIODO.

17.00

Rozdanie dyplomów. Zakończenie Warsztatów.

Prowadzący: p. Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu ENSI – szef Zespołu Kancelarii Ekspertów ENSI)


Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu ENSI, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (od 2007 r.). Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej (2004 – 2013). Brał udział w pracach: sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (2007 - 2010); pracach Zespołu ekspertów powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców (2011 – 2014); sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (deregulacja IV) oraz pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowywaniem nowych projektów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywania zadań ABI. Uczestniczy również w pracach nad zmianą rozporządzenia wykonawczego w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych do ustawy o ochronie danych osobowych oraz konsultacjach w przygotowaniu polskiego stanowiska na forum Rady Europy w związku z reformą ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (18 lat doświadczeń). Współtwórca Metodyki TISM, Metodyki TSM – BCP, Metodyki TSM – całościowej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO). Wraz z zespołem przygotował ponad 250 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych; przeszkolił ponad 15 000 osób; pełni rolę ABI (w ramach outsourcingu) w różnych organizacjach. Prowadził wiele projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wg TISM oraz normy ISO 27001) w organizacjach wielu branży w Polsce. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Wykłada na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) w ramach Studium Podyplomowego „Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT” oraz na Studiach Podyplomowych “Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych” na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony.European Network Security Institute Sp. z o.o.


Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa NIP: 951-18-25-278, REGON 012996183, Kapitał zakładowy spółki - 50 000 zł, KRS 0000054499, XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, tel.: (22) 620 12 00, fax.:(22) 620 12 53 , e-mail: info@ensi.net, http://www.ensi.net

: oferta
oferta -> 1. Przedmiot : Algorytmy genetyczne i sztuczne sieci neuronowe w optymalizacji decyzji. Forma zajęć
oferta -> Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tel/Fax (091) 45 35 554, (091) 48 56 625 irfar sebastian Faryniarz Kom. 0601 78 48 00, 0605 04 80 80 ul. Żurawia 20, 71-694 Szczecin
oferta -> Henryk mynarski
oferta -> Modelik” modele kartonowe I zestawy akcesoriów wycinane laserowo – oferta aktualna na Kwiecień 2016
oferta -> Oferta pracowni monitoringu biologicznego imp w łodzi w zakresie oznaczania stęŻEŃ metali
oferta -> Wykaz podręcznikóW na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. M. Reja w Rejowcu
oferta -> Deck: klon chiński
oferta -> Najbardziej doświadczony w polsce zespół ekspertów bezpieczeństwa informacji I systemów informatycznych Nowe Warsztaty abi „Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych po deregulacji”
oferta -> Firma istnieje od 1991redpol 2016-04-30 05: 51

Pobieranie 67.11 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna